«Jazar­pe­na­ri bidea itxi» eki­me­na sor­tu da Bil­bon /​Nace en Bil­bao la ini­cia­ti­va «Pare­mos el abu­so policial»

[EUS]

Ardu­ra poli­ti­koz bizi dugu azken asteo­tan COVID-19 biru­sa­ren aitza­kia­pean mun­du mai­la­ko oli­gar­kiak gogor­tu duen pro­le­tal­goa­ren kon­tra­ko ofen­tsi­ba poli­ti­ko zein eko­no­mi­koa. Izan ere, osa­sun-kri­si huts baten itxu­ra eman­da, eta infor­ma­zio bon­bar­da­ke­ta­ren atzean dagoen des­in­for­ma­zio eta norae­za apro­betxa­tu­ta, agin­ta­riek lan­gi­le kla­sea­ren domi­na­zioan sakon­tze­ko para­da balia­tu dute: bur­ge­siak bai­men­tzen ziz­ki­gun aska­ta­sun poli­ti­ko urriak are eta gehia­go murriz­tea, eze­gon­kor­ta­sun labo­ra­la area­gotzea, kon­trol sozia­lean sakon­tzea, eta abar.

Horren aurrean, ira­kur­ke­ta honen egi­leok ardu­ra poli­ti­koaz min­tzo gare­nean, hone­taz ari gara: bur­ge­siak eta haren kla­se kola­bo­ratzai­leek ezku­ta­tu nahi digu­ten osa­sun-kri­sia­ren egiaz­ko izae­ra age­rian uzteaz eta gaur­da­nik sek­to­re kol­pa­tue­nen babe­sa anto­latzen has­teaz. Behar hori gure egin­da, Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­tak martxoa­ren 20an «Bur­ge­sia­ren ofen­tsi­ba gel­di­tu» lelo­pean aur­kez­tu zuen sala­ke­ta kan­pai­nia poli­ti­koa­re­kin bat egi­ten dugu, eta kan­pai­na horren bai­tan, sek­to­re kol­pa­tue­nei jazar­pen poli­zia­len, etxe­bi­zitza­ren eta lana­ren arlo­ko era­so sis­te­ma­ti­koen aurrean babes­te­ko balia­bi­deak eskain­tze­ko pau­sua ere begi onez ikus­ten dugu.

Zen­tzu horre­tan, Kan­pai­nia horri atxi­ki­tu­ta, Bil­bo­ko zen­bait era­gi­lek martxan jarri dugun «Jazar­pe­na­ri bidea itxi» dina­mi­ka loka­la aur­kez­tu nahi dugu komu­ni­ka­tu honen bidez. Gutxie­nez osa­sun-kri­sia­ren aurrean har­tu­ri­ko neu­rriek irau­ten duten bitar­tean jar­dun­go duen dina­mi­ka honen bitar­tez, jazar­pen poli­zia­la sala­tu eta haren aurrean babes­te­ko tres­nak anto­la­tu nahi ditu­gu. Izan ere, alar­ma-egoe­ra izen­da­tu duten sal­bues­pen egoe­rak lan­gi­leon gai­ne­ko domi­na­zio eta kon­tro­la area­go­tu du, kolo­re guz­tie­ta­ko indar poli­zial eta mili­ta­rren bidez bur­ge­siak espa­zioa­ren eta mugi­men­duen gai­ne­ko agin­te gai­ta­su­na han­di­tuz. Gai­ne­ra, ege­ra hone­tan age­rian gel­di­tu da Eus­kal Herrian jar­du­ten duten erre­pre­sio indar guz­tien arte­ko lan­ki­detza eta batasuna.

Horre­ga­tik, uler­tzen dugu jazar­pen poli­zia­la­ren aur­ka­ko lan­ke­ta jorratzeak ahal­bi­detzen digu­la iku­sa­raz­ten alar­ma-egoe­ra­ren aitza­kia­pean bur­ge­siak inpo­sa­tu­ta­ko neu­rriek, herri­ta­rron osa­su­na ber­matze­tik urrun, mili­ta­ri­za­zioa ezar­tzea eta nor­ma­li­zatzea bilatzen dute­la. Gai­ne­ra, bis­tan da, eza­rri duten mutu­rre­ko pre­sen­tzia poli­zia­la­ren bidez, ika­ra­ga­rri ozto­patzen dela gure auto-anto­la­kun­tza, gu are eta babes­ga­bea­go utziz.

Kaleen mili­ta­ri­za­zioak eta gure bizitzen kon­tro­lak for­ma bel­dur­ga­rria har­tu du Bil­bon, eta pro­le­tal­goa­ren par­te gare­nok inola­ko eskru­pu­lu­rik gabe­ko era­so poli­zia­lak ari gara pai­ratzen: lane­ra bidean gel­di­tu eta gal­de­ke­tak jasa­tea, beha­rra­ga­tik kale­ra ate­ra dire­nak mehatxatzea, migran­teen aur­ka­ko olda­rral­diak… Gai­ne­ra, ez dugu egoe­ra horiek «alar­ma-esta­tua­re­kin» bate­ra buka­tu­ko diren inola­ko ber­me­rik, eta itxu­ra guz­tien ara­be­ra eto­rri­ko den kri­si eko­no­mi­koa­ren tes­tuin­gu­ruan gure aur­ka har­tu­ko dituz­ten jazar­pen neu­rrien aurre­ka­ri izan daitezke.

Horren­bes­tez, egoe­ra­ren larri­ta­su­naz jaki­tun, Bil­bo­ko hain­bat era­gi­le­ren artean, jazar­pen poli­zia­len aur­ka­ko dina­mi­ka hau abia­ra­zi dugu, hiru hel­bu­ru nagu­si­re­kin: egoe­ra­ren sala­ke­ta egi­tea; ditu­gun balia­bi­dee­kin jazar­pen kasu zehatzen aurrean ahol­ku­la­ritza juri­di­koa eta babe­sa eskain­tzea; eta lan­gi­le anto­la­kun­tza­ra­ko ezin­bes­te­koak diren aska­ta­sun poli­ti­koak lor­tze­ra bidean ekar­pe­na egitea.

2020ko api­ri­la­ren 13an

[ES]

Vivi­mos con gran res­pon­sa­bi­li­dad polí­ti­ca el endu­re­ci­mien­to de la ofen­si­va eco­nó­mi­ca y polí­ti­ca con­tra el pro­le­ta­ria­do que la oli­gar­quía mun­dial está rea­li­zan­do uti­li­zan­do el COVID-19 como excu­sa. Limi­tan­do la situa­ción a una mera «cri­sis-sani­ta­ria», y apro­ve­chan­do la des­in­for­ma­ción y des­con­cier­to gene­ra­li­za­do incre­men­ta­dos debi­do a la sobre-infor­ma­ción, los gober­nan­tes han hecho suya la posi­bi­li­dad de pro­fun­di­zar en la domi­na­ción de cla­se: redu­cien­do aún más las esca­sas liber­ta­des polí­ti­cas per­mi­ti­das por la bur­gue­sía, aumen­tan­do la ines­ta­bi­li­dad labo­ral, per­fec­cio­nan­do los meca­nis­mos de con­trol social, etc.

Fren­te a ello, que­re­mos remar­car, qué enten­de­mos por res­pon­sa­bi­li­dad polí­ti­ca las fir­man­tes de este comu­ni­ca­do: la nece­si­dad de evi­den­ciar el ver­da­de­ro carác­ter de las medi­das entorno a la cri­sis sani­ta­ria que la bur­gue­sía y sus cola­bo­ra­do­res de cla­se nos quie­ren escon­der, así como de comen­zar a orga­ni­zar el apo­yo hacia los colec­ti­vos más des­fa­vo­re­ci­dos. En la medi­da en que hace­mos nues­tras dichas tareas, vemos con bue­nos ojos la cam­pa­ña polí­ti­ca de denun­cia que Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta pre­sen­tó el 20 de mar­zo bajo el lema «Pare­mos la ofen­si­va bur­gue­sa», y tam­bién, con­si­de­ra­mos impres­cin­di­ble la ini­cia­ti­va que den­tro de dicha cam­pa­ña se está lle­van­do a cabo, con el obje­ti­vo de ofre­cer herra­mien­tas de defen­sa a los sec­to­res más afec­ta­dos por los ata­ques sis­te­má­ti­cos en el ámbi­to labo­ral, vivien­da y abu­sos policiales.

En ese sen­ti­do, y den­tro de dicha cam­pa­ña, varios colec­ti­vos de Bil­bo, que­re­mos median­te este comu­ni­ca­do, pre­sen­tar la diná­mi­ca local «¡Pare­mos el abu­so poli­cial!» que hemos pues­to en mar­cha. Con esta diná­mi­ca que dura­rá como míni­mo el tiem­po que per­ma­nez­can en vigor las medi­das adop­ta­das fren­te a la cri­sis sani­ta­ria, que­re­mos orga­ni­zar herra­mien­tas para denun­ciar el abu­so poli­cial y defen­der­nos fren­te al mis­mo. El Esta­do de Excep­ción que se ocul­ta bajo el Esta­do de Alar­ma, ha agra­va­do la domi­na­ción y el con­trol sobre la cla­se obre­ra, aumen­tan­do el poder de man­do bur­gués sobre el espa­cio y la movi­li­dad, median­te las fuer­zas poli­cia­les y mili­ta­res de todos los colo­res. Ade­más, en esta situa­ción ha que­da­do aún más en evi­den­cia la estre­cha cola­bo­ra­ción y uni­dad entre las dife­ren­tes fuer­zas repre­si­vas que ope­ran en Eus­kal Herria.

Por ello, enten­de­mos que tra­ba­jar en con­tra del abu­so poli­cial nos per­mi­te visi­bi­li­zar las medi­das impues­tas por la bur­gue­sía, uti­li­zan­do el Esta­do de Alar­ma como excu­sa; y cómo, lejos de garan­ti­zar la salud de las per­so­nas, bus­ca implan­tar y nor­ma­li­zar la mili­ta­ri­za­ción. Ade­más, esta cla­ro que median­te la extre­ma pre­sen­cia poli­cial esta­ble­ci­da, se difi­cul­ta enor­me­men­te nues­tra auto-orga­ni­za­ción, deján­do­nos si cabe aún más desprotegidos.

La mili­ta­ri­za­ción de las calles y el con­trol sobre nues­tras vidas ha adop­ta­do una for­ma terro­rí­fi­ca en Bil­bo, y quie­nes somos par­te del pro­le­ta­ria­do esta­mos sufrien­do con­ti­nuos abu­sos poli­cia­les sin nin­gún tipo de escrú­pu­los: parar­nos de camino al tra­ba­jo y aguan­tar inte­rro­ga­to­rios, ame­na­zar a la gen­te que ha sali­do a la calle por nece­si­dad, ata­car a las per­so­nas migran­tes… Ade­más, no tene­mos nin­gu­na garan­tía de que estas medi­das se aca­ben con el fin del «Esta­do de Alar­ma», y de hecho, pue­den sen­tar pre­ce­den­te para impo­ner­nos medi­das simi­la­res en un con­tex­to pos­te­rior mar­ca­do por una pre­vi­si­ble cri­sis económica.

Por lo tan­to, sien­do cons­cien­tes de la gra­ve­dad de la situa­ción, varios colec­ti­vos de Bil­bo hemos pues­to en mar­cha esta diná­mi­ca, con tres obje­ti­vos prin­ci­pa­les: denun­ciar la situa­ción actual; ofre­cer asis­ten­cia jurí­di­ca y apo­yo fren­te casos con­cre­tos de abu­sos; y hacer nues­tra apor­ta­ción en la con­se­cu­ción de las liber­ta­des polí­ti­cas nece­sa­rias para la orga­ni­za­ción obrera.

13 de abril de 2020

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *