Sal­bues­pen egoe­ra dela eta Ikas­le Aber­tza­leon oha­rra : Ikas­le Aber­tza­leak

Ikas­le Aber­tza­leok bat egi­ten dugu Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ren kan­pai­na poli­ti­koa­re­kin eta egoe­raz egi­ten duen ana­li­sia­re­kin. Mun­du mai­la­ko osa­sun larrial­dia­re­kin bate­ra ema­ten ari den bur­ge­sia­ren ofen­tsi­ba poli­ti­koa­ri aurre egi­te­ko kon­pro­mi­so osoa adie­ra­zi nahi dugu Ikas­le Aber­tza­leok.

Alar­ma egoe­ra hau osa­sun larrial­dia­ri aha­lik eta era era­gin­ko­rre­nean aurre egi­te­ko tres­na neu­troa baino sal­bues­pen egoe­ra bat dela uste dugu. Sor­tu den kri­sian, goi-bur­ge­sia­ri bere intere­sak aha­lik eta era era­gin­ko­rre­nean babes­te­ko eta lan­gi­le­ria­ren gai­ne­ko ofen­tsi­ban sakon­tze­ko auke­ra eman dion sal­bues­pen egoe­ra da hau, enpre­sa han­dien eta ban­ketxeen esku-har­tze zuze­na ahal­bi­de­tu due­na kri­sia­ren kudea­ke­tan, ohi­ko bitar­te­ka­ritza eta itxu­ra­ke­ria­rik gabe.

Pro­duk­zioa ete­tea saihes­tu nahian ari da bate­tik, plus­ba­lioa­ren erauz­ke­ta­ren erre­pro­duk­zioa eten ez dadin, lan­gi­le­ria­ren osa­su­na­ren eta bizitzen biz­kar bada ere. Bes­te­tik, ofen­tsi­ba honi aurre egi­te­ko anto­la­ke­ta poli­ti­ko oro ezi­nez­koa egin du itxial­dia­ren neu­rria­re­kin eta indar poli­zial eta mili­ta­rrak horren ber­me gisa kalea har­tu dute­la­rik.

Hez­kun­tza espa­rruan nabar­me­na izan da honen era­gi­na. Oro har, plus­ba­lioa­ren erauz­ke­ta­ra­ko espa­rru garran­tzitsua ez denez, neu­rri hauek era­gin dio­ten lehe­nen­go espa­rrue­ta­ko bat izan da, dagoe­ne­ko bi aste iga­ro bai­ti­ra Ara­ba­ko cam­pu­sa eta Gas­teiz­ko ikas­tetxeak itxi zire­ne­tik, ondo­ren Eus­kal Herri­ko hezi­gu­ne guz­tie­ta­ra zabal­du­ko zen neu­rria.

Ikas­ke­ta pro­ze­sua­re­kin jarraitze­ko zail­ta­su­nak naba­riak dira uni­ber­tsi­ta­tean nahiz biga­rren hez­kun­tzan aurrez aurre­ko dozen­tzia ber­tan behe­ra utzi eta ikas­te­ko mate­ria­la gor­detzen duten libu­ru­te­giak itxi­ta. Inter­net bidez­ko ira­kas­kun­tza martxan jar­tzen saia­tu diren arren, begi-bis­ta­koak dira horrek dituen berez­ko mugak, ikas­le sek­to­re pro­le­ta­ri­za­tue­nek sufritzen duten arra­ka­la digi­ta­lak area­gotzen ditue­nak, bes­tal­de. Gai­ne­ra, infor­ma­zio fal­tak nor­be­re ikas­ke­ta pro­ze­sua­ren anto­la­ke­ta asko zail­tzea dakar, gaur-gaur­koz ez bai­ta­ki­gu ez noiz, ez nola egin­go diren uni­ber­tsi­ta­tean azter­ke­tak, eta eba­luatze­ko iriz­pi­deak eten­ga­be aldatzen ari dira egoe­ra berri­ra mol­da­tu asmoz, horrek sor­tzen duen ziur­ga­be­ta­su­na­re­kin. Antze­koa da Lan­bi­de Hezi­ke­ta­ko ikas­leen egoe­ra ere: prak­ti­kal­diak ber­tan behe­ra utzi ostean ez daki­gu erre­pi­ka­tu egin behar­ko dituz­ten edo bale­kotzat joko diren orain eten­da­koak kali­fi­ka­zio­ra­ko.

Selek­ti­bi­ta­te­ko pro­ba atze­ra­tu iza­na ere aipatze­koa da, eta Baxoa atze­ratze­ko era­ba­kia orain­dik har­tu ez bada ere, pen­tsatze­koa da beran­du baino lehen atze­ra­tu­ko dela hau ere. Uni­ber­tsi­ta­te­ra­ko sar­bi­de pro­bek beti era­gi­ten dituz­ten urdu­ri­ta­sun eta ezi­ne­go­na­ri aur­ten egoe­ra zail hau gehi­tu behar­ko zaio, izan ere, uda bete-betean izan­go da aur­ten, uztai­la­ren 6 – 8 bitar­tean EAEn.

Azke­nik, ikas­tur­tea­ren baliz­ko luzatzeak eta azter­ke­tak uda garaian egi­teak zuze­nean era­gin­go die beren ikas­ke­tak ordain­tze­ko udan lan egin behar duten ikas­le guz­tiei, ikas­le­ria lan­gi­le­ria­ren sek­to­re pro­le­ta­ri­za­tue­nei bere­zi­ki, bes­te behin.

Argi dago, beraz, alar­ma egoe­rak sor­tu­ta­ko zail­ta­sun guz­tiei egin behar­ko die­la aurre ikas­le­ria lan­gi­leak lan indar kua­li­fi­ka­tua­ren ekoiz­pe­na eten ez dadin.

Bes­tal­de, esan beza­la, bur­ge­sia­ren ofen­tsi­ba poli­ti­koa­ri aurre egi­te­ko anto­la­ke­ta poli­ti­ko oro ezi­nez­koa egi­tea da sal­bues­pen egoe­ra honen hel­bu­ru­ta­ko bat. Hala, esan­gu­ratsua da EHU­ko gar­bitzai­leen kasua: gre­ba ber­tan behe­ra uzte­ra behar­tuak izan ziren gar­bitzai­leak biru­sa­ren aitza­kia­pean. Kasu hauek alar­ma egoe­ra­ren albo ondo­rio iza­te­tik urrun, sal­bues­pen egoe­ra­ren bera­ren hel­bu­ru dira, kri­si garaian bur­ge­sia­ren posi­zio eko­no­mi­ko eta poli­ti­koak hobetze­ko esku-har­tze zuze­nean bai­tatza sal­bues­pen egoe­ra hori.

Amaitze­ko, zera exijitzen dugu: 1) osa­sun larrial­dia­ri dago­kion infor­ma­zio­rik ez ezku­ta­tu eta egia osoa azal­tzeaz gain, airean dau­den eba­lua­zio iriz­pi­de eta data guz­tiak lehen­bai­lehen fin­katzea, 2) uni­ber­tsi­ta­teek, ikas­tetxeek eta gober­nuek egoe­ra hone­tan ikas­le lan­gi­leen ikas bal­din­tzak oker­tu ez dai­te­zen beha­rrez­koak diren neu­rri guz­tiak har­tzea eta 3) hez­kun­tza espa­rruan har­tzen diren era­ba­ki guz­tie­tan ikas­le­ria lan­gi­lea­ren intere­sen ordez­ka­ritza ber­matzea bere anto­la­kun­deen bitar­tez.

Azke­nik, dei egi­ten die­gu hez­kun­tza komu­ni­ta­te­ko era­gi­leei Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ren kan­pai­na poli­ti­koa­re­kin eta gure alda­rri­ka­pe­ne­kin bat egin eta par­te har­tu deza­ten.

Ikas­le Aber­tza­leak

2020/​03/​25

Sour­ce link

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *