G7-aren kon­tra­gai­lu­rra­ren hari­ra /​Sobre la con­tra­cum­bre del G7

[EUS]

Miguel Angel Lla­ma­sek Nai­zen argi­ta­ra­tu­ta­ko arti­ku­lua ira­ku­rri eta gero («Refle­xio­nes tras el G7», 2019/​08/​27, https://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​r​e​f​l​e​x​i​o​n​e​s​-​t​r​a​s​-​e​l​-​g​7​-​d​e​s​d​e​-​e​l​-​g​h​e​t​t​o​-​a​-​l​a​-​p​o​l​i​t​i​c​a​-​c​o​n​-​m​a​y​u​s​c​u​las), ezin izan dio­gu eran­tzu­te­ko gogoa­ri eutsi. Gogo hau ez dator­ki­gu gure iritzia­re­kin bat egi­ten ez duen oro­ri eran­tzun behar zaio­la uste dugu­la­ko, bai­zik eta Sor­tu­tik aspal­di zabal­tzen ari diren zen­bait ideia jasotzen ditue­la eta, horre­taz gain, bes­te sek­to­re batzuk kri­mi­na­li­zatze­ko saia­ke­ra jasotzen due­la uste dugulako.

Has­te­ko azal­du­ko dizu­gu zein den sozial­de­mo­kra­zia­ren pape­ra Herri Mugi­men­dua­re­ki­ko eta, hauek exis­titzen dire­nean, adie­raz­pen iraul­tzai­lee­ki­ko. Ez dizu­gu ez daki­zun ezer azal­du­ko supo­satzen dugu­la­ko bes­te garai batean zuk ere sozial­de­mo­kra­ten jarre­ra kri­ti­ka­tu duzu­la, izan ere kapi­ta­lis­moa­ren gai­lur ezber­di­nen aur­ka­ko pro­tes­tak ezer ezean uzten saiatze­ko fun­tzioa betetzen bai­tu­te aspal­di­tik, denok, zu bar­ne, «super­irual­tzai­leen» zaku berean sar­tzen gin­tuz­ten garai haie­tan ere.

Sozial­de­mo­kra­zia­ren pape­ra Herri Mugi­men­dua des­ak­ti­batzea eta zapal­tzen gai­tuz­te­nen lege­dia­ren espa­rru­tik inor ez ate­ratzea da. Horre­ta­ra­ko Herri Mugi­men­dua­ren espa­rru natu­ra­lak oku­patzen, kon­tro­latzen, bere mezuak bere­ga­natzen eta hauek, posi­bi­lis­moa eta bake­za­le­ta­su­na­ren ize­nean, eslo­gan hus­tuak bihur­tzen ditu. Eta hori nola egi­ten da? Diruz, komu­ni­ka­bi­deen kon­pli­zi­ta­tea­re­kin eta zapal­tzai­lea­ren arauak zain­tzea­ren konpromisoarekin.

Sozial­de­mo­kra­zia kapi­ta­lis­moak era­kus­ten digun aze­na­rioa da, maki­la poli­ziak eskuan dara­man borra den bitar­tean. Biak elkar­tu dira Bia­rritzen G7aren gai­lu­rrean, eta biek bilatzen dute Herri Mugi­men­dua des­ak­ti­batzea. Lehe­nen­goek asi­mi­la­zioa­ren bitar­tez, eta biga­rre­nek bel­du­rra eraginez.

Sozial­de­mo­kra­ziak ez du onar­tzen bere ezke­rre­ra dagoen ezer, eta horre­ta­ra­ko ezke­rre­ko pare­ta eta euren artean gel­ditzen den espa­zioa kakaz betetzen du. Zelan? Espa­zioa oku­pa­tu nahi duten jen­dea eta mugi­men­duak mes­pretxa­tuz eta kari­ka­tu­ra bihur­tuz. «Super­iraul­tzai­leak», «errea­li­ta­te­tik urrun dau­de», «etsaia­ri intere­satzen zaio» eta antze­ko adie­raz­pe­ne­kin. Segu­rue­nik, Miguel Angel, hau ere eza­gu­na egin­go zai­zu, izan ere antze­ko mezuak hedatzen bai­ti­tu­zu zure arti­ku­luan. Hege­mo­nia man­ten­tze­ko sozial­de­mo­kra­zia­ri ezin­bes­te­koa zaio ezke­rrean gel­ditzen zaion guz­tia deu­sez­tatzea. Beraiek dira ezkerra.

G7 ez! pla­ta­for­ma­ren joka­bi­dea azal­tze­ko Eus­kal Herria­ren tes­tuin­gu­ru poli­ti­koa eta «bake pro­ze­sua» aipatzen ditu­zu. Para­gra­fo berean poli­ziek eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­ra azal­tzen duzu. Orduan, ze bake pro­ze­su eta ze demon­tre! Hemen egon dena Herri Mugi­men­dua­ren eta ildo iraul­tzai­lea­ren des­ak­ti­ba­zio­ra­ko pro­ze­sua izan da, sis­te­ma­ren kudeatzai­leen bio­len­tzia­ren mono­po­li­oa­ren onar­pe­na­re­kin bate­ra. Pro­ze­su hau inpe­ria­lis­moa­ren esku­tik Eus­kal Herri­ra eto­rri­ta­ko sasi-bake­za­leen ahol­kuei jarrai­ki ger­ta­tu zen 2009tik aurre­ra, eta ezin­bes­te­koa izan du erre­for­mis­moa­ren lagun­tza, Ote­gik Bate­ra­gu­ne auzi­ko epai­ke­tan azal­du zuen beza­la. Mili­tan­tzia­ri ez bai­na epai­lea­ri ondo azal­du zion pro­ze­sua, «onen» eta «txa­rren» arte­ko marra mar­ka­tuz. Marra hori zeuk ere mar­katzen duzu arti­ku­luan, eta ez da bate­re poli­ta gel­ditzen: «Ni ez naiz izan, andereño!»

Urte gutxi­tan Herri Mugi­men­dua sun­tsitze­ko bereak eta bi egin dituz­te batzuek, ardi­te­gian sar­tzen ez den oro­re­kin harre­ma­nak apur­tu, sis­te­ma bur­ge­sa­ren erre­min­tak era­bi­liz egoitzak lapur­tze­ra iritsi dira, poli­zia­re­kin elka­rriz­ke­ta­tu (orain­dik Are­se­kin egin­da­ko bil­ku­ra­ren ingu­ru­ko azal­pe­nen zain gau­de), gaz­teak jipio­tu, zen­tsu­ra­tu… eta orain­dik, Miguel Angel, arra­roa iru­ditzen zai­zu «disi­den­tziak» G7aren aur­ka ezer anto­latze­ko inda­rrik edu­ki ez iza­na. Komu­ne­ko pape­ra lapur­tu digu­zue eta orain gure etxean ipur­dia gar­bitze­rik ez dagoe­la salatzen duzue.

G7aren aur­ka ezer anto­latze­ko gai­ta­su­nik izan ez dugu­nok badau­ka­gu zer haus­nar­tu eta zer lan­du. Eten­ga­be­ko auto­kri­ti­kan bizi gara. Bide horre­tan bai­ko­rrak iza­te­ko zan­tzuak dau­de­la uste dugu, eta etor­ki­zu­nean borro­ka ildo indar­be­rri­tua garatze­ko auke­ra izan­go dugu­la deritzo­gu. Zuek, Miguel Angel, nahi duzuen bidea egi­te­ko esku­bi­dea dau­ka­zue, bes­te­rik ez genuen fal­ta. Jarrai­tu mila­ka euro­ko eki­tal­di are­toak alo­katzen, jarrai­tu etsaia­re­kin zuen jar­due­ra poli­ti­koa pak­tatzen, jarrai­tu Espai­nia­ko Gober­nua­ri egon­kor­ta­su­na ema­ten, jarrai­tu libe­ra­tuak fun­tzio­na­rio poli­ti­koak bihur­tzen, jarrai­tu ban­ketxeak babes­te­ko giza-kor­doiak jar­tzen, jarrai­tu seni­deek pre­soei harre­ra espa­rru pri­ba­tuan egin die­zaie­ten kon­ben­tzitze­ko saia­ke­ran, bai­na mese­dez, utzi aspal­di aban­do­na­tu zenu­ten aul­kia oine­kin okupatzeari.

Sen­doa Jura­do eta Zior­tza Fdez Larra­za­bal, super­iraul­tzai­leak

2019ko abuz­tua­ren 28an

[ES]

Des­pués de el artícu­lo de Miguel Ángel Lla­mas publi­ca­do en Naiz («Refle­xio­nes tras el G7», 27 de agos­to de 2019, https://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​r​e​f​l​e​x​i​o​n​e​s​-​t​r​a​s​-​e​l​-​g​7​-​d​e​s​d​e​-​e​l​-​g​h​e​t​t​o​-​a​-​l​a​-​p​o​l​i​t​i​c​a​-​c​o​n​-​m​a​y​u​s​c​u​las), no hemos podi­do aguan­tar­nos sin res­pon­der. Estas ganas no vie­nen de que crea­mos que hay que res­pon­der a todo aquel que no coin­ci­da con nues­tra opi­nión, sino por­que reco­ge algu­nas ideas que des­de hace tiem­po Sor­tu está pro­pa­gan­do y, ade­más, por­que cree­mos que reco­ge un inten­to por inten­tar cri­mi­na­li­zar a otros sectores.

Para empe­zar te expli­ca­re­mos cuál es el papel de la social­de­mo­cra­cia res­pec­to al Movi­mien­to Popu­lar y, cuan­do estas exis­ten, res­pec­to a las expre­sio­nes revo­lu­cio­na­rias. No te vamos a expli­car nada que no sepas por­que supo­ne­mos que en otra épo­ca tú tam­bién has cri­ti­ca­do la acti­tud de los social­de­mó­cra­tas, ya que des­de hace tiem­po tie­nen la fun­ción de dejar en nada las pro­tes­tas con­tra las dife­ren­tes cum­bres capi­ta­lis­tas, tam­bién en aque­llas épo­cas en las que a todos y todas, inclui­do a ti, nos metían en el mis­mo saco de «super­re­vo­lu­cio­na­rios».

El papel de la social­de­mo­cra­cia es des­ac­ti­var el Movi­mien­to Popu­lar y hacer que nadie se sal­ga de los mar­cos de la lega­li­dad de quie­nes nos piso­tean. Para ello ocu­pa y con­tro­la los espa­cios natu­ra­les del Movi­mien­to Popu­lar, se hace con su men­sa­je y con­vier­te estos, en nom­bre del posi­bi­lis­mo y del paci­fis­mo, en slo­gans vacíos.

La social­de­mo­cra­cia es la zanaho­ria que nos mues­tra el capi­ta­lis­mo, mien­tras que el palo es la porra de la poli­cía. Las dos se han uni­do en Bia­rritz en la cum­bre del G7 y las dos bus­can des­ac­ti­var el Movi­mien­to Popu­lar. Los pri­me­ros por medio de la asi­mi­la­ción y los segun­dos por medio del miedo.

La social­de­mo­cra­cia no acep­ta nada que esté a su izquier­da y para ello lle­na de mier­da todo el espa­cio que que­da entre la pared y ellos. ¿Cómo? Des­pre­cian­do y con­vir­tien­do en cari­ca­tu­ra a la gen­te y a los movi­mien­tos que quie­ren ocu­par ese espa­cio. Con expre­sio­nes como «super­re­vo­lu­cio­na­rios», «están lejos de la reali­dad», «le intere­sa al enemi­go» y otras simi­la­res. Segu­ra­men­te, Miguel Ángel, esto tam­bién te resul­ta fami­liar, por­que se pare­cen a expre­sio­nes que tam­bién tú usas en tu artícu­lo. Para man­te­ner la hege­mo­nía, a la social­de­mo­cra­cia le resul­ta impres­cin­di­ble des­tro­zar todo lo que le que­da a su izquier­da. Ellos son la izquierda.

Para expli­car el pro­ce­der de la pla­ta­for­ma G7 ez! men­cio­nas el con­tex­to polí­ti­co de Eus­kal Herria y el «pro­ce­so de paz». En el mis­mo párra­fo expli­cas el esta­do de excep­ción impues­to por los poli­cías. Enton­ces, ¡qué pro­ce­so de paz ni que hos­tias! Aquí lo que ha habi­do es un pro­ce­so para la des­ac­ti­va­ción del Movi­mien­to Popu­lar y de la línea revo­lu­cio­na­ria, jun­to a la acep­ta­ción del mono­po­lio de la vio­len­cia para los ges­to­res del sis­te­ma. Este pro­ce­so se pro­du­jo de 2009 en ade­lan­te siguien­do los con­se­jos de los fal­sos paci­fis­tas veni­dos a Eus­kal Herria de la mano del impe­ria­lis­mo y ha teni­do la impres­cin­di­ble ayu­da del refor­mis­mo, como expli­có Ote­gi en el jui­cio del caso Bate­ra­gu­ne. Al con­tra­rio que a la mili­tan­cia, al juez sí se lo expli­có bien, mar­can­do una línea entre «bue­nos» y «malos». Esa línea tam­bién la mar­cas tú en el artícu­lo y no que­da nada boni­to: «¡Yo no he sido, seño!»

En pocos años algu­nos han hecho lo inde­ci­ble para reven­tar el Movi­mien­to Popu­lar, han roto rela­cio­nes con cual­quie­ra que no entra­ra en el redil, han lle­ga­do a robar sedes uti­li­zan­do las herra­mien­tas de la lega­li­dad bur­gue­sa, se han entre­vis­ta­do con la poli­cía (toda­vía esta­mos espe­ran­do expli­ca­cio­nes sobre la reu­nión man­te­ni­da con Ares), han apa­lea­do a jóve­nes, han cen­su­ra­do… y toda­vía, Miguel Ángel, te pare­ce raro que la «disi­den­cia» no haya teni­do fuer­zas para orga­ni­zar nada con­tra el G7. Nos habéis roba­do el papel higié­ni­co y aho­ra denun­ciáis que en nues­tra casa no hay como lim­piar­se el culo.

Quie­nes no hemos teni­do capa­ci­dad para orga­ni­zar nada con­tra el G7 tene­mos sobre qué refle­xio­nar y sobre qué tra­ba­jar. Vivi­mos en una auto­crí­ti­ca cons­tan­te. Cree­mos que en ese camino exis­ten indi­cios para ser opti­mis­tas y cree­mos que en el futu­ro podre­mos desa­rro­llar una línea revo­lu­cio­na­ria refor­za­da. Voso­tros, Miguel Ángel, tenéis dere­cho a hacer el camino que que­ráis, solo fal­ta­ba. Seguid alqui­lan­do salas de actos que cues­tan miles de euros, seguid pac­tan­do vues­tra acti­vi­dad polí­ti­ca con el enemi­go, seguid dan­do esta­bi­li­dad al Gobierno de Espa­ña, seguid con­vir­tien­do a los libe­ra­dos en fun­cio­na­rios polí­ti­cos, seguid ponien­do cor­do­nes huma­nos para pro­te­ger ban­cos, seguid tra­tan­do de con­se­guir que los fami­lia­res reci­ban a los pre­sos en pri­va­do, pero por favor, dejad de ocu­par con los pies esa silla que hace tiem­po abandonasteis.

Sen­doa Jura­doZior­tza Fdez Larra­za­bal, super­re­vo­lu­cio­na­rixs

28 de agos­to de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *