Martxoa 38: Kla­se kon­tzien­tzia berres­ku­ra­tu

Martxoa­ren 3 eta 8a ezin­bes­te­ko datak dira eus­kal lan­gi­le kla­sea­ren borro­ka­ren his­to­rian. Mun­du­ko eta Eus­kal Herri­ko lan­gi­le kla­sea­ren inda­rra eta ado­rea iru­di­katzen dituz­ten bi borro­ka irdui­katzen bai­ti­tuz­te.

Martxoa­ren hiru­ga­rren egu­nean 1976ean Gas­tei­zen aurre­ka­ri­rik ez zuen eta mila­ka lan­gi­le mobi­li­zatze­ko gai izan borro­ka oroi­tu eta omen­tzen da. Hiri­ko lan­te­giak gutxi­na­ka eta banan banan batze­ko gai eta giro iraul­tzai­le bat sor­tze­ko gai izan zen borro­ka hura. Lan­gi­le kla­sea­ren bere kabuz­ko anto­la­ke­tan eta asan­bla­da eta bata­su­nean oina­rri­tu­ri­ko borro­ka. Garai latza izan zen, ia garai har­tan , eta erre­pre­sio­rik gogo­rre­na­ri aurre egi­nez borro­ka aurre­ra era­man zuten lan­gi­lee­na bezain­bes­te. Borro­ka bat, non sis­te­mak bere zuta­be­rik sen­do­enak ere dar­dar­ka iku­si­ta, borro­ka hura odo­la­ren inda­rra eta usain San Fran­cis­co de Asis eli­za­ren ata­ri­rano erma­nez amai­tu zuen.,bertan aurre­ra era­ma­ten ari zen asan­bla­da­ko lan­gi­leei arra­zoi­rik gabe tiro egi­nez eta Pedro María Ocio, Fran­cis­co Aznar, Romual­do Barro­so, José Cas­ti­llo eta Bien­ve­ni­do Pere­da erahi­laz. Ondo­ren ger­ta­tu­ri­ko isti­lue­tan Basau­ri eta Tarra­go­nan bes­te bi lan­gi­le erahi­laz. Beti­ko orgia lan­gi­le kla­sea­ren heroien­tzat.

Martxoa­ren 8a, ema­ku­me sozia­lis­ten inter­na­zio­na­lak, egun hura ema­ku­me lan­gi­lea­ren alda­rri eta borro­ka egu­na beza­la eza­rri zuen. Esta­tu batue­ta­ko lan­te­gi tex­til batean eman­da­ko sutean hil­da­ko 123 ema­ku­meen memo­riak eta Cla­ra Zet­kin edo Rosa Luxem­bur­gok utzi­ta­ko onda­reak, ezin digu egun honen kla­se izae­ra ahaz­tua­ra­zi. Inter­kla­sis­moak ez du ema­ku­mea kapi­ta­lis­moa­ren katee­ta­tik aska­tu­ko, ema­ku­me lan­gi­leok, gure borro­ka, gure kla­se sozia­la­ren aska­pe­ne­ra­ko borro­ka­ren zati banae­zin beza­la uler­tu behar dugu.

Bi data hauek gu itotzen, explo­tatzen, amaie­ra­rik zita­le­raino ete­ki­nen balo­reak lehe­nes­ten saiatzen den sis­te­ma honen aur­ka­ko borro­ka oroitzen du. Etxe­ga­betzeak, kale­ratzeak, lan­te­gie­tan eman­da­ko heriotzak,errepresioa eta ema­ku­meek asig­na­tu­ta dau­ka­ten rola, ete­kin eko­no­mi­koen alde­ko logi­kan bes­te­rik ezin dira uler­tu. Logi­ko horren barruan,hau da, kapi­ta­lis­moa­ren barruan ez da eus­kal lan­gi­le kla­sea­ren egoe­ra hobe­tu eta kon­pon­tze­ko modu­rik.

Kla­se anto­la­ke­ta, dis­kur­tso eta ideo­lo­giaz homi­tu beha­rra dugu. Kon­tzien­tzia bar­ne­ra­tu, aurre­tik eman­da­ko borro­ke­ta­tik ika­si, kla­se beza­la indar­tzen lagun­du­ko digu­ten balia­bi­deak sor­tu bajar ditu­gu. Gas­tei­ze­ko lan­gi­leak anto­la­tu eta egoe­ra gogo­rre­ne­tan anto­la­tu ziren lan­gi­leen tes­ti­gua jaso behar dugu, sis­te­mak mise­ria eta explo­ta­zio­tik irtee­ra­rik ez digu­la eskai­ni­ko uler­tuz. Kapi­ta­lis­moa­re­ki­ko haus­tu­ra­ren aide egin behar­ko dugu apos­tu, bere mer­ka­tu logi­ke­kin hautsi, hori egin ezean, gobe­mu eta par­la­men­ta­riek eza­rri­ta­ko mise­ria kudeatze­ko auke­ra bes­te­rik ez bal­tu­gu izan­go.

Elkar­ta­sun eta ome­nal­di­rik beroe­na Martxoa­ren 3an buru­tu­ta­ko borro­ka eta ber­tan ero­ri­ta­koei, lan­gi­le ema­ku­meen defen­t­sa eta kla­se bata­su­na.

Gora lan­gi­le kla­sea­ren borro­ka!

Eus­kal Herrian, 2020ko martxoa­ren 3an

Erai­ki

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *