Comu­ni­cat d’Endavant

[CAT]

La sen­tèn­cia del Pro­cés ha estat el deto­nant d’un esclat impres­sio­nant de mobi­litza­cions popu­lars arreu dels Paï­sos Cata­lans. La repres­sió vis­cu­da des de 2017, jun­ta­ment amb la cons­ta­ta­ció que les auto­no­mies són una fic­ció i que la demo­crà­cia a l’estat espan­yol és un mirat­ge que ama­ga un joc on el poder sem­pre guan­ya, han tret des­enes de milers de per­so­nes al carrer, des­bor­dant per com­plet tant el sobi­ra­nis­me gover­na­men­tal com el govern en fun­cions de l’estat.

La pro­tes­ta popu­lar ha dut l’estat a treure’s la màs­ca­ra i actuar ober­ta­ment com un estat ocu­pant. L’enviament de milers de poli­cies i guàr­dies civils ha des­fer­mat una ona­da de vio­lèn­cia poli­cial que en només 48 hores ha pro­vo­cat més de 250 ferits, alguns d’ells de gra­ve­tat. Aques­ta vio­lèn­cia poli­cial ha estat per­pe­tra­da braç a braç entre les for­ces d’ocupació i la poli­cia boti­fle­ra.

La res­pos­ta d’autodefensa a l’extrema vio­lèn­cia poli­cial, a ban­da de ser total­ment legí­ti­ma, ha enviat tam­bé un mis­sat­ge clar al con­junt del poble: no ens ren­dim ni ens resig­nem. I tam­bé als ele­ments diri­gents del pro­ces­sis­me: s’ha aca­bat seguir jugant al vos­tre joc. Estem davant d’una res­pos­ta d’autodefensa con­tra les agres­sions poli­cials, no pas davant cap intent de dispu­tar el mono­po­li de la vio­lèn­cia a l’estat. En aquest sen­tit, aquells que des de posi­cions supo­sa­da­ment inde­pen­den­tis­tes acu­sen les per­so­nes que van deci­dir auto­de­fen­sar-se de «mino­ria vio­len­ta» estan fent el joc a l’estat i apla­nant el terreny per­què es repri­mei­xi les pro­tes­tes amb legis­la­ció anti­te­rro­ris­ta. Estan donant a la poli­cia la potes­tat de deci­dir qui i quan es pot pro­tes­tar ja que davant la vio­lèn­cia poli­cial, l’única alter­na­ti­va a l’autodefensa és tan­car-se a casa. En defi­ni­ti­va, estan demos­trant avant­po­sar la defen­sa de l’ordre esta­blert a la llui­ta pels nos­tres drets.

La res­pos­ta mobi­litza­do­ra ha tor­nat a dibui­xar de nou el mapa dels Paï­sos Cata­lans. Mal­grat els efec­tes nega­tius que per a la cons­truc­ció nacio­nal han tin­gut deter­mi­na­des dinà­mi­ques del pro­cés, la res­pos­ta popu­lar a la repres­sió ha tor­nat a mos­trar la tos­su­da reali­tat del nos­tre poble. Milers de per­so­nes ens vam mobi­litzar dilluns al País Valen­cià, a les Illes Balears i a la Cata­lun­ya Nord. I con­ti­nua­rem fent-ho els prò­xims dies. Dema­nem al con­junt de l’independentisme que no s’invisibilitzi aques­ta reali­tat ni es rele­gui a dinà­mi­ques secun­dà­ries.

La res­pos­ta popu­lar dei­xa tam­bé en evi­dèn­cia la fic­ció del govern efec­tiu. L’estratègia de govern efec­tiu s’ha demos­trat que era un fra­càs abso­lut en rela­ció amb allò que es pro­po­sa­va: imple­men­tar la Repú­bli­ca. Tam­bé s’ha mos­trat com un fra­càs abso­lut en rela­ció a allò que real­ment pre­te­nia: pre­ser­var l’autonomia. L’autonomia de Cata­lun­ya és un ens com­ple­ta­ment buit de sobi­ra­nia, un sim­ple ges­tor de les engru­nes. L’autocensura par­la­men­tà­ria davant les ame­na­ces del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal aca­ben tam­bé amb qual­se­vol traça que el par­la­ment pugui repre­sen­tar polí­ti­ca­ment les veus del poble. No espe­rem res d’aquest govern; és inú­til exi­gir-li ges­tos, gene­rant la sen­sa­ció que potser podrien fer-los, quan se sap que aquest govern ara mateix és una pedra al camí cap a l’autodeterminació. L’objectiu de l’independentisme no ha de ser pre­ser­var les ins­ti­tu­cions auto­nò­mi­ques a qual­se­vol preu sinó pre­pa­rar la resis­tèn­cia con­tra l’estat per poder exer­cir el dret d’autodeterminació.

Ara no és el moment de des­mo­bi­litzar. És el moment de seguir als carrers. La llui­ta serà llar­ga però el poble auto­or­ga­nitzat ja té la sufi­cient intel·ligència col·lectiva per a regu­lar els embats. La va demos­trar amb la res­pos­ta con­tun­dent de dilluns i tam­bé amb la resis­tèn­cia a la vio­lèn­cia poli­cial d’ahir, dimarts. Que no s’utilitzi la idea que això va per llarg com un eufe­mis­me per enviar la gent a casa. Avui cal ser a les mar­xes per la lli­ber­tat, a les accions i mobi­litza­cions en cada poble i ciu­tat, pre­pa­rant les mobi­litza­cions lli­ga­des a la vaga de diven­dres, i pre­pa­rar-nos per a la següent gran acció de desobe­dièn­cia col·lectiva. Nin­gú a casa. Nin­gú expec­tant.

Tota mobi­litza­ció sos­tin­gu­da ha de gene­rar un pro­gra­ma rei­vin­di­ca­tiu. Les mobi­litza­cions ser­vei­xen per assen­ya­lar l’estat com un estat auto­ri­ta­ri i ocu­pant, i per acu­mu­lar for­ces i con­fia­nça. Però tam­bé han de ser­vir per gene­rar un pro­gra­ma polí­tic que posi sobre la tau­la la fi de la repres­sió, la millo­ra de les con­di­cions de vida de les clas­ses popu­lars a tra­vés de l’exercici de la ple­na sobi­ra­nia polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca i l’exercici del dret d’autodeterminació dels Paï­sos Cata­lans.

En aquest sen­tit, reite­rem la nos­tra opo­si­ció als dis­cur­sos que par­len de «dià­leg i nego­cia­ció» sen­se fixar com a con­di­cions base d’aquest dià­leg els drets nacio­nals i socials del nos­tre poble. No és un con­flic­te entre iguals, sinó un con­flic­te entre un poble que llui­ta pels seus drets i un estat que nega aquests drets. El dret d’autodeterminació, és a dir, la ple­na sobi­ra­nia polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca, és un dret irre­nun­cia­ble que no pot ser mone­da de can­vi en cap nego­cia­ció polí­ti­ca.

La llui­ta és l’únic camí!

Paï­sos Cata­lans, 16 d’oc­to­bre de 2019

[ES]

La sen­ten­cia del Pro­cés ha sido el deto­nan­te de un esta­lli­do impre­sio­nan­te de movi­li­za­cio­nes popu­la­res en todo los Paï­sos Cata­lans. La repre­sión vivi­da des­de 2017, jun­to con la cons­ta­ta­ción de que las auto­no­mías son una fic­ción y que la demo­cra­cia en el Esta­do espa­ñol es un espe­jis­mo que escon­de un jue­go don­de el poder siem­pre gana, han saca­do dece­nas de miles de per­so­nas a la calle, des­bor­dan­do por com­ple­to tan­to el sobe­ra­nis­mo guber­na­men­tal como el gobierno en fun­cio­nes del Esta­do.

La pro­tes­ta popu­lar ha lle­va­do al Esta­do a sacar­se la más­ca­ra y actuar abier­ta­men­te como un Esta­do ocu­pan­te. El envío de miles de poli­cías y guar­dias civi­les ha des­ata­do una olea­da de vio­len­cia poli­cial que en solo 48 horas ha pro­vo­ca­do más de 250 heri­dos, algu­nos de ellos de gra­ve­dad. Esta vio­len­cia poli­cial ha sido per­pe­tra­da codo con codo entre las fuer­zas de ocu­pa­ción y la poli­cía boti­fle­ra.

La res­pues­ta de auto­de­fen­sa a la extre­ma vio­len­cia poli­cial, ade­más de ser total­men­te legí­ti­ma, ha envia­do tam­bién un men­sa­je cla­ro al con­jun­to del pue­blo: no nos ren­di­mos ni nos resig­na­mos. Y tam­bién a los ele­men­tos diri­gen­tes del pro­cés: se ha aca­ba­do seguir jugan­do a vues­tro jue­go. Esta­mos ante una res­pues­ta de auto­de­fen­sa con­tra las agre­sio­nes poli­cia­les, no ante nin­gún inten­to de dispu­tar el mono­po­lio de la vio­len­cia al Esta­do. En este sen­ti­do, aque­llos que des­de posi­cio­nes supues­ta­men­te inde­pen­den­tis­tas acu­san las per­so­nas que deci­die­ron auto­de­fen­sar­se de «mino­ría vio­len­ta» están hacien­do el jue­go al Esta­do y alla­nan­do el terreno para que se repri­ma las pro­tes­tas con legis­la­ción anti­te­rro­ris­ta. Están dan­do a la poli­cía la potes­tad de deci­dir quién y cuan­do se pue­de pro­tes­tar pues­to que ante la vio­len­cia poli­cial, la úni­ca alter­na­ti­va a la auto­de­fen­sa es cerrar­se en casa. En defi­ni­ti­va, están demos­tran­do ante­po­ner la defen­sa del orden esta­ble­ci­do a la lucha por nues­tros dere­chos.

La res­pues­ta movi­li­za­do­ra ha vuel­to a dibu­jar de nue­vo el mapa de los Paï­sos Cata­lans. A pesar de los efec­tos nega­ti­vos que para la cons­truc­ción nacio­nal han teni­do deter­mi­na­das diná­mi­cas del pro­ce­so, la res­pues­ta popu­lar a la repre­sión ha vuel­to a mos­trar la tozu­da reali­dad de nues­tro pue­blo. Miles de per­so­nas nos movi­li­za­mos el lunes en el Païs Valen­cià, en las Iles Balears y en Cata­lun­ya Nort. Y con­ti­nua­re­mos hacién­do­lo los pró­xi­mos días. Pedi­mos al con­jun­to del inde­pen­den­tis­mo que no se invi­si­bi­li­ce esta reali­dad ni se rele­gue a diná­mi­cas secun­da­rias.

La res­pues­ta popu­lar deja tam­bién en evi­den­cia la fic­ción del govern efec­ti­vo. La estra­te­gia del govern efec­ti­vo se ha demos­tra­do que era un fra­ca­so abso­lu­to en rela­ción con aque­llo que se pro­po­nía: imple­men­tar la Repú­bli­ca. Tam­bién se ha mos­tra­do como un fra­ca­so abso­lu­to en rela­ción a aque­llo que real­men­te pre­ten­día: pre­ser­var la auto­no­mía. La auto­no­mía de Cata­lun­ya es un ente com­ple­ta­men­te vacío de sobe­ra­nía, un sim­ple ges­tor de las miga­jas. La auto­cen­su­ra par­la­men­ta­ria ante las ame­na­zas del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal aca­ban tam­bién con cual­quier tra­za que el par­la­ment pue­da repre­sen­tar polí­ti­ca­men­te las voces del pue­blo. No espe­ra­mos nada de este govern; es inú­til exi­gir­le ges­tos, gene­ran­do la sen­sa­ción que qui­zá podrían hacer­los, cuan­do se sabe que este govern aho­ra mis­mo es una pie­dra en el camino hacia la auto­de­ter­mi­na­ción. El obje­ti­vo del inde­pen­den­tis­mo no tie­ne que ser pre­ser­var las ins­ti­tu­cio­nes auto­nó­mi­cas a cual­quier pre­cio sino pre­pa­rar la resis­ten­cia con­tra el Esta­do para poder ejer­cer el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción.

Aho­ra no es el momen­to de des­mo­vi­li­zar. Es el momen­to de seguir en las calles. La lucha será lar­ga pero el pue­blo auto­or­ga­ni­za­do ya tie­ne la sufi­cien­te inte­li­gen­cia colec­ti­va para regu­lar los emba­tes. La demos­tró con la res­pues­ta con­tun­den­te de lunes y tam­bién con la resis­ten­cia a la vio­len­cia poli­cial del mar­tes. Que no se uti­li­ce la idea que esto va para lar­go como un eufe­mis­mo para enviar la gen­te a casa. Hoy se tie­ne que estar en las mar­chas por la liber­tad, las accio­nes y movi­li­za­cio­nes en cada pue­blo y ciu­dad, y pre­pa­rar­nos para la siguien­te gran acción de des­obe­dien­cia colec­ti­va. Nadie en casa. Nadie expec­tan­te.

Cual­quier movi­li­za­ción sos­te­ni­da tie­ne que gene­rar un pro­gra­ma rei­vin­di­ca­ti­vo. Las movi­li­za­cio­nes sir­ven para seña­lar al Esta­do como un Esta­do auto­ri­ta­rio y ocu­pan­te, y para acu­mu­lar fuer­zas y con­fian­za. Pero tam­bién tie­nen que ser­vir para gene­rar un pro­gra­ma polí­ti­co que pon­ga sobre la mesa el fin de la repre­sión, la mejo­ra de las con­di­cio­nes de vida de las cla­ses popu­la­res a tra­vés del ejer­ci­cio de la ple­na sobe­ra­nía polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca y el ejer­ci­cio del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción de los Paï­sos Cata­lans.

En este sen­ti­do, reite­ra­mos nues­tra opo­si­ción a los dis­cur­sos que hablan de «diá­lo­go y nego­cia­ción» sin fijar como con­di­cio­nes basi­cas de este diá­lo­go los dere­chos nacio­na­les y socia­les de nues­tro pue­blo. No es un con­flic­to entre igua­les, sino un con­flic­to entre un pue­blo que lucha por sus dere­chos y un Esta­do que nie­ga estos dere­chos. El dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, es decir, la ple­na sobe­ra­nía polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca, es un dere­cho irre­nun­cia­ble que no pue­de ser mone­da de cam­bio en nin­gu­na nego­cia­ción polí­ti­ca.

¡La lucha es el úni­co camino!

Paï­sos Cata­lans, 16 de octu­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *