Faxis­moa­ren aurrean, har ditza­gun kaleak /​Ante el fas­cis­mo, tome­mos las calles

[EUS] Ohar honen bidez, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak atzo Donos­tian eta Bil­bon, eta gaur Ore­re­tan bil­du diren anti­fa­xis­tei babe­sa hela­ra­zi nahi die, bai­ta faxis­tei zein zipaioei gure mes­pretxu eta gorro­to­rik han­die­na era­kutsi ere. Bada­ki­gu beti­da­nik egon dire­la faxis­tak Eus­kal Herrian, bai­na azken hamar­ka­de­tan euren gor­de­le­kue­tan ezku­ta­tu­rik ema­ten zuten den­bo­ra gehie­na. Orain, ordea, haien […]

Elec­cio­nes al par­la­men­to espa­ñol del 28 de abril: la abs­ten­ción es la úni­ca opción consecuente

Comu­nis­tas de Cas­ti­lla ha deci­di­do prac­ti­car la abs­ten­ción acti­va ante la con­vo­ca­to­ria de elec­cio­nes gene­ra­les del pró­xi­mo 28 de abril por­que esta­mos con­ven­ci­das de que gane quien gane, nues­tro pue­blo tra­ba­ja­dor cas­te­llano pier­de. Nos suma­mos a las voces que no sólo no encuen­tran moti­vos para votar a nin­gu­na de las opcio­nes posi­bles, sino que tam­po­co los encuentran […]

Ikas­le Aber­tza­leak VII kon­gre­sua­ren amaie­ra eki­tal­dia ospa­tu du eus­kal esko­la nazio­na­la eta eus­kal esta­tu sozia­lis­ta­ren alde­ko apos­tua berretsiz /​Ikas­le Aber­tza­leak ha cele­bra­do el acto de con­clu­sión de su VII con­gre­so reno­van­do su apues­ta por una escue­la nacio­nal vas­co y un esta­do socia­lis­ta vasco

Ber­tan ira­ku­rri­ta­ko adie­raz­pe­na­ren labur­pe­na eta bideoa: [EUS] [ES] [Bideoa] [EUS] Zorio­nak gaur Berrio­zar­ko Musi­ka Esko­la gai­nez­ka bete duzuen guz­tioi! Zorio­nak, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­tzia guz­tia­ri #VII­Kon­gre­sua posi­ble egi­tea­ga­tik. Bai­na ez soi­lik posi­ble egi­tea­ga­tik. Era­kutsi­ta­ko kon­pro­me­zu, inpli­ka­zio, boron­da­te, deter­mi­na­zio eta lan gai­ta­su­na­ga­tik! 7 hila­be­te­ko ezta­bai­da dina­mi­ka izan Kon­gre­su pro­ze­sua. Mili­tan­tzia­ren %83ak har­tu du par­te ponen­tzia­ren sorre­ran eta […]