Cuarenta años de Estatuto… ¿y ahora qué?

Algo de his­to­ria El 25 de octu­bre de 1979 fue apro­ba­do en refe­rén­dum el fla­man­te Esta­tu­to de la Comu­ni­dad Autó­no­ma Vas­ca. Digo fla­man­te por­que, según se pro­me­tía, con el «Sí» las opues­tas cla­ses socia­les y fuer­zas polí­ti­cas enton­ces exis­ten­tes iban a ins­tau­rar una «demo­cra­cia» que aun ampu­tada por y supe­di­ta­da a la Cons­ti­tu­ción monár­qui­ca apro­ba­da en Espa­ña un año […]

Consideracions d’Arran en defensa de la revolta catalana

[CAT] Fa nou dies es va fer públi­ca la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Suprem al pro­cés sobi­ra­nis­ta, amb això, es van sen­ten­ciar drets fona­men­tals i es va mar­car un punt d’inflexió en l’acceleració de la repres­sió. Ara, qual­se­vol mobi­litza­ció que com­por­ti que els cos­sos poli­cials desis­tei­xin de com­plir una ordre judi­cial pot ser con­si­de­ra­da sedi­ció. Alho­ra, però, […]

Mito y realidad del pacto entre Hitler y Stalin del 23 de agosto de 1939

En un libro nota­ble, 1939: The Allian­ce That Never Was and the Coming of World War II [1939, la alian­za que nun­ca exis­tió y la lle­ga­da de la Segun­da Gue­rra Mun­dial], el his­to­ria­dor cana­dien­se Michael Jaba­ra Car­ley des­cri­be cómo a fina­les de la déca­da de 1930 la Unión Sovié­ti­ca inten­tó repe­ti­da­men­te, aun­que sin con­se­guir­lo, cerrar un pac­to […]