OHARRA| Hego Eus­kal Herri­ko ikas­tetxe eta uni­ber­tsi­ta­teen jar­due­ra­ren ete­tea dela eta, Ikas­le Aber­tza­leon oha­rra : Ikas­le Aber­tza­leak

Biz­kaia, Ara­ba, Gipuz­koa eta Nafa­rroa­ko ikas­tetxe eta cam­pu­sak itxi dituz­te Covid-19 biru­sa­ren zabal­pe­na­ri aurre egi­te­ko pre­ben­tzio neu­rri modu­ra. Neu­rri horren hari­ra, eta egoe­ra naha­sia dela jaki­nik, Ikas­le Aber­tza­leok ondo­ren­goa adie­ra­zi nahi dugu:

1‑Martxoaren 26an Hego Eus­kal Herri­ko biga­rren hez­kun­tza eta lan­bi­de hezi­ke­ta­ko zen­troe­tan eta uni­ber­tsi­ta­tee­tan dei­tu genuen ikas­le gre­ba ezin­go da aurrei­ku­si genuen moduan gara­tu: hezi­gu­nee­tan apli­ka­tu diren neu­rriak dire­la eta gre­ba behar den beza­la egi­te­ko inola­ko bal­din­tza­rik ez dago. Beraz, martxoa­ren 26ko ikas­le gre­ba deial­dia ber­tan behe­ra uzte­ra behar­tu­ta gau­de.

2‑Gertakarien bila­kae­ra arre­taz jarrai­tu­ko dugu eta egoe­ra­ren ara­be­ra­ko neu­rriak har­tu­ko ditu­gu. Gaur gaur­koz, ez dugu baz­ter­tzen gre­ba deial­di berri bat egi­tea dato­zen hila­be­tee­tan. Hau da, martxoa­ren 26an egi­te­koak ginen gre­ba api­ri­lean edo maiatzean egi­te­ko bal­din­tza­rik dagoen balo­ratzen ari gara.

3‑Amaitzeko, gure babe­sa eta ani­moa hela­ra­zi nahi diz­kie­gu EHU­ko gar­bitzai­leei. Azken bi astee­tan ikas­leo­kin bate­ra gara­tu duten gre­ba eta mobi­li­za­zio ere­du­ga­rrien ondo­ren gre­ba ber­tan behe­ra uzte­ra derri­gor­tuak izan dira, bes­teak bes­te, haien gre­ba esku­bi­dea urra­tua izan dela­ko. Gre­ba­ren hari­ra azken astee­tan prak­ti­kan jarri den ikas­le eta gar­bitzai­leen arte­ko elkar­ta­su­nak era­kus­ten digu aurre­ra egi­te­ko bidea.

Ikas­le Aber­tza­leak

2020ko martxoa­ren 12a

Sour­ce link

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *