Aur­ten ere M1 Lan­gi­leon­tzat! Maiatzak 1ean Donos­tia­ra! ¡Este año tam­bién 1M para las tra­ba­ja­do­ras! ¡El 1 de Mayo a Donos­tia!

Des­kar­gak /​Des­car­gas (402 aldiz/​veces)

Archi­voAcción
Boltxe_A4_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el‑1.pdfDes­car­gar 
Boltxe_A5_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el‑1.pdfDes­car­gar 
Boltxe_Letter_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el‑1.pdfDes­car­gar 
Boltxe_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el‑1.epubDes­car­gar 
Boltxe_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el‑1.mobiDes­car­gar 

[EUS]

«Kla­se borro­ka ala sumi­sioa. Lan­gi­le bote­rea erai­ki.» Horiek izan ziren aurre­ko urtean maiatza­ren lehe­nean Donos­tian ate­ra geni­tuen alda­rriak, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean. Due­la 130 urte Biga­rren Inter­na­zio­nal Komu­nis­tak maiatza­ren lehe­na Lan­gi­leen Nazioar­te­ko Egu­na izen­da­tu zue­ne­tik, mun­du oso­ko lan­gi­le­riak egun hori balia­tu izan du lan­gi­le borro­ka­ren alda­rri­ka­pe­ne­ra­ko. Guk aurre­ko urtean M1 Lan­gi­leon­tzat pla­ta­for­ma sor­tu genuen, kla­se borro­ka­ren gaur­ko­ta­su­na eta kla­se inde­pen­den­tzian oina­rri­tu­ta­ko lan­gi­le bote­rea erai­kitze­ko beha­rra alda­rri­katze­ko, eta aur­ten ere horre­ta­ra gatoz.

Urteek aurre­ra egin aha­la, errea­li­ta­te gor­di­nak behin eta berri­ro mahai­gai­ne­ratzen du ez dagoe­la bake posi­ble­rik kla­se zapal­kun­tzan oina­rritzen den sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bai­tan. Enpre­sen itxie­ren eta kale­ratzeen aur­ka­ko borro­kak, etxe­bi­zitza­ren ara­zoa­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zio eta oku­pa­zioak, mise­riaz­ko pen­tsioen aur­ka­ko mani­fes­ta­zioak, ema­ku­me lan­gi­lea­ren zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zioak, inpe­ria­lis­moa­ren era­gi­nez mise­ria­tik ihe­sean dato­zen etor­ki­nen harre­ra sareak, eus­ka­raz bizi ahal iza­te­ko borro­kak… gure kalee­tan ikus­ten ditu­gun egu­ne­ro­ko borro­ka ezber­di­nak dira, kla­se domi­na­zio oro­ko­rrak era­gin­da­ko espre­sio kon­kre­tuak, eta horri modu inte­gra­lean eran­tzu­te­ko beha­rra age­rian uzten dute­nak.

Zen­tzu horre­tan, azken urte hone­tan poz han­diz iku­si dugu lan­gi­le­ria­ren aska­pe­na­ren alde­ko ildo poli­ti­ko hau indar­tzen ari dela Eus­kal Herrian. Hain­bat sek­to­re­ren par­te­tik ikus­ten ari gara kla­se inde­pen­den­tzian oina­rri­tu­ta­ko teo­ria­ren lan­ke­ta eta bai­ta anto­la­kun­tza for­mak ere. Gene­ro zapal­kun­tza­ri dago­kio­nez, Itaia ema­ku­me sozia­lis­ten sarea­ren sorre­ra iku­si dugu, ema­ku­me lan­gi­lea­ren auzia­ren ingu­ru­ko lan teo­ri­ko garran­tzitsua egi­ten ari dena. Gaz­te pro­ble­ma­ti­ka­ri eran­tzu­te­ko, due­la gutxi Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta sor­tu da. Ikas­leei dago­kie­nez, azken hila­be­tee­tan, hain­bat ikas­tetxe­tan iku­si dugu nola ikas­leak anto­latzen ari diren beren esku­bi­de poli­ti­koak erres­pe­ta­tu dai­te­zen, auto­de­fen­t­sa sareen bidez. Tolo­san Ori­xe ins­ti­tu­tuan gre­ba esku­bi­dea­ren alde eta Iru­ñean Euna­te­ko ins­ti­tu­tuan kon­trol sozia­le­ra­ko kame­rak ken­tzea­ren alde egi­ni­ko borro­ken lor­pe­nak anto­la­kun­tza for­ma horien beha­rrez­ko­ta­su­na eta poten­tzial­ta­su­na era­kutsi diz­ki­gu­te. Auto­de­fen­t­sa sareak, ikas­leek ez ezik, sol­da­ta­pe­ko lan­gi­leek ere sor­tu dituz­te Eus­kal Herri­ko txo­ko ezber­di­ne­tan, lan­gi­leon ato­mi­za­zio eta bakar­tzea­ren ondo­rioz­ko bal­din­tza kax­ka­rren aurrean kla­se bata­su­na­ren bidez auto­de­fen­t­sa anto­latze­ko.

Horre­kin bate­ra, gaz­tetxeak ere aipa­tu behar dira. Mara­vi­lla­sen defen­tsa­ra­ko borro­kak, Kije­ra­ren erre­sis­ten­tzia fase luzeak, eta, oro har, indar­tzen eta saretzen ari den gaz­tetxe mugi­men­duak gune hauen defen­tsa­ren beha­rra aza­le­ra­tu du, lan­gi­leon kon­trol­pe­ko gune bihur­tu ditza­gun, bote­re bur­ge­sa­ren jabetza pri­ba­tua­ri aurre egi­nez eta, lan­gi­le bote­rea­ren ezau­ga­rri den hei­nean, jabetza hori kolek­ti­bi­za­tuz.

Gure ustez, aipa­tu­ta­ko borro­ka espre­sio guz­ti hauek sen­dotzen ari den ildo poli­ti­ko sozia­lis­ta­ren bai­tan uler­tu behar ditu­gu. Lan­gi­leon bata­su­na eta inde­pen­den­tzia poli­ti­koa oina­rri, pix­ka­na­ka anto­latzen ari diren elkar­ta­sun sare eta borro­ka horiek gor­puz­ten ari den lan­gi­le bote­rea­ren adie­raz­pen modu­ra uler­tzen ditu­gu.

Hau iku­si­rik, guk ere ekar­pe­na egi­ten jarrai­tu nahi dugu aur­ten­go Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean, eta kla­se inde­pen­den­tzia­ren eta lan­gi­le bote­rea­ren erai­kun­tza­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa egin­go dugu Donos­tian. Mani­fes­ta­zioaz gain, hila­be­te hone­tan zehar eki­men ezber­di­nak egin­go ditu­gu nora­bi­de berean. Gure hel­bu­rua ildo poli­ti­ko honen indar­tzean lagun­tzea da, eta maiatza­ren lehe­na bene­ta­ko borro­ka egun iza­te­ra pasatzea, lan­gi­le­ria­ren aska­pe­na­ren bidean egin­da­ko borro­ka­ren bai­tan muga­rri izan dadin.

Jakin bada­ki­gu lan asko dagoe­la orain­dik egi­te­ko, borro­ka luzea dau­ka­gu­la aurre­tik. Bai­na zail­ta­su­naz kon­tzien­te baga­ra ere, giroan sumatzen dugun grin iraul­tzai­leak inda­rrak ema­ten diz­ki­gu aurre­ra itxa­ro­pen­tsu begi­ratze­ko. Beraz, aur­ten ere Donos­tian egin­go dugun mani­fes­ta­zioan eta lehe­na­go­ko eki­me­ne­tan par­te har­tze­ra dei egi­ten dio­gu lan­gi­le­ria­ri.

GORA LANGILEON BORROKA!

M1 LANGILEONTZAT!

LANGILE BOTEREA ERAIKI!

[ES]

«Lucha de cla­ses o sumi­sión. Cons­truir poder obre­ro.» Esas fue­ron las rei­vin­di­ca­cio­nes que el pasa­do 1 de mayo saca­mos a las calles de Donos­tia, en el Día Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res. Des­de que hace 130 años la II Inter­na­cio­nal Comu­nis­ta decla­ró el pri­me­ro de mayo como Día Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res, los y las tra­ba­ja­do­ras de todo el mun­do han emplea­do este día para rei­vin­di­car la lucha obre­ra. Noso­tras el año pasa­do crea­mos la pla­ta­for­ma M1 Lan­gi­leon­tzat, para rei­vin­di­car la actua­li­dad de la lucha de cla­ses y la nece­si­dad de cons­truir poder obre­ro basa­do en la inde­pen­den­cia de cla­se, y este año tam­bién veni­mos a ello.

Pasan los años, y la cru­da reali­dad pone una y otra vez sobre la mesa que no hay paz posi­ble en el sis­te­ma capi­ta­lis­ta, basa­do en la opre­sión la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Las luchas con­tra el cie­rre de empre­sas y los des­pi­dos, las movi­li­za­cio­nes y ocu­pa­cio­nes para hacer fren­te a la pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da, las mani­fes­ta­cio­nes con­tra las pen­sio­nes de mise­ria, las movi­li­za­cio­nes con­tra la opre­sión de la mujer tra­ba­ja­do­ra, las redes de ayu­da a los inmi­gran­tes que huyen de la mise­ria crea­da por el impe­ria­lis­mo, las luchas por poder vivir en eus­ka­ra… son luchas del día a día que vemos en nues­tras calles, expre­sio­nes con­cre­tas de la domi­na­ción gene­ral de cla­se, y que ponen de mani­fies­to la nece­si­dad de res­pon­der a esta domi­na­ción de for­ma inte­gral.

En ese sen­ti­do, este últi­mo año hemos vis­to con ale­gría cómo esta línea polí­ti­ca para la libe­ra­ción de la cla­se tra­ba­ja­do­ra se está for­ta­le­cien­do en Eus­kal Herria. Esta­mos vien­do teo­rías basa­das en la inde­pen­den­cia de cla­se, y tam­bién for­mas orga­ni­za­ti­vas en este sen­ti­do por par­te de dife­ren­tes sec­to­res. En cuan­to a la opre­sión de géne­ro, hemos vis­to la crea­ción de Itaia, la red de muje­res socia­lis­tas, quie­nes están hacien­do un impor­tan­te tra­ba­jo teó­ri­co res­pec­to a la cues­tión de la mujer tra­ba­ja­do­ra. Para res­pon­der a la pro­ble­má­ti­ca juve­nil, hace poco se ha crea­do Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta. En cuan­to a los estu­dian­tes, en los últi­mos meses hemos vis­to cómo se están orga­ni­zan­do para que se res­pe­ten sus dere­chos polí­ti­cos, median­te redes de auto­de­fen­sa. Los logros obte­ni­dos en el ins­ti­tu­to Ori­xe de Tolo­sa a favor del dere­cho a huel­ga y en Iru­ñea en con­tra del con­trol social y las cáma­ras en el ins­ti­tu­to de Euna­te han mos­tra­do la nece­si­dad y la poten­cia­li­dad de este tipo de orga­ni­za­ción. Las redes de auto­de­fen­sa tam­bién se están crean­do entre los y las tra­ba­ja­do­ras asa­la­ria­das en dife­ren­tes luga­res de Eus­kal Herria, para orga­ni­zar la auto­de­fen­sa median­te la uni­dad de cla­se fren­te a las pési­mas con­di­cio­nes de la cla­se tra­ba­ja­do­ra cau­sa­das por la ato­mi­za­ción y ais­la­mien­to de la mis­ma.

Jun­to a todo esto, tam­bién hay que nom­brar a los gaz­tetxes. La lucha por la defen­sa de Mara­vi­llas, la lar­ga fase de resis­ten­cia de Kije­ra y, en gene­ral, el movi­mien­to de los gaz­tetxes, que se está refor­zan­do y orga­ni­zan­do, pone de relie­ve la nece­si­dad de defen­der estos espa­cios, para que sean espa­cios en con­trol de las tra­ba­ja­do­ras, con­vir­tien­do la pro­pie­dad pri­va­da carac­te­rís­ti­ca del poder bur­gués en pro­pie­dad colec­ti­va, carac­te­rís­ti­ca del poder obre­ro.

En nues­tra opi­nión, todas estas expre­sio­nes de lucha las debe­mos enten­der den­tro de la línea polí­ti­ca socia­lis­ta que se está refor­zan­do. Enten­de­mos estas luchas y redes de soli­da­ri­dad como expre­sio­nes de un poder obre­ro que está cogien­do for­ma poco a poco, con la uni­dad de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y la inde­pen­den­cia polí­ti­ca como base.

Vis­to esto, noso­tras tam­bién que­re­mos seguir hacien­do nues­tra apor­ta­ción en el Día Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res, por lo que hare­mos una mani­fes­ta­ción a favor de la inde­pen­den­cia de cla­se y la con­truc­ción de poder obre­ro en Donos­tia. Ade­más de la mani­fes­ta­ción, duran­te este mes hare­mos dife­ren­tes acti­vi­da­des en el mis­mo sen­ti­do. Nues­tro obje­ti­vo es ayu­dar a refor­zar esta línea polí­ti­ca, y que el pri­me­ro de mayo pase a ser un ver­da­de­ro día de lucha, den­tro de una lucha gene­ral por la libe­ra­ción de la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

Sabe­mos que toda­vía que­da mucho tra­ba­jo por hacer, que nos que­da una lar­ga lucha por delan­te. Pero, aun­que somos cons­cien­tes de las difi­cul­ta­des, la deter­mi­na­ción revo­lu­cio­na­ria que per­ci­bi­mos en el ambien­te nos da fuer­zas para mirar al futu­ro con espe­ran­za. Por eso, hace­mos un lla­ma­mien­to a los y las tra­ba­ja­do­ras para que se unan a las dife­ren­tes acti­vi­da­des que orga­ni­za­re­mos y, final­men­te, a la mani­fes­ta­ción que rea­li­za­re­mos en Donos­tia este pri­me­ro de mayo.

GORA LANGILEON BORROKA!

M1 LANGILEONTZAT!

LANGILE BOTEREA ERAIKI!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *