Tor­tu­ra­ren Aur­ka­ko Egu­na: 39 urte Joxe Arre­gi­ren erailketatik

Otsai­la­ren 13 hone­tan 39 urte betetzen dira Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik Espai­nia­ko Poli­ziak, atxi­lo­ke­ta epeak iraun zuen den­bo­ran zehar, egin­da­ko tor­tu­rek era­gin­da­ko zau­rien ondo­rioz. Ordu­tik eta urte­ro, otsai­la­ren 13an Tor­tu­ra­ren Aur­ka­ko Egu­na izan da Eus­kal Herrian.

Joxe Arre­gi ez zen izan, inolaz ere, Eus­kal Herriak bere aska­ta­su­na­ren alde man­ten­tzen duen borro­ka­ri era­so egi­te­ko asmoz Esta­tuek tor­tu­ra­tu­ta­ko lehe­nen­go per­tso­na, ezta azke­ne­koa ere. Mila­ka izan dira oku­pa­zio inda­rrek tor­tu­ra­tu­ta­ko eus­kal herri­ta­rrak, eta hori horre­la izan da tor­tu­ra era­ba­ki poli­ti­koa delako.

Maki­na­ria oso bat jarri zuten martxan era­ba­ki poli­ti­ko hau aurre­ra era­ma­te­ko, eta horren par­te dira poli­ziak, bai­na bai­ta epai­leak, fis­ka­lak, epai­te­gie­ta­ko auzi-medi­kuak, poli­zien aurrean kokil­tzen diren ofi­zioz­ko abo­ka­tuak, bitar­te­ko hauek guz­tiak ber­matzen dituz­ten poli­ti­ka­riak eta, nola ez, tor­tu­ra­ren alde­ko iritzia sor­tzen duten enpre­sa­ri han­dien komu­ni­ka­bi­deak ere.

Ezin­bes­te­koa da tor­tu­rak betetzen duen pape­ra uler­tzea Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka bera uler­tze­ko. Tor­tu­ra zapal­kun­tza bitar­te­ko gor­di­na den hei­nean, tor­tu­ratzai­leen aur­ka­ko borro­ka ere gor­di­na izan da ezin­bes­tean, izan ere sis­te­mak berak tor­tu­ratzai­leak babes­tu, sari­tu eta ordain­du dituen bitar­tean, herriak bere burua defen­datze­ko meka­nis­moak jarri bai­ti­tu martxan. Tor­tu­ra­ren prak­ti­kak zile­giz­tatzen du, are eta gehia­go, Espai­nia eta Fran­tzia­ko Esta­tuen aur­ka­ko borroka.

Asko dira orain­dik tor­tu­ra­pean lapur­tu­ta­ko dekla­ra­zioe­tan oina­rri­tu­ta kar­tze­la zigo­rra pai­ratzen ari diren eus­kal mili­tan­te­ak. Tor­tu­ratzai­leak sari­tuak iza­ten eta kar­gue­tan mai­la-igoe­rak jasotzen dituz­ten bitar­tean, hauei aurre egin zie­ten mili­tan­te poli­ti­koek bizi oso­ra­ko zigo­rrak betetzen jarraitzen dute. Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka­la­rien amnis­tia eskatzea­re­kin bate­ra, mer­tze­na­rio tor­tu­ratzai­leen zigor­ga­be­ta­su­na­ren amaie­ra alda­rri­katzen jarrai­tu­ko dugu.

Eus­kal Herria, 2020ko otsai­la­ren 13a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *