Ihaute­riak dire­la eta, Espai­nia­ko Poli­zia­ren jazar­pe­na­ren aurrean

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere babe­sa ager­tu nahi die Espai­nia­ko Poli­ziak Iru­ñean, ihaute­rie­tan zehar, era­gin­da­ko lis­ka­rren ondo­rioz jaza­rriak iza­ten ari diren gaz­teei.

Poli­zia kale­ji­ra baten aur­ka oldar­tu zen, par­te har­tzai­leak kol­pa­tuz eta 14 urte­ko nes­ka bat fur­go­ne­ta­re­kin harra­pa­tuz eta bere ospi­ta­li­za­zioa era­gi­nez. Orain, Poli­zia Espai­no­la bera da zaz­pi gaz­te komi­sa­rian dekla­ratze­ra dei­tu ditue­nak.

Gure mugi­men­duak egoe­ra hau sala­tu nahi du, bai­na bai­ta Espai­nia­ko Poli­ziak eta oro har oku­pa­zio inda­rrek eten­ga­be Eus­kal Herrian man­ten­tzen duten jar­due­ra. Eus­kal Herri­ra gerra egi­te­ra eto­rri ziren eta horre­tan dihar­du­te herri mugi­men­dua jaza­rriz.

Era berean jazar­pen honen ardu­ra­dun poli­ti­koak sala­tu nahi ditu­gu, bai par­la­men­tue­ta­ko eser­le­kue­tan aur­pe­gi publi­ko moduan ager­tzen dire­nak, zein interes eko­no­mi­ko per­tso­na­len­ga­tik itza­le­ta­tik gure gizar­te eta herria­ren kudea­ke­ta era­ba­kitzen dute­nak ere. Indar oku­patzai­leak, alde hemen­dik!

Eus­kal Herria, 2020ko martxoa­ren 4a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *