Pun­to, casi final, al MLNV. Fal­tan «las per­so­nas pre­sas»

Algu­nas con­si­de­ra­cio­nes a cuen­ta del suma­rio, jui­cio y «acuer­do» del 11⁄13 del pasa­do 16 de sep­tiem­bre ya han sido sufi­cien­te­men­te expues­tas y no ahon­da­re­mos en ellas. Sí sub­ra­yar que muchas de las vic­to­rias que el com­ple­jo Sor­­tu-EHBi­l­­du publi­ci­ta como pro­pias son pre­ci­sa­men­te par­te sus­tan­cial de la línea polí­ti­ca que nues­tros enemi­gos dise­ñan para com­ba­tir­nos. En esa tarea […]

Ikas­le Aber­tza­leak «ate­ra­bi­dea» eman nahi dio Bil­bo­ko egoitza­ren afe­ra­ri

Aspal­di­tik dator IA Ikas­le Aber­tza­leak era­kun­dea­ren eta Sor­tu­ren arte­ko gataz­ka, ikas­le era­kun­deak orain arte era­bi­li duen Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ruan. IAk egoitza «lapur­tzea» egotzi dio Sor­tu­ri; Sor­tuk, berriz, esan du egoitza hori «ezker aber­tza­lea­re­na» dela, eta gaur egun IAk «bes­te posi­zio batzuk» ditue­la eta ezker aber­tza­lea­re­kin zuen alian­tza «hautsi» egin due­la. Orain, IAk age­rral­di jen­detsua egin […]