Les elec­cions del 28‑A i l’acció polí­ti­ca de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta /​Las elec­cio­nes del 28‑A y la acción polí­ti­ca de la Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta

[CAT] El prò­xim diu­men­ge 28 d’abril, l’estat espan­yol cele­bra unes elec­cions gene­rals i unes d’autonòmiques al País Valen­cià. Enda­vant OSAN volem com­par­tir una lec­tu­ra de la situa­ció polí­ti­ca i unes refle­xions sobre com res­pon­dre a l’escenari que sor­gei­xi del 28‑A. Un esce­na­ri de reas­sen­ta­ment de l’Estat El règim polí­tic ha super­at i absor­bit l’auge elec­to­ral […]

Sare Anti­fa­xis­ta: «Lo más con­se­cuen­te es optar por la abs­ten­ción en las pró­xi­mas elec­cio­nes»

La Hai­ne.- Nos encon­tra­mos en ple­na cam­pa­ña elec­to­ral de cara a las elec­cio­nes gene­ra­les que se cele­bra­rán el pró­xi­mo 28 de abril, des­de Sare Anti­fa­xis­ta habéis hecho un lla­ma­mien­to a la abs­ten­ción ¿Cuál es vues­tro aná­li­sis del momen­to actual y por qué habéis apos­ta­do por esta opción? Sare Anti­fa­xis­ta.- La lec­tu­ra que hace­mos del momen­to actual es que […]