Gas­teiz­ko Udal Poli­ziak gaz­te bati eman­da­ko jipoia­ren aurrean

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Sal­bues­pen Egoe­ra­ren bai­tan poli­zia ezber­di­nak aurre­ra era­ma­ten ari diren erre­pre­sio dina­mi­ka sala­tu du hasie­ra­tik. Poli­zia­ren gehie­gi­ke­riak ohi­koak ziren lehe­na­go ere, bai­na orain­goan tes­tuin­gu­ru ego­kia sor­tu dute gehie­gi­ke­ria horiek jen­de asko­ren oni­ritzia lor deza­ten. Gizar­te bel­dur­tuek ustez­ko segur­ta­su­na jar­tzen dute beti aska­ta­su­na­ren gai­ne­tik, eta Esta­tuak egoe­ra baliatzen ari dira bel­du­rra zabal­tze­ko eta esku­bi­deak ezer ezean uzteko.

Orain­goan Gas­teiz­ko udal poli­ziak izan dira 19 urte­ko gaz­te baten etxean sar­tu, jipoi­tu eta atxi­lo­tu dute­nak, leiho­tik arrautzak bota ziz­kie­la­koan. Gaz­teak ustez bota­ta­ko arrautze­tan arre­ta jar­tzeak, ordea, horre­la­ko erreak­zio baten atzean egon dai­te­keen ben­ta­ko arra­zoia ezku­tatzea dakar.

Kon­fi­na­men­du honek, bes­te gau­za batzuen artean, kar­tze­la arin­du bat bihur­tu da, batez ere, balia­bi­de gutxien dituen jen­dea­ren­tzat. Ez da gau­za bera 50 m²-ko pisu ala txa­let batean bizitzea; ez da gau­za bera kon­fi­na­men­dua pasatze­ko diru-koltxoia iza­tea edo ziur­ga­be­ta­sun eten­ga­bean bizitzea. Edo­no­la ere, argi dagoe­na da egoe­ra honek frus­tra­zioak era­gi­ten ditue­la, eta sis­te­ma ez dela gai pan­de­mia­ri modu ego­ki batean aurre egi­te­ko, ez gai­xoak artatze­ko orduan, ezta osa­sun­tsu dagoen jen­dea tra­tatze­ko orduan ere.

Edo­zein kasu­tan, poli­zia­ren joka­bi­de hau ezin da jus­ti­fi­ka­tu psi­ko­pa­ta baten ikus­pun­tu­tik ez bada. Gaz­tea jipoitzean age­rian uzten duten gau­za baka­rra, horren­bes­te jen­dek poli­zia­re­ki­ko gorro­toa iza­tea­ren arra­zoia da. Bizi dugu­na beza­la­ko egoe­ra gogor batean, enpa­tiaz eran­tzun beha­rrean, indar­ke­riaz eta harro­puz­ke­riaz jokatzen ari da poli­zia Eus­kal Herri­ko txo­ko ezberdinetan.

Zalan­tza­rik gabe poli­zia sis­te­ma­ren arma­da urba­noa dela eta bere fun­tzioa, oraintxe bere­zi­ki, herria dizi­pli­natzea eta obe­dien­tzian eta sumi­sioan hez­tea dela, dato­zen urtee­tan ger­ta­tu­ko den tal­ka sozia­la­ren aurrean “artal­dea” ardi­te­gian bil­du­ta eta zin­tzo mantentzeko.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aurre­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die Gas­teiz­ko gaz­te honi zein poli­zia­ren gehie­gi­ke­riak pai­ratzen ari den orori.

Eus­kal Herria, 2020ko api­ri­la­ren 23a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Azaleko argazki berbera

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *