XIX. men­dean poten­tzia kolo­ni­zatzai­leen intere­sek elkar topa­tu zuten Afri­kan. Beraien hel­bu­ru baka­rra Afri­ka­ko balia­bi­de…

XIX. men­dean poten­tzia kolo­ni­zatzai­leen intere­sek elkar topa­tu zuten Afri­kan. Beraien hel­bu­ru baka­rra Afri­ka­ko balia­bi­de natu­ra­lak era­bat ustiatzea zen.

1956an Ango­la­ko Herri Aska­pen Mugi­men­dua (MPLA, por­tu­ge­raz­ko siglen ara­be­ra) sor­tu zen Agos­tin­ho Neto­ren ingu­ruan. Lerra­tu Gabe­ko Herrial­deen Mugi­men­dua­ren eta Afri­ka­ko Bata­su­ne­ra­ko Era­kun­dea­ren babe­sa jaso zuen MPLAk. Aurre­ra­go Kubak eta SEBSk lagun­du­ko zuten.

1961eko otsai­lean MPLAk Luan­da­ko kar­tze­la era­so­tu zuen. Biga­rren era­so bat ere egin zuten, bai­na era­so biek porrot egin zuten. Luan­da­ko popu­la­zio zuriak men­de­ku har­tu zuen: poli­zia­ren babes­pean sarras­kia latzak aurre­ra era­man zituen.

Luan­da­ko altxa­men­dua garran­tzia han­di­koa da aber­tza­le­ta­sun iraul­tzai­lea­ren gara­pe­na­ren ildo poli­ti­koa mar­ka­tu zue­la­ko. Ango­la­ko herriak pai­ra­tu zituen erre­pre­sio eta sarras­kiek fro­ga­tu zuten ez dagoe­la erre­sis­ten­tzia arma­tua­re­na ez den bide­rik inde­pen­den­tzia­ren alde­ko borro­kan.

Ango­la­ko inde­pen­den­tzia gerra (1961−1975) Afri­ka­ko gataz­ka­rik luzee­na izan zen. Kra­be­li­nen iraul­tza­ren ondo­ren (1975eko aza­roa­ren 11an), su ete­na alda­rri­ka­tu zen, eta, Ango­la­ko inde­pen­den­tzia alda­rri­katzea­re­kin bate­ra, gerra amai­tu zen.

https://​es​.dreams​ti​me​.com/​s​i​l​u​e​t​a​-​d​e​l​-​m​a​p​a​-​d​e​-​a​n​g​o​l​a​-​a​i​s​lad…

https://​es​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​G​u​e​r​r​a​_​c​o​l​o​n​i​a​l​_​p​o​r​t​u​g​u​esa

https://www.telesurtv.net/…/Independencia-de-Angola-2015011…

http://www.laizquierdadiario.com/Angola-e-Nossa-A-45-anos‑d…

https://www.accem.es/…/…/18/kapuscinski-un-dia-mas-con-vida/

http://​www​.emba​ja​da​dean​go​la​.com/​e​m​b​a​j​a​d​a​d​e​a​n​g​o​l​a​-​a​n​g​o​l​a​-​his…

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73627&titular=el-gobierno-de-angola-sale-reforzado-de-las-primeras-elecciones-en-16‑a%F1os-03/10/2008

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: