Amnis­tia Egu­na buru­tu dute Legu­tion

Dato­rren Martxoa­ren 7an amnis­tia egu­na ospa­tu­ko dugu Legu­tion. Hitzal­di bat, ber­tso baz­ka­ria eta kon­tzen­tra­zioa buru­tu­ko ditu­gu eta ber­tan par­te har­tze­ko gon­bi­tea luzatzen dugu.

Gaur, inoiz baino gehia­go, amnis­tia­ren alda­rria pla­za­ratze­ko beha­rra ikus­ten dugu eta hori aurre­ra era­ma­te­ko Eus­kal Herri­ko auzo eta herri guz­tie­tan inda­rrak batu eta anto­latze­ko pre­mia. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na ez dugu pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tu poli­ti­koen aska­ta­su­ne­ra mugatzen, gakoa berauek espetxe­ra edo deserri­ra era­man zituz­ten arra­zoien gain­ditzean dagoe­la uste dugu­la­ko.

Gaur egun ehun­ka Eus­kal Herri­tar aur­kitzen dira orain­dik aska­ta­sun-gabe­tuak espai­niar eta fran­tziar esta­tuek gure herria­ri men­dee­tan zehar inpo­sa­tu­ta­ko jazar­pe­na­ri aurre egi­tea­ga­tik. Borro­ka­la­ri hauek, bakoitza­ren one­na aska­ta­sun kolek­ti­boa­ga­tik eskai­niz, Eus­kal Herria­ren his­to­ria­ren par­te bihur­tu dira. Aurre­tik hain­bat belau­nal­dik egin beza­la inpo­sa­ke­ta­ri aurre egi­te­ko anto­la­tu ziren eta har­tu­ta­ko kon­pro­me­zu poli­ti­koan duin­ta­su­nez man­ten­tzea­ga­tik ondo­rio erre­pre­si­boak pai­ratzen jarraitzen dute.

Ez luke zen­tzu­rik izan­go espetxe­ra­tuak edo ihe­sean aur­kitzen dire­nen etxe­ratzea soi­lik giza esku­bi­deen edo koiun­tu­ra poli­ti­ko baten para­me­tro­tan kokatzeak, beraien mili­tan­tzia eta ibil­bi­dea edu­kiz hus­teaz apar­te ara­zoa­ren mui­na kon­pon­du gabe utzi­ko bai­lu­ke. Amnis­tia­ren alda­rria­re­kin bat egi­teak beraz, borro­ka­la­ri hauen aska­ta­su­na eskatzean ez ezik Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko hau­tua egi­tean ere badatza, ez bai­ta amnis­tia­rik egon­go pre­so, ihes­la­ri edo depor­ta­tuak iza­te­ko arra­zoiak gain­di­tu arte.

ANTOLAKUNTZAZ ETA BORROKAZ, AMNISTIA ETA ASKATASUNA!

Bazkariaren argazki bat

Bazkariaren beste argazki bat

Hitzaldiaren argazkia

Azaleko argazki berbera

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *