AHALDUNTZE POLITIKOAZ HAUSNARTZEKO MATERIALA – ITAIA

0. SARRERA OROKORRA

Lan­gi­le kla­sea­ren des­po­li­ti­za­zioa:

Jaki­tun gara egun ez dau­ka­gu­la gure bizitzen gai­ne­ko kon­trol errea­lik; bur­ge­siak bere bote­rea­ren beti­kotze­ra­ko era­bil­tzen dituen meka­nis­mo ezber­di­nen artean kokatzen dugu lan­gi­le­ria­ren des­po­li­ti­za­zio gero eta age­ri­koa­goa. Bate­tik, orde­na bur­ge­sa man­ten­tzea­ren ber­me diren sub­jek­tuak hez­ten ditue­la­ko eta, bes­te­tik, lan­gi­le kla­sea­ren bai­tan zati­ke­tak era­gi­ten ditue­la­ko, honen berez­ko anto­la­kun­tza­ren poten­tzia ozto­pa­tuz. Poli­ti­ka par­la­men­tuan aurre­ra era­ma­ten den lana beza­la uler­tzen da, bur­ge­sia­ren poli­ti­ka legez, eta ez, kon­tra­ra, lan­gi­le kla­seak inde­pen­den­tzia osoz sis­te­mak inpo­sa­tu­ta­ko katee­ta­tik askatze­ko anto­la­tu beha­rre­ko jar­dun beza­la. Hor­taz, des­po­li­ti­za­zioak iraul­tza pro­ze­sua atze­ratzen eta ete­ten due­la ondo­rioz­tatzen dugu.

Gene­ro pro­ble­ma­ti­ka fun­tzio kapi­ta­lis­ta beza­la eta ema­ku­mea­ren des­po­li­ti­za­zioa:

Garran­tzitsua da ema­ku­me lan­gi­leon zapal­kun­tza fun­tzio bur­ges beza­la uler­tzea, hots, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ri fun­tzio­na­la zaion zapal­kun­tza, ins­ti­tu­zio bur­ge­se­ta­tik eten­ga­be sus­tatzen dena eta lan­gi­le kla­se barruan ere erre­pro­du­zitzen dena. Lehe­nik, ema­ku­mea­ren lan inda­rra deba­lua­tuz ete­kin eko­no­mi­ko han­dia­goak ate­ratzen dira. Biga­rren, ideo­lo­gia matxis­ta­ren bitar­tez, lan­gi­le kla­se bar­nean zati­ke­tak ema­ten dira, sub­jek­tu deba­lua­tuen kon­tra­ko bio­len­tzia sis­te­ma­ti­ko­ki anto­la­tuz (kasu hone­tan gizon lan­gi­lea­ren eta ema­ku­me lan­gi­lea­ren arte­ko etsai­ta­su­na) eta, azke­nik, ema­ku­mea des­po­li­ti­za­tuz, lan­gi­le kla­sea­ren erdia sub­jek­tu poli­ti­ko ezgai beza­la hez­ten da. Gaur­ko hone­tan, ema­ku­me lan­gi­lea­ren des­po­li­ti­za­zioa­ri eta honen aurrean mili­tan­te­ok dugun ardu­ra­ri hel­tzen saia­tu­ko gara.

Hor­taz, ema­ku­mea poli­ti­ko­ki ezgai eta aitor­tza­rik gabe­ko sub­jek­tu beza­la hezia izan da gizar­te kapi­ta­lis­tan eta, esan beza­la, fun­tzio estra­te­gi­koa betetzen du: lan­gi­le­ria­ren erdia gai­ta­sun poli­ti­ko­rik gabe uzten du. Ema­ku­me mili­tan­te­oi dago­ki­gu­nez, gure buruak poli­ti­zatze­ko hau­tua egi­ten badu­gu ere, ezin ahantz deza­ke­gu gu ere gai­ta­sun poli­ti­ko murritzak dituen sub­jek­tu beza­la heziak izan gare­la eta honek ondo­rio poli­ti­ko nabar­me­nak ditue­la. Lotsak, gai­non­tze­koek pen­tsa­tu­ko dute­nak, gai­ta­su­nik ez dugu­la pen­tsatzeak, etab. lanak dele­gatze­ra gara­matza. Nahi eta ezin baten sor­gin gur­pil batean sar­tzen gara. Zer egin honen aurrean? Zer dago gure esku?

Bada­ki­gu ema­ku­meok sub­jek­tu poli­ti­ko inte­gral iza­te­ko auke­ra baka­rra, gure des­po­li­ti­za­zioak fun­tzio­rik bete­ko ez duen gizar­te anto­la­kun­tzak soi­lik ekar deza­kee­la. Hori horre­la, gure hel­bu­ru nagu­sia gizar­te ere­du horre­ta­ra bidean, ema­ku­me lan­gi­lea kla­se borro­kan txer­tatzea litza­te­ke, horre­ta­ra­ko beha­rrez­ko hezi­ke­ta poli­ti­ko estra­te­gi­koan berretxiz. Bide horre­tan, ema­ku­me mili­tan­teen ahal­dun­tze poli­ti­koa ber­matze­ko meka­nis­moak martxan jar­tzea ez dago sobe­ran. Horri eran­tzu­te­ra dator haus­nar­ke­ta­ra­ko hurren­go mate­ria­la, anto­la­kun­tza sozia­lis­tan osa­ga­rri gisa­ra.

1. EMAKUME LANGILEON HEZIKETA POLITIKOAZ

0. Sarre­ra

Kla­seen deu­sez­ta­pe­ne­ra bidean anto­latzen garen mili­tan­te sozia­lis­tok, gure bizitzen gai­ne­ko kon­trol errea­la esku­ratzea hel­bu­ru dugu­nok, poli­ti­ka egin beha­rrean gau­de. Haa­tik, lan­gi­le­ria­ren hezi­ke­ta poli­ti­koa ezin­bes­te­koa deritzo­gu. Ema­ku­mea­ren zapal­kun­tza gain­ditze­ko for­ma baka­rra, sis­te­ma bere oso­ta­su­nean gain­ditzean kokatzen da, kla­se­rik gabe­ko gizar­tea­ren erai­kun­tzan. Horre­ta­ra­ko, beha­rrez­koa da pro­le­tal­go osoa­ren bata­sun poli­ti­koa eta beraz, ema­ku­mea ere bide horre­tan hezi behar dugu. Mili­tan­te­on ardu­ra da pro­le­tal­goa­ren eta kasu hone­tan ema­ku­me pro­le­ta­rioen hezi­ke­ta poli­ti­koa ber­matzea lan­gi­le kla­sea sub­jek­tu poli­ti­ko modu­ra batu nahi badu­gu.

1. Hel­bu­rua:

Ema­ku­me lan­gi­lea­ren hezi­ke­ta poli­ti­koa­ren beha­rrez­ko­ta­su­naz ohar­tzea eta hau aurre­ra era­ma­te­ko pau­tak disei­natzea.

2. Meto­do­lo­gia

Tai­ler hone­ta­ko edu­kia lau zati­tan banatzen da:

-Ema­ku­me lan­gi­lea­ren des­po­li­ti­za­zioa
-Ema­ku­me lan­gi­leon jar­dun poli­ti­koa­ren gabe­ziak
-Hezi­ke­ta poli­ti­koaz
-Dizi­pli­na eta kon­pro­mi­so­az

Per­tso­na kopu­rua kon­tuan har­tu­ta, guz­tion par­te har­tzea sus­tatze­ko tal­de­ka banatzea hobes­ten da. Pro­po­satzen diren gal­de­rei bi zati­tan eran­tzun­go zaie: alde bate­tik, tal­de­ka bana­tu eta lehen bi pun­tue­ta­ko gal­de­rei eran­tzun­go zaie eta ple­na­rioan denak batu eta dina­mi­zatzai­leak kon­tzep­tuen azal­pe­na eman­go du. Ondo­ren, hurren­go bi pun­tue­kin ber­di­na erre­pi­ka­tu­ko da. Azke­nik, ondo­rio oro­kor batzuk ate­ra­ko dira.

3. Edu­kia eta ari­ke­ta

3.1. Ema­ku­me lan­gi­lea­ren des­po­li­ti­za­zioa

Gal­de­rak:
-Non ikus­ten duzu lan­gi­le­ria­ren eta, zehaz­ki, ema­ku­me lan­gi­lea­ren des­po­li­ti­za­zioa?
-Ze meka­nis­mo ditu bur­ge­siak hau aurre­ra era­ma­te­ko?
-Ze fun­tzio betetzen due­la uste duzu?

3.2. Ema­ku­me mili­tan­te­on jar­dun poli­ti­koa­ren gabe­ziak

Gal­de­rak:
-Zein dira, oro­ko­rrean, ema­ku­meok egi­ten ditu­gun lanak mili­tan­tzian?
-Zein alo­rre­tan jar­dun ohi dugu gutxia­go?
-Jakin­go zenu­ke­te bakoitza­ren gabe­zi mili­tan­te sub­jek­ti­boak oro­kor­ta­su­nean uler­tzen?

Ema­ku­me mili­tan­te­on egin­beha­rra da gabe­zi hauek iden­ti­fi­ka­tu eta aurre egi­te­ko meka­nis­moak sor­tzea. Hala ere, ezin dugu uler­tu modu indi­bi­dua­lean edo ema­ku­me mar­koe­tan honi buruz haus­nar­tzen solu­zioa eman­go dio­gu­nik. Gai­ne­ra, auto­la­gun­tza­ra­ko tal­deak sor­tze­ra des­bi­de­ra dai­te­ke lan­ke­ta hau, anto­la­kun­tza sozia­lis­ta­ren bai­tan kokatzen ez bada. Ema­ku­me tal­deak bakoitza­ren ezi­ne­gon indi­bi­dua­lei eran­tzu­te­ko jar­du­ten badu­te, eta ezi­ne­gon hauen amaie­ran kokatzen bada fun­t­sa, hauen gain­di­pe­na ez da pro­ze­su sozia­lis­ta baten bai­tan inte­gra­tu­ko, par­tzial­ta­su­na sus­ta­tuz.

3.3. Hezi­ke­ta poli­ti­koaz

Gal­de­rak:
-Zer da, oro­ko­rrean, hezi­ke­ta poli­ti­koa? Ze hel­bu­ru jar­tzen diz­kio­gu mili­tan­te sozia­lis­tok?
-Ema­ku­mea sub­jek­tu edo­ta mili­tan­te “inte­gral” bila­katzeaz hitz egi­ten dugu. Zer uler­tzen dugu mili­tan­te “inte­gral” beza­la?
-Zerk ahal­bi­de­tu­ko luke hezi­ke­ta poli­ti­koa, edo ze for­ma­tan jarri behar dugu martxan?

Fun­tsean, ema­ku­me mili­tan­teen ahal­dun­tze poli­ti­koa ber­matze­ko meka­nis­moak martxan jarri behar dira. Horre­ta­ra­ko, beha­rrez­koa dugu ema­ku­mea mili­tan­te inte­gral bila­katzea; ema­ku­meo­nak kon­tsi­de­ratzen diren lan mili­tan­te­ez gain, sozia­lis­moa­ren erai­kun­tza­ra­ko oso­ta­su­nean lan egi­tea. Ez onu­ra per­tso­nal baten­tza­ko, bai­zik eta mili­tan­te­ok gure burua­ren gara­pen poli­ti­koa ber­ma­tuz, sozia­lis­moa­ren erai­kun­tzan aha­lik eta ekar­pen han­die­na egin ahal iza­te­ko. Egun ema­ku­mee­kin lan espe­zi­fi­koa egi­tea balia­ga­rria izan dai­te­kee­la uste dugu, betie­re, hel­bu­rua hauek kla­se borro­ka­ra batzea izan­da. Bes­tal­de, gizon lan­gi­leek ema­ku­mea­ren aitor­tza­ra­ko pau­suak eman behar dituz­te. Horre­ta­ra­ko, beha­rrez­koa izan­go da ema­ku­meon zapal­kun­tza­ren fun­tzioen ana­li­sia mili­tan­tzia osoak uler­tzea eta bide batez, ema­ku­mee­ki­ko egon dai­tez­keen aurrei­ritziak deserai­kitzen joa­tea.

Ema­ku­meon ahal­dun­tze poli­ti­koa, hor­taz, soi­lik anto­la­kun­tza sozia­lis­ta­ren bitar­tez lor­tu­ko dugu. Anto­la­kun­tza eta mili­tan­tzia ere­du batek bere bai­tan bar­ne­bil­du behar ditu mili­tan­teen ahal­dun­tzea eta mili­tan­te kidee­ki­ko gai­ta­su­nen aitor­tza. Ahal­dun­tzeaz ari gare­nean, gai­ta­sun errea­lak esku­ratzeaz ari gara. Hau da, ezin dugu ahal­dun­tzea “segur­ta­su­na” beza­la­ko apa­rien­tziaz­ko ezau­ga­rrie­kin defi­ni­tu, horiek ahal­dun­tze errea­la­ren ondo­rio baka­rrik izan dai­tez­ke.

Beraz, sub­jek­tu poli­ti­ko­ki men­pe­ra­tua iza­tea­ri uzte­ko beha­rrez­koa zai­gu hezi­ke­ta poli­ti­koa jasotzea. Horre­la, for­ma­kun­tza ardatz iza­nik, egun­go errea­li­ta­tea­ren kon­ple­xu­ta­su­na uler­tu eta berau gain­ditze­ko, tres­na ana­li­ti­ko zein meto­do­lo­gi­ko era­gin­ko­rrak geu­re­ga­na­tu behar ditu­gu, ema­ku­me lan­gi­lea­ren aska­pen pro­ze­su­ra­ko era­gin­ko­rra izan­go den estra­te­gia iraul­tzai­lea martxan jarriz.

3.4. Dizi­pli­na eta kon­pro­mi­soa

Gal­de­rak:
-Ema­ku­meon ahal­dun­tze poli­ti­koa­ri dago­kio­nez, ze paper jokatzen dute dizi­pli­nak eta kon­pro­mi­so­ak gure ezin­ta­su­nei aurre egi­te­ra­ko orduan?
-Ze paper joka­tu behar du mili­tan­tziak oso­ta­su­nean eta, zehaz­ki, gizon mili­tan­te­ek ema­ku­mea­ren ahal­dun­tze poli­ti­koan?
-Gai­ta­sun poli­ti­koen espe­zia­li­za­zioa­ren eta ema­ku­meon gai­ta­su­nen zabal­tzea­ren arte­ko ore­ka­ren haus­nar­ke­ta egin eza­zue.

Dizi­pli­na eta kon­pro­mi­soa bar­ne­bil­tzen dituen mili­tan­tzia ere­du batean, nor­be­ra­ren inizia­ti­ba eta erres­pon­tsa­bi­li­ta­teak paper garran­tzitsu bat jokatzen dute. Ohi­koa da ezgai­ta­su­nen aurrean bik­ti­mis­moan eror­tzea, ondo­koa­ri erru guz­tia botatzea eta ezin­ta­su­nean mur­gil­tzea. Honen aurrean, ardu­ra poli­ti­kotzat har­tu behar dugu ema­ku­meon ahal­dun­tze poli­ti­koa ber­matzea, eta honek daka­rren erres­pon­tsa­bi­li­ta­te indi­bi­dual eta kolek­ti­boa. Nor­be­re burua­ren gai­ta­su­nak eta mugak iden­ti­fi­katzea eta hauek gain­ditze­ko jarre­ra akti­boa iza­tea eta, kolek­ti­bo­ki aitor­tza meka­nis­moak era­gin­kor­ta­sun poli­ti­koa­re­kin ore­kan jar­tzea.

Hor­taz, ahal­dun­tze poli­ti­koa ber­matze­ko hain­bat aspek­tu kon­tuan har­tu behar dira, ez bai­ta haus­nar­ke­ta bate­kin kon­pon­tzen den pro­ze­su sin­ple bat. Alde bate­tik, lehen aipa­tu beza­la, for­ma­kun­tza teo­ri­ko, poli­ti­ko eta prak­ti­koa­ren beha­rra azpi­ma­rra­tu beha­rra dago. Ahal­dun­tze poli­ti­ko bat mili­tan­tzia­ren ber­tan ikas­ten diren akatsen, era­ba­kien, pro­ze­suen jaki­tun iza­nik eta hauek bar­ne­ra­tuz ema­ten bai­ta. Anto­la­kun­tza pro­le­ta­rioak berak eman­go diz­ki­gu aurre egi­te­ko gai­ta­su­nak, bai­na gure inpli­ka­zio eta ardu­ra azpi­ma­rra­tu beha­rra dago, inizia­ti­ba per­tso­na­le­tik abia­tu behar dela­ko gara­pe­na. Bes­tal­de, intse­gu­ri­ta­teen jato­rria argi iza­tea ezin­bes­te­koa da, norantz jo jaki­te­ko; gizon lan­gi­leek zapal­tzen gai­tuz­te­ne­tik hara­ta­go, zapal­kun­tzak betetzen duen fun­tzioaz jaki­tun izan eta ahal­dun­tze poli­ti­koa ema­tea sozia­lis­moa­ren erai­kun­tzan aha­lik eta era­gin­ko­rre­nak iza­te­ko.

4. Ondo­rioak eta balo­ra­zioa

Gal­de­re­ta­tik eta azal­pe­ne­ta­tik ondo­rio oro­kor batzuk ate­ratzen saia­tu­ko gara eta, ondo­ren, tai­le­rra­ren balo­ra­zioa­ri ekin­go dio­gu.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: