Enda­vant: «La prác­ti­ca movi­li­za­do­ra es impres­cin­di­ble para cons­truir orga­ni­za­ción. No hay red social que la pue­da sustituir»

Era una de las entre­vis­tas más espe­ra­das para una per­so­na que, como yo, no ocul­ta sus sim­pa­tías y afi­ni­dad con Enda­vant, par­ti­do mar­xis­ta de libe­ra­ción nacio­nal e inde­pen­den­tis­ta cata­lán. Las apor­ta­cio­nes de Enda­vant a la CUP son inne­ga­bles, apor­ta­cio­nes que han hecho que el pro­ce­so cata­lán, siga tras­cu­rrien­do por la sen­da de «Inde­pen­den­cia para cam­biar­lo todo». Hemos plan­tea­do varias […]

Onze de Setem­bre de 2019 | Cap govern auto­nò­mic no ens farà lliu­res! /​Once de Sep­tiem­bre de 2019 | Nin­gún gobierno auto­nó­mi­co nos hará libres!

[Cat] Onze de Setem­bre de 2019 | Cap govern auto­nò­mic no ens farà lliu­res! Mobi­litza­ció · Poder popu­lar · Paï­sos Cata­lans Mani­fest d’Endavant (OSAN) amb motiu de la Dia­da Nacio­nal de l’Onze de Setem­bre de 2019 El camí cap a la inde­pen­dèn­cia d’una part dels Paï­sos Cata­lans que pro­po­sa­va el sobi­ra­nis­me gover­na­men­tal de JxCAT i ERC ha quedat […]