XIX. men­dean poten­tzia kolo­ni­zatzai­leen intere­sek elkar topa­tu zuten Afri­kan. Beraien hel­bu­ru baka­rra Afri­ka­ko baliabide…

XIX. men­dean poten­tzia kolo­ni­zatzai­leen intere­sek elkar topa­tu zuten Afri­kan. Beraien hel­bu­ru baka­rra Afri­ka­ko balia­bi­de natu­ra­lak era­bat ustiatzea zen.

1956an Ango­la­ko Herri Aska­pen Mugi­men­dua (MPLA, por­tu­ge­raz­ko siglen ara­be­ra) sor­tu zen Agos­tinho Neto­ren ingu­ruan. Lerra­tu Gabe­ko Herrial­deen Mugi­men­dua­ren eta Afri­ka­ko Bata­su­ne­ra­ko Era­kun­dea­ren babe­sa jaso zuen MPLAk. Aurre­ra­go Kubak eta SEBSk lagun­du­ko zuten. 

1961eko otsai­lean MPLAk Luan­da­ko kar­tze­la era­so­tu zuen. Biga­rren era­so bat ere egin zuten, bai­na era­so biek porrot egin zuten. Luan­da­ko popu­la­zio zuriak men­de­ku har­tu zuen: poli­zia­ren babes­pean sarras­kia latzak aurre­ra era­man zituen. 

Luan­da­ko altxa­men­dua garran­tzia han­di­koa da aber­tza­le­ta­sun iraul­tzai­lea­ren gara­pe­na­ren ildo poli­ti­koa mar­ka­tu zue­la­ko. Ango­la­ko herriak pai­ra­tu zituen erre­pre­sio eta sarras­kiek fro­ga­tu zuten ez dagoe­la erre­sis­ten­tzia arma­tua­re­na ez den bide­rik inde­pen­den­tzia­ren alde­ko borrokan. 

Ango­la­ko inde­pen­den­tzia gerra (1961−1975) Afri­ka­ko gataz­ka­rik luzee­na izan zen. Kra­be­li­nen iraul­tza­ren ondo­ren (1975eko aza­roa­ren 11an), su ete­na alda­rri­ka­tu zen, eta, Ango­la­ko inde­pen­den­tzia alda­rri­katzea­re­kin bate­ra, gerra amai­tu zen.

https://​es​.dreams​ti​me​.com/​s​i​l​u​e​t​a​-​d​e​l​-​m​a​p​a​-​d​e​-​a​n​g​o​l​a​-​a​i​s​lad…

https://​es​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​G​u​e​r​r​a​_​c​o​l​o​n​i​a​l​_​p​o​r​t​u​g​u​esa

https://www.telesurtv.net/…/Independencia-de-Angola-2015011…

http://www.laizquierdadiario.com/Angola-e-Nossa-A-45-anos‑d…

https://www.accem.es/…/…/18/kapuscinski-un-dia-mas-con-vida/

http://​www​.emba​ja​da​dean​go​la​.com/​e​m​b​a​j​a​d​a​d​e​a​n​g​o​l​a​-​a​n​g​o​l​a​-​his…

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73627&titular=el-gobierno-de-angola-sale-reforzado-de-las-primeras-elecciones-en-16‑a%F1os-03/10/2008

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *