Sor­tu­ren era­soa­ri eran­tzun dio Etxa­rri­ko AEMk

Hain­bat dira Etxa­rri Ara­naz­ko Uda­lak, Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­la­ren agin­duz, guda­rien oroi­me­nez­ko mono­li­toa kon­fis­katzeak era­gin­da­ko erreak­zioak. Horien artean azpi­ma­rra­ga­rria da Sor­tu­re­na, epai­te­gi faxis­ta­ren jar­due­ra kri­ti­katzean zen­tra­tu beha­rrean, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua aur­ka egi­ten jar­tzen due­la inda­rra eta, larria­goa dena, berau sei­na­latzen. Herri mai­lan zabal­du­ta­ko Sor­tu­ren idaz­kiak eran­tzu­te­ra irte­ten behar­tzen gaitu.

Larri­ta­sun han­di­ko ardu­ra­ga­be­ke­ria izu­ga­rria iru­ditzen zai­gu, Uda­la­ren eta Sor­tu par­te den EH Bil­du­ren iru­dia gar­bitze­ko saia­ke­ran, jo-pun­tua herri mugi­men­du baten eta bere mili­tan­teen (eza­gutzen ditue­la­rik) gai­nean kokatzen aritzea, sala­ke­ta horrek herri hone­ta­ko jen­de­ri, seni­de­ri eta lagu­ni era­kar litzaie­keen ondo­rioe­kin. Dagoe­ne­ko zer­bait eza­gu­na eta min­ga­rria, eta dena alda­rri­katzea­ga­tik herria­ri zego­kio­la erabakitzea.

Ustez, herri boron­da­tea­ren ber­mea izan behar duen eta teo­ri­ko­ki sis­te­ma, bar­ne­tik era­gin­da, aldatze­ra zihoan Udal baten eran­tzu­ki­zu­na herri mugi­men­du bati pasatzen saiatzen dira, eta abo­ka­tu bate­kin kon­tak­tuan jar­tzea­ga­tik ere ise­ka egi­ten dio­te. Borro­katzen omen duten sis­te­man gero eta sar­tu­ta­go dau­de­la era­kus­ten duen adi­bi­de ona.

Sor­tuk Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren Aur­ka egi­ten dituen beza­la­ko sei­na­latzee­kin, ziur­ta­sun osoz ez dela izan­go abo­ka­tuen asis­ten­tzia behar­ko dugun azken aldia, edo zer­bait oke­rra­goa. Ziur­ta­tu deza­ke­gu­na da, beraiek egin zute­na ez beza­la, guk ez ditu­gu­la gure anto­la­kun­dea­ren prin­tzi­pioak ez Audien­tzia Nazio­na­la­re­kin egin­da­ko pak­tue­tan sal­du­ko, jakin­da epai­ke­ta ospa­tu­ko ez dela lehe­na­go­tik, horre­ta­ra­ko bate­ra­ko dirua bil­tzen dugun bitartean.

Sor­tuk, bere idaz­kian, hain­ba­te­tan gal­detzen du Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ak non gau­den, non ezku­ta­tu garen. Eta esan behar dio­gu lanean ari gare­la, bizitze­ko eta mili­tan­tzia­ra­ko, eta mili­tatzen dugu­la sol­da­ta­rik kobra­tu gabe, ez die­ta­rik, ez des­pla­za­men­du­rik. Ezku­ta­tu gabe eta gure herria­re­kin parez pare egi­ten dugu. Mugitzen garen ingu­rue­tan dau­den loreak zapal­tzen dugun lokatz berean haz­ten dire­nak dira, eta ez gure herrian bel­du­rra, tor­tu­ra eta heriotza erein dute­nei egin­da­ko eta Sor­tuk par­te har­tzen duen lore-eskain­tze­tan daudenak.

Azke­nik eta, antza denez, guda­riak omen­tze­ko herriak eska­tu behar zuen bai­me­na­ri dago­kio­nez, Sor­tu­ri gal­de­tu behar dio­gu ada­rra jotzen ari zai­gun, bene­tan uste duen herriak libe­ra­tu ins­ti­tu­zio­na­lei herri hone­ta­ko seme-ala­ben memo­ria gor­detze­ko bai­me­na eska­tu behar die­la. Bene­tan hori pen­tsatzen badu, esan nahi due­la­ko haien noraez ideo­lo­gi­ko­koak eurek ordez­katzen omen duten herria, mono­li­toa zegoen toki­ra begi­ru­nez eta minez joa­ten zena, mes­pretxatze­ra era­man dituela.

Otxo­por­ti­llo­ko adie­raz­pen des­bi­de­ra­tu horri dago­kio­nez, zei­na­ren bitar­tez herri mugi­men­du osoa Sor­tu­ren bai­tan kokatze­ko saia­ke­ra egi­ten ari diren, kasu hone­tan euren­ga­natzen saiatzen ari dire­na da aipa­tu­ta­ko lekuan fusi­la­tu­ta­koei herri mugi­men­du­ko adie­raz­pen ezber­di­nek, due­la 40 urte­tik hona, egi­ten die­ten ome­nal­dia, beti bere bik­ti­men ondoan ego­ten jakin duen herri bat ordez­katzen duen eki­tal­dia ale­gia. Kasu hone­tan ere ez die­gu erre­pre­sa­lia­tuen memo­riaz jabetzen eta mani­pu­latzen utzi­ko, ezta memo­ria horrek ordez­katzen duen poten­tzia­la neu­tra­li­zatzen saia dai­te­zen ere.

Etxa­rri Ara­naz, 2020ko otsai­la­ren 4a.

Etxa­rri Ara­naz­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Sorturen agiria

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *