[Aurre­rantz 10] Nor­ma­li­za­zioa­ren itxu­raz­ko garai­pe­na /​El triun­fo, apa­ren­te, de la normalización

[wpdm_​package id=“102926”]

[EUS]

Hego Eus­kal Herrian izan­da­ko lau hau­tes­kun­deek, api­ri­la­ren 28an eta maiatza­ren 26an, baiez­tatzen dute, ezer baino lehen, 2006an Anoe­ta­ko mitin batean ezker aber­tza­lea­ren sek­to­re batek proiek­ta­tu­ta­ko «nor­ma­li­za­zio sozia­la­ren» estra­te­gia­ren garai­pe­na, «gataz­ka kalee­ta­tik ate­ratzea nego­zia­zio mahai­ra era­ma­te­ko» zioen hura esan zenean. Hori bai, garai­le ate­ra dena ez da herri lan­gi­lea izan, bai­zik eta Esta­tu espai­no­la eta bere bortxa tres­nen azpian babes­ten den bur­ge­sia. Ospa­tu­ta­ko lau hau­tes­kun­deen artean –oro­ko­rrak, fora­lak, uda­le­ta­koak eta euro­pa­rrak– udal-hau­tes­kun­deak baino ez ditu­gu azter­tu­ko, udal eki­me­nak eman diz­kio­la­ko beti emaitza­rik one­nak ezker aber­tza­lea­ri, eta «estra­te­gia berria­re­kin» udal­gin­tza fun­tsez­koa dela­ko buru­ja­be­ta­su­ne­rantz aurre­ra egi­te­ko. 2006an ezker aber­tza­lea­ren buru­za­gitzak uste zuen bi aldeen­tzat onu­ra­ga­rriak izan litez­keen bal­din­tza objek­ti­boak eta sub­jek­ti­boak exis­titzen zire­la Esta­tua­re­kin nego­zia­zio bat aurre­ra ate­ratze­ko. Kas­ta poli­ti­koa­ren oso­ta­su­na beza­la, 2007ko kri­sial­diak ezus­tean harra­pa­tu zuen ezker aber­tza­lea­ren zuzen­da­ritza, zei­nek azken bi hamar­ka­de­tan gara­tu­ta­ko eta 2007ko eztan­da­re­kin bat-batean ager­tzen ziren alda­ke­ta sako­nei muzin egi­ten jarrai­tu zuen. Ares­ti­ko hau­tes­kun­deen emaitzek Esta­tua­ren garai­pen ia era­ba­te­koa baiez­tatzen dute 2007tik eta, bere­zi­ki 2010an Bru­se­la­ri eta kapi­tal trans­na­zio­na­la­ri bere buru­ja­betza eko­no­mi­koa sal­du zio­ne­tik, azpiak janak ziz­kion kri­sian; 15‑M gisa eza­gu­tu­ta­ko pro­tes­ta masi­boak ger­ta­tu zire­nean, 2011n; kapi­ta­lak aipua gal­du­ta zeu­kan erre­ge bat eze­za­gu­na zen bes­te bate­ga­tik ordez­ka­tu zue­nean 2014an; Kata­lu­nia­ko herriak gehien­go han­diz erre­fe­ren­dum bat egi­te­ko bere esku­bi­dea gau­zatzea gal­de­gin zue­nean jakin­da bere popu­la­zioa­ren ia %50ak inde­pen­den­tis­moa onar­tzen zue­la 2017ko uda-udaz­ke­nean, une­rik eza­gu­ne­nak aipatzea­rren. Oina­rriz­koa da jaki­tea Esta­tuak birri­tan alda­tu zue­la bere kons­ti­tu­zioa –2010 eta 2014– sikie­ra «kon­tsul­ta demo­kra­ti­koa» izen­da­tu­ta­ko tra­mi­te for­ma­la bete gabe, eta 2017an sal­bues­pen egoe­ra apli­ka­tu zue­la Kata­lu­nian 155. arti­ku­lua­ren bitar­tez. Hain larriak ziren egoe­ra eko­no­mi­koa eta sozio­po­li­ti­koa Esta­tuak ez zue­la zalan­tza­rik izan bere «demo­kra­zia» for­ma­la urratze­ko eta, neu­rri han­di batean, ordu­ra­ko «bas­koiak garai­tuak zitue­la­ko» egin ahal izan zuen. 2011tik 2015ko euro­par hau­tes­kun­dee­ta­ra arte, Pode­mos-ek errei­nu­ko suhil­tzai­le nagu­sia­ren lanak egin zituen. Gero, pix­ka­na­ka­ko bar­ne desin­te­gra­zioak, kan­poal­dean isla ez zue­nak, PP man­ten­du zuen gober­nuan 2018ko udan zen­tsu­ra-mozioa gal­du zuen arte, gober­natzai­le berria PSOE bila­ka­tuz. Den­bo­ra luze hone­tan, 2007tik 2019ra arte, gaur egu­ne­ko garai­pen ia era­ba­te­ko­ra arte Esta­tuak iku­si ditu­gun kri­sial­diak gain­di­tu zituen epe horre­tan, ezker aber­tza­leak gora­behe­ra hauen artean oszi­la­tu zuen: 2007ko udal-hau­tes­kun­dee­tan, bere mar­ka elek­to­ra­lak, ANVk ale­gia, %12,95 ordez­katzen zuten 184.067 boz lor­tu zituen, ala­jai­na 89.307 boz balio­ga­be­tu ziz­kio­ten arren eta, beraz, onar­tu izan baliz­kio­te, 273.374ra iritsi­ko zitza­keen. Ofi­zial­ki ez onar­tu­ta­ko zifra da bai­na inde­pen­den­tis­mo sozia­lis­ta­ren indar elek­to­ral han­dia­ren adie­raz­lea da, lege kan­po­ratzea­ren erdian udal espa­rruan, ezker inde­pen­den­tis­ta­ren gogo­koe­nean, izan ere auzo, lan­gi­le, mugi­men­du sozia­len eta aba­rren ekin­tza­ren gune­rik zuze­ne­na bai­ta. Eta Eak, beran­dua­go ezker aber­tza­le berri­ra batu­ko zena 2011ko udal-hau­tes­kun­dee­tan, %5,11 eta 72.590 boz lor­tu zituen; 2011n Bil­du­re­kin bate­ra par­te har­tzea­ri uko egin zion eta beran­dua­go batu­ko zen Ara­la­rrek, bere alde­tik, %5,92 eta 84.166 boz jaso zituen. Hurren­go udal-hau­tes­kun­dee­tan, 2011n, ordu­ra­ko legez­ta­tu­ta zegoen EH Bil­du­ren por­tzen­ta­jea EAren inte­gra­zioa­re­kin, %21,98koa izan zen 313.231 boze­kin, eta Ara­la­rrek, bera baka­rrik joan­da, %2,25 eta 32.113 boz ate­ra zituen. Batu­ke­ta eta ken­ke­ta sin­ple bat egin behar da lehe­nen­go­ko EAk eta ANVk osa­tu­ta­ko EH Bil­du bene­tan zen­bat hazi zen ikus­te­ko, 2007an eta ANVri lapur­tu­ta­ko 89.307 boze­ta­tik bakar bat ere gehi­tu gabe 256.657 boz batu­ko lituz­ke­te­nak. Hala izan­da, EH Bil­du­ren boz-emai­leak gutxi-gora­behe­ra ber­be­rak izan bali­ra –ANVri lapur­tu­ta­ko boze­kin egin­da­ko alian­tza­re­kin ados ez ego­tea­ga­tik izan­da­ko gale­rak kon­pen­tsa­tuz, gehi «estra­te­gia alda­ke­ta­ga­tik» eta «bio­len­tzia­ri uko» egi­tea­ga­tik batu­ta­ko berriak– gutxi-gora­behe­ra lor­tu­ko zira­te­keen 256.657, EH Bil­duk, bene­tan, 313.231 boz %21,98rekin lor­tu zuen bitar­tean, hau da, 56.574ko haz­kun­dea gutxi-gora­behe­ra. Hur­bi­le­ko balioak diren arren, zifra hauek ideia argi bat ema­ten dute bozen haz­kun­de erla­ti­bo­ki txi­kia­ri buruz kon­tu­tan har­tzen badi­tu­gu tes­tuin­gu­ru oro­ko­rra eta herrie­tan zein hirie­tan bizi ziren kri­siak, bai­na bai­ta lan­te­gie­tan ere, batez ere kapi­ta­lak apli­ka­tu­ta­ko aus­te­ri­zi­dioa­ren aur­ka Hego Eus­kal Herrian buru­tu­ta­ko hain­bat gre­ba oro­ko­rre­kin, jen­dea ilu­sio­natze­ko eta kon­ben­tzitze­ko egin­da­ko pro­pa­gan­da han­diaz gain, kon­tu­tan izan­da PNVren eta Nafa­rroa­ko bere filia­la­la den NaBai-ren bozen batu­ke­ta 359.311 izan zela eta Ara­la­rrek 32.113 lor­tu zitue­la. Beraz, EH Bil­du eta Ara­lar batu­ta ere ez zitza­kee­la hel­du­ko PNVren emaitza­ra. Hala ere boz­ka­rioa gai­len­du zen ezker aber­tza­le berrian eta zuzen­da­ritza berriak orduan bider­ka­tu zuen bere «poli­ti­ka errea­lis­ta» boz gehia­go era­kar­tze­ko eta PNV gai­len­tze­ko edo, gutxie­nez, ber­din­tze­ko. Hori bai, iku­si dugun moduan, 2011n kri­siak orro egi­ten zuen eta gre­ba oro­kor gehia­go egon ez zen arren, hemen zehaz­tu ezin ditu­gun asko­ta­ri­ko erre­sis­ten­tziak ari ziren bor­bor­ka. Kli­ma hone­tan udal-hau­tes­kun­dee­tan haz­kun­dea iza­te­ko itxa­ro­pe­na zegoen bizi­rik, 2015ean zapuz­tu egin zena EH Bil­du­ren boz kopu­rua 309.473ra jaitsi zenean, errol­da­ren %21,78rekin. Jaitsie­ra ari­na izan zen, 3758 boz gutxia­go. Bai­na bene­tan kez­ka­ga­rria izan zena, eta are gehia­go eus­kal ezke­rra beti PNVren pare egon­da­ko udal espa­rruan, zera izan zen: PNV eta Geroa Bai bere filia­la­ren arte­ko boz kopu­rua ez da ez zela jaitsi EH Bil­du­ri ger­ta­tu beza­la, bai­zik eta askoz gehia­go igo zela, 390.204 boze­ra, hau da, lehe­nen­go 2011n baino 30.894 boz gehia­go EH Bil­duk 3.758 gutxia­go ate­ra zituen bitar­tean; eta biga­rre­na, 2015ean EH Bil­du­ri 70.371ko dife­ren­tzia ate­ra zio­la, 2011n dife­ren­tzia 46.080 boze­ta­koa izan zen bitar­tean, hau da, dis­tan­tzia 24.291 boze­ra han­di­tu zela. Zer­bait asko zebi­len 2008tuik hain­bes­te amo­re ema­te poli­ti­ko eta uko egi­te teo­ri­ko­ren erdian, zen­tzu guz­tie­tan kri­sia atse­ka­be­ga­rria batean eta espai­niar inpe­ria­lis­moa­ren eta PPren zen­tra­lis­moa­ren haz­kun­dea­ren ondo­rioz­ko zapal­kun­tza nazio­na­la­ren gogor­tzea­ren erdian, tes­tuin­gu­ru horre­tan ezker aber­tza­leak atze­ra­ka­da txi­ki bat izan zuen boze­tan, baino askoz gehia­go PNVre­ki­ko balo­re erla­ti­boe­tan, hain zuzen ere egin­tza-espa­rru nagu­sian. Zuzen­da­ritza aber­tza­le berriak garai­pen abso­lu­tu gisa aur­kez­tu zuen bere porrot erla­ti­boa nahiz eta kri­ti­kak eta baren ezta­bai­dak area­go­tu ziren. Bai­na Esta­tua­ren eta bere ins­ti­tu­zioen kri­sia­ren larria­gotze bat egon zen: PPren lur-jotzea zen­tzu guz­tie­tan, ez baka­rrik ustel­ke­ria­ga­tik, eta PSOE­ren igoe­ra Esta­tu­ko gober­nu­ra 2018ko udan. Alda­ke­ta hau Kata­lu­nia­ren kon­tra­ko erre­pre­sioa­ren area­gotzea­ren, auto­no­mien aur­ka­ko era­so zen­tra­lis­ten, motel­tze eko­no­mi­ko berri baten, eten­ga­be­ko pobretze baten eta, ondo­rioz, era guz­tie­ta­ko mobi­li­za­zioen erdian, batez ere ema­ku­me lan­gi­lee­na, eman zela. 2018ko Anda­lu­zia­ko hau­tes­kun­deek hiru gau­za era­kutsi zituz­ten: faxis­moa­ren berra­ger­pe­na kri­sial­dia­ren babes­pean, eskui­na­ren zati­ke­ta tri­fatxi­toan eta, batez ere, zati­ke­ta honek lagun zeza­kee­la, erre­bo­tean, hurren­go hau­tes­kun­dee­tan tri­fatxi­toa­ren alian­tzak osa zite­zen –PP, C’s eta Vox – , bai­ta Esta­tua­ren gober­nuan ere, Anda­lu­zia­ko lezioa apli­ka­tuz. Mani­pu­la­zio psi­ko­po­li­ti­koa­ren maki­na­ria martxan jarri zen kla­se eta esplo­ta­tu­ta­ko herrie­tan orain­dik bizi­rik zegoen faxis­moa­ri bel­du­rra bider­katze­ko. Bai­na esku har­tu zuten kapi­tal trans­na­zio­na­lak eta Euro­par Bata­su­nak ere Esta­tua «nor­ma­li­zatze­ko» asmoz, eus­kal lan­gi­le herria «nor­ma­li­za­tu» zuten beza­la. Euro­par bur­ge­sia­ren mul­tzo domi­nan­te­ak bere exijen­tziei fide­la eta otza­na izan­go zen PSOE indar­tsu bat; orain­dik ez zuen faxis­mo lotsa­ga­bea­ri hel­tze­ko beha­rrik, Euro­pa­ko Par­la­men­tuak dituen alie­na­zio, inte­gra­zio eta erre­pre­sioa bitar­te­koak agor­tu nahi zituen. PNVk bereha­la uler­tu zuen eta ira­ba­zi­ko zuen ban­do­ra pasa­tu zen, eta EH Bil­duk ere PSOE babes­tu zuen bere inbes­ti­du­ran. Tes­tuin­gu­ru horre­tan maiatza­ren 26ko hau­tes­kun­de hiru­koitza pun­tu gore­ne­ko une gisa aur­kez­tu zuten, eta bene­tan horre­la izan da, batez ere EH Bil­du­ren­tzat, gutxie­nez lau arra­zoi­ren­ga­tik: PNV eta Pode­mo­se­kin man­ten­du­ta­ko borro­ka­ga­tik bozak ken­tze­ko; bere udal­gin­tza inter­kla­sis­ta Laclau eta Mouf­fe-ren tesien Hegoal­de­ra­ko mol­da­ke­ta dela­ko; 2015eko porro­te­tik berres­ku­ratzea behar zue­la­ko; eta, gai­ne­ra, bere udal inda­rra area­go­tuz bai­ta fora­le­tan eta Euro­pa­koe­tan ere egin­go zue­la­ko. 2015etik koiun­tu­ra oso alda­tu­ta zegoen eta tes­tuin­gu­rua gaiz­to­tu­ta, beraz EH Bil­du­ren igoe­ra bat espe­ro zite­keen. Bere zuzen­da­ritzak behin eta berriz zin egin zuen EH Bil­du izan­go zela, indar poli­ti­ko era­ba­ki­ga­rri eta ezin­bes­te­koa ez bazen, bai behin­tzat oso garran­tzitsua faxis­moa garaitze­ko eta «demo­kra­zian» aurre­ra egi­te­ko. Pasa den api­ri­la­ren 28ko hau­tes­kun­de oro­ko­rre­tan lor­tu­ta­ko berres­ku­ra­pen sen­tsa­zioak uda­le­koe­tan jen­de gehia­gok par­te har­tze­ko bul­tza­ga­rria zen. Hemen, esan dugun moduan, ez dugu ez hau­tes­kun­de oro­ko­rren, ez fora­len ez euro­pa­rren azter­ke­ta zehatza egi­ten, bai­na bai egin­go die­gu­la 2019ko oro­ko­rrei erre­fe­ren­tzia txi­ki bat, uda­le­ta­koak baino hila­be­te eskas lehe­na­go izan zire­la­ko eta joe­rak era­kus­ten zituz­te­la­ko: EH Bil­duk 258.840 boz esku­ra­tu zituen errol­da­ren %15,81ekin, 2016an 184.713 boz eta errol­da­ren %12,39 lor­tu zituen bitar­tean: 74.127 boze­ko haz­kun­dea. 2019ko api­ri­la­ren 28an lor­tu­ta­koak, ezker aber­tza­leak bera baka­rrik aur­kez­tu­ta bere his­to­rian lor­tu­ta­ko emaitza altue­na baino 7.840 boz gehia­go baino ez ziren, ale­gia, 1987ko euro­pa­rre­tan baino, zei­ne­tan Hegoal­dean 251.00o boz lor­tu zituen. Hau, berez, bazen hau­tes­kun­dee­ta­ra­ko nukleo aber­tza­lea­ren goi­ko eta behe­ko mugen adie­raz­ga­rria. 2019ko maiatza­ren 26ko udal-hau­tes­kun­de­tan EH Bil­duk 347.764 boz lor­tu zituen errol­da­ren %23,66rekin, 2015ean 309.473 boz eta errol­da­ren %21,78 ate­ra zuen bitar­tean: 38.311 boz eta errol­da­ren 1,78ko haz­kun­dea. Bai­na PNVren eta Nafa­rroa­ko bere filia­la­ren, Geroa Bai­ren arte­ko batu­ke­ta 429.095era igotzen zen hau­tes­kun­de ber­be­re­tan, 2015ean 390.204 izan ziren bitar­tean. Hau da, den­bo­ra tar­te berean eta bal­din­tza ber­be­re­tan PNVk 81.331 boze­ko haz­kun­dea izan zuen, EH Bil­du­re­na 43.020ko izan zen bitar­tean. Bes­te behin ere EH Bil­duk aurre­ra egi­ten zuen boz abso­lu­tue­tan bai­na PNVre­ki­ko atze­ra­ka­da zuen boz erla­ti­boe­tan. Eta PSOE­ri dago­kio­nez? Kon­pa­ra­zio hau beha­rrez­koa da udal-hau­tes­kun­dee­tan PSOE bere­zi­ki ahu­la dela­ko: 2015ean PSOEk 202.487 boz esku­ra­tu zituen eta errol­da­ren %14,25 eta 2019an 245.482 boz eta errol­da­ren %16,70, hau da, 42.998 boz-emai­le­ren eta errol­da­ren %2,45aren haz­kun­dea. Zer adie­raz­ten digu honek EH Bil­du­ren emaitze­kin kon­pa­ratzen badu­gu? Zen­ba­ki erla­ti­boe­tan PSOEk EH Bil­du garai­tu due­la 4.684 boz gehia­go­tan eta errol­da­ren %0,67 gehia­go­tan. Ira­kas­gaia argia da: erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren­tzat hain garran­tzitsua den udal poli­ti­kan, PNVk EH Bil­du­re­ki­ko aban­tai­la han­ditzen doa eta PSOEk dis­tan­tziak labur­tzen diz­kio pix­ka­na­ka, eta dena «nor­ma­li­za­zio» hamar­ka­da baten ostean. Nahi­ta, ez dugu ezer esan Elka­rre­kin-Pode­mo­si buruz, eztan­da egin due­la­ko eta erre­fe­ren­tzia pun­tu­rik ez dau­ka­gu­la­ko 2015eko udal-hau­tes­kun­dee­tan ez zela­ko aur­kez­tu. Bai esan behar dugu zer­bait erre­for­mis­mo pode­mi­ta eta erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren bar­ne-ildo baten antze­ko­ta­sun ideo­lo­gi­koei buruz, azke­nen­goak indar nahi­koa dau­ka­la­rik era­ba­kitze gunee­tan. EH Bil­du­ren era­ke­ta­ra­ko zuzen­da­ritza berriak «ezta­bai­da­ra­ko» aur­kez­tu­ta­ko doku­men­tuek –sarean esku­ra­ga­rri– hitzon­tzi­ke­ria pode­mi­ta­ren berez­ko toxi­ka­zio kon­tzep­tua­la zeu­ka­ten, Pode­mo­sen zuzen­da­ritza­ren gida­ri ideo­lo­gi­koak diren Laclau eta Mouf­fe-en inter­kla­sis­moa­re­nak, hala nola «adie­raz­le hutsak», «demos»-a, «hiri­tar­ta­sun demo­kra­ti­koa» eta abar. Zuzen­da­ritza pode­mi­tak ebi­den­tzia guz­tien aur­ka Esta­tua­ren gober­nu­ra hel­du­ko zela lau-hai­ze­ta­ra barreia­tu eta itxa­ro­pen fal­tsu eta kal­te­ga­rriak era­gin zitue­nean beza­la, zuzen­da­ritza aber­tza­le berriak ere, bere era­ra eta eus­kal bal­din­tzen­ga­tik, «estra­te­gia berria­re­kin» «buru­ja­betza­rantz», pre­soen eta erbes­te­ra­tuen «etxe­ratze­rantz», «jus­ti­zia sozia­le­rantz» eta aba­rre­rantz bereha­la aurre­ra egin­go genue­la sinetsia­ra­zi zuten, aldi berean amnis­tia, inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa, kla­se borro­ka, herri lan­gi­lea, femi­nis­mo aber­tza­lea eta abar beza­la­ko oina­rriz­ko kon­tzep­tuak albo bate­ra uzten zituen bitar­tean, Laclau san­tuak eta Mouf­fe guruak agin­du beza­la. Ideo­lo­gia erre­for­mis­ta hau sarri­tan ager­tzen da EH Bil­du­ren apa­ra­tu pro­pa­gan­dis­ti­koan (Naiz-Gara, Iratzar, Erria…), erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren eki­tal­di «teo­ri­koe­tan» ohi­koak diren Iba­rretxe kla­ne­ko oso ger­tu­ko VI Asan­bla­da trots­kis­ta­ren kide ohi diren hain­bat euro­ko­mu­nis­tak osa­tu­ta­ko influen­tzia inte­lek­tua­le­ko korron­tee­tan sar­tu gabe. Era berean eta nahas­te-mul­tzo honen hutsu­ne kon­tzep­tual eta estra­te­gi­koa oina­rri izan­da, EH Bil­du­ren zuzen­da­ritza berriak eta Sor­tuk sinetsia­ra­zi zuten las­ter Buru­ja­betza Esta­tu­tu berria era­tu­ko zela, haien pro­po­sa­me­na­ren ingu­ru­ko pren­tsau­rre­ko triun­fa­lis­tak eskai­niz, eta bai­ta hau­tes­kun­de hauek EH Bil­du Esta­tu­ko par­la­men­tuan zein Hegoal­dean posi­zio, era­ba­ki­ga­rrian ez bazen, bai oso garran­tzitsuan jarri­ko zue­la nabar­men­duz ere. Gozo­ki haue­ta­ko bat ere ez dute lor­tu. Alde­ran­tziz, EH Bil­du hutsa­la da, ez soi­lik Esta­tuan, bai­zik eta Hegoal­dean ere, PNV-PSOE pak­tua arra­bo­la izan­go dela­ko Bas­kon­ga­de­tan eta PSOEk Nafa­rroa­ko «espai­niar esen­tzia» ber­matzen due­la­ko. Gai­ne­ra, Esta­tuak ia kri­si guz­tiak gain­di­tu ditu berres­ku­ra­pe­ne­ra­ko hil ala bizi­koa den den­bo­ra tar­te bat lor­tuz Euro­par Bata­su­na jada­nik pla­ni­fi­katzen ari den kon­trae­ra­so era­gin­ga­rria­go bate­ra­ko; PSOE indar­tu­ta ate­ra da zen­tro aniz­tun aglu­ti­natzai­le gisa, aban­tai­laz nego­zia­tu bai­te­za­ke bai erre­for­mis­mo pode­mi­ta­re­kin zein Ciu­da­da­no­sen eskuin neo faxis­ta­re­kin, bere nora­bi­de estra­te­gi­koa arris­ku han­di­tan jarri gabe; eta beha­rrez­koa balitz, hor dau­ka PNV, Esta­tua­ren kar­lin-txa­ku­rra 1979ko Kons­ti­tu­zia baino lehe­na­go­tik, Hegoal­dean kapi­ta­la­ren zakur gisa lan egi­ten duen txa­kurtxoa. Eta EH Bil­du berak asma­tu­ta­ko «nor­ma­li­za­zioan» gel­di­tu da gil­tza­pe­ra­tu­ta, berak sor­tu­ta­ko tran­pan ero­ri da. Hurren­go doku­men­tue­tan gure pro­po­sa­me­nak plan­te­atzen joan­go gara. 

[ES]

Las cua­tro elec­cio­nes habi­das en Hego Eus­kal Herria, el 28 de abril y el 26 de mayo, con­fir­man antes que nada el triun­fo de la estra­te­gia de «nor­ma­li­za­ción social» pro­yec­ta­da por un sec­tor de la izquier­da aber­tza­le en un mitin de Anoe­ta de 2006, cuan­do se dijo aque­llo de «sacar el con­flic­to de las calles para lle­var­lo a la mesa de nego­cia­ción». Aho­ra bien, quien ha sali­do ganan­do no es el pue­blo tra­ba­ja­dor sino el Esta­do espa­ñol y la bur­gue­sía que se ampa­ra bajo sus ins­tru­men­tos de violencia.

De entre las cua­tro elec­cio­nes cele­bra­das –gene­ra­les, fora­les, muni­ci­pa­les y euro­peas– solo vamos a ana­li­zar las muni­ci­pa­les por­que la inter­ven­ción muni­ci­pal es la que ha dado siem­pre a la izquier­da aber­tza­le los mejo­res resul­ta­dos y por­que con la «nue­va estra­te­gia» el muni­ci­pa­lis­mo tie­ne una fun­ción cla­ve en el avan­ce a la «sobe­ra­nía».

En 2006, la cúpu­la de la izquier­da aber­tza­le creía que exis­tían las con­di­cio­nes obje­ti­vas y sub­je­ti­vas para una nego­cia­ción con el Esta­do que fue­ra mutua­men­te bene­fi­cio­sa. Como a la tota­li­dad de la cas­ta polí­ti­ca, la cri­sis de 2007 cogió por sor­pre­sa a la direc­ción aber­tza­le que siguió igno­ran­do los cam­bios pro­fun­dos que se había ges­ta­do en las dos últi­mas déca­das y que, con el esta­lli­do de 2007, apa­re­cían de sopetón.

Los resul­ta­dos de las recien­tes elec­cio­nes cer­ti­fi­can la vic­to­ria polí­ti­ca casi total del Esta­do en las cri­sis que le mina­ban des­de 2007 y, en espe­cial, des­de 2010 cuan­do ven­dió su sobe­ra­nía eco­nó­mi­ca a Bru­se­las y al capi­tal finan­cie­ro trans­na­cio­nal; cuan­do tuvie­ron lugar las pro­tes­tas masi­vas cono­ci­das como el 15‑M, en 2011; cuan­do el capi­tal cam­bió un rey des­pres­ti­gia­do por otro des­co­no­ci­do en 2014; y cuan­do muy mayo­ri­ta­ria­men­te el pue­blo cata­lán exi­gió ejer­ci­tar su dere­cho a rea­li­zar un refe­rén­dum para deci­dir su futu­ro sabien­do que casi el 50%de su pobla­ción asu­mía, en verano-oto­ño de 2017, el inde­pen­den­tis­mo, por citar los momen­tos más cono­ci­dos. Es fun­da­men­tal saber que el Esta­do cam­bió dos veces su pro­pia cons­ti­tu­ción –2010 y 2014– sin ni siquie­ra cum­pli­men­tar el trá­mi­te for­mal que se lla­ma «con­sul­ta demo­crá­ti­ca» y que en 2017 apli­có el esta­do de excep­ción en Cata­lun­ya con el artícu­lo 155.

La gra­ve­dad eco­nó­mi­ca y socio­po­lí­ti­ca era tal que el Esta­do no dudó en incum­plir su pro­pia «demo­cra­cia» for­mal y, en bue­na medi­da, pudo hacer­lo por­que ya había «ven­ci­do a los vas­co­nes». Entre 2011 y las elec­cio­nes euro­peas de 2015, Pode­mos actuó como bom­be­ro mayor del rei­no, con la ayu­da ines­ti­ma­ble del sin­di­ca­lis­mo ama­ri­llo, logran­do apa­gar los fue­gos del 15‑M. Des­pués, la pau­la­ti­na desin­te­gra­ción inter­na, no refle­ja­da en el exte­rior, man­tu­vo al gobierno del PP has­ta que en verano de 2018 per­dió la moción de cen­su­ra, sien­do el PSOE el nue­vo par­ti­do gobernante.

Duran­te este lar­go tiem­po, des­de 2007 a 2019, perío­do en el que el Esta­do pasó por las varias cri­sis que hemos vis­to has­ta su casi total vic­to­ria pre­sen­te, la izquier­da aber­tza­le osci­ló entre estos vai­ve­nes: en la elec­cio­nes muni­ci­pa­les de 2007 su mar­ca elec­to­ral, ANV, obtu­vo 184.067 votos, que repre­sen­ta­ban 12,95%, aun­que se le anu­la­ron nada menos que 89.307, es decir, si se le hubie­sen reco­no­ci­do habría lle­ga­do a 273.374 votos. Es una cifra no reco­no­ci­da ofi­cial­men­te pero muy indi­ca­ti­va de la gran fuer­za elec­to­ral del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta en medio de la ile­ga­li­za­ción en el mar­co muni­ci­pal, el pre­fe­ri­do por la izquier­da inde­pen­den­tis­ta ya que es el espa­cio más direc­to de acción veci­nal, obre­ra, de movi­mien­tos popu­la­res, etc.

El PNV obtu­vo el 21,77%en la CAV y el 3,69%en Nafa­rroa, con 361.765 en total. El PSOE obtu­vo el 21,48%con 305.142 votos. Y EA, que lue­go se uni­ría a la nue­va izquier­da aber­tza­le suman­do sus votos en las muni­ci­pa­les de 2011, obtu­vo el 5,11%y 72.590 votos; por su par­te, Ara­lar, que se resis­ti­ría a par­ti­ci­pan jun­to a EH Bil­du en 2011 para inte­grar­se más ade­lan­te, tuvo el 5,92%y 84.166 votos. En las siguien­tes elec­cio­nes muni­ci­pa­les, 2011, el por­cen­ta­je del ya lega­li­za­do EH Bil­du con la inte­gra­ción de EA, obtu­vo el 21,98%y 313.231 votos, y Ara­lar en soli­ta­rio, 2,25%y 32.113 votos.

Hay que hacer una sim­ple suma y res­ta para ver cuán­to aumen­tó real­men­te EH Bil­du for­ma­do por las anti­guas EA y ANV, que en 2007 hubie­ran suma­do tal vez 256.657 sin aña­dir­le nin­guno de los 89.307 votos roba­dos a ANV. Pues bien, si las y los votan­tes de EH Bil­du hubie­ran sido más o menos los mis­mos –com­pen­san­do las pér­di­das por no estar de acuer­do con la alian­za con par­te de los votos roba­dos a ANV más los nue­vos que se hubie­sen suma­do por eso del «cam­bio de estra­te­gia» y de «recha­zo de la vio­len­cia»– se hubie­ran obte­ni­do alre­de­dor de 256.657, más o menos, mien­tras que en reali­dad EH Bil­du obtu­vo 313.231 con el 21,98%, es decir, un aumen­to de alre­de­dor de 56.574 más o menos.

Aun­que son cifras apro­xi­ma­das, sí dan una idea algo cla­ra sobre el rela­ti­va­men­te poco incre­men­to si tene­mos en cuen­ta el con­tex­to gene­ral de cri­sis que se vivían en los pue­blos y ciu­da­des, pero tam­bién en fábri­cas, sobre todo con varias huel­gas gene­ra­les en Hego Eus­kal Herria con­tra el aus­te­ri­ci­dio apli­ca­do por el capi­tal, ade­más de la inten­sa pro­pa­gan­da rea­li­za­da para ilu­sio­nar y con­ven­cer a la gen­te, tenien­do en cuen­ta que la suma de votos del PNV y de su filial en Nafa­rroa, NaBai, fue de 359.311 y que Ara­lar obtu­vo 32.113. O sea, que ni suman­do Ara­lar y EH Bil­du se hubie­se siquie­ra igua­la­do al PNV. Aun así, la eufo­ria des­bor­dó a la nue­va izquier­da aber­tza­le y la nue­va direc­ción mul­ti­pli­có enton­ces su «polí­ti­ca rea­lis­ta» para atraer más votos y des­pla­zar o al menos igua­lar al PNV.

Aho­ra bien, como hemos vis­to, en 2011 la cri­sis rugía y si bien ya no hubo más huel­gas gene­ra­les, sí bullían resis­ten­cias múl­ti­ples que no pode­mos deta­llar aquí. En este cli­ma exis­tían espe­ran­zas de una subi­da en las muni­ci­pa­les que falla­ron en 2015 cuan­do el núme­ro de votos de EH Bil­du bajó a 309.473, con el 21,78%del cen­so. Fue un des­cen­so leve, 3.758 votos menos. Pero lo real­men­te inquie­tan­te, y más en el ámbi­to muni­ci­pal don­de siem­pre la izquier­da vas­ca se había codea­do con el PNV, fue que en 2015 la suma de votos del PNV y de su filial en Nafa­rroa, Geroa bai, no solo no des­cen­dió como había ocu­rri­do con EH Bil­du sino que subió mucho más, a 390.204 votos, es decir, pri­me­ro, 30.893 votos más que en 2011, mien­tras que EH Bil­du había des­cen­di­do 3.758; y segun­do, le había saca­do a EH Bil­du una dife­ren­cia de 70.371 en 2015, mien­tras que en 2011 la dife­ren­cia solo había sido de 46.080 votos, es decir, la dis­tan­cia había aumen­ta­do en 24.291 votos.

Algo anda­ba mal, cuan­do en la mitad de tan­tas con­ce­sio­nes polí­ti­cas y renun­cias teó­ri­cas rea­li­za­das des­de 2008 en ade­lan­te, en la mitad de una cri­sis deso­la­do­ra en todos los sen­ti­dos y de un endu­re­ci­mien­to de la opre­sión nacio­nal debi­do al incre­men­to del impe­ria­lis­mo espa­ñol y del cen­tra­lis­mo del PP, en ese con­tex­to la nue­va izquier­da aber­tza­le retro­ce­de leve­men­te en votos abso­lu­tos pero mucho más en votos rela­ti­vos en com­pa­ra­ción al PNV, pre­ci­sa­men­te en la que era su área más fuer­te de acción. La nue­va direc­ción aber­tza­le pre­sen­tó la derro­ta rela­ti­va como vic­to­ria abso­lu­ta aun­que pro­li­fe­ra­ron las crí­ti­cas y los deba­tes internos.

Pero hubo un agra­va­mien­to inten­so de la cri­sis del Esta­do y de sus ins­ti­tu­cio­nes: el derrum­be del PP en todos los sen­ti­dos, no solo por la corrup­ción, y la subi­da del PSOE al gobierno del Esta­do en verano de 2018. Este cam­bio se pro­du­jo duran­te el incre­men­to de la repre­sión en Cata­lun­ya, de los ata­ques cen­tra­lis­tas a las auto­no­mías, de sig­nos cla­ros de una nue­va ralen­ti­za­ción eco­nó­mi­ca, de empo­bre­ci­mien­to cre­cien­te y, por tan­to, de nue­vas movi­li­za­cio­nes de toda índo­le, espe­cial­men­te de las muje­res tra­ba­ja­do­ras. Las elec­cio­nes anda­lu­zas de diciem­bre de 2018 mos­tra­ron tres cosas: el resur­gir del fas­cis­mo al ampa­ro de la cri­sis, la divi­sión de la dere­cha en el tri­fa­chi­to y, sobre todo, que esta divi­sión podía, en reac­ción de rebo­te, ayu­dar a que en las siguien­tes elec­cio­nes se for­ma­ran alian­zas del tri­fa­chi­to –PP, C’s y Vox– inclu­so en el gobierno del Esta­do, apli­can­do la lec­ción andaluza.

La maqui­na­ria de mani­pu­la­ción psi­co­po­lí­ti­ca se puso en mar­cha para mul­ti­pli­car el mie­do al fas­cis­mo que aún latía en las cla­ses y pue­blos explo­ta­dos. Pero tam­bién inter­vino el capi­tal trans­na­cio­nal y la Unión Euro­pea muy intere­sa­dos en que se «nor­ma­li­za­ra» el Esta­do como se había «nor­ma­li­za­do» al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. La frac­ción domi­nan­te de la bur­gue­sía euro­pea nece­si­ta­ba un PSOE fuer­te, fiel y dócil a sus exi­gen­cias; toda­vía no nece­si­ta­ba recu­rrir al fas­cis­mo des­ca­ra­do, que­ría apu­rar los medios de alie­na­ción, inte­gra­ción y repre­sión que tie­ne el Par­la­men­to Euro­peo. El PNV lo com­pren­dió al acto y se pasó al ban­do que iba a ganar, tam­bién EH Bil­du apo­yó al PSOE en su investidura.

La tri­ple elec­ción del 26 de mayo se pre­sen­ta­ba en esa coyun­tu­ra como un momen­to cul­men, y real­men­te lo ha sido, sobre todo para EH Bil­du por, al menos, cua­tro moti­vos: por su pelea par­ti­cu­lar con el PNV y Pode­mos para qui­tar­les votos; por­que su refor­mis­mo se basa en un muni­ci­pa­lis­mo inter­cla­sis­ta que es una adap­ta­ción a Hegoal­de de las tesis de Laclau y Mouf­fe; por­que nece­si­ta­ba recu­pe­rar­se de la derro­ta de 2015; y por­que, ade­más, incre­men­tan­do su fuer­za muni­ci­pal tam­bién lo haría en las simul­tá­neas elec­cio­nes fora­les y en las euro­peas. Des­de 2015 la coyun­tu­ra había cam­bia­do mucho y el con­tex­to se había encres­pa­do, por tan­to se podía espe­rar un ascen­so de EH Bil­du. Su direc­ción pro­me­tió una y mil veces que, gra­cias a ese incre­men­to elec­to­ral en ese con­tex­to y coyun­tu­ra, EH Bil­du sería sino una fuer­za polí­ti­ca tal vez deci­si­va e impres­cin­di­ble, si sería muy impor­tan­te para ven­cer al fas­cis­mo y avan­zar en la «demo­cra­cia».

La sen­sa­ción de recu­pe­ra­ción obte­ni­da en las elec­cio­nes gene­ra­les del pasa­do 28 de abril ani­ma­ba a la par­ti­ci­pa­ción al alza en las muni­ci­pa­les. Aquí, como hemos dicho, no ana­li­za­mos al deta­lle las elec­cio­nes gene­ra­les ni fora­les ni euro­peas, pero sí vamos a hacer una bre­ve refe­ren­cia solo a las gene­ra­les de 2019 por­que tuvie­ron lugar menos de un mes antes y mos­tra­ban ten­den­cias: EH Bil­du obtu­vo 258.840 votos con el 15,81%del cen­so, mien­tras que en 2016 había saca­do 184.713 con el 12,39%: un aumen­to de 74.127 votos. Lo obte­ni­do el 28 de abril de 2019 solo supe­ra­ba en 7.840 al resul­ta­do elec­to­ral más alto en la his­to­ria aber­tza­le pre­sen­tán­do­se en soli­ta­rio, el de las euro­peas de 1987 en las que obtu­vo 251.000 votos en Hegoal­de. Esto ya era un indi­ca­ti­vo de los lími­tes por arri­ba y por aba­jo del núcleo elec­to­ral abertzale.

En las muni­ci­pa­les de 26 de mayo de 2019 EH Bil­du obtu­vo 347.764 votos con el 23,66%del cen­so, mien­tras que en 2015 había saca­do 309.473 con el 21,78%: un incre­men­to de 38.311 pape­le­tas y de 1,78%en el cen­so. Pero la suma del PNV y su filial en Nafa­rroa, Geroa bai, ascen­día en esas mis­mas elec­cio­nes a 429.095 votos, mien­tras que en 2015 fue­ron 390.204. Es decir, en el mis­mo lap­so de tiem­po y en las mis­mas elec­cio­nes, el PNV incre­men­tó su fuer­za muni­ci­pal en 81.331 pape­le­tas mien­tras que EH Bil­du en 38.311, o dicho de otro modo: el PNV aumen­ta­ba su dis­tan­cia con res­pec­to a EH Bil­du lo hizo en 43.020 nue­vos votan­tes. Una vez más, EH Bil­du ascen­día en votos abso­lu­tos, pero retro­ce­día en votos rela­ti­vos con res­pec­to al PNV.

¿Y con res­pec­to al PSOE? Esta com­pa­ra­ción es nece­sa­ria por­que en las muni­ci­pa­les el PSOE es espe­cial­men­te débil: en 2015 el PSOE obtu­vo 202.487 votos con el 14,25%del cen­so y en 2019 fue­ron 245.482 con el 16,70%, es decir, un incre­men­to de 42.995 votan­tes y del 2,45%en el cen­so. ¿Qué nos dice esto si lo com­pa­ra­mos con los resul­ta­dos de EH Bil­du? Pues que en núme­ros rela­ti­vos el PSOE le ha ven­ci­do a EH Bil­du por 4.684 votos más y por un 0,67%más en el cen­so. La lec­ción es cla­ra: en la polí­ti­ca muni­ci­pal tan impor­tan­te para el refor­mis­mo aber­tza­le, el PNV le va sacan­do ven­ta­ja a EH Bil­du y el PSOE le va recor­tan­do dis­tan­cias poco a poco, y todo des­pués de una déca­da de «nor­ma­li­za­ción».

Deli­be­ra­da­men­te no hemos dicho nada de Elka­rre­kin-Pode­mos por­que ha explo­ta­do y por­que no tene­mos pun­to de refe­ren­cia al no pre­sen­tar­se en las muni­ci­pa­les de 2015. Sí tene­mos que decir algo con res­pec­to a las simi­li­tu­des ideo­ló­gi­cas entre el refor­mis­mo pode­mi­ta y una corrien­te inter­na del refor­mis­mo aber­tza­le, más o menos fuer­te según las áreas de deci­sión. Los docu­men­tos pre­sen­ta­dos a «deba­te» por la nue­va direc­ción aber­tza­le –dis­po­ni­bles en la red– para la cons­ti­tu­ción de EH Bil­du tenían una cla­ra into­xi­ca­ción con­cep­tual con la ver­bo­rrea pode­mi­ta de los «sig­ni­fi­can­tes vacíos», del «demos», de la «ciu­da­da­nía demo­crá­ti­ca», etcé­te­ra, del inter­cla­sis­mo de Laclau y Mouf­fe, guías ideo­ló­gi­cas de la direc­ción de Podemos.

De for­ma pare­ci­da a cómo la direc­ción pode­mi­ta cre­yó, con­tra toda evi­den­cia, que esta­ba a pun­to de lle­gar al gobierno del Esta­do y lo aireó a los cua­tro vien­tos gene­ran­do fal­sas y muy con­tra­pro­du­cen­tes expec­ta­ti­vas, tam­bién, pero a su for­ma por las con­di­cio­nes vas­cas, la nue­va direc­ción aber­tza­le hizo creer que con el «cam­bio de estra­te­gia» se avan­za­ría rápi­da­men­te a la «sobe­ra­nía», a la «vuel­ta a casa» de pre­sos y pre­sas, de las per­so­nas exi­lia­das, a la «jus­ti­cia social», etc., aban­do­nan­do con­cep­tos cla­ves como Amnis­tía, inde­pen­den­cia y socia­lis­mo, lucha de cla­ses, pue­blo tra­ba­ja­dor, femi­nis­mo aber­tza­le, etc., tal cual lo orde­na­ban el san­tón Laclau y la gurú Mouffe.

Esta ideo­lo­gía refor­mis­ta apa­re­ce con mucha fre­cuen­ta en el apa­ra­to pro­pa­gan­dís­ti­co de EH Bil­du, en Naiz-Gara, Iratzar, Erria…, sin ana­li­zar aho­ra a las peque­ñi­tas corrien­tes de algu­na influen­cia inte­lec­tual for­ma­da por euro­co­mu­nis­tas, anti­guos miem­bros de la VI Asam­blea trots­kis­ta muy cer­ca­nos al clan Iba­rretxe y fre­cuen­tes en los actos «teó­ri­cos» del refor­mis­mo aber­tza­le. De igual modo, y en base al vacío con­cep­tual y estra­té­gi­co de este con­glo­me­ra­do, la nue­va direc­ción de EH Bil­du y Sor­tu hizo creer que pron­to se ela­bo­ra­ría un nue­vo Esta­tu­to de Sobe­ra­nía, dan­do rue­das de pren­sa triun­fa­lis­tas en base a su pro­pues­ta, lo mis­mo que, como hemos vis­to, insis­tió en que estas elec­cio­nes ele­va­rían a EH Bil­du a una posi­ción sino deci­si­va en el mis­mo Par­la­men­to espa­ñol y por supues­to en Hegoal­de, sí muy importante.

No se ha obte­ni­do nin­gu­na de estas golo­si­nas. Al con­tra­rio, EH Bil­du es irre­le­van­te no solo en el Esta­do, sino en Hegoal­de por­que el pac­to PNV-PSOE será un rodi­llo en Vas­con­ga­das y el PSOE garan­ti­za la «esen­cia espa­ño­la» de Nafa­rroa. Ade­más, el Esta­do ha supe­ra­do casi todas las cri­sis obte­nien­do un tiem­po vital de recu­pe­ra­ción para un más efec­ti­vo con­tra­ata­que que la Unión Euro­pea ya está pla­ni­fi­can­do; el PSOE ha sali­do for­ta­le­ci­do en su com­po­nen­te de cen­tro múl­ti­ple aglu­ti­na­dor, ya que pue­den nego­ciar con ven­ta­ja con el refor­mis­mo pode­mi­ta y con la dere­cha neo fas­cis­ta de Ciu­da­da­nos, ponien­do en poco ries­go su direc­ción estra­té­gi­ca; y si fue­ra estric­ta­men­te nece­sa­rio, ahí tie­ne al PNV, el perri­to fal­de­ro del Esta­do des­de antes de la Cons­ti­tu­ción de 1979, perri­to que en Hegoal­de actúa como txa­ku­rra al ser­vi­cio del capi­tal. Y EH Bil­du ha sido ence­rra­da en la «nor­ma­li­za­ción» que ella mis­ma ideó, ha caí­do en su mis­ma tram­pa. En docu­men­tos pos­te­rio­res ire­mos plan­tean­do nues­tras propuestas.

Aurre­rantz

Eus­kal Herria. 2019ko ekai­na­ren 20an

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *