[Aurrerantz 11] Ikuspegiak II/​Perspectivas II

[Aurrerantz 11] Ikuspegiak II

Maiatza-Api­ri­la alde­ra egin­da­ko hau­tes­kun­de zikloa­ren ana­li­sian genioe­nEs­ta­tuak kapi­ta­lak agin­du­ta­ko poli­ti­ka gau­zatze­ko modu­ko lor­pe­naes­ku­ra­tu due­la hau­tes­kun­dee­tan, lege­gin­tzal­dia nola­bai­te­ko lasai­ta­su­ne­zau­rre­ra era­ma­te­ko bes­te. Hori dena Madril alde bate­ra utziz, ber­tan­po­de­mo­se­ko erre­for­mis­mo ezja­ki­na­ren bere­koi­ke­ria tri­fatxi­toa­ren­ba­ta­su­nak kan­po utzi bai­tu. PSOEk lasai har­tu deza­ke arna­sa tar­te atean,bere lurral­de agin­tea dezen­te han­di­tu bai­tu. Kata­lu­nian Esta­tua­re­ki­ko­Bar­tze­lo­na­ren fidel­ta­su­na ziur­ta­tu du eta ERCri bene­tan nork agin­tzen­duen era­kutsi dio. Hegoal­dean, EH Bil­du­ren garran­tzia­rik eza nahi­ko­na­bar­me­na da EAJ eta PSOE‑k nafa­rroan gober­natze­ko egin­da­kohitzar­me­na­ren ondoan. Bote­re txi­ki hori EH Bil­du beza­la eus­kal­kon­tzien­tzai nazio­na­la zuhur­tziaz ahul­du­ko dute, UPN-PP‑k dara­bil­ten­neo­fa­xis­moa­re­kin ezi­nez­koa den beza­la.

Hala ere, lasai­ta­su­na aza­le­koa da ara­zo estruk­tu­ra­lek gero etahan­dia­goak iza­ten jarraitzen dute­la­ko. Sako­ne­ko ara­zoek sor­tzen­diz­kio­ten ara­zo estruk­tu­ra­len adie­raz­ga­rri da Madril­go par­la­men­tuan­gehien­goa ziur­tatze­ko egin behar dituen juku­triak.


Lehen ata­lean inpe­ria­lis­mo fran­ko-espai­nia­rra urdu­ri eta bel­dur­tu­rik­ze­goe­la genioen: orain oke­rra­go dago urta­rri­le­tik ekai­ne­ra bere ara­zoak

are larria­goak bihur­tu bai­ti­ra, api­ri­la eta maiatza artean egon­da­ko ziklo elek­to­ra­lean nola­bai­te­ko arna­sal­dia lor­tu badu ere. Bai­na biga­rren atal honen hel­bu­rua Eus­kal Herri­ko egi­tu­ra kla­sis­ta pai­ratzen ari den sako­ne­ko eral­da­ke­ta azter­tzea da, hau da, pro­le­tal­goa eta bur­ge­se­ria zer­tan diren jaki­tea, ezein ezta­bai­da estra­te­gi­ko abia­tu aurre­tik, ezin­bes­te­ko abia­pun­tua. Alda­ke­ta hauek dira Kapi­ta­la­ren ezi­ne­go­na sor­tzen dute­nak, PSOE eta PNVren artean gotor­tu eta eskuin espai­no­la­ri aurre egi­te­ra ere bul­tzatzen dituz­te­nak.

Zai­la da nazio ikus­pe­gi bate­ra­tua iza­tea, inpe­ria­lis­mo fran­ko-espai­no­lak hiru zati­tan apur­tzen gai­tue­la­ko, eta horie­ta­ko bakoitzak azter­ke­ta­ra­ko sis­te­ma bur­ges pro­pioak ditue­la­ko, baino ideia oro­kor bat har­tu deza­ke­gu: bur­din­gin­tza­ren indus­tria, metal­gin­tza, meka­ni­ka eta ontzio­le­tan zen­tra­tua, XIX. Men­dean Eus­kal Herria­ren erna­mui­na izan zen, 1980. Hamar­ka­da erdi-alde­ra desegi­ten hasi ziren, arra­zoi poli­ti­ko eta eko­no­mi­ko bikoitzak tar­te­ko: Herri lan­gi­lea­ren oina­rri mate­ria­la sun­tsitzea, eta Mer­ka­tu Batua­ren agin­duak betez, eus­kal bur­ge­sia­ren­tzat Espai­nia eta Fran­tzia­ren esku­tik Euro­pa kapi­ta­lis­ta­ren onar­pe­na lor­tzea. La Naval ixteak eus­kal kapi­ta­lis­moa­ren fasea­ren amaie­ra iru­di­katzen du. Pobretzea, pre­ka­rie­ta­te gel­die­zi­na, gen­tri­fi­ka­zioa, eus­kal kul­tu­ra eta hiz­kun­tza­ren motel­tze edo atze­ra egi­tea, eta abar, fase berria­ren hasie­ra adie­raz­ten duten ezau­ga­rriak dira.

Hamar­ka­da eta erdiz, gutxi gora behe­ra, finan­tza-zati neo­li­be­ra­la­goak baz­te­rrean utzi zuen bur­ge­sia indus­tria­la. Alda­ke­ta­ren para­dig­ma beza­la 2004eko urta­rri­lean Arza­llus-tal­dea­ren kan­po­ratzea eta Imaz-tal­dea bote­rean jar­tzea jarri deza­ke­gu, urte­be­te beran­dua­go Iba­rretxe pla­na albo bate­ra utzi, eta lehen­da­ka­ria bera baz­te­rrean utzi­ko zuen alda­ke­ta. Argi dago eus­kal bur­ge­sia EAJ baino zaba­la­goa dela, baino alder­di hau da, bur­ge­sia ertai­na­ren buro­kra­zia eta bur­ge­sia txi­kia­ren morron­tza­ren bidez, kla­se intere­sak hobe­kien defen­datzen ditue­na. Harrez­ke­roz­tik eta orain­dik ere nabar­me­na­go Urku­llu­ren garaian, Ipa­rral­de, EAE eta Nafa­rroan dau­den des­ber­din­ta­su­nak gora behe­ra, Espai­nia eta Fran­tzia­re­kin lotu­rak nabar­men estu­tu ditu bur­ge­se­riak. Alda­ke­ta honen arra­zoiak kapi­ta­la­ren meta­ke­ta eta kapi­ta­len zen­tra­li­za­zio lege­ra ego­kitzea dira, kapi­ta­lis­moa­ren finan­tzia­zioak era­bat indar­tzen duen legea.

Herri lan­gi­leak, oro­ko­rrean, eta pro­le­tal­goak zehaz­ki, alda­ke­ta are han­dia­goak pai­ra­tu ditu. Alda­ke­ta horiek borro­ka herri­koi eta lan­gi­le borro­ka berrie­tan ikus dai­tez­ke. Azken garaie­tan buru­tu diren mobi­li­za­zio sin­di­kal kla­si­koak,- Gipuz­koa­ko paper­te­gien gre­ba, Biz­kai­ko metal­gin­tza­ren gre­ba, arte gra­fi­koen deial­dia gipuz­koan, Tec­man-eko mobi­lia­zioak, DHL, SGE, Donos­ti­ko gar­bi­ke­ta lan­gi­lee­na, Gipuz­koa­ko erre­si­den­tzie­ta­koa, Osa­ki­detza­ko lehen mai­la­ko arre­ta­ri dagoz­kion mobi­li­za­zioak, eta abar luze bat- eta eta 2019ko api­ri­le­ko hau­tes­kun­de sin­di­ka­le­ta­ko emaitzak aipa­tu gabe zen­bait ondo­rio pro­bi­sio­nal ate­ra ditza­ke­gu: lehe­nik kri­sia­ren aurre­tik hegoal­dean zegoen dele­ga­tu kopu­rua berres­ku­ratzea asko ari da kos­tatzen; biga­rre­nik, sin­di­ka­lis­mo espai­no­lis­ta atze­ra bidean dago eta hegoal­dean dagoe­ne­ko sin­di­ka­lis­mo aber­tza­lea da nagu­si, EAEn ELA nabar­men­tzen da eta Nafa­rroan aurre­rantz doa LAB; ema­ku­me lan­gi­leak inda­rra har­tzen ari dira sin­di­kal­gin­tza aber­tza­lea­ren bai­tan, herri lan­gi­lea aurre­ra doan sei­na­le.

Ipa­rral­dean dauz­ka­gun datuek lerro-buru hauek baiez­tatzen dituz­te, bi ezau­ga­rri pro­pio nabar­men­duz: sin­di­ka­lis­mo aber­tza­lea­ren gora­ka­dak era­gin behar lukeen sin­di­ka­lis­mo esta­ta­lis­ta fran­tse­sa­ren higi­du­ra mote­la­goa ari da iza­ten, aber­tza­le­ta­su­na­ren aurre­ra­ka­da gel­dia­raz­te­ko sis­te­ma­ren ozto­po­ak uga­riak bai­ti­ra, erre­pre­sio zuze­na ez denean, ozto­po ikus­ga­rriak zein iku­se­zi­nen bidez; eta txa­le­ko horien sarre­ra bere­zi­tua Ipa­rral­dean. Mugi­men­du kon­ple­xu honek eder­ki adie­raz­ten du, kri­si estruk­tu­ral eten­ga­bean hamar­ka­da oso bat iga­ro ostean, kapi­ta­lis­mo inpe­ria­lis­tan ema­ten ari den kla­se borro­ka­ren berre­gi­tu­ratzea. Ondo begi­ra­tu­ta, eta nazio eta esta­tu mai­la­ko tes­tuin­gu­ru­tik hara­ta­go, kla­sea­ren erraie­tan Esta­tu Batue­tan geratzen ari diren mugi­men­duen antze­ko ezau­ga­rriak sumatzen dira, eta ez da kasua­li­ta­tea. Lana eta kapi­ta­la­ren arte­ko mun­du mai­la­ko borro­kan esan­gu­ratsua den eske­na­to­ki bat iza­nik, eten­ga­be hazi eta gogor­tzen ari den tes­tuin­gu­rua.

Hau­tes­kun­de sin­di­ka­lek, gai­ne­ra­koek beza­la, pro­ze­su osoa gel­dia­raz­ten duten argaz­kia eskain­tzen dute, gel­die­zi­na den eta mugi­men­duan dagoen ten­den­tzia bat izan arren. Aza­le­tik bada ere, kla­se borro­kan dau­den indar sako­nak eta zapal­du­ta­ko nazioa­ren era­kus­leiho dira hala ere. Hiru dina­mi­ka hauek, Ipa­rral­de­ko ezau­ga­rri bere­zi­tue­kin bate­ra, pro­le­tal­goa­ren eta eus­kal herri lan­gi­lea­ren nazio mai­la­ko kla­se borro­ka­ren berre­gi­tu­ratzea islatzen dute, eus­kal bur­ge­sia­ren pro­ze­su kon­tra­ja­rria­re­kin bat egin eta banan­du ezi­na den pro­ze­sua. Nazioar­te­ko tes­tuin­gu­ruak ere berre­gi­tu­ratze hauek azpi­ma­rratzen ditu, iza­tez, baka­rra dire­la argi utziz, ale­gia, Euro­pa eta mun­du mai­la­ko kla­se borro­ka­ren eus­kal adie­raz­pe­na. Lan­gi­le esta­tu edo Eus­kal Komu­na eratzea ‑aza­le­ko deba­tee­tan sar­tu gabe- ezin­bes­te­koa hel­bu­rua da pro­le­tal­goa inter­na­zio­na­lis­ta­ren logi­ka­ren bai­tan.

Herri lan­gi­lea­ren berre­gi­tu­ratze­tik sor­tzen diren ezau­ga­rri berriak para­me­tro haue­ta­tik uler­tzen ditu­gu, gaur egun kla­se borro­kal­di oso adie­raz­ga­rrien leku­ko iza­ten ari gara eta: Den­bo­ran luza­tu eta eus­ten ari diren ema­ku­me lan­gi­leen borro­kak, etxe­ko lagun­tza, osa­su­na, osta­la­ritza, gar­bi­ke­ta … eta abar, pro­le­tal­goa­ren par­te­rik zapal­due­na izan diren ema­ku­meak auto­an­to­latzen ari dire­la argi utziz. Borro­ka horien luza­pe­na dira Osa­sun­gin­tza eta Osa­ki­detza­ko lan­gi­leen borro­kak, eta oro­ko­rrean ema­ku­meen­gan bal­din­tza kax­ka­rre­nak uzten dituz­ten zer­bitzu publi­koe­ta­ko lan­gi­leen borro­kak. Bes­te leku asko­tan beza­la, «zer­bitzu publi­ko» deritzen horie­ta­ko ema­ku­mez­ko lan­gi­leen borro­kak gora­bi­dean ari dira, fase ezber­di­ne­ta­tik iga­rotzen dira, eta ez dira beti gre­ban amaitzen.

«Hez­kun­tza indus­trian» nazioar­te­ko kla­se borro­ka­ren izae­ra anitza azpi­ma­rratzen duen bes­te adi­bi­de bat ira­kas­kun­tza «kon­tzer­ta­tu­ko» lan­gi­leen gre­ban dau­ka­gu, EAJ‑k diruz lagun­tzen duen Eli­za­ren hez­kun­tza indus­trian ale­gia. Ikus­pe­gi guz­tie­ta­tik uler­ga­rria da gre­ba hori, indus­tria kato­li­koa­ren esplo­ta­zioa bere­zi­ki gogo­rra bai­ta, eta aldi berean hiru alo­rre­tan ezta­bai­da estra­te­gi­koa ari da sor­tzen. Alde bate­tik bere esku­bi­de sin­di­ka­lak alda­rri­katzen ari den lan­gi­le mugi­men­dua, herri lan­gi­leak oso­ta­su­nean dauz­kan esku­bi­deak alda­rri­katzen ditue­na, peda­go­gia askatzai­le eta doa­ko bate­kin eta hez­kun­tza alie­natzai­lea kri­ti­katzen due­na. Bes­te alde­tik Eli­za eta bur­ge­se­ria­ren intere­sak, hau da, kapi­ta­la­ren eta beren onu­ra pro­pioa baino bilatzen ez duen bas­kon­ga­de­ta­ko gober­nutxoa­re­nak. Eta erdian haien artean ezber­din­ta­sun uga­ri dituz­ten gura­so tal­deak, hasi esku­ma patrio­ti­ko ‑bur­ges eta kato­li­ko­tik eta hez­kun­tza indus­tria, EAJ eta Eli­za ardu­ra­dun nagu­si beza­la salatzen dituz­te­ne­ta­raino.

Ondo­rio kua­li­ta­ti­boak dituen mobi­li­za­zioa da, kapi­ta­lis­moa­ren oina­rriz­ko indar erre­pre­si­bo eta alie­natzai­lea­ri, zapal­kun­tza nazio­na­la­ren erdi­gu­nea­ri era­gi­ten dio­la­ko: haur eta nera­beak beren lehen eta biga­rren sozia­li­za­zioan alie­natzea, kris­tau­ta­su­na­ren ber­tsio kato­li­koan gaiz­ki-hez­tea, zen­bait kasu­tan gai­ne­tik pin­tu­ra bas­kon­ga­doa eman­da. EAJ eta Eli­za­ren buru­go­gor­ke­ri atze­ra­koiak, era ez demo­kra­ti­koan diruz lagun­du­ta­ko indus­tria erren­ta­ga­rri horren bidez kapi­ta­la­ren moz­kin eko­no­mi­ko, poli­ti­ko eta ideo­lo­gi­koak han­ditze­ko beha­rra­ri baino ez dio eran­tzu­ten. Bis­tan dago beraz, peda­go­gia eta eus­kal nazioa­ri buruz­ko ikus­pe­gi ezber­din bi tal­kan ari dire­la.

Gaz­te­ria lan­gi­lea­ren inda­rra ere kla­se borro­kan sar­tu da, sei gunee­tan gutxie­nez. Lehe­na hez­kun­tza esku­bi­dee­na, gehien­bat fran­tse­sez eta espai­no­lez, eta esa­ne­ko lan-eskua for­matze­ko edo gaiz­ki-hez­te­ko sor­tu den sis­te­ma publi­koa kri­ti­katzen due­na. Biga­rre­na, egu­ne­ro­ko lan esplo­ta­zioa­ri, gero eta esku­bi­de eta aska­ta­sun erreal gutxia­go uzten dituen horri, aurre egi­ten dio­na. Hiru­ga­rre­na, sis­te­ma patriar­kal-bur­ge­sa­ren, dik­ta­du­ra afek­ti­bo eta sexua­la­ren, bere nagu­si­goa­ren eta terro­ris­mo sexua­la­ren kon­tra­ko borro­ka. Lau­ga­rre­na, gaz­tetxe, etxe­bi­zitza kolek­ti­bo eta kul­tu­ra herri­koian oina­rri­tuz auto­an­to­la­tu­ta­ko tal­de eta elkar­teak, komu­ni­ka­zio tek­no­lo­gia berrien era­bi­le­ran tre­ba­tuak. Bos­ga­rre­na, esku­bi­deen defen­tsan, aska­ta­su­na berres­ku­ra­tu eta berau zabal­tze­ko alda­rri­ka­pe­nean, eta erre­pre­sio anitzen sala­ke­tan pro­ta­go­nis­moa har­tuz borro­kan ari dena. Eta sei­ga­rre­na, ezta­bai­da poli­ti­koak eta teo­ria iraul­tzai­leak berres­ku­ratzen ari dena.

Ez ditu­gu ahaz­tu behar turis­moa­ren moz­ki­nak han­ditze­ko bur­ge­se­ria­ren plan urba­nis­ti­koak zapuz­te­ko borro­kan ari diren herri eta auzo mugi­men­duak. Hotel eta pen­tsioak neu­rri gabe haz­tea­ren kon­tra­ko borro­kak, metroa­ren kon­tra­ko borro­kak Donos­tian, auzoe­ta­ko komer­tzio txi­kiak desager araz­tea­ren kon­tra­ko mogi­men­duak … eta abar. Erre­sis­ten­tzia guz­ti horiek egun­go kapi­ta­lis­moa­ren alo­rrik erren­ta­ga­rrie­ne­ta­ko bati egi­ten dio­te aurre. Auzo­ki­deak beti batu izan dira eta auto­an­to­la­tu, bai­na gehie­ne­tan beren auzoei begi­ra­tu izan die­te gehien­bat. Ez dira iritsi kapi­ta­lak behar duen turis­mo eta komu­ni­ka­zio azka­rre­ko bide-sare han­dia­ren aurrean bes­te­la­ko hiri­gin­tza ere­duak mahai gai­nean jar­tze­ra, ber­ta­ko gara­pe­na erdi­gu­nean jar­tze­ra. Orain auzoak ikus­pe­gi nazio­nal horre­ta­tik ari dira auto­an­to­latzen.

Eta gehia­go luza­tu gabe, eus­ka­ra eta eus­kal kul­tu­ra herri­koia berres­ku­ratze­ko mobi­li­za­zioak berriz martxan jarri dira, inpe­ria­lis­mo fran­tses eta espai­nia­rra­ren eta indus­tria kapi­ta­lis­ta poli­ti­ko-kul­tu­ra­la­ren eten­ga­be­ko era­so­pean, erre­for­mis­moa norae­zean ego­nik eta agin­tean dagoen sis­te­ma­ko alder­di, sin­di­ka­tu eta era­kun­deen kon­tra­ko jarre­ra­re­kin. Kasu onar­te­zi­na dugu, esa­te­ra­ko, Gas­tei­zen. Auzo mugi­men­duek HABEk erre­gu­latzen dituen era­kun­dee­tan eus­ka­ra hel­duen­tzat doa­koa iza­te­ko aur­kez­tu­ta­ko eska­ria­ri EH Bil­duk eman­da­ko ezez­koa. EH Bil­duk EAJ, PP, PSE, Pode­mos eta Ira­ba­zi­re­kin batu zituen botoak ezez­koa ema­te­ko. Kri­ti­ka prak­ti­ko gutxi dugu hala­ber erre­for­mis­moa­ren par­te­tik masak alie­natze­ko komu­ni­ka­bi­deen ingu­ruan, EITB-ri esa­te­ra­ko. Kri­ti­ka gutxi batzue­tan eus­kal itxu­ra eta bes­te­tan itxu­ra inpe­ria­lis­ta fran­tses edo espai­no­la har­tzen duen bur­ges kul­tu­ra­ri.

Eske­na­to­ki haue­ta­ko bakoitza lau pun­tu haue­tan zeda­rritzen da gutxie­nez: Lehe­nik inpe­ria­lis­mo fran­ko-espai­nia­rra­ren arma­da­ren babe­sean bere moz­ki­nak han­ditzea hel­bu­ru iza­nik lana­ren esplo­ta­zio oro­ko­rra aurre­ra era­ma­ten duen kapi­ta­le­tik sor­tu eta hor jos­ten dira. Biga­rre­nik, nazio mai­la­ko kla­se borro­ka hut­sa dira, eus­kal bur­ge­se­ria­ren bataz bes­te­ko ira­ba­zi tasa eta bere domi­na­zio poli­ti­ko eta ideo­lo­gi­koa­ri era­gi­ten bai­tio­te. Hiru­ga­rre­nik, eus­kal herri lan­gi­lea­ren ezau­ga­rri asko­ta­ri­ko bezain beha­rrez­koak prak­ti­ka­ra era­man eta age­rian uzten dituz­te, gaur egun­go gizar­te bur­ge­sa­re­kin tal­ka egi­nez. Eta lau­ga­rre­nik, bes­te herri batzue­ki­ko elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta errea­la dakar­ten prak­ti­kak dira, nazio beza­la zapal­duak egon ala ez, gaur egun­go kapi­ta­lis­moa­ren kon­trae­san oina­rriz­koe­ta­tik sor­tzen bai­ti­ra, eta gizar­te sozia­lis­ta bate­ra bide­ra­tu­ta dau­den ere­duak era­bil­tzen dituz­te hauei aurre egi­te­ko.

Eus­kal Herri­ko kla­se borro­ka­ren ezau­ga­rri nagu­siak azter­tu ditu­gu: bate­tik, zere­kin iden­ti­fi­katzen den egun­go bur­ge­sia modu bate­ra­tuan, kapritxo auto­no­mis­ta hutsen eta bur­ge­sia txi­ki eta ertai­na­ren uto­pia inde­pen­den­tis­ta­ren muga objek­ti­bo gain­die­zi­nak zein­tzuk diren; eta kon­tra­ko aldean, apur­ka aurre­ra doan pro­le­tal­goa­ren eta herri lan­gi­lea­ren berran­to­la­ke­ta, prak­ti­ka errea­le­tan oina­rri­tua, kri­siak, kapi­ta­la­ren zapal­kun­tza eta aber­tza­le­ta­sun erre­for­mis­ta­ren bira­ke­ta tes­tuin­gu­ruan guz­tiz ahul­du­ta­ko nazio mai­la­ko kla­se iden­ti­ta­tea berre­rai­kiz.

Aurrean ditu­gun egi­te­koan izu­ga­rriak dira, bai­na baka­rra ezin­go da gau­za­tu errea­li­ta­tea­ren eza­gutza kri­ti­ko eta objek­ti­bo­rik gabe. Sakon­ki azter­tu­ta aska­pen mugi­men­dua­ren inda­rrak ber­piz­ten ari dire­la iku­si­ko dugu, lan­gi­le­ria berriz ere martxan jar­tzen ari dela. Baino gain­di­tu beha­rre­ko ozto­poa lau­koitza da: Inola­ko anto­la­kun­de aber­tza­le iraul­tzai­le­rik eza, gaz­te mugi­men­duek momen­tuz duten espe­rien­tzia fal­ta uler­ga­rria; erre­for­mis­moa egi­ten ari den difa­ma­zio eta uka­zio lana; bene­ta­ko pobretzea eta balia­bi­de eta tres­na eska­sia; eta bur­ge­sia auto­no­mis­ta eta erre­gio­na­lis­tak buru ditue­la­rik sis­te­ma kapi­ta­lis­ta bera­ren aur­ka­ko­ta­sun sis­te­ma­ti­ko, irens­le, alie­natzai­le eta erre­pre­si­boa.

Ikus­ten dugu­nez zail­ta­su­nak zinez han­diak dira. Baino atze­ra begi­ra­tu­ta, azken 8 urtee­tan bene­ta­ko dina­mi­kan aurre­ra­pau­so esan­gu­ratsuak ikus­ten ditu­gu zen­tzu guz­tie­tan. Gogoan izan due­la zor­tzi urte herri lan­gi­lea­ren gre­ba deial­di masi­boak ber­tan behe­ra gera­tu zire­la, Esta­tua­ri bar­ka­me­na eska­tu eta legeak onar­tzen hasi zitzaiz­kio­la, herri mugi­men­dua­ri burua moz­tu eta mili­tan­tzia iraul­tzai­lea­ren zati han­di baten borro­ka­ra­ko pres­tu­ta­su­na­ren gain­behe­ra eto­rri zela.

Hiru­ga­rren eta azken ata­lean, bate­ratze eta era­kun­detze bate­ra iris­te­ko zen­bait pro­po­sa­men gara­tu­ko ditu­gu.

Eus­kal Herrian, 2019ko abuz­tuan

[Aurrerantz 11] Perspectivas II

Expo­nía­mos en el ante­rior aná­li­sis del ciclo elec­to­ral de abril-mayo que el Esta­do había logra­do un triun­fo que le daba una legis­la­tu­ra con apa­ren­te tran­qui­li­dad para apli­car la polí­ti­ca que le dic­ta­se el capi­tal. Excep­tuan­do Madrid en don­de la ego­la­tría igno­ran­te del refor­mis­mo pode­mi­ta más la lógi­ca san­ta alian­za del tri­fa­chi­to le ha pri­va­do de la vic­to­ria, el PSOE pue­de res­pi­rar tran­qui­lo, por un tiem­po, por­que ha amplia­do mucho su poder terri­to­rial. En Cata­lun­ya ha ase­gu­ra­do la fide­li­dad de Bar­ce­lo­na a Espa­ña y ha demos­tra­do a ERC quién man­da real­men­te. En Hegoal­de, la irre­le­van­cia de EH Bil­du es paten­te tras el acuer­do entre el PSOE y el PNV para gober­nar Nafa­rroa, mini­po­der dele­ga­do que apro­ve­cha­rán para mar­gi­nar y debi­li­tar no sólo a EH Bil­du sino sobre todo a la con­cien­cia nacio­nal vas­ca, con astu­cia maquia­vé­li­ca impo­si­ble en el neo­fas­cis­mo de UPN-PP.

Sin embar­go, la tran­qui­li­dad es apa­ren­te por­que los pro­ble­mas estruc­tu­ra­les empeo­ran. Y una mues­tra secun­da­ria de las difi­cul­ta­des que le crean los pro­ble­mas de fon­do, es el enca­je de boli­llos que tie­ne que hacer para ase­gu­rar­se una mayo­ría en el Par­la­men­to de Madrid.


Dado que el impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol nos rom­pe en tres tro­zos, cada uno con sus pro­pios sis­te­mas bur­gue­ses de aná­li­sis, resul­ta difí­cil lle­gar a una visión nacio­nal uni­ta­ria, pero sí pode­mos hacer­nos una idea gene­ral: la indus­tria del hie­rro, metal-mecá­ni­ca y navie­ra, que fue la ver­te­bra­do­ra de Eus­kal Herria des­de fina­les del siglo XIX, empe­zó a ser des­gua­za­da des­de la mitad de 1980 por una razón polí­ti­co-eco­nó­mi­ca doble: aplas­tar la base mate­rial del pue­blo tra­ba­ja­dor, y cum­plir las órde­nes del Mer­ca­do Común para que la bur­gue­sía vas­ca fue­ra admi­tía en la Euro­pa capi­ta­lis­ta vía fran­co-espa­ño­la. El cie­rre de La Naval sim­bo­li­za el fin de fase del capi­ta­lis­mo vas­co, como el empo­bre­ci­mien­to, la pre­ca­rie­dad impa­ra­ble, la gen­tri­fi­ca­ción, parón/​retroceso de la len­gua y cul­tu­ra popu­lar vas­ca, etcé­te­ra, seña­lan el ini­cio de la nue­va fase.

A lo lar­go de una déca­da y media, apro­xi­ma­da­men­te, la frac­ción indus­trial de la bur­gue­sía fue arrin­co­na­da por la más finan­cie­ra y neo­li­be­ral, sien­do el para­dig­ma del cam­bio la defe­nes­tra­ción del gru­po-Arza­lluz y la subida al poder en el PNV del gru­po-Ímaz en enero de 2004, como ante­sa­la del aban­dono del Plan Iba­rretxe al año siguien­te y lue­go, la defe­nes­tra­ción del pro­pio lehen­da­ka­ri. Des­de lue­go que la bur­gue­sía vas­ca abar­ca mucho más que el PNV, pero este es el par­ti­do que, median­te su buro­cra­cia de media bur­gue­sía y clien­te­lis­mo de peque­ña bur­gue­sía, defien­de mejor que nadie los intere­ses de esa cla­se en su con­jun­to. Des­de enton­ces, y más con la era Urku­llu y al mar­gen de las dife­ren­cias entre Ipa­rral­de, CAV y Nafa­rroa, la bur­gue­sía ha reafir­ma­do con más ahín­co sus lazos con Espa­ña y Fran­cia. Las razo­nes de este cam­bio no son otras que adap­tar­se a la ley de con­cen­tra­ción y cen­tra­li­za­ción de capi­ta­les, ley refor­za­da por la finan­cia­ri­za­ción del capi­ta­lis­mo.

El pue­blo tra­ba­ja­dor en gene­ral y el pro­le­ta­ria­do en par­ti­cu­lar han sufri­do aún cam­bios más drás­ti­cos que pode­mos ejem­pla­ri­zar­los median­te las «nue­vas» luchas obre­ras y popu­la­res. En efec­to, sin nom­brar las movi­li­za­cio­nes sin­di­ca­les clá­si­cas que se están rea­li­zan­do en los últi­mos tiem­pos –huel­ga de pape­le­ras en Gipuz­koa, huel­ga del metal en Biz­kaia, con­vo­ca­to­ria en artes grá­fi­cas de Gipuz­koa, movi­li­za­cio­nes en Tec­man, DHL, SGE, tra­ba­ja­do­ras de la lim­pie­za en Donos­tia, tra­ba­ja­do­ras de la Resi­den­cia en Gipuz­koa, movi­li­za­cio­nes en Aten­ción Pri­ma­ria de Osa­ki­tetza, y un lar­go etcé­te­ra–, ni los resul­ta­dos de las elec­cio­nes sin­di­ca­les has­ta abril de 2019, pode­mos extraer tres con­clu­sio­nes pro­vi­sio­na­les: una, está tar­dan­do en recu­pe­rar­se el por­cen­ta­je de dele­ga­das y dele­ga­dos que había en Hegoal­de antes de la cri­sis; dos, el sin­di­ca­lis­mo espa­ño­lis­ta está retro­ce­dien­do mien­tras que en Hegoal­de ya es mayo­ri­ta­rio el sin­di­ca­lis­mo aber­tza­le, des­ta­can­do ELA en Vas­con­ga­das y el avan­ce sos­te­ni­do de LAB en Nafa­rroa; y la mujer tra­ba­ja­do­ra sigue adqui­rien­do fuer­za en el sin­di­ca­lis­mo aber­tza­le, mayo­ri­ta­rio, refle­jo del avan­ce que está rea­li­zan­do en el pue­blo tra­ba­ja­dor.

Los datos dis­po­ni­bles sobre Ipa­rral­de vie­nen a con­fir­mar estas líneas pero con dos carac­te­rís­ti­cas pro­pias: una mayor len­ti­tud en el des­pla­za­mien­to del sin­di­ca­lis­mo esta­ta­lis­ta fran­cés debi­do al avan­ce del sin­di­ca­lis­mo aber­tza­le, len­ti­tud cau­sa­da por el den­so sis­te­ma de obs­truc­ción visi­ble e invi­si­ble, cuan­do no repre­sión, esta­ble­ci­do por el impe­ria­lis­mo fran­cés tam­bién en el «mun­do sin­di­cal» para fre­nar el inne­ga­ble avan­ce aber­tza­le; y la irrup­ción de los cha­le­cos ama­ri­llos espe­cí­fi­ca para Ipa­rral­de. Este com­ple­jo movi­mien­to de pro­tes­ta sin­te­ti­za mejor que nada cómo está sien­do la recom­po­si­ción de la lucha de cla­ses en el capi­ta­lis­mo impe­ria­lis­ta desa­rro­lla­do tras una déca­da de cri­sis estruc­tu­ral per­ma­nen­te. Bien mira­do, y hacien­do abs­trac­ción de los con­tex­tos nacio­na­les y esta­ta­les, en sus entra­ñas de cla­se des­cu­bri­mos deter­mi­na­das cons­tan­tes bási­cas tam­bién pre­sen­tes con sus for­mas espe­cí­fi­cas en los EEUU, por citar un esce­na­rio deci­si­vo de la lucha de cla­ses mun­dial entre el capi­tal y el tra­ba­jo, un esce­na­rio que cre­ce y se radi­ca­li­za por momen­tos.

Las elec­cio­nes sin­di­ca­les, como las res­tan­tes, son una foto­gra­fía que para­li­za en un ins­tan­te todo un pro­ce­so, una ten­den­cia en movi­mien­to impa­ra­ble, pero aun así mues­tran super­fi­cial­men­te algu­nas de las fuer­zas pro­fun­das de la lucha de cla­ses, y más aún en una nación opri­mi­da. Las tres diná­mi­cas más lo espe­cí­fi­co de Ipa­rral­de, expre­san en su uni­dad cómo va reor­ga­ni­zán­do­se el pro­le­ta­ria­do y el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co en su lucha nacio­nal de cla­se, pro­ce­so indi­so­lu­ble y anta­gó­ni­ca­men­te uni­do al con­tra­rio de la bur­gue­sía vas­ca. El con­tex­to inter­na­cio­nal tam­bién inci­de en ambas reor­ga­ni­za­cio­nes que, en sí, son una sola, es decir, la expre­sión vas­ca de la lucha de cla­ses euro­pea y mun­dial. La crea­ción de un Esta­do obre­ro o Comu­na vas­ca –sin entrar aho­ra al bizan­ti­nis­mo de este deba­te epi­dér­mi­co- es una nece­si­dad inser­ta en la lógi­ca del inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio.

Des­de estos pará­me­tros com­pren­de­mos las «nue­vas» carac­te­rís­ti­cas que sur­gen de la reor­ga­ni­za­ción del pue­blo tra­ba­ja­dor por­que aho­ra mis­mo asis­ti­mos a com­ba­tes de cla­se muy sig­ni­fi­ca­ti­vos: la las luchas sos­te­ni­das y recu­rren­tes de las muje­res tra­ba­ja­do­ras como las de ser­vi­cios domés­ti­cos, de sani­dad, de hos­te­le­ría, de lim­pie­za, etc., lo que sig­ni­fi­ca que las más aplas­ta­das del pro­le­ta­ria­do están auto­or­ga­ni­zán­do­se. Una exten­sión espe­cí­fi­ca de estas luchas es la de las y los tra­ba­ja­do­res de Osa­sun­gin­tza y Osa­ki­detza y en gene­ral de todos los ser­vi­cios públi­cos en los que las peo­res con­di­cio­nes caen sobre las tra­ba­ja­do­ras. Como en otros muchos pue­blos, los y las tra­ba­ja­do­ras de los lla­ma­dos «ser­vi­cios públi­cos» aumen­tan sus movi­li­za­cio­nes que no siem­pre tie­nen que aca­bar en huel­gas, sino que antes tran­si­tan por varias fases.

Un ejem­plo muy sig­ni­fi­ca­ti­vo que corro­bo­ra la amplia lucha inter­na­cio­nal de cla­se que se libra en la «indus­tria de la edu­ca­ción», lo tene­mos en huel­ga de las y los tra­ba­ja­do­res de la edu­ca­ción lla­ma­da «con­cer­ta­da», o sea de la indus­tria edu­ca­ti­va de la Igle­sia sub­ven­cio­na­da públi­ca­men­te por el PNV. Es una huel­ga jus­ti­fi­ca­da des­de todos los pun­tos de vis­ta debi­do a la dure­za de la explo­ta­ción de la indus­tria cató­li­ca, que a la vez está gene­ran­do un deba­te estra­té­gi­co a tres ban­das entre, por un lado, el movi­mien­to obre­ro que defien­de sus dere­chos sin­di­ca­les, defien­de los dere­chos del pue­blo tra­ba­ja­dor en su con­jun­to en lo que toca a una peda­go­gía libe­ra­do­ra y gra­tui­ta, y cri­ti­ca la indus­tria de la edu­ca­ción alie­nan­te. Por otro lado, los intere­ses de la Igle­sia y de la bur­gue­sía, es decir, los del gobier­ni­llo vas­con­ga­do que bus­can el bene­fi­cio pro­pio y el del capi­tal. Y en la mitad gru­pos de madres y padres con dife­ren­cias entre ellos que van des­de la dere­cha patria­co-bur­gue­sa y cató­li­ca, has­ta gru­pos que denun­cian a la indus­tria edu­ca­ti­va, al PNV y a la Igle­sia, como los gran­des res­pon­sa­bles.

Se tra­ta de una movi­li­za­ción de impli­ca­cio­nes cua­li­ta­ti­vas por­que afec­ta a una de las fuer­zas repre­si­vas y alie­na­do­ras fun­da­men­ta­les del capi­ta­lis­mo y del sis­te­ma de opre­sión nacio­nal: alie­nar a la infan­cia y ado­les­cen­cia en sus pri­me­ra y segun­da socia­li­za­ción, mal-edu­car­les en la ver­sión cató­li­ca del cris­tia­nis­mo, intro­yec­tar­les la cul­tu­ra patriar­co-bur­gue­sa espa­ño­la, aun­que ador­na­da en algu­nos casos con un bar­niz de «dia­lec­to vas­con­ga­do». La obs­ti­na­ción reac­cio­na­ria del PNV-Igle­sia res­pon­de a la nece­si­dad de aumen­tar los bene­fi­cios eco­nó­mi­cos, polí­ti­cos e ideo­ló­gi­cos que obtie­ne el capi­tal con esa ren­ta­ble indus­tria sub­ven­cio­na­da anti­de­mo­crá­ti­ca­men­te a cos­ta del sudor popu­lar. Como vemos, cho­can fron­tal­men­te dos visio­nes anta­gó­ni­cas tan­to de la peda­go­gía como de la nación vas­ca.

La fuer­za de la juven­tud tra­ba­ja­do­ra tam­bién irrum­pe en la lucha de cla­ses en, al menos, seis áreas: una, en los dere­chos edu­ca­ti­vos, en la crí­ti­ca al sis­te­ma de for­ma­ción de la fuer­za de tra­ba­jo sumi­sa median­te el sis­te­ma de mal-edu­ca­ción públi­ca masi­va­men­te en fran­cés y espa­ñol. Dos, las resis­ten­cias a la explo­ta­ción labo­ral y coti­dia­na, pre­ca­ri­za­da y cada vez menos con dere­chos y liber­ta­des reales. Tres, las luchas con­tra el sis­te­ma patriar­co-bur­gués, con­tra su dic­ta­du­ra sexual y afec­ti­va, con­tra su poder adul­to, con­tra su terror sexual. Cua­tro, la cons­truc­ción de una nue­va viven­cia comu­nal en base a gaz­tetxes, pisos colec­ti­vos, gru­pos y aso­cia­cio­nes de cul­tu­ra popu­lar juve­nil auto­or­ga­ni­za­da median­te el uso en red de las nue­vas tec­no­lo­gías de la comu­ni­ca­ción. Cin­co, la par­ti­ci­pa­ción de mane­ra pro­ta­gó­ni­ca en toda serie de even­tos y movi­li­za­cio­nes en defen­sa de dere­chos, para la recu­pe­ra­ción y amplia­ción de liber­ta­des, sobre todo de denun­cia de las repre­sio­nes múl­ti­ples. Y seis, la recu­pe­ra­ción de los deba­tes polí­ti­cos y del estu­dio de la teo­ría revo­lu­cio­na­ria.

Tam­po­co debe­mos olvi­dar las movi­li­za­cio­nes veci­na­les al alza en opo­si­ción a los pla­nes urba­nís­ti­cos de la bur­gue­sía para mul­ti­pli­car las ganan­cias del turis­mo: por ejem­plo, las luchas con­tra la pro­li­fe­ra­ción de hote­les y pen­sio­nes, con­tra el metro en Donos­tia, con­tra la des­truc­ción del peque­ño teji­do comer­cial de barrio, etc., resis­ten­cias todas ellas que ata­can una de las áreas eco­nó­mi­cas más ren­ta­bles del capi­ta­lis­mo en la actua­li­dad. Las y los veci­nos se han auto­or­ga­ni­za­do casi siem­pre, pero en la inmen­sa mayo­ría de los casos en defen­sa de sus barrios y ape­nas con los cir­cun­dan­tes: casi nun­ca se ha avan­za­do has­ta plan­tear mode­los inte­gra­les de otro urba­nis­mo opues­to al que aho­ra nece­si­ta el capi­tal que cada vez depen­de más del turis­mo, de las rápi­das vías de comu­ni­ca­ción que no ver­te­bran en red al país bus­can­do su desa­rro­llo auto cen­tra­do y endó­geno. Aho­ra los barrios comien­zas a auto­or­ga­ni­zar­se des­de y para esta pers­pec­ti­va nacio­nal.

Y por no exten­der­nos, el reini­cio de las movi­li­za­cio­nes para recu­pe­rar la len­gua y la cul­tu­ra popu­lar vas­ca, bajo cre­cien­tes ata­ques del impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol, de la indus­tria polí­ti­co-cul­tu­ral capi­ta­lis­ta, en medio de la desidia del refor­mis­mo y opo­si­ción fron­tal de los par­ti­dos, sin­di­ca­tos e ins­ti­tu­cio­nes del sis­te­ma domi­nan­te. Tene­mos el caso inacep­ta­ble, por ejem­plo, de la nega­ti­va de EH Bil­du en el ayun­ta­mien­to de Gas­teiz a apro­bar la peti­ción del movi­mien­to veci­nal del 29 de enero de 2019 de que las orga­ni­za­cio­nes regu­la­das por HABE ense­ña­ran gra­tui­ta­men­te eus­ka­ra a las per­so­nas adul­tas. EH Bil­du sumó su recha­zo al de PNV, PP, PSE, PODEMOS e IRABAZI. Tene­mos tam­bién la nula o debi­lí­si­ma crí­ti­ca prác­ti­ca, con accio­nes de masas, que el refor­mis­mo hace los medios de alie­na­ción de masas, a EITB, por ejem­plo, a la cul­tu­ra bur­gue­sa sea en for­ma vas­ca o impe­ria­lis­ta fran­co-espa­ño­la.

Todos y cada uno de estos esce­na­rios se carac­te­ri­zan por cua­tro pun­tos, como míni­mo: uno, sur­gen de y se imbri­can en las diná­mi­cas de explo­ta­ción glo­bal del tra­ba­jo por el capi­tal para aumen­tar su tasa de bene­fi­cios bajo la pro­tec­ción arma­da del impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol; dos, por ello mis­mo son pura y sim­ple lucha nacio­nal de cla­se por­que afec­tan tan­to a la tasa media de ganan­cia de la bur­gue­sía vas­ca como a su domi­na­ción polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca; tres, tras­lu­cen, mues­tran y prac­ti­can diver­sas pero nece­sa­rias carac­te­rís­ti­cas del mode­lo nacio­nal del pue­blo tra­ba­ja­dor, de la Eus­kal Herria obre­ra y popu­lar, tan enfren­ta­do a la socie­dad bur­gue­sa actual; y cua­tro, a la vez, son prác­ti­cas reales de inter­na­cio­na­lis­mo con otros pue­blos sufran o no opre­sión nacio­nal, ya que los cua­tro sur­gen de las con­tra­dic­cio­nes esen­cia­les del capi­ta­lis­mo actual y se enfren­tan a ellas con mode­los ten­den­tes a una socie­dad socia­lis­ta.

Hemos vis­to a gran­des ras­gos las carac­te­rís­ti­cas cen­tra­les de la lucha de cla­ses en Eus­kal Herria: por un lado, lo que iden­ti­fi­ca a la actual bur­gue­sía en su uni­dad, lo que deter­mi­na a gran­des ras­gos los lími­tes obje­ti­vos insu­pe­ra­bles de las velei­da­des auto­no­mis­tas duras y has­ta inde­pen­den­tis­tas utó­pi­cas de la media­na y peque­ño bur­gue­sía; y por el lado anta­gó­ni­co, la reor­ga­ni­za­ción pro­gre­si­va del pro­le­ta­ria­do y del pue­blo tra­ba­ja­dor en sus prác­ti­cas reales, las que (re)crean la iden­ti­dad nacio­nal de cla­se tan debi­li­ta­da por la cri­sis, por la con­tra­in­sur­gen­cia del capi­tal y por el giro al cen­tro del refor­mis­mo aber­tza­le.

Las tareas que se nos pre­sen­tan son ingen­tes, pero nin­gu­na podrá ser lle­va­da a la prác­ti­ca si no par­ti­mos de un cono­ci­mien­to crí­ti­co y obje­ti­vo de la reali­dad. Al estu­diar­la vemos que se reac­ti­van las fuer­zas del movi­mien­to de libe­ra­ción, que la cla­se tra­ba­ja­do­ra se está ponien­do de nue­vo en mar­cha. Pero el gran obs­tácu­lo que debe­mos supe­rar es quín­tu­ple: la inexis­ten­cia de una orga­ni­za­ción revo­lu­cio­na­ria aber­tza­le por peque­ña que fue­ra; la inex­pe­rien­cia lógi­ca y com­pren­si­ble, pero supe­ra­ble y pasa­je­ra, de los gru­pos juve­ni­les; la tarea deni­gra­do­ra y des­le­gi­ti­ma­do­ra del refor­mis­mo; la reali­dad de empo­bre­ci­mien­to y de fal­ta de medios y recur­sos nece­sa­rios; y la mis­ma opo­si­ción sis­te­má­ti­ca, inte­gra­do­ra, alie­nan­te y repre­so­ra del sis­te­ma capi­ta­lis­ta en sí y de sus bur­gue­sías auto­no­mis­tas y regio­na­lis­tas.

Como vemos, las difi­cul­ta­des son ingen­tes. Sin embar­go, si obser­va­mos la diná­mi­ca real en los últi­mos años apre­cia­mos un sig­ni­fi­ca­ti­vo avan­ce en todos los sen­ti­dos com­pa­ran­do el pre­sen­te con la situa­ción de hace 8 años, por ejem­plo, cuan­do se dio por con­clui­da la olea­da de huel­gas gene­ra­les del pue­blo tra­ba­ja­dor, cuan­do se empe­zó a pedir per­dón al Esta­do acep­tan­do sus leyes, cuan­do se deca­pi­tó al movi­mien­to popu­lar…, con la caí­da en pica­do de la com­ba­ti­vi­dad de bue­na par­te de la mili­tan­cia revo­lu­cio­na­ria.

En la ter­ce­ra y últi­ma entre­ga de esta serie desa­rro­lla­re­mos algu­nas pro­pues­tas sobre y para una posi­ble con­fluen­cia ten­den­te a una orga­ni­za­ción.

Aurre­rantz

Eus­kal Herria agos­to de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: