1941eko ekai­na­ren 22an Ale­ma­niak Sobie­tar Bata­su­na inba­di­tu zuen. 1941eko aben­du­ra­ko argi zegoen gerra­ren nora­bi­dea ez z…

1941eko ekai­na­ren 22an Ale­ma­niak Sobie­tar Bata­su­na inba­di­tu zuen. 1941eko aben­du­ra­ko argi zegoen gerra­ren nora­bi­dea ez zela Ale­ma­nia­ko Agin­te Nagu­siak buruan zeu­ka­na. Izan ere, Lenin­gra­dok eta Sebas­to­po­lek erre­sis­ten­tzian jarraitzen zuten ipar eta hegoal­dean, hurre­nez hurren. Horrek Mos­ku­ren kon­tra­ko ofen­tsi­ba eten­da utzi zuen.

1941eko uztai­la­ren 10ean Lenin­gra­do­ko defen­tsa­ri ekin zio­ten. Hiri­ko biz­tan­leek Agin­te Nagu­si Sobie­ta­rra­ren deial­dia­ri eran­tzun zio­ten eta indar guz­tie­kin ale­ma­nia­rren aurre­ra­pe­nen erre­sis­titzea­ri ekin zio­ten. Ema­ku­me, ume eta nagu­siek gotor­le­kuak erai­ki zituz­ten, lan­te­gie­tan armak eta tek­no­lo­giak fabri­ka­tu zituz­ten, sol­da­duen arro­pak josi zituz­ten. Esfor­tzu ika­ra­ga­rria egin zuten Lenin­gra­do­ko biz­tan­leek, bai­na hiria defen­datzea lor­tu zuten, ale­ma­nia­rren ofen­tsi­ba gel­dia­ra­zi zuten. Orduan, Lenin­gra­do­ko biz­tan­leak gosez aka­batzea eta hiria sun­tsi­pe­ne­raino bon­bar­datzea era­ba­ki zuen Hitle­rrek. Era­ba­te­ko blo­keoa 1941eko irai­la­ren 8an hasi zen eta 1944ko urta­rri­le­ra arte luza­tu zen. Herri sobie­ta­rra­ren keme­na­ren sin­bo­lo bihur­tu ziren leningradotarrak.

Blo­keoak 2.887.000 per­tso­na­ri era­gin zion guz­ti­ra, 400.000 ume bar­ne. Hitle­rren tro­pek 150.000 jaur­ti­gai ingu­ru bota zituz­ten eta 107.000 bon­ba su-era­gi­le baino gehia­go. Ale­ma­nia­rrek egu­ne­ro lau orduz bon­bar­datzen zuten hiria, goi­ze­ko zor­tzien eta gaue­ko hama­rren artean. Bitar­tean, mutu­rre­ko gosea pasa­raz­ten zie­ten hiri­ta­rrei. 1942ko urta­rri­lean elek­tri­zi­ta­te eta ur-korron­te­rik gabe utzi zituzten. 

Biz­tan­leen boron­da­te kolek­ti­boak man­ten­du zuen erre­sis­ten­tzia eta ale­ma­nia­rrek hiria har­tzea gala­ra­zi zuen. Mili­oi bat ingu­ru hil­da­ko izan ziren arren, Lenin­gra­do­ko biz­tan­leek basa­ke­ria­ri aurre egin zio­ten eta ez zuten etsi.
Arma­da Gorriak 1944ko urta­rri­la­ren 14ean hasi zuen Lenin­gra­do­ko setioa haus­te­ko ofen­tsi­ba. Urta­rri­la­ren 26an setioa hautsi­ta zegoe­la eta ale­ma­nia­rrak kan­po­ra­tuak izan zire­la alda­rri­ka­tu zuen Iosif Sta­li­nek. Lenin­gra­don egun horre­tan ber­tan ospa­tu zuten beren aska­pe­na 324 tirotako

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *