Itaiak (ema­ku­me sozia­lis­ten sarea) bat egi­ten du 30ko gre­ba deial­dia­re­kin

Ira­ku­ker­ta honen bitar­tez ITAIA-ko kideok urta­rri­la­ren 30ean buru­tu­ko den Gre­ba Oro­ko­rre­ra batzen gare­la adie­ra­zi nahi dugu. Lan­gi­leon bizi bal­din­tzak eten­ga­be oke­rre­ra doaz bizi dugun kri­si tes­tuin­gu­ruan. Zer esa­nik ez, sis­te­ma kapi­ta­lis­tan sub­jek­tu azpi­ra­tuok bizi dugun egoe­ra orain­dik ere laz­ga­rria­goaz. Ema­ku­me lan­gi­leok, eko­no­mi­ko­ki deba­lua­tu­ri­ko eta kul­tu­ral­ki zapal­du­ta­ko sub­jek­tuak gara. Hori egun bizi dugun lan­gi­leon kon­tra­ko ofen­tsi­ba […]

Etxa­rri-Ara­na­ze­ko EH-Bil­du­ren uda­lak guda­rien ome­nez­ko mono­li­toa ken­du du

Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren agin­duz eta bik­ti­men mina erres­pe­tatze­ko asmoz Aixo, Pello eta Basa­jau­nen ome­nez­ko mono­li­toa ken­du egin du.