Hain­bat arra­zoik piz­tu zuten mal­ga­xe herria­ren asmo inde­pen­den­tis­ta eta bul­tza­tu zuten matxi­na­da leher­tzea. Bate­tik, Big…

Hain­bat arra­zoik piz­tu zuten mal­ga­xe herria­ren asmo inde­pen­den­tis­ta eta bul­tza­tu zuten matxi­na­da leher­tzea. Bate­tik, Biga­rren Mun­du Gerran arma­da fran­tse­sean engaia­tu­ta­ko mal­ga­xeak etxe­ra buel­tan ziren. Bes­te­tik, mugi­men­du aber­tza­leak borro­kan zeu­den eta elkar­te sekre­tuak ere mugi­men­duak egi­ten ari ziren. Gai­ne­ra, popu­la­zio indi­ge­na­ren bizi bal­din­tzak era­bat eska­sak ziren.

1947ko martxoa­ren 29an leher­tu zen Mada­gas­ka­rren Fran­tzia­re­ki­ko aska­pen borro­ka. Ehun­ka gizon eta ema­ku­me lan­tzak eta matxe­teak eskuan kos­tal­de­ko hiri txi­kiak eta plan­ta­zio era­so­tu zituz­ten. Kolono euro­pa­rrek ez zuten era­soa espe­ro. Gober­nu fran­tse­sak Mal­ga­xeen Berriz­ta­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du Demo­kra­ti­koa­ren (MDRM, fran­tse­se­ko siglen ara­be­ra) hiru ordez­ka­riei egotzi zien errua. Dipu­tatu fran­tses guz­tiek ordez­ka­ri Mal­ga­xeen immu­ni­ta­te par­la­men­ta­rioa ken­tzea­ren alde boz­ka­tu zuten. Hiru­rak atxi­lo­tu zituz­ten eta bi heriotza­ra zigor­tu zituz­ten. Aurre­ko­ra­go, erbes­tea­re­kin ordez­tu zie­ten.

Borro­ka Mada­gas­ka­rre­ko ekial­de oso­ra zabal­du zen. Egoe­ra­ren horren aurrean tro­pa han­diak bida­li zituen metro­po­li­ak (18.000 1948ko hasie­ran). Intsu­rrek­zioak bi urte ingu­ru iraun zituen. Arma­da fran­tse­sa kupi­da­ga­bea izan zen: exeku­zio masi­boak, tor­tu­ra, behar­tu­ta­ko tal­de­katzeak, herriak kis­kal­tzea: Gerra psi­ko­lo­gi­koa­ren tek­ni­ka berri bate­kin espe­ri­men­ta­tu zuten: sos­petxo­sotzat jota­ko mal­gatxeak hegaz­ki­ne­tan behe­ra amil­tzen zituz­ten popu­la­zioa izutze­ko.

Intsu­rrek­zioak iraun zituen hogei hila­be­tee­tan zehar 89.000 bik­ti­ma mal­gatxe izan ziren.

Mal­ga­xeen kolo­nia­lis­mo fran­tse­sa­ren kon­tra­ko borro­ka jarrai­tu zuten eta 1960an inde­pen­den­tzia lor­tu zuten.

https://​www​.huma​ni​te​.fr/​1​9​4​7​-​u​n​-​m​a​s​s​a​c​r​e​-​c​o​l​o​n​i​a​l​-​f​r​a​n​c​a​is-…

http://www.midi-madagasikara.mg/…/29-mars-1947 – 29-mars-201…/

https://​www​.his​to​ire​co​lo​nia​le​.net/​M​a​d​a​g​a​s​c​a​r​-​1​9​4​7​-​l​a​-​t​r​a​ged…

https://​vimeo​.com/​2​5​7​7​4​6​452

http://​dor​mi​ra​ja​mais​.org/​m​a​d​a​g​a​s​c​a​r2/

http://www.midi-madag

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *