Espai­niar Arma­da Iru­ñean. Alde hemen­dik!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak oku­pa­zio inda­rrek Eus­kal Herrian duten pre­sen­tzia sala­tu nahi du, eta zehaz­ki gaur Espai­niar Arma­dak Iru­ñean egin­da­ko era­kus­tal­di tamal­ga­rria.

Kon­fi­na­men­du behar­tua hasi zene­tik guk eta bes­te hain­bat era­gi­le poli­ti­kok, bene­tan apli­ka­tu digu­te­na Sal­bues­pen Egoe­ra bat dela sala­tu izan dugu. Iru­ñean eta azken egu­no­tan Eus­kal Herri­ko txo­ko ezber­di­ne­tan Espai­niar Arma­dak aurre­ra era­man­da­ko ope­ra­zioek zeri­ku­si gutxi dau­ka­te osa­sun kon­tue­kin, eta zeri­ku­si osoa dute lan­gi­le­ria­ren kon­tro­la­re­kin eta bel­du­rra­ren heda­pe­na­re­kin.

Eus­kal Herria­ren kasuan, gai­ne­ra, bere­bi­zi­ko zama dau­ka gurea oku­pa­zio indar atze­rri­ta­rrek zapal­du­ta­ko herria iza­tea. Azpi­ma­rratze­koa da herri zapal­dua­ren kon­tzien­tzia edu­kitzea ezin­bes­te­koa dela oku­patzai­leei aurre egi­te­ko orduan, eta hain zuzen ere horre­ga­tik, gurea herri borro­ka­la­ria dela­ko, saiatzen ari dira haien bote­re mili­ta­rra era­kutsi nahian. Eus­kal Herrian inpo­sa­tu­ta­ko muga­ren bi aldee­tan espai­niar­tze eta fran­tses­te pro­ze­sua indar­tze­ko saia­ke­ra baten aurrean gau­de.

Inpe­rioak, oli­gar­kia eta bur­ge­sia dato­rre­na­ren aurrean bir­ko­ka­tu nahian dabil­tza, herri zapal­duen eta lan­gi­le­ria esplo­ta­tua­ren edo­zein matxi­na­da saio armen bidez sun­tsitze­ko. Ez die­gu oku­pa­zio inda­rrei inola­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen Eus­kal Herrian jar­du­te­ko, eta are gutxia­go lan­gi­le­ria­ren aur­ka jotze­ko.

Honen aurrean Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak anto­latze­ko eta borro­ka­ra­ko deia egi­ten du. Inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa eta amnis­tia!

Eus­kal Herria, 2020ko api­ri­la­ren 3a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *