Eskla­be­ta­ko «erai­kin sozia­la­ren» proiek­tua aur­kez­tu dute Azpeitian

[wpdm_​package id=“100570”]

Bideo baten bidez aur­kez­tu du Azpei­ti­ko Kri­sia­ren seme-ala­bak tal­deak Eskla­bak erai­ki­na­ren ezker hega­lean kokatzen den lan­gi­le kon­trol espa­zioan gara­tu asmo duen proiek­tu «eti­ko eta poli­ti­ko» autogestionatua.

Espa­zio hone­tan, herrian zein eska­la han­dia­goan kri­si kapi­ta­lis­tak era­gin­da­ko «emer­gen­tziaz­ko egoe­rei aurre egi­te­ko» proiek­tuak anto­latzea bilatzen dute, «zapal­duen elkar­ta­sun eta bata­sun» prin­tzi­pioei jarrai­ki. Azken hel­bu­rua, oso­ta­sun sozial berri bat ekoiztea.

Lan­gi­le kon­trol espa­zio berri bat du Eus­kal Herri­ko lan­gi­le mugi­men­duak. Kri­sia­ren Seme Ala­bak tal­deak bideo bitar­tez aur­kez­tu du Azpei­ti­ko gune berri hone­ta­ra­ko duten egi­tas­mo estra­te­gi­koa. Lehe­nik eta behin, euren proiek­tua kri­sia­ren tes­tuin­gu­ru­tik ezin alden dai­te­kee­la nabar­men­du nahi izan dute: «kri­siak aku­mu­la­zio dina­mi­ka ahal­bi­detze­ko berran­to­la­ke­ta sozia­la dakar; harre­man­tze­ko moduak aldatzea­re­kin bate­ra horiek eral­datze­ko jar­du­na ere alda­tu beha­rra dago». Horre­ga­tik, kri­siak ongi­za­te esta­tua­ren amaie­ra eta «oina­rriz­ko beha­rrak asetze­ko ezin­ta­su­na» dakar­tza­la­ren jaki­tun, emer­gen­tziaz­ko egoe­ra horiei aurre egi­te­ko proiek­tu eti­ko-poli­ti­ko inte­gral baten beha­rra iku­si dute herrian.

Gaur gaur­koz, etxe­bi­zitza pro­ble­ma­ti­ka­ri eran­tzu­ten dion proiek­tua dute martxan. Mer­ka­tu logi­ka­tik kan­po eta zapal­duen elkar­ta­sun eta bata­sun prin­tzi­pioen bai­tan herrian anto­la­tu­rik dagoen komu­ni­ta­te poli­ti­koa sen­dotze­ko asmoa dau­ka. Zehaz­ki, oku­pa­zioa­ren bitar­tez «beha­rrak eta oina­rri poli­ti­koak» elkar­ba­natzen dituz­ten 13 kide­ko gaz­te tal­de baten etxe­bi­zitza beha­rra­ri eran­tzu­ten dion proiek­tua da gaur gaur­koz. Dena den, proiek­tua ez dela soi­lik bizitzen dau­den gaz­teen bereha­la­ko beha­rrei eran­tzu­te­ko jaio nabar­men­du dute. «Proiek­tu eti­ko eta poli­ti­koa» dute esku artean, eta «ins­ti­tu­zioek dituz­ten muge­taz hara­ta­go» bizitza­ri «oso­ta­su­nean» eran­tzun­go dion anto­la­kun­tza ere­dua gara­tu nahi dute. Lan­gi­le arte­ko babe­sa sus­tatzea aipa­tu dute zen­tzu honetan.

Logi­ka horri jarrai­ki, jan­to­ki sozia­la garatze­ko asmoa dute epe labu­rrean, eta horre­ta­ra­ko «herri­ta­rren inpli­ka­zioa» eska­tu dute. Era berean, jakin­tza kolek­ti­bi­zatze­ko espa­zio bat ere gara­tu nahi dute­la adie­ra­zi dute.

Haus­nar­ke­ta eta espe­rien­tzia kolek­ti­boen ira­kas­pe­ne­ta­tik jaio­ta­ko proiektua

Kri­sia­ren seme ala­bak tal­de­ko kideek aipa­tu dute urteak dara­matza­te­la proiek­tu honen itur­bu­ru izan den haus­nar­ke­tak garatzen eta kri­si kapi­ta­lis­ta­ren azter­ke­ta kon­par­ti­tu bat elkar­ba­natzen. Era berean, argi­tu dute Gaz­tetxea izan dela haus­nar­ke­ta horiek aurre­ra era­man ditue­na. Horre­taz gain, bitar­te­ko pro­duk­ti­boen jabetza prak­ti­ka­ra era­man eta «mer­ka­tu logi­ka­tik kan­po» jar­du­te­ko hain­bat ekoiz­pen gai­ta­sun jarri dituz­te martxan azken urtee­tan: bes­teak bes­te, ogia ekoiz­te­ko, gara­gar­doa egi­te­ko, oke­la ekoiz­te­ko edo eta baratzea iza­te­ko gai­ta­su­na. Orain, Eskla­ben proiek­tua­re­kin ekoiz­pen gai­ta­sun horiek han­di­tu eta komu­ni­ta­te poli­ti­koa hedatze­ko auke­rak zabal­tzea nahi dute. Izan ere, espa­zioak ema­ten dituen auke­rak iku­si­ta, guz­ti horre­ta­ra­ko poten­tzia­li­ta­tea egon dai­te­kee­la iku­si dute.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *