Agur eta oho­re Ioritz | Amnis­tia Ta Askatasuna

Ezke­rral­de­ko Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak Ioritz Solaetxe Iza­gi­rre­ren seni­de eta lagu­nei dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kie, eta bere heriotza­ren aurrean mina eta tris­tu­ra adie­ra­zi nahi du.

Ioritzek hain­ba­te­tan lagun­du izan digu pro­pa­gan­da jar­tzen, mura­lak egi­ten edo­ta kon­tzer­tue­tan par­te har­tzen. Eskual­de­ko mobi­li­za­zioe­tan zein kar­tze­le­ta­ra­ko martxe­tan ere par­te har­tu zuen. 1998ko otsai­lean Espai­nia­ko Poli­ziak atxi­lo­tu zuen kale borro­ka­ko ekin­tze­tan par­te har­tzea lepo­ra­tu­ta, beran­dua­go auzia artxi­ba­tu bal­din bazu­ten ere.

Eske­rrik asko, Ioritz, hasie­ra­tik eman diz­ki­gu­zun lagun­tza eta babe­sa­ga­tik. Agur eta oho­re lagun!

Por­tu­ga­le­te, 2020ko api­ri­la­ren 12a.

Ezke­rral­de­ko Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua.

Ioritz

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *