Sor­tuk gon­bi­da­pe­na­ri uko egin­da, bere gain har­tu du Ikas­le Aber­tza­lea­kek egoitza­ren auzia­ri ate­ra­bi­dea ema­te­ko ardu­ra

Pasa den astean Ikas­le Aber­tza­leak eta ikas­le mugi­men­du­ko hain­bat era­gi­le­ta­ko ehun bat mili­tan­tek dei egin zie­ten, pren­tsau­rrean, Sor­tu­ko kideei, atzo, oste­gu­na, egin zen batzar oro­ko­rrean par­te har zeza­ten. Sor­tu­ko kideak bai­na, uko egin zio­ten ber­ta­ratzea­ri. Hala, ikas­le mugi­men­duak «lan poli­ti­ko eta sin­di­ka­la» egi­te­ko beha­rrez­koa duen egoitza uka­tua zaio­la iku­si­ta, beren gain har­tu dute egoitza­ren auzia kon­pon­tze­ko ardu­ra.

Atzo, urriak 3, egin zuen Eus­kal Ikas­leen Era­kun­deak bere baz­ki­deen batzar oro­ko­rra, Bil­bi­ko kul­tur etxean (Bil­bo). Bile­ra horre­tan par­te har­tze­ra dei egin zie­ten Sor­tu­ko kideei, Bil­bo­ko Erron­da kale­ko egoitza­re­kin egin dituz­ten «mugi­men­du irre­gu­la­rrak» azal­tze­ko eta «era­gin duten ara­zo larria kon­pon­tze­ko». Hain zuzen ere, gutun sines­ta­men­da­tu bana igo­rri zie­ten «irre­gu­lar­ki» Eus­kal Ikas­leen Eran­kun­de­ko zuzen­da­ritzan dau­den Sor­tu­ko hiru mili­tan­te­ei. Azken horiek bai­na, ez ziren ager­tu atzo­ko batzar oro­ko­rre­ra, ez bes­te Sor­tu­ko ordez­ka­ritza­rik ere. Era­kun­dea sor­tu zene­tik, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­te­ek kudea­tu eta ordez­ka­tu dute era­kun­dea; pasa den ikas­tur­tean Sor­tuk «irre­gu­lar­ki» era­kun­dea­ren zuzen­da­ritza alda­tu zuen, eta bere hiru mili­tan­te izen­da­tu zituen era­kun­de­ko zuzen­da­ritzan.

Ikas­le Aber­tza­lea­kek adie­ra­zi zuen argi gera­tu dela Sor­tuk auzia­ri kon­pon­bi­dea ema­te­ko dau­kan «boron­da­te fal­ta»: «gure asmoa zen Sor­tu­ko hiru mili­tan­te horiek Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea­ren mar­ko hone­ta­ra etor zite­zen eta ber­tan azal zitza­ten zein izan diren egin dituz­ten mugi­men­du irre­gu­la­rrak. Ondo­ren, horiei ate­ra­bi­de bat pro­po­satze­ko».

Gau­zak horre­la, Ikas­le Aber­tza­leek «larritzat» jo zuten ikas­le mugi­men­duak «lan poli­ti­ko eta sin­di­ka­la» egi­te­ko «behar-beha­rrez­koa» duen egoitza­ra sar­bi­dea uka­tua izan eta Sor­tuk auzi hori kon­pon­tze­ko «inon­go pro­po­sa­me­nik» ez iza­tea. Ikas­le anto­la­kun­deak azpi­ma­rra­tu zuen azken hamar­ka­de­tan Ikas­le Aber­tza­lea­kek zein ikas­le mugi­men­duak egoitza horre­tan era­man dute­la aurre­ra beren akti­bi­ta­te poli­ti­koa; eta, ikas­le anto­la­kun­dea­ren gain ero­ri dela egoitza horren «kudea­ke­ta logis­ti­ko eta eko­no­mi­koa». Hori dela eta, «ikas­tur­te aurre­ra doa­la iku­si­ta», atzo­ko batza­rrean ere Sor­tu­ri egoitza «itzul dezan» exiji­tu zio­ten. Are eta gehia­go, «Sor­tuk ez beza­la», ikas­le anto­la­kun­deak zein ikas­le mugien­duak dituen balia­bi­de logis­ti­koak «urriak dire­la» iku­si­ta.

Bere egin dute egoitza­ren auzia­ri irten­bi­dea ema­te­ko ardu­ra

Batzar oro­ko­rrean mahai gai­nean jarri zuten ikas­le mugi­men­duak Bil­bo­ko egoitza era­bil­tze­ko ezin­ta­su­nak daka­rren egoe­ra «kez­ka­ga­rria». Sala­tu zuten «ikas­tur­tea aurre­ra doa­la» eta ikas­le mugi­men­dua­ri uka­tua zaio­la «lan poli­ti­ko eta sin­di­ka­la» egi­te­ko «behar-beha­rrez­koa» duen egoitza. Hori dela eta, lehen­ta­su­nez­kotzat jo dute auzi horri kon­pon­bi­de bat ema­tea. Sor­tu alder­diak «horre­ta­ra­ko inon­go boron­da­te eta pro­po­sa­me­nik» ez due­la iku­si­ta, «behar hoiek ebatzi eta horiei eran­tzu­na ema­te­ko ardu­ra» bere gain har­tu dute. Hala, mili­tan­te­ek «hor­tan jar­du­te­ko pres­tu­ta­su­na» adie­ra­zi dute.

Irrre­gu­lar­ta­su­nak mahai gai­ne­ra

Era berean baz­ki­deei aditze­ra eman zie­ten era­kun­dea­ren egoe­ra juri­di­koa­ren zein egoitza­ren jabetza­ren gai­nean azken hila­be­tee­tan Sor­tu alder­diak aurre­ra era­man dituen «mugi­men­du irre­gu­la­rrak». Hain zuzen ere, baz­ki­deei azal­du zie­ten zuzen­da­ritza alda­ke­tak era­kun­dea­ren bera­ren esta­tu­tuak urratzeaz gain lege orga­ni­ko bat ere hautsi zue­la. «Bate­tik, zuzen­da­ritza alda­ke­tak era­kun­de­ko baz­ki­de iza­te­ko bal­din­tza urra­tu zuen. Izan ere, era­kun­de­ko kide iza­te­ko ezin­bes­te­koa da ikas­lea iza­tea. Zuzen­da­ritza zaha­rre­ko kideak bai­na, jada ez ziren ikas­leak, beraz, ezin zeza­ke­ten hala­ko mugi­men­du­rik onar­tu» ‑elkar­te­ko baz­ki­de iza­te­ko oina­rriz­ko bal­din­tza betetzen ez zute­la­ko. «Bes­te­tik, zuzen­da­ritza alda­ke­ta aurre­ra era­ma­te­ko pro­ze­du­rak urra­tu egin zuen baz­ki­deek era­kun­dea­ren era­ba­kie­ta par­te har­tu eta horiek boz­katze­ko dugun esku­bi­dea». Era berean, sala­tu zuten «mugi­men­du irre­gu­lar guz­ti horiek» balia­tu ditue­la Sor­tuk «egoitza lapur­tze­ko». Izan ere, pasa den ekai­nean, Bil­bo­ko egoitza­ko zerrai­la alda­tu zuen Sor­tuk.

2019ko urria­ren 4an

https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​_​Q​K​m​U​v​T​l​Xok

Itu­rri: https://​gedar​.eus/​a​k​t​u​a​l​i​t​a​t​e​a​/​m​u​g​i​m​e​n​d​u​s​o​z​i​a​l​i​s​t​a​/​s​o​r​t​u​k​-​g​o​n​b​i​d​a​p​e​n​a​r​i​-​u​k​o​-​e​g​i​n​d​a​-​b​e​r​e​-​g​a​i​n​-​h​a​r​t​u​-​d​u​-​i​k​a​s​l​e​-​a​b​e​r​t​z​a​l​e​a​k​e​k​-​e​g​o​i​t​z​a​r​e​n​-​a​u​z​i​a​r​i​-​a​t​e​r​a​b​i​d​e​a​-​e​m​a​t​e​k​o​-​a​r​d​ura

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *