Amnisitaren aldeko manifestazioa Bilbon «Borrokatzea zilegi delako, amnistia osoa» lelopean Bilbon

Dani Pastor euskal preso politikoaren eskutitza amnistiaren aldeko manifestazioaren harira

GORA, HERRI MUGIMENDUA!

2019-11-16

Kai­xo, lagu­nok:

Aur­ten ere, pre­so poli­ti­kook jakin dugu dagoe­ne­ko fin­ko ager­tzen den, eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eus­kal mugi­men­duak deitzen duen AMNISTIAREN alde­ko mani­fes­ta­zioa­ren berri. Aur­ten ere, pla­ze­rra da zuen­ga­na jotzea, eta Eus­kal Herri­tik 1000 km.-ra dagoen eus­kal bolun­ta­rio honek inda­rra eta keme­na hela­ra­zi nahi diz­ki­zue.

Badi­ra urte batzuk erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua anto­la­tu zenu­te­la, eta une hone­tan, zei­ne­tan Esta­tu espai­no­la­ren kon­trae­sa­nak area­go­tu egin diren, argi eta gar­bi ikus­ten da zuen ana­li­si poli­ti­koak zuze­nak iza­teaz gain, gaur gaur­koak dire­la.

Fas­zis­mo espai­no­lis­ta, zei­na­ri aurre egi­ten dio­gun, due­la gutxie­nez men­de erdi, era guz­tie­tan (lega­lak eta ez lega­lak, indar­ke­ria han­dia­goaz edo txi­kia­goaz), bere tres­ne­ria erre­pre­si­bo guz­tiak era­bil­tzen ari da herri kata­la­na men­de­ratze­ko, eta han ozen­ki oihu­katzen da AMNISTIA .

Gaur egun, txo­bi­nis­mo bur­ges txi­kia­ren alde­tik horren­bes­te era­so txatxu eta ergel jaso ondo­ren, Amnis­tia­ren alda­rria ozen­ki entzu­ten da ibe­riar penin­tsu­la osoan: nazio eus­kal­du­nean, kata­la­nean, gale­goan, Madril borro­ka­la­ri eta anti­fa­xis­tan, eta­ba­rrean… Pro­ze­su demo­kra­ti­zatzai­leak ezin­bes­tean hona­koak jaso behar ditu: Auto­de­ter­mi­na­zioa; herri mugi­men­duen anto­la­ke­ta­ren eta gara­pe­na­ren erres­pe­tua, pre­so poli­ti­ko guz­tion bal­din­tza­rik eta kon­tze­sio­rik gabe­ko aska­ta­su­na; bes­teak bes­te, eus­kal­du­nak, kata­la­nak, gale­goak, komu­nis­tak. Azken batean, borro­ka­la­ri erre­pre­sa­lia­tu guz­tion AMNISTIA: libe­ra­zio nazio­na­la­ren alde­ko borro­ka, herria­ren esku­bi­de sozia­len alde­ko borro­ka eta horre­la­ko borro­kak egi­tea­ga­tik erre­pre­sioa jasan­da­ko guz­tion AMNISTIA.

Amnis­tia­ren alde­ko borro­kak, ez lituz­ke, (logi­koa ikus­ten dut), alde bate­ra utzi behar egoe­ra larriak eta pre­miaz­koak; hala nola, gai­xo dau­den pre­soen aska­ta­su­na, saka­ba­na­ke­ta eta urrun­tzea­ren amaie­ra, eta inda­rrean dagoen legea­ren sala­ke­ta. Izan ere, inda­rrean dagoen lege­diak espetxe pro­gre­sioa sale­ros­ke­ta­ra­ko era­bil­tzen du: onar­tu inpo­si­zio ideo­lo­gi­koak! Onar­tu disi­den­teak zigo­rra mere­zi due­la, eta pro­gre­sioa eman­go zai­zu!.

Bada­kit ez zai­zue­la erra­za egi­ten ari Eus­kal Herria dagoen egoe­ran lan egi­tea. Egoe­ra horre­tan berritzai­lea den guz­tiak aurre egin behar die ara­zoei eta ozto­po­ei, bai­na kri­ti­ka eta auto­kri­ti­ka­ri esker, indar han­dia­goa eman­go dio mugi­men­du orga­ni­koa­ri; hori uste dut, nik behin­tzat.

Hipo­kri­ta eta zuria da ASKATASUNA (letra larriaz) ima­ji­natzea , Esta­tu inpe­ria­lis­ten demo­kra­zia fal­tsua eta haien kapi­tal finan­tzie­roa alde bate­ra uztea, eta sozia­lis­moa lor­tzea, mili­tan­tzia zalan­tza­ti, aben­tu­ra­za­le, kon­zi­liatzai­le eta kala­ka­ri bate­kin. Azken batean, ezin da Aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­kak daka­rren kon­pro­mi­soa har­tze­ko gai ez diren per­tso­ne­kin ASKATASUNAREN alde­ko borro­ka aurre­ra era­ma­tea.

“Pozik” egon behar duzue, jaki­na! Dia­lek­ti­ka his­to­ri­koak berri­ro ere age­rian utzi du Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­duan infil­tra­tu­ta­ko bur­ge­sia txi­kia­ren era­gi­na, age­rian utzi ditu abs­trak­zio idea­lis­tak, eta argu­dio fal­tsu eta iru­zur­tiak, bes­teak bes­te, hone­la­ko “per­lak” adie­raz­ten zituz­te­nak:

  1. Amnis­tia eskatzea akats bat da, amnis­tia ego­nez gero, Espai­nia­ren zer­bitzu­ra dau­den Giza Esku­bi­deen urratzai­leak erru­ga­be gera­tu­ko dire­la­ko.
  2. Bide indi­bi­dua­lak eta etsaia­ren legeak onar­tzen dituz­te­nak, zein onar­tzen ez dituz­te­nak, ater­ki berean babes­tuak egon­go dire­la (kon­tua da azken hauek “de fac­to” kale gorrian geratzen dire­la… hori bai, eurek hala nahi dute­la­ko)
  3. Eta horre­la­ko maki­na bat… Esta­tu­ko “gaiz­ki­leak” epaitze­ko eta gaitzes­te­ko ardu­ra har­tu­ko balu­te, alde iraul­tzai­le­tik” hur­bi­la­go egon­go lira­te­ke altzo ados­tai­le “sozial­de­mo­kra­ta­tik” (gaur egun kata­lo­go­tik kan­po­ko hitza) baino.

Egi­tu­ra eko­no­mi­koak, mili­ta­rrak, judi­zia­lak, poli­ti­koak, sozia­lak eta kul­tu­ra­lak dira Ibe­riar Penin­tsu­la­ko nazioen eta beren lan­gi­le­ria­ren zapal­tzai­leak. Errea­li­ta­te hori eta bere legeak aldatzen saiatzea alfe­rri­ka­koa da, ikus­mol­de meta­fi­si­koak (oso­ta­su­ne­tik zatia bakar­tu) eza­rriz. Ikus­ke­ra horiek datoz aka­de­mia sozial eta poli­ti­koe­ta­ko sek­to­re sasi­ja­kin­tsue­ta­tik, zei­nak desideo­lo­gi­za­tuak, dudatsuak eta lotsa­tiak diren. Azter­ke­ta bur­ges honen aurrean adi eta esna ibi­li behar dugu.

Horre­ta­ra­ko, gaur egun Kata­lu­nia­ko egoe­rak berri­ro ere era­kutsi digu ezin­bes­te­koa dela zue­na beza­la­ko herri era­kun­deak, mugi­men­du anti­fa­xis­ta, gaz­te sozia­lis­te­na, anto­la­kun­de femi­nis­ta, eta abar indar­tzea. Era berean, berauen oina­rri iraul­tzai­leak biz­kor­tzea eta Espai­niar Esta­tu­ren faxis­mo mono­po­lis­ta­re­ki­ko saia­ke­ra bate­ratzai­lea bis­tan geratzea nahi­taez­koa da. Nora­bi­de horre­tan eta nor­be­ra­ren bila­kae­ra ahaz­tu gabe, Gaz­te­la. Kata­lu­nia, Kan­ta­bria, Astu­rias, Gali­zia, Anda­lu­zia eta Madri­le­ko lagu­ne­ki­ko ekin­tza eta anaiar­te­ko bata­su­na itxa­ro­pe­ne­ra­ko arra­zoia da. Hau pen­tsae­ra itxien ohi­tu­ren gain­ditzea­ren adie­raz­lea da, hain zuzen ere.

Herri mugi­men­du indar­tsu­rik gabe, herriak bur­ge­sia nazio­na­la­ren alde­tik etsi­pe­na eta kea baino ez du jaso­ko eta horre­kin bate­ra, esku­bi­deen gal­tzea eta beraien alde­ko mobi­li­za­zioe­tan erre­pre­sioa. Ez luzatzea­rren. AMNISTIA berri­ro eus­kal kalee­tan oihu­ka­tu­ko den egu­nean zue­kin egon­go naiz alda­rri­ka­pen poli­ti­koa aza­la­raz­ten lagun­tze­ko. Alda­rri­ka­pen hori luba­ki ideo­lo­gi­ko­tik inoiz ez zen ate­ra behar izan, nazio zapal­duen herriek Esta­tuen eta kapi­ta­la­ren borre­roei aur­ka egi­ten die­ten tes­tuin­gu­ru­tik.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!!

GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!!

PRESO ETA ERREPESALIATU POLITIKOENTZAKO AMNISTIA

JO TA KE AUTODETERMINAZIOA TA AMNISTIA LORTU ARTE!!

Jon Kepa Preciado euskal preso politikoak larunbateko amnistiaren aldeko manifestazioan parte hartzeko deia egin du

Larun­ba­tean, Jon Kepak ez du bisi­ta­rik egin­go bat egi­nez Bil­bon ospa­tu­ko den Amnis­tia­ren alde­ko manifestazioarekin,eta ber­tan par­te har­tze­ko deial­dia luza­tu nahi du.

Borro­ka da bide baka­rra!!!

Amnis­tia osoa !!!

Patxi Ruiz euskal preso politikoak amnistiaren aldeko manifestazioan parte hartzeko deia egin du

Dato­rren larun­ba­tean, Patxik ez du bisi­ta­rik egin­go bat egi­nez Bil­bon ospa­tu­ko den Amnis­tia­ren alde­ko manifestazioarekin,era berean par­te har­tze­ko deial­dia egin nahi du…

Jen­dar­tea­ri Amnis­tia­ren alde­ko mani­fa­ra joa­te­ko deia egi­nez eta Amnis­tia ez dela egun baka­rre­ko kon­tua, joan ezin due­nak egu­ne­ro­koan ere amnis­tia osoa­ren alde lan egin eta anto­la­tu dadi­la ani­ma­tu nahi du.

Saioa Sanchez euskal preso politikoak larunbateko amnistiaren aldeko manifestazioan parte hartzeko deia egin du

Ohar honen bidez jaki­na­ra­zi nahi dut larun­ba­tean amnis­tia­ren alde Bil­bon egin­go den mani­fes­ta­zioa­re­kin bat egi­ten duda­la eta, ondo­rioz, aste­bu­ru­ko bisi­tei uko egin die­da­la.

Borro­ka egi­tea zile­gi dela­ko, amnis­tia osoa!

Ren­ne­se­ko espetxe­tik, Saioa San­chez Itu­rre­gi.

Emilio Martinez de Marigorta euskal deportatu politikoaren bideoa amnistiaren aldeko manifestaziora deituz

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

One Response

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: