Herri poterea /​Poder popular

[EUS] Egun­go hau­tes­kun­de fasea buka­tu­ta­koan, maiatza­ren 26an, Pers­pec­ti­vasen bil­du­ta­ko ana­li­si sai­lak, zei­na­ren lehe­nen­go alea argi­ta­ra­tu zen, jarrai­tu­ko du, biga­rren alean ziklo honen balo­ra­zio bat jaso­ko due­la­rik. Orain­goan, eske­ma itxu­ra­ko ekar­pen txi­ki hone­kin, Eus­kal Herri­ko pro­ze­su iraul­tzai­lea­ren barruan ezta­bai­da estra­te­gi­koa izan den herri-bote­­rea­­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da era­gin nahi dugu. Prin­tzi­pio oro­ko­rrak Herri-bote­­rea auzo­tik edo­ta herri­tik erai­kitzea. Dele­­ka­­tu-orde­z­­ka­­pen […]