Abe­rri Egu­na 2020 | Amnis­tia Ta Aska­ta­su­na

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia alda­rri­ka­tu nahi du gaur­ko Abe­rri Egu­nean, urte osoan zehar egi­ten duen beza­la. Bi Esta­tuk zapal­du­ta­ko herria da gurea. Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek inpo­sa­tu­ta­ko muga arti­fi­zia­lak badau­ka bes­te ondo­rio larri bat: eus­ka­ra des­age­rra­raz­tea­re­kin bate­ra, bi hiz­kun­tza ezber­din ezar­tzen diz­ki­gu­te alde bie­ta­ko eus­kal herri­ta­rren arte­ko ezin uler­tzea bul­tzatze­ko, eta bi kul­tu­ra arrotz ezber­di­nen inpo­si­zioa­ren bidez Eus­kal Herria­ren asi­mi­la­zioa bilatzen dute.

Soi­lik inde­pen­den­tziak, soi­lik esta­tu pro­pioa edu­kitzeak, ber­ma deza­ke gure herria­ren bizi­rau­pe­na. Bes­tal­de, bene­ta­ko inde­pen­den­tzia lor­tze­ko ez da nahi­koa esta­tu pro­pioa edu­kitzea bal­din eta esta­tu hori inpe­ria­lis­moa­ren morroia bal­din bada. Ez dugu nahi mun­du­ko oli­gar­kiak gida­tu­ta­ko era­ba­kien men­pe dagoen esta­tua. Ez dugu nahi bes­te herri batzuk zan­patzen dituen esta­tu bat. Ez dugu nahi gutxi batzuen interes eko­no­mi­koen mese­de­tan herria mise­ria­ra kon­de­natzen duen esta­tu bat, Eus­kal Herri inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta bai­zik.

Gaur­koa beza­la­ko egun batean ezin ditu­gu ahaz­tu Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde borro­ka egi­tea­ga­tik orain­dik kar­tze­lan, depor­ta­zioan edo erbes­tean dau­den mili­tan­te poli­ti­koak, ezta borro­ka horre­tan ero­ri­ta­ko guda­riak ere. Jarrai deza­gun hel­bu­ru hauen alde lanean. Inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa eta amnis­tia!

Eus­kal Herria, 2020ko api­ri­la­ren 12a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *