Lan­gi­leon intere­sen alde, kla­se bata­su­na: urta­rri­la­ren 30ean gre­ba oro­ko­rra /​Por los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, uni­dad de cla­se: el 30 de enero huel­ga general

Ira­kur­ke­ta honen bidez, Bil­bon lan poli­ti­koa egi­ten dugun hain­bat era­gi­le tokat zein nazio­na­lek urta­rri­la­ren 30ean Eus­kal Herrian dei­tu­ta dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra atxi­kitzen gare­la adie­ra­zi nahi dugu. Horre­taz gain, lan­gi­leon intere­sen alde aurre­ra­pau­suak eman ahat iza­te­ko tan­gi­te anto­la­kun­tza­ren eta kla­se bata­su­na­ren beha­rra azpi­ma­rratzen ditu­gun hei­nean, gre­ba egu­ne­ra­ko blo­ke pro­pio bat anto­la­tu dugu­la jaki­na­ra­zi nahi dugu, hurren­go lerroe­tan azal­du­ko dugun edu­ki poli­ti­koa­ren inguruan.

Kri­si kapi­ta­lis­tak kol­pa­tu­ta­ko tes­tuin­gu­ruan bizi gara gaur egun. Azken urtee­tan nabar­men egin dute behe­ra lan­gi­teon bizi eta lan bal­din­tzek lan­pos­tue­ta­ko eze­gon­kor­ta­sun egoe­rak, sol­da­ten jaitsie­rak, etxe kale­ratzeak, argi moz­ke­tak… Lan­gi­le­ria­ren gai­ne­ko esplo­ta­zioa han­di­tu egin da kapi­ta­la­ren meta­ke­ta beha­rrei eran­tzu­te­ko, eta Eus­kal Herrian ere pro­le­ta­ri­za­zio pro­ze­su bat ari gara bizitzen. Argi dugu egoe­ra honek ez due­la, bere kabuz, hobe­ra egingo.

Tes­tuin­gu­ru hone­tan, behar-beha­rrez­koak dira lan­gi­le­ria­ren intere­sen alde­ko mobi­li­za­zioak, batez ere, gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tza errea­lak gau­za­tu asmoz, lan­gi­te anto­la­kun­tza indar­tzea eta hedatzea hel­bu­ru dute­nak. Zen­tzu horre­tan, eta gre­ba oro­ko­rra lan­gi­te­ria­ren defen­tsa­ra­ko eta hezi­ke­ta poli­ti­ko­ra­ko tres­na his­to­ri­koa izan den hei­nean, bat egi­ten dugu urta­rri­la­ren 30eko gre­ba deialdiarekin.

Hata ere, koiun­tu­ra poli­ti­ko hone­tan, bi ikus­ke­ra poli­ti­ko kon­tra­ja­rri dau­de­la deritzo­gu, mahai-gai­ne­ratzen diren alda­rri­ka­pe­nen eta horien gau­za­pe­ne­ra­ko plan­te­amen­duen ara­be­ra. Lehe­nak, kla­se ertai­na­ren ikus­mol­deak, bur­ge­sia­re­kin pak­tu sozial berri bat eskatzen du, batzuek «Ongi­za­te Esta­tu» dei­tu­ri­koa­ren bizi-bal­din­tze­ta­ra buel­tatzea hel­bu­ru. Pak­tu sozial horren auke­ra, ordea, guz­tiz muga­tua da, ez bai­ta bate­ra­ga­rria kapi­ta­la­ren meta­ke­ta beha­rrak eskatzen duen lana­ren berran­to­ta­ke­ta­re­kin; eta gau­za­ga­rria iza­te­ko­tan ere, kon­tuan izan behar dugu pro­ze­su sozia­ten gai­ne­ko kon­tro­la duen bur­ge­sia­ren bal­din­tza­pe­koa izan­go litza­te­kee­ta, pro­te­tal­goa­ren kal­te­tan. Gure ikus­pun­tu­tik, aldiz, hel­bu­rua gaur egun­go bal­din­tze­ta­tik abia­tu­ta lan­gi­le­ria­ren bata­sun estra­te­gi­ko eta orga­ni­za­ti­boa berre­rai­kitzea da. Zehatza­go esan­da, gure hel­bu­rua kri­si tes­tuin­gu­ruak eza­rri duen haus­tu­ra eko­no­mi­koa lan­gi­te­ria berran­to­latze­ko balia­tu, eta Eus­kal Herrian sozia­lis­moa­ren erai­kun­tza­ra­ko auke­ra ire­kitzea da.

Horre­taz gain, gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tzak lor­tze­ko bitar­te­ko baka­rra lan­gi­le bata­su­nez eta kla­se inde­pen­den­tziaz jar­du­tea da. Lan­gi­le bata­su­nez dio­gu, bate­tik, ez dela­ko onar­ga­rria lan­gi­le­ria­ren bai­ta­ko sek­to­re batzuen hobe­kun­tza mate­ria­lak sek­to­re kol­pa­tue­nen biz­kar gau­zatzea; eta, bes­te­tik, bur­ge­siak tan­gi­leoi espa­rru bakoitzean egi­ten diz­ki­gun era­soen erro komu­na gure kla­se kon­di­zioa denez (gaz­te eta ema­ku­me lan­gi­teon sol­da­ta deba­luatzea, bizitze­ko modu­ko pen­tsioak ukatzea, etor­ki­nak jazar­tzea, ikas bal­din­tzak oker­tzea…) era­so horiei guz­tiei era bate­ra­tuan eran­tzun behar die­gu­la­ko. Bes­tal­de, kla­se inde­pen­den­tzia alda­rri­katzen dugu ezin ditu­gu­la­ko gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tzak bur­ge­sia­ren ins­ti­tu­zioen edo­ta boron­da­tea­ren men­de utzi, bai­zik eta gure anto­la­kun­tza pro­pioa­ren esku. Lor­pen txi­kie­nek ere lan­gi­te anto­ta­kun­tza­ren inda­rra­ren ondo­rio izan behar dute hura eli­katzea­re­kin bate­ra, eta ezin dute inoiz ere etor­ki­zu­ne­ko borro­ka han­dia­goen hipo­te­ka izan. Pro­le­tal­goa­ren eten­ga­be­ko anto­la­kun­tza da, espa­rru guz­tie­tan, gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tza­ra­ko tres­na; eta Eus­kal Herrian sozia­lis­moa­ren erai­kun­tza pro­ze­sua­ri ateak ire­kitzea da haien gau­za­pe­ne­ra­ko ber­mea, kapi­ta­lis­moa­ren bai­tan ez bai­ta­go pro­le­tal­goa­ren­tza­ko ongi­za­te posiblerik.

Beraz, gre­ba oro­ko­rre­ra­ko deial­dia luzatzen dio­gu Eus­kal Herri­ko lan­gi­te­ria­ri; eta, horre­kin bate­ra, dei bere­zia egi­ten die­gu Biz­kaian tan­gi­te anto­la­kun­tza­ren beha­rra oina­rri har­tu­ta jar­dun poli­ti­koa duten era­gi­leei, «Lan­gi­leon intere­sen alde, kla­se bata­su­na» tema­pean Bil­bon egin­gu dugun mobi­li­za­zioa­re­kin bat egin dezaten.

Kalean iku­si­ko dugu elkar, gora lan­gi­leon borroka!

2020ko urta­rri­la­ren 26an

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *