Ihaute­riak dire­la eta, Espai­nia­ko Poli­zia­ren jazar­pe­na­ren aurrean

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere babe­sa ager­tu nahi die Espai­nia­ko Poli­ziak Iru­ñean, ihaute­rie­tan zehar, era­gin­da­ko lis­ka­rren ondo­rioz jaza­rriak iza­ten ari diren gaz­teei.

Poli­zia kale­ji­ra baten aur­ka oldar­tu zen, par­te har­tzai­leak kol­pa­tuz eta 14 urte­ko nes­ka bat fur­go­ne­ta­re­kin harra­pa­tuz eta bere ospi­ta­li­za­zioa era­gi­nez. Orain, Poli­zia Espai­no­la bera da zaz­pi gaz­te komi­sa­rian dekla­ratze­ra dei­tu ditue­nak.

Gure mugi­men­duak egoe­ra hau sala­tu nahi du, bai­na bai­ta Espai­nia­ko Poli­ziak eta oro har oku­pa­zio inda­rrek eten­ga­be Eus­kal Herrian man­ten­tzen duten jar­due­ra. Eus­kal Herri­ra gerra egi­te­ra eto­rri ziren eta horre­tan dihar­du­te herri mugi­men­dua jaza­rriz.

Era berean jazar­pen honen ardu­ra­dun poli­ti­koak sala­tu nahi ditu­gu, bai par­la­men­tue­ta­ko eser­le­kue­tan aur­pe­gi publi­ko moduan ager­tzen dire­nak, zein interes eko­no­mi­ko per­tso­na­len­ga­tik itza­le­ta­tik gure gizar­te eta herria­ren kudea­ke­ta era­ba­kitzen dute­nak ere. Indar oku­patzai­leak, alde hemen­dik!

Eus­kal Herria, 2020ko martxoa­ren 4a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: