Iña­ki eta Eneko (GKS): «Gaz­te sozio­lo­gia pix­ka­na­ka iraul­tza pro­ze­su­ra batzea da gure helburua»

Otsai­lean aur­kez­tu zen GKS, Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, Gas­teiz­ko Auzo­la­na Pilo­ta­le­kuan. Bi kide­re­kin hitz egi­te­ko auke­ra izan dugu Hiz­pi­dean, GKSk irra­ti­ra­ko eman­da­ko lehen elkarrizketan.

Lehen elka­rriz­ke­ta iza­nik, anto­la­kun­dea­ren non­dik nora­koak eza­gu­tu nahi izan ditu­gu. Non­dik sor­tzen den, zer­ga­tik den Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta, anto­la­kun­dea­ren hel­bu­ruak, gaz­te pres­pek­ti­baz egi­ten duten irakurketa…

GKSk Eus­kal Herri­ko esze­na­to­ki poli­ti­koan egin­go duen ekar­pe­na ikus­te­ko dagoe­la dio­te, hila­be­te gutxi­ko bizitza bai­tau­ka orain­dik era­gi­le honek. Kla­se ikus­pe­gia txer­tatze­ko beha­rra azpi­ma­rra­tu dute, eta Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta eratze­ko bidean pau­soak ema­te­ko asmoa era­kutsi dute.

Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea­re­kin Gaz­te Sozia­lis­ton Topa­gue­na ospa­tu­ko dute Azpei­tian, ekai­na­ren 12tik 16ra bitar­tean, eta eki­men honen non­dik nora­koak ere eman dituz­te. Elka­rriz­ke­ta osoa hemen entzungai.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.