Comu­ni­ca­do de CUP por el acuer­do de inves­ti­du­ra entre ERC y PSOE

La CUP con­si­de­ra que l’im­mi­nent acord d’in­ves­ti­du­ra supo­sa un retro­cés pels drets dels pobles i de les tre­ba­lla­do­res.

La CUP-PR con­si­de­ra que l’a­cord d’ERC per donar suport a la inves­ti­du­ra de Pedro Sán­chez i, por tant, al pac­te de govern entre el PSOE i Pode­mos, és lluny de resol­dre el con­flic­te polí­tic de l’Es­tat amb Cata­lun­ya, ja que no situa el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ción, l’am­nis­tia per les per­so­nes repre­sa­lia­des i els drets socials como a eixos prin­ci­pals per la seva reso­lu­ción.

En aquest sen­tit, els anti­ca­pi­ta­lis­tes volen recor­dar que aquest acord d’in­ves­ti­du­ra es dona en un con­text d’al­tís­si­ma repres­sió on l’Es­tat espan­yol segueix intru­men­ta­litzant els apa­reils jui­di­cials i poli­cials en fun­ció del seus inter­es­sos. Men­tre es dona el pac­te d’es­ta­bi­li­tat ins­ti­tu­cio­nal entre ERC, PSOE i Pode­mos, el poder judi­cial juga amb els tem­pos de publi­ca­ció de la reso­lu­ció que pot com­por­tar la inha­bi­li­ta­ció del Pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Quim Torra, amb el posi­cio­na­ment del Tri­bu­nal Suprem res­pec­te a l’eu­ro­dipu­tat Oriol Jun­que­ras o amb la sor­ti­da d’al­gu­nes de les detin­gu­des el pas­sat 23 de setem­bre.

La CUP aler­ta, doncs, que faci­li­tar la gover­na­bi­li­tat a l’Es­tat no apor­ta­rà solu­cions ni per fre­nar la repres­sió ni per a l’e­xer­ci­ci a l’au­to­de­ter­mi­na­ció, com tam­poc en matè­ria de polí­ti­ques socials que esti­guin a l’a­lça­da de les neces­si­tats de les clas­ses popu­lars d’au­rreu de l’Es­tat. És per això que la CUP-PR reafir­ma el no a Pedro Sán­chez i al govern de coa­li­ció i avi­sa que aquest acord con­tri­bui­rà a donar aire a la repres­sió, a refo­rçar la deri­va recen­tra­litza­do­ra de l’Es­tat i a la vul­ne­ra­ció sis­te­mà­ti­ca de drets, impe­dint ava­nçar cap a l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal, social i de gène­re. A més, un acord per la inves­ti­du­ra ges­tat a con­tra­re­llot­ge sem­bla­ria que for­més part d’un dels engra­nat­ges de pac­tes par­ti­dis­tes que s’es­tan donant al govern de la Gene­ra­li­tat, al con­grés dels dipu­tats i l’a­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na al mateix moment pel con­trol de les ins­ti­tu­cions i no per donar sor­ti­da al drets i neces­si­tats de la gent.

En aquest sen­tit, fer creu­re que una refor­ma de l’Es­tat és pos­si­ble com­por­ta un risc d’es­tan­ca­ment i des­mo­bi­litza­ció evi­dents i con­tri­buir a l’es­ta­bi­li­tat del govern espan­yol a can­vi de ges­tos sim­bò­lics des­plaça del cen­tre del debat l’e­xer­ci­ci del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció.

Així doncs, la CUP es realir­ma en què l’am­ni­tia, l’au­to­de­ter­mi­na­ció i la garan­tia de drets socials i polí­tics només arri­ba­rà per mit­jà de l’e­xer­ci­ci civil com a motor de can­vi col·lectiu i apos­ta per no faci­li­tar cap retorn forçat a l’es­ta­bi­li­tat, sota el xen­tat­ge de la repres­sió, sen­se reso­lu­ció real del con­flic­te. La can­di­da­tu­ra apos­ta per la ines­ta­bi­li­tat a l’Es­tat des de tots els fronts, des dels espais de desobe­dièn­cia civil mas­si­va i con­ques­ta de drets col·lectius i es com­pro­met a tre­ba­llar per l’au­to­de­ter­mi­na­ció, l’am­nis­tia i el dret a una vida dig­na.

Mal­grat que la CUP-PR no com­par­teix les polí­ti­ques libe­rals i el pro­jec­te de país que defen­sa l’ac­tual govern, vol mos­trar de nou tota la seva soli­da­ri­tat anti­rre­pres­si­va amb el Pre­si­dent del Govern Quim Torra devant la seva immi­nent inha­bi­li­ta­ció per part de la JEC i reite­ra que cap tri­bu­nal, cap, està per sobre de la sobi­ra­nia del Par­la­ment de Cata­lun­ya.

Paï­sos Cata­lans, 2 de gener de 2020

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

5 respuestas

  1. Pingback: Comunicado de CUP por el acuerdo de investidura entre ERC y PSOE | mitimaes
  2. Pingback: ¿ Crisis del “Régimen del 78” o crisis del estado? – Información Alternativa
  3. Pingback: ¿Crisis del “regimen del ‘78” o crisis del estado? | Borroka Garaia da!
  4. Pingback: SEIS REFLEXIONES SOBRE INTERNACIONALISMO PROLETARIO por Iñaki Gil de San Vicente | EL SUDAMERICANO
  5. Pingback: ¿Crisis del “régimen del 78” o crisis del Estado? – Información Alternativa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *