Eus­kal sozial­de­mo­kra­zia­ren koor­di­natzai­leak eskai­ni­ta­ko elka­rriz­ke­ta­ren hari­ra /​Sobre la entre­vis­ta al coor­di­na­dor de la social­de­mo­cra­cia vasca

[EUS] Zer esan deza­ke­gu, Eus­kal Herria­ren aur­ka Espai­niak eta Fran­tziak dara­bil­ten kon­fron­ta­zioa­ri buruz­ko kon­trae­san nagu­si­rik plan­te­atzen ez dute­nez? Zer­ga­tik, garran­tzi han­di­ko auke­ra media­ti­ko horren aurrean, ez da plan­te­atzen Eus­kal Herria­ren nazio eta gizar­te ara­zoa? Zer­ga­tik ez da argi eta gar­bi plan­te­atzen Herri Lan­gi­lea bere etor­ki­zu­na­ren jabe baka­rra denik? Gal­de­ra irain­ga­rri mor­do bat Eus­kal Herria bizirauteko, […]