Comu­ni­ca­do de NA: Nación Anda­lu­za ante el cen­te­na­rio del Mani­fies­to de la Nacionalidad

Este mes de mar­zo se han cum­pli­do 100 años de la Asam­blea Anda­lu­cis­ta de Cór­do­ba que rati­fi­ca­ba el mani­fies­to de Cór­do­ba del 1 de enero de 1919. Un siglo des­pués la vigen­cia del «Mani­fies­to de la Nacio­na­li­dad» es abso­lu­ta, sien­do un docu­men­to polí­ti­co ins­pi­ra­dor para la izquier­da inde­pen­den­tis­ta anda­lu­za y para la mili­tan­cia de NACIÓN ANDALUZA. Después […]

Lenin

Fue­ra de la lucha de cla­ses, el socia­lis­mo es una fra­se vacía o un sue­ño inge­nuo Lenin

Eskla­be­ta­ko «erai­kin sozia­la­ren» proiek­tua aur­kez­tu dute Azpeitian

Bideo baten bidez aur­kez­tu du Azpei­ti­ko Kri­sia­ren seme-ala­­bak tal­deak Eskla­bak erai­ki­na­ren ezker hega­lean kokatzen den lan­gi­le kon­trol espa­zioan gara­tu asmo duen proiek­tu «eti­ko eta poli­ti­ko» auto­ges­tio­na­tua. Espa­zio hone­tan, herrian zein eska­la han­dia­goan kri­si kapi­ta­lis­tak era­gin­da­ko «emer­gen­tziaz­ko egoe­rei aurre egi­te­ko» proiek­tuak anto­latzea bilatzen dute, «zapal­duen elkar­ta­sun eta bata­sun» prin­tzi­pioei jarrai­ki. Azken hel­bu­rua, oso­ta­sun sozial berri bat […]