Patxi Rui­zek eba­ki­du­rak egin ditu besoan pro­tes­ta gisa ‑Mur­tzia II-ko kar­tze­la­ri baten jarre­ra era­so­ko­rra eta mehatxuak salatze­ko egin du- /​Patxi Ruiz se hace cor­tes en el bra­zo como pro­tes­ta ‑Denun­cia la acti­tud ofen­si­va y las ame­na­zas de un car­ce­le­ro de Mur­cia II-

Agi­ri honen bitar­tez Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Patxi Ruiz Txan­trea­ko pre­so poli­ti­koak gaur buru­tu­ta­ko pro­tes­tal­di gogor baten berri eman nahi du. Gaur­koan Patxik bere burua lesio­na­tu du besoa objek­tu zorrotz batez eba­kiz Mur­tzia II-ko kar­tze­lan. Era­gin­da­ko zau­ria­ren ondo­rioz eri­zan­de­gi­ra era­man behar izan dute, ber­tan hama­bi gra­pa jarri dizkiotela.

Pro­tes­ta honek bere jato­rria dau­ka kar­tze­la­ri batek eus­kal pre­so poli­ti­koe­ki­ko eta pre­so ara­bia­rre­ki­ko man­ten­tzen duen por­ta­era era­so­ko­rrean. Kar­tze­la­ri honek eten­ga­be­ko jazar­pe­na gau­zatzen du aipa­tu­ta­ko pre­soen aur­ka, eten­ga­be mehatxu­ka eta haien bizitzak bal­din­tzatzen. Kar­tze­la-arau­dia bera­ren gai­ne­tik ere jar­du­ten da, hain­ba­te­tan bere ordu­te­gi eta ohi­tu­ra pro­pioak eza­rriz, betetzen ez ditue­na­ri mehatxa­tuz. Hain­bat pre­so ara­biar kol­pa­tu egin ditu azke­nal­dian eta egoe­ra jasan­gaitz bihur­tu du. Kar­tze­la­riak jarre­ra arra­zis­tak eta faxis­tak man­ten­tzen ditu.

Patxik argi utzi nahi du ekin­tza hau pro­tes­ta poli­ti­ko bat dela, kar­tze­la­ri honen jarre­ra onar­te­zi­na­ri eman­da­ko eran­tzun gisa uler­tu beha­rre­koa. Azpi­ma­rra­tu du ez ditue­la zai­nak moz­tu, ez dela bere buruaz bes­te egi­ten saia­tu eta bere ekin­tza ez dagoe­la depre­sio batek ezta deses­pe­ra­zioak bul­tza­tu­ta, bai­zik eta lehe­na­go esan beza­la, borro­ka egi­te­ko bes­te modu bat dela.

Gure mugi­men­duak gogo­ra­ra­zi nahi du ez dela lehe­nen­go aldia eus­kal pre­so poli­ti­koek besoak moz­tea beza­la­ko pro­tes­ta gogo­rrak egi­ten dituz­te­la, eta egoe­ra gor­din honen aurrean babes osoa hela­ra­zi nahi dio Patxi Rui­zi. Era berean sala­tu nahi dugu Mur­tzia II-ko zuzen­da­ritzak eta, oro har Espai­nia­ko Espetxe Era­kun­dee­ta­ko ardu­ra­du­nek horre­la­ko kar­tze­la­ri mili­tan­te faxis­ten aurrean man­ten­tzen duten jarre­ra babes­lea eta, kasu asko­tan, bultzatzailea.

Eus­kal Herria, 2019ko aben­dua­ren 31.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *