1976ko martxoa­ren 3an poli­zia arma­tu espai­no­lak 5 lan­gi­le hil zituen Gas­tei­zen gre­ba oro­ko­rra­ren tes­tuin­gu­ruan. 1976ko …

1976ko martxoa­ren 3an poli­zia arma­tu espai­no­lak 5 lan­gi­le hil zituen Gas­tei­zen gre­ba oro­ko­rra­ren tes­tuin­gu­ruan.

1976ko urta­rri­la­ren 9an 6.000 lan­gi­le ingu­ruk haien lan-egoe­ra hobetze­ko gre­ba hasi zuten. For­jas Ala­ve­sas enpre­san sor­tu zen pro­tes­ta, bai­na den­bo­rak aurre­ra egin aha­la, Gas­teiz oso­ko enpre­se­ta­ra zabal­du zen.

Martxoa­ren 3an, hiru­ga­rren gre­ba oro­ko­rre­ra dei­tu zuten. Aurre­ko gre­ba oro­ko­rre­tan ez beza­la era­ba­te­ko jarrai­pe­na izan zuen lan­gi­le­ria­ren sek­to­re guz­tiak batu baitzi­ren. Gas­teiz­ko lan­gi­leek era­kutsi zuten euren anto­la­kun­tza gai­ta­su­na haz­ten ari zela. Gai­ne­ra, esta­tu oso­ko lan­gi­leen­tzat ere­du izan zitez­keen.

Bai­na Esta­tua­ren egi­tu­rak kapi­ta­lis­moa­ren bidean jarri­ta zeu­den aspal­di eta hura babes­te­ko prest zeu­den. Egun osoan zehar gre­ba deial­dia erre­pri­mi­tu zuen poli­ziak. Dena dela, deial­diak aurre­ra egin zuen eta arratsal­de­ko bos­te­tan asan­bla­da dei­tu­ta zegoen Zara­ma­ga auzo­ko San Fran­tzis­ko Asis­koa eli­zan. 5000 per­tso­na ingu­ru sar­tu ziren eta asko kan­poan gera­tu ziren. Poli­zia Arma­tuak eli­za ingu­ra­tu zuen eta, azke­nean, gas negar-era­gi­lea era­bi­li zituen hura hus­te­ko. Ate­ra aha­la lan­gi­leak jipoi­tu eta tiro­ka­tu zituz­ten. 150 lan­gi­le zau­ri­tu eta Pedro Maria Mar­ti­nez Ocio, Fran­cis­co Aznar Cle­men­te, Romual­do Barro­so Cha­pa­rro, Jose Cas­ti­llo Gar­cía eta Bien­ve­ni­do Pere­da Moral lan­gi­leak hil zituz­ten.

Elkar­ta­su­na azkar batean zabal­du zen, bai­ta erre­pre­sioa ere. Martxoa­ren 6an Tarra­go­nan Juan Gabriel Rodri­go Kna­fo hil zen poli­zia­ren olda­rral­dia­ri ihes egi­ten; martxoa­ren 8 Eus­kal Herrian egin zen gre­ba oro­ko­rrean zehar Vicen­te Antón Ferre­ro hil zuen poli­ziak Basau­rin; eta
Erro­ma­ko enba­xa­da espai­no­la­ren aurrean pro­tes­ta egi­ten ari zire­la Mario Marot­ta hil zuten cara­bi­nie­rien tiroek.

Fran­ko jada hil­da baze­goen ere, gaur arte hel­du den sis­te­ma­ren jarrai­kor­ta­su­na era­ba­te­koa zen.
Fra­ga Iri­bar­ne gober­na­ritza minis­troa zen orduan eta Mar­tin Villa Sin­di­ka­tue­ki­ko Erla­zioe­ta­ko minis­troa. Beraiei egoz­ten zaie ger­ta­tu­ta­koa­ren eran­tzu­ki­zun osoa.

https://m.facebook.

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *