(Eus/​العربية/​Esp/​Fra) Siria­ren Alde­ren pren­t­sa-oha­rra Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuek eta NATO­ko bes­te herrial­deek Siria ipa­rral­de­ko zen­bait gune­ren oku­pa­zioa eten dute­la­ren ger­ta­ka­rien aurrean

[EUS] Siria­ren Alde­ren pre­n­­t­­sa-oha­­rra Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuek eta NATO­ko bes­te herrial­deek Siria ipa­rral­de­ko zen­bait gune­ren oku­pa­zioa eten dute­la­ren ger­ta­ka­rien aurrean: Irmo­ki erre­fu­xatzen dugu siriar lurral­de subira­noa­ren aur­ka Tur­kiar Esta­tuak eta bes­te NATO­ko erki­dek gau­za­tu deza­ke­ten inba­sioa, 8 urte luze­ko gerrak era­gin­da­ko oina­zea beti­kotzea bilatzen bai­tu­te. Erdö­gan eta bere kan­po poli­ti­ka sai­lak Siria ipa­rral­dean ema­ten den etnia […]