Esku­bi­de Sozia­len Kar­tak bizitzak erdi­gu­nean jar­tze­ko neu­rriak eska­tu diz­kie era­kun­deei Koro­na­bi­ru­sa­ren eta sis­te­ma­ren kri­sia­ri aurre egi­te­ko | BERRI OTXOAK

2020ko martxoak 19, osteguna
Koro­na­bi­ru­sak sor­tu­ta­ko kri­sia­ren aurrean, Eus­kal Herri­ko Esku­bi­de Sozia­len Kar­tak lan­gi­le kla­sea­ren eta gehien­go sozia­la­ren alde­ko neu­rriak har­tzea eska­tu die era­kun­deei. Larrial­di egoe­ra horren aurrean, sal­bues­pe­nez­ko egoe­ra horri aurre egi­te­ko neu­rriak har­tu behar dire­la baiez­ta­tu dute Kar­ta osatzen duten sin­di­ka­tu eta era­gi­le sozia­lek, bai­na zain­tzak eta bizitzak erdi­gu­nean koka­tu­ko dituen sis­te­ma bat erai­kitzen has­te­ko unea iritsi dela ahaz­tu gabe.
Izan ere, Kar­tak argi dau­ka “Koro­na­bi­ru­sa­ren kri­siak age­rian utzi due­la egun­go gizar­te ere­duak alda­ke­ta sako­nak behar ditue­la”. Azpi­ma­rra­tu du lan­gi­le kla­sea­ren osa­su­na eta, oro har, herri­ta­rre­na dela jokoan dagoe­na, eta kez­ka ager­tu du “osa­sun-kri­sia­ren tes­tuin­gu­rua apro­betxa­tuz epe motzean eli­te eko­no­mi­ko eta poli­ti­koen era­so berria” bihur lite­kee­na­ren aurrean. Kar­ta prest ager­tu da egoe­ra­ri aurre egi­te­ko neu­rriak har­tze­ko, bai­na, era berean, azpi­ma­rra­tu dute sis­te­ma berri bat erai­kitzen hasi behar dela, zain­tzak eta bizitzak guz­tia­ren erdi­gu­nean jarri­ko dituen sis­te­ma berri bat, hain zuzen ere.
Horre­ta­ra­ko, Eus­kal Herri­ko Esku­bi­de Sozia­len Gutu­nak pro­po­sa­men zehatz batzuk aur­kez­tu ditu, hel­bu­ru argi batzue­kin: zer­bitzu publi­koak garatzea; egoe­ra pre­ka­rioe­nean dau­den kolek­ti­boak babes­tea; oina­rriz­ko esku­bi­deak ber­matzea, hala nola etxe­bi­zitza, eli­ka­du­ra osa­sun­tsua, ura edo ener­gia iza­te­ko esku­bi­dea; zain­tza-lanak garatzea; indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka borro­katzea; enple­gua defen­datzea eta ber­matzea; neu­rriak har­tzea lan­gi­le kla­seak kri­sia­ren ondo­rioak ordain ez ditzan …
Sala­tu dute­nez, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko gober­nuak Koro­na­bi­ru­sa­ren pan­de­miak sor­tu­ta­ko alar­ma baliatzen ari dira esta­tua­ren bir­zen­tra­li­za­zioa area­gotze­ko. Egoe­ra horren aurrean, azpi­ma­rra­tu dute inoiz baino beha­rrez­koa­goa dela subira­no­ta­sun poli­ti­koa eta mate­ria­la alda­rri­katzea, eta, horre­ga­tik, gai­ne­ra­tu dute, bizitza­ri eus­ten dio­ten tres­na publi­ko eta komu­ni­ta­rioek herri­ta­rren kon­trol­pean egon behar dute­la, era­ba­kitze­ko esku­bi­dea ber­ma­tuz. “Ere­du berri baten ingu­ruan inda­rrak batu eta arti­ku­latze­ko unea da”, azpi­ma­rra­tu dute.  19 de mar­zo de 2020
Ante la cri­sis gene­ra­da por el Coro­na­vi­rus-Covi­d19, la Car­ta de Dere­chos Socia­les de Eus­kal Herria ins­ta a las ins­ti­tu­cio­nes a tomar medi­das favo­ra­bles a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y la mayo­ría social vas­ca. Ante esta situa­ción de emer­gen­cia abo­ga por adop­tar medi­das que posi­bi­li­ten hacer fren­te a esta situa­ción excep­cio­nal, pero tam­bién cons­truir un sis­te­ma que sitúe los cui­da­dos y las vidas en el cen­tro.
La Car­ta afir­ma que “la cri­sis del Coro­na­vi­rus ha evi­den­cia­do que el actual mode­lo de socie­dad nece­si­ta cam­bios de cala­do”. Sub­ra­ya que es la salud de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y, de la de la ciu­da­da­nía, en gene­ral, la que está en jue­go, y mues­tra su preo­cu­pa­ción ante lo que podría con­ver­tir­se en “un nue­vo ata­que de las éli­tes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas a cor­to pla­zo apro­ve­chan­do el con­tex­to de la cri­sis sani­ta­ria”. Los sin­di­ca­tos y agen­tes socia­les que con­for­man la Car­ta mues­tran su dis­po­ni­bi­li­dad para adop­tar medi­das para hacer fren­te a la situa­ción, pero tam­bién, recal­can, para cons­truir un nue­vo sis­te­ma que sitúe los cui­da­dos y las vidas en el cen­tro de todo.
Para ello, la Car­ta de Dere­chos Socia­les de Eus­kal Herria pre­sen­ta una bate­ría de pro­pues­tas con­cre­tas con unos obje­ti­vos cla­ros: desa­rro­llar los ser­vi­cios públi­cos; pro­te­ger a los colec­ti­vos en situa­ción más pre­ca­ria; garan­ti­zar dere­chos fun­da­men­ta­les como el dere­cho a la vivien­da, a una ali­men­ta­ción sana, al agua o la ener­gía; desa­rro­llar tra­ba­jos de cui­da­dos; luchar con­tra la vio­len­cia machis­ta; defen­der y garan­ti­zar el empleo; tomar medi­das para que la cla­se tra­ba­ja­do­ra no pague las con­se­cuen­cias de la cri­sis…
Denun­cian que los gobier­nos espa­ñol y fran­cés están apro­ve­chan­do la alar­ma gene­ra­da por la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus para acen­tuar la recen­tra­li­za­ción del esta­do. Ante esta situa­ción, sub­ra­yan que es más nece­sa­rio que nun­ca rei­vin­di­car sobe­ra­nía polí­ti­ca y mate­rial, por lo que, aña­den, los ins­tru­men­tos públi­cos y comu­ni­ta­rios que sos­tie­nen la vida deben estar bajo con­trol de la ciu­da­da­nía y en fun­ción del dere­cho a deci­dir. “Es el momen­to de sumar y arti­cu­lar fuer­zas en torno a un nue­vo mode­lo”, remarcan. 

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.