Pre­so Poli­ti­koa­ren Nazioar­te­ko Egu­na | Amnis­tia Ta Askatasuna

Gaur, Pre­so Poli­ti­koa­ren Nazioar­te­ko Egu­nean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko baka­rra edo­ta bere jar­due­ra poli­ti­koa­ga­tik kar­tze­lan bukatze­ko arris­kuan dagoen mili­tan­te baka­rra gel­ditzen den bitar­tean, edo­zein mugi­men­du iraul­tzai­lea­ren bete­beha­rra da amnis­tia alda­rri­katzea eta berau lor­tze­ko bal­din­tzak sor­tze­ko borro­kan jarraitzea.

Mila­ka dira mun­du­ko kar­tze­le­tan zehar dau­den pre­so poli­ti­koak eta, nos­ki, haien artean espai­niar eta fran­tziar kar­tze­le­tan dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koak ere. Horre­taz gain, ezin ditu­gu ahaz­tu kar­tze­lan egon ez arren, kar­tze­la­ren ondo­rioz erbes­tean erre­fu­xia­tu­ta dau­de­nak, sarri­tan egoe­ra eko­no­mi­ko eta admi­nis­tra­ti­bo pena­ga­rrie­tan, hamar­ka­dak depor­ta­tu­ta dara­matza­te­nak ahaz­ten ez ditu­gun bezala.

Esa­ten genuen beza­la, amnis­tia­re­na ezin­bes­te­ko alda­rri­ka­pe­na da, bere esa­nahia, guretzat, ter­mino juri­di­koak adie­raz­ten due­na baino askoz gehia­go bai­ta. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na­ren alder­di garran­tzitsue­na bere esa­nahi poli­ti­koa da. Amnis­tia, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen aska­ta­su­naz gain, per­tso­na hauek borro­ka­ra bul­tza­tu zituz­ten arra­zoien kon­pon­ke­ta da, hots, aska­ta­sun nazio­na­la eta sozia­la Eus­kal Herria­ren kasuan.

Pre­so poli­ti­koa­ren defi­ni­zioa egi­tea tokatzen da gaur­koan, oso aspal­di­tik dabil­tza­la­ko bur­ge­sia­ren morroiak, Nazioar­te­ko Amnis­tia dei­tu­ta­ko era­kun­de inpe­ria­lis­ta­ren lagun­tzaz, pre­so poli­ti­koa­ren kon­tzep­tua edu­kiz hus­tu nahian. Ama­rru honen bitar­tez, nazioar­te­ko bur­ge­siak esta­tu kapi­ta­lis­ten inpu­ni­ta­tea bilatzen du inola­ko aur­ka­ko­ta­su­nik gabe herriak eta lan­gi­le­ria zapal­tzen jarrai ditza­ten. Eza­rri­ta­ko orde­na­ren aur­ka matxi­natzen den oro­ren borro­ka­ri izae­ra poli­ti­koa ken­tzea­re­kin bate­ra, erre­pre­sioa­ren jus­ti­fi­ka­zioa­ri ateak zabal­tzen diz­kio­te horrela.

Hori dela eta, argi­ta­su­nez esan nahi dugu pre­soa­ri izae­ra poli­ti­koa ema­ten dio­na ez dela, inolaz ere, bio­len­tzia iraul­tzai­lea­ri uko egin iza­na ezta lege­dia­ren bar­nean ari­tu iza­na. Pre­so poli­ti­ko oro da delin­kuen­tea kar­tze­latzen duen esta­tua­ren lege­dia­ren ara­be­ra, dik­ta­du­rek eta sasi-demo­kra­zia uste­le­nek ere legeak badituztelako.

Pre­soa­ri izae­ra mili­tan­tea ema­ten dio­na aska­ta­sun zibil, poli­ti­ko, sozial, eko­no­mi­ko eta kul­tu­ra­len alde­ko borro­ka kolek­ti­boan par­te har­tzea­ren ondo­rioz kar­tze­lan ego­tea da. Pre­so poli­ti­koek uko egin dio­te ete­kin per­tso­na­lei kolek­ti­boa­ren mese­de­tan, eta haien kar­tze­la urtee­kin ari dira zapal­tzai­leen amo­rrua pai­ratzen. Hori dela eta, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak ez du onar­tzen borro­ka mol­dea­ren ara­be­ra pre­so poli­ti­koen artean egin­da­ko bereiz­ke­ta­rik, eta are gutxia­go per­tso­na hauei eza­rri­ta­ko zigo­rrak. Pre­soak kale­ra, amnis­tia osoa!

Eus­kal Herria, 2020ko api­ri­la­ren 17a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *