Esku­bi­de Sozia­len Kar­tak bizitzak erdi­gu­nean jar­tze­ko neu­rriak eska­tu diz­kie era­kun­deei Koro­na­bi­ru­sa­ren eta sis­te­ma­ren kri­sia­ri aurre egi­te­ko | BERRI OTXOAK

2020ko martxoak 19, osteguna
Koro­na­bi­ru­sak sor­tu­ta­ko kri­sia­ren aurrean, Eus­kal Herri­ko Esku­bi­de Sozia­len Kar­tak lan­gi­le kla­sea­ren eta gehien­go sozia­la­ren alde­ko neu­rriak har­tzea eska­tu die era­kun­deei. Larrial­di egoe­ra horren aurrean, sal­bues­pe­nez­ko egoe­ra horri aurre egi­te­ko neu­rriak har­tu behar dire­la baiez­ta­tu dute Kar­ta osatzen duten sin­di­ka­tu eta era­gi­le sozia­lek, bai­na zain­tzak eta bizitzak erdi­gu­nean koka­tu­ko dituen sis­te­ma bat erai­kitzen has­te­ko unea iritsi dela ahaz­tu gabe.
Izan ere, Kar­tak argi dau­ka “Koro­na­bi­ru­sa­ren kri­siak age­rian utzi due­la egun­go gizar­te ere­duak alda­ke­ta sako­nak behar ditue­la”. Azpi­ma­rra­tu du lan­gi­le kla­sea­ren osa­su­na eta, oro har, herri­ta­rre­na dela jokoan dagoe­na, eta kez­ka ager­tu du “osa­sun-kri­sia­ren tes­tuin­gu­rua apro­betxa­tuz epe motzean eli­te eko­no­mi­ko eta poli­ti­koen era­so berria” bihur lite­kee­na­ren aurrean. Kar­ta prest ager­tu da egoe­ra­ri aurre egi­te­ko neu­rriak har­tze­ko, bai­na, era berean, azpi­ma­rra­tu dute sis­te­ma berri bat erai­kitzen hasi behar dela, zain­tzak eta bizitzak guz­tia­ren erdi­gu­nean jarri­ko dituen sis­te­ma berri bat, hain zuzen ere.
Horre­ta­ra­ko, Eus­kal Herri­ko Esku­bi­de Sozia­len Gutu­nak pro­po­sa­men zehatz batzuk aur­kez­tu ditu, hel­bu­ru argi batzue­kin: zer­bitzu publi­koak garatzea; egoe­ra pre­ka­rioe­nean dau­den kolek­ti­boak babes­tea; oina­rriz­ko esku­bi­deak ber­matzea, hala nola etxe­bi­zitza, eli­ka­du­ra osa­sun­tsua, ura edo ener­gia iza­te­ko esku­bi­dea; zain­tza-lanak garatzea; indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka borro­katzea; enple­gua defen­datzea eta ber­matzea; neu­rriak har­tzea lan­gi­le kla­seak kri­sia­ren ondo­rioak ordain ez ditzan …
Sala­tu dute­nez, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko gober­nuak Koro­na­bi­ru­sa­ren pan­de­miak sor­tu­ta­ko alar­ma baliatzen ari dira esta­tua­ren bir­zen­tra­li­za­zioa area­gotze­ko. Egoe­ra horren aurrean, azpi­ma­rra­tu dute inoiz baino beha­rrez­koa­goa dela subira­no­ta­sun poli­ti­koa eta mate­ria­la alda­rri­katzea, eta, horre­ga­tik, gai­ne­ra­tu dute, bizitza­ri eus­ten dio­ten tres­na publi­ko eta komu­ni­ta­rioek herri­ta­rren kon­trol­pean egon behar dute­la, era­ba­kitze­ko esku­bi­dea ber­ma­tuz. “Ere­du berri baten ingu­ruan inda­rrak batu eta arti­ku­latze­ko unea da”, azpi­ma­rra­tu dute.  19 de mar­zo de 2020
Ante la cri­sis gene­ra­da por el Coro­na­vi­rus-Covi­d19, la Car­ta de Dere­chos Socia­les de Eus­kal Herria ins­ta a las ins­ti­tu­cio­nes a tomar medi­das favo­ra­bles a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y la mayo­ría social vas­ca. Ante esta situa­ción de emer­gen­cia abo­ga por adop­tar medi­das que posi­bi­li­ten hacer fren­te a esta situa­ción excep­cio­nal, pero tam­bién cons­truir un sis­te­ma que sitúe los cui­da­dos y las vidas en el cen­tro.
La Car­ta afir­ma que “la cri­sis del Coro­na­vi­rus ha evi­den­cia­do que el actual mode­lo de socie­dad nece­si­ta cam­bios de cala­do”. Sub­ra­ya que es la salud de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y, de la de la ciu­da­da­nía, en gene­ral, la que está en jue­go, y mues­tra su preo­cu­pa­ción ante lo que podría con­ver­tir­se en “un nue­vo ata­que de las éli­tes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas a cor­to pla­zo apro­ve­chan­do el con­tex­to de la cri­sis sani­ta­ria”. Los sin­di­ca­tos y agen­tes socia­les que con­for­man la Car­ta mues­tran su dis­po­ni­bi­li­dad para adop­tar medi­das para hacer fren­te a la situa­ción, pero tam­bién, recal­can, para cons­truir un nue­vo sis­te­ma que sitúe los cui­da­dos y las vidas en el cen­tro de todo.
Para ello, la Car­ta de Dere­chos Socia­les de Eus­kal Herria pre­sen­ta una bate­ría de pro­pues­tas con­cre­tas con unos obje­ti­vos cla­ros: desa­rro­llar los ser­vi­cios públi­cos; pro­te­ger a los colec­ti­vos en situa­ción más pre­ca­ria; garan­ti­zar dere­chos fun­da­men­ta­les como el dere­cho a la vivien­da, a una ali­men­ta­ción sana, al agua o la ener­gía; desa­rro­llar tra­ba­jos de cui­da­dos; luchar con­tra la vio­len­cia machis­ta; defen­der y garan­ti­zar el empleo; tomar medi­das para que la cla­se tra­ba­ja­do­ra no pague las con­se­cuen­cias de la cri­sis…
Denun­cian que los gobier­nos espa­ñol y fran­cés están apro­ve­chan­do la alar­ma gene­ra­da por la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus para acen­tuar la recen­tra­li­za­ción del esta­do. Ante esta situa­ción, sub­ra­yan que es más nece­sa­rio que nun­ca rei­vin­di­car sobe­ra­nía polí­ti­ca y mate­rial, por lo que, aña­den, los ins­tru­men­tos públi­cos y comu­ni­ta­rios que sos­tie­nen la vida deben estar bajo con­trol de la ciu­da­da­nía y en fun­ción del dere­cho a deci­dir. “Es el momen­to de sumar y arti­cu­lar fuer­zas en torno a un nue­vo mode­lo”, remarcan. 

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *