Jesus Ricar­do Urtea­ga depor­ta­tu poli­ti­koa­ren heriotza­ren aurrean

Jesus Ricar­do Urtea­ga “Txetxu”, Azkoi­tia­ko depor­ta­tu poli­ti­koa, Vene­zue­lan hil da gai­xo­ta­sun larri baten ostean, Etxe­ra­tek jaki­te­ra eman due­na­ren ara­be­ra. Fran­tzian pre­so sar­tu ostean, Vene­zue­la­ra depor­ta­tu zuten orain dela 36 urte.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio bere fami­lia­ri, Jesus Ricar­do Eus­kal Herri­ra itzu­li ahal izan gabe hil iza­na salatzea­re­kin bate­ra.

Depor­ta­zioa zigor eze­za­gu­ne­ta­ri­koa da. Kar­tze­lan egon ez arren, depor­ta­tuak lin­bo legal batean bizi dira, izan ere eta pasa­ta­ko urteak pasa­ta ere, zigo­rra ez bai­ta inoiz bukatzen. Depor­ta­tuek bizi modu berri bat erai­ki behar izan dute etxe­tik mila­ka kilo­me­tro­ta­ra, guz­tiz ezber­di­nak ziren kul­tu­re­ta­ra mol­da­tuz.

Gure alde­tik, depor­ta­tu, erre­fu­xia­tu eta pre­so poli­ti­ko guz­tien­tza­ko amnis­tia osoa alda­rri­katzen dugu berriz ere, amnis­tia hau, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko guz­tien aska­ta­su­naz gain, beraiek borro­ka­ra bul­tza­tu zituz­ten arra­zoien gain­ditzeaz uler­tu­ta. Beraz, amnis­tia osoa alda­rri­katzen dugu erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­rik gabe­ko Eus­kal Herri inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta lor­tze­ko neu­rri moduan.

Eus­kal Herria, 2020ko api­ri­la­ren 2a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *