Marie­lle Fran­co, Sozia­lis­moa eta Aska­ta­su­na Alder­di­ko (PSOL) zine­gotzia Rio de Janei­ron, 2018ko martxoa­ren 14an hil zute…

Marie­lle Fran­co, Sozia­lis­moa eta Aska­ta­su­na Alder­di­ko (PSOL) zine­gotzia Rio de Janei­ron, 2018ko martxoa­ren 14an hil zuten. Itxu­ra guz­tien ara­be­ra, kri­men poli­ti­koa izan zen. Hil­ke­ta aurre­ra era­man zute­nak goi mai­la­ko tiratzai­leak ziren; exeku­zioa izan zela ez dago zalan­tza­rik; eta, ziur aski, gorro­to kri­me­na izan zen.

Fran­co eza­gun bihur­tu zen Giza Esku­bi­deen eta ema­ku­meen, LGTB komu­ni­ta­tea­ren eta fave­le­ta­ko komu­ni­ta­teen esku­bi­deen defen­tsan aritzea­ga­tik. Rio de Janei­ron ger­ta­tu­ta­ko gehie­gi­ke­ria poli­zia­lak sala­tu zituen.

Nor­tzuek hil zuten Marie­lle? Zer­ga­tik? Sus­moek segur­ta­sun inda­rrak sei­na­latzen dituz­te, bere­zi­ki ins­ti­tu­zio­na­li­za­tu­ta­ko mafia hut­sa den Rio de Janei­ro­ko poli­zia mili­ta­rra.

Gero eta indar han­dia­goa har­tzen doan hipo­te­sia da segur­ta­sun inda­rren –poli­zia­ren eta arma­da­ren– sek­to­re faxis­tek pla­ni­fi­ka­tu­ta­ko gorro­to kri­me­na izan zela. Bate­tik, arra­zoi poli­ti­koek bul­tza­tu zuten hil­ke­ta 2016ko par­la­men­tu­ko kol­pea­ren ostean eza­rri­ta­ko erre­ji­me­na gogor­tze­ko. Bes­te­tik, Marie­lle­ren­gan gor­puz­ten ziren sek­to­re horiek gehien gorro­to dute­na: ema­ku­mea, femi­nis­ta, bise­xua­la, bel­tza, fave­la­tua, sozia­lis­ta, giza esku­bi­deen ekin­tzai­lea. Eta ez edo­no­la­koa, bai­zik eta 46 mil boto­du­na, Bra­si­len «horre­la­ko per­tso­nek» bote­rea borro­ka ezin deza­ke­te­la dioen araua apur­tu zue­na.

Marie­lle­ren hil­ke­tak pro­tes­ta uhol­dea era­gin zuen herrial­de osoan eta nazioar­te­ko Giza Esku­bi­deen defen­tsa­ra­ko era­kun­deen kon­de­na ere jaso zuen. Marie­lle­ren eta Ander­so­nen hil­ke­ten gizar­te-eran­tzu­na horren han­dia eta ezus­te­koa izan zen, ezen zine­gotzia­ren ize­na sin­bo­lo bihur­tzen hasi zela «Marie­lle Pre­sen­te!» oihu­pean.

https://www.pikaramagazine.com/…/por-que-murio-marielle-fr…/

https://​www​.pagi​na12​.com​.ar/​2​2​8​3​3​2​-​m​a​r​i​e​l​l​e​-​f​r​a​n​c​o​-​c​r​o​n​o​log…

https://www.eldiario.es/…/Globo-relaciona-Bolsonaro-Mariell…

http://​www​.laiz​quier​da​dia​rio​.com/​M​a​r​i​e​l​l​e​-​F​r​a​nco

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *