1938ko aza­roa­ren 9ko gaua kris­tal hautsien gaua edo Kris­tall­nacht ize­na­re­kin da eza­gu­na. Gau har­tan popu­la­zio judua­ren k…

1938ko aza­roa­ren 9ko gaua kris­tal hautsien gaua edo Kris­tall­nacht ize­na­re­kin da eza­gu­na. Gau har­tan popu­la­zio judua­ren kon­tra Ale­ma­nia eta Aus­tria nazia. aurre­ra era­man zuten pogro­moa ger­ta­tu zen. Esta­tu­ko bes­te segur­ta­sun inda­rren artean SAk eta popu­la­zio zibil ale­ma­nia­rrak 8.000 jabetza sakea­tu eta sun­tsi­tu zituz­ten, gutxie­nez 91 per­tso­na erail zituz­ten eta 30.000 judu atxi­lo­tu zituz­ten, ondo­ren hain­bat kon­tzen­tra­zio espa­rrue­ta­da depor­ta­tu zituzten.Hitlerrek eta Goeb­bel­sek eman zuten agin­dua, nahiz eta popu­la­zioa­ren berez­ko erreak­ziotzat ager­tu nahi izan zuten.

1933an ber­tan, naziek bote­rea esku­ra­tu eta gutxi­ra, gober­nua neu­rri anti­se­mi­tak onar­tzen hasi zen: nego­zio juduei boi­kot egi­te­ko deia luza­tu zen, esku­bi­de zibil eta poli­ti­koak mugatzen zituz­ten legeak berre­za­rri zituz­ten (boto esku­bi­dea uka­tu zitzaien; fun­tzio­na­rio postua esku­ratzea gala­ra­zi, eta hez­kun­tza eta aisial­di­ra­ko auke­rak murriz­tu zitzaiz­kien; judu eta judu ez zire­nen arte­ko ezkon­tzak debe­ka­tu ziren; pasa­por­tea ken­du zitzaien).

1938ko urria­ren 28an jato­rri polo­nia­rra zuten juduak Polo­nia­ra depor­ta­tu zituz­ten. Polo­niak ez zituen har­tu nahi izan. Fami­lia horien pre­ka­rie­ta­teak bul­tza­tu zuen Hers­chel Grynsz­pan (Pari­sen bizi zen gaz­te judua) Esta­tu fran­tse­se­ko Enba­xa­da nazi­ko idaz­ka­ria hil­tze­ra. Ger­ta­ka­ri horrek pogro­moa piz­tu zuen. Pogro­mia bera Holo­kaus­toa martxan jar­tze­ko infle­xio pun­tutzat har­tzen da.

Infor­ma­zio gehiago:

Dialnet-LaNocheDeLosCristalesRotosKristallnachtYSusConsecu-5171563

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Noche_de_los_Cristales_Rotos

https://www.lavanguardia.com/…/80-aniversario-no…/index.html

Libu­rua: https://​ambi​to​cul​tu​ral​.es/​n​o​c​h​e​-​d​e​-​c​r​i​s​t​a​l​e​s​-​r​o​t​o​s​-​1​7​61/

Bideoa: https://​you​tu​.be/​M​E​-​x​c​H​S​x​myE

HARRO Pla­ta­for­ma SOS Racis­mo Biz­kaia Jon Ando­ni Ruiz

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *