Aur­ten ere M1 Lan­gi­leon­tzat! Maiatzak 1ean Donos­tia­ra! ¡Este año tam­bién 1M para las tra­ba­ja­do­ras! ¡El 1 de Mayo a Donostia!

Deskargak / Descargas (650 aldiz/veces)

ArchivoAcción
Boltxe_A4_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el-1.pdfDescargar 
Boltxe_A5_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el-1.pdfDescargar 
Boltxe_Letter_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el-1.pdfDescargar 
Boltxe_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el-1.epubDescargar 
Boltxe_aurten-ere-m1-langileontzat-maiatzak-1ean-donostiara-este-ano-tambien-1m-para-las-trabajadoras-el-1.mobiDescargar 

[EUS]

«Kla­se borro­ka ala sumi­sioa. Lan­gi­le bote­rea erai­ki.» Horiek izan ziren aurre­ko urtean maiatza­ren lehe­nean Donos­tian ate­ra geni­tuen alda­rriak, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean. Due­la 130 urte Biga­rren Inter­na­zio­nal Komu­nis­tak maiatza­ren lehe­na Lan­gi­leen Nazioar­te­ko Egu­na izen­da­tu zue­ne­tik, mun­du oso­ko lan­gi­le­riak egun hori balia­tu izan du lan­gi­le borro­ka­ren alda­rri­ka­pe­ne­ra­ko. Guk aurre­ko urtean M1 Lan­gi­leon­tzat pla­ta­for­ma sor­tu genuen, kla­se borro­ka­ren gaur­ko­ta­su­na eta kla­se inde­pen­den­tzian oina­rri­tu­ta­ko lan­gi­le bote­rea erai­kitze­ko beha­rra alda­rri­katze­ko, eta aur­ten ere horre­ta­ra gatoz.

Urteek aurre­ra egin aha­la, errea­li­ta­te gor­di­nak behin eta berri­ro mahai­gai­ne­ratzen du ez dagoe­la bake posi­ble­rik kla­se zapal­kun­tzan oina­rritzen den sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bai­tan. Enpre­sen itxie­ren eta kale­ratzeen aur­ka­ko borro­kak, etxe­bi­zitza­ren ara­zoa­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zio eta oku­pa­zioak, mise­riaz­ko pen­tsioen aur­ka­ko mani­fes­ta­zioak, ema­ku­me lan­gi­lea­ren zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zioak, inpe­ria­lis­moa­ren era­gi­nez mise­ria­tik ihe­sean dato­zen etor­ki­nen harre­ra sareak, eus­ka­raz bizi ahal iza­te­ko borro­kak… gure kalee­tan ikus­ten ditu­gun egu­ne­ro­ko borro­ka ezber­di­nak dira, kla­se domi­na­zio oro­ko­rrak era­gin­da­ko espre­sio kon­kre­tuak, eta horri modu inte­gra­lean eran­tzu­te­ko beha­rra age­rian uzten dutenak.

Zen­tzu horre­tan, azken urte hone­tan poz han­diz iku­si dugu lan­gi­le­ria­ren aska­pe­na­ren alde­ko ildo poli­ti­ko hau indar­tzen ari dela Eus­kal Herrian. Hain­bat sek­to­re­ren par­te­tik ikus­ten ari gara kla­se inde­pen­den­tzian oina­rri­tu­ta­ko teo­ria­ren lan­ke­ta eta bai­ta anto­la­kun­tza for­mak ere. Gene­ro zapal­kun­tza­ri dago­kio­nez, Itaia ema­ku­me sozia­lis­ten sarea­ren sorre­ra iku­si dugu, ema­ku­me lan­gi­lea­ren auzia­ren ingu­ru­ko lan teo­ri­ko garran­tzitsua egi­ten ari dena. Gaz­te pro­ble­ma­ti­ka­ri eran­tzu­te­ko, due­la gutxi Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta sor­tu da. Ikas­leei dago­kie­nez, azken hila­be­tee­tan, hain­bat ikas­tetxe­tan iku­si dugu nola ikas­leak anto­latzen ari diren beren esku­bi­de poli­ti­koak erres­pe­ta­tu dai­te­zen, auto­de­fen­t­sa sareen bidez. Tolo­san Ori­xe ins­ti­tu­tuan gre­ba esku­bi­dea­ren alde eta Iru­ñean Euna­te­ko ins­ti­tu­tuan kon­trol sozia­le­ra­ko kame­rak ken­tzea­ren alde egi­ni­ko borro­ken lor­pe­nak anto­la­kun­tza for­ma horien beha­rrez­ko­ta­su­na eta poten­tzial­ta­su­na era­kutsi diz­ki­gu­te. Auto­de­fen­t­sa sareak, ikas­leek ez ezik, sol­da­ta­pe­ko lan­gi­leek ere sor­tu dituz­te Eus­kal Herri­ko txo­ko ezber­di­ne­tan, lan­gi­leon ato­mi­za­zio eta bakar­tzea­ren ondo­rioz­ko bal­din­tza kax­ka­rren aurrean kla­se bata­su­na­ren bidez auto­de­fen­t­sa antolatzeko.

Horre­kin bate­ra, gaz­tetxeak ere aipa­tu behar dira. Mara­vi­lla­sen defen­tsa­ra­ko borro­kak, Kije­ra­ren erre­sis­ten­tzia fase luzeak, eta, oro har, indar­tzen eta saretzen ari den gaz­tetxe mugi­men­duak gune hauen defen­tsa­ren beha­rra aza­le­ra­tu du, lan­gi­leon kon­trol­pe­ko gune bihur­tu ditza­gun, bote­re bur­ge­sa­ren jabetza pri­ba­tua­ri aurre egi­nez eta, lan­gi­le bote­rea­ren ezau­ga­rri den hei­nean, jabetza hori kolektibizatuz.

Gure ustez, aipa­tu­ta­ko borro­ka espre­sio guz­ti hauek sen­dotzen ari den ildo poli­ti­ko sozia­lis­ta­ren bai­tan uler­tu behar ditu­gu. Lan­gi­leon bata­su­na eta inde­pen­den­tzia poli­ti­koa oina­rri, pix­ka­na­ka anto­latzen ari diren elkar­ta­sun sare eta borro­ka horiek gor­puz­ten ari den lan­gi­le bote­rea­ren adie­raz­pen modu­ra uler­tzen ditugu.

Hau iku­si­rik, guk ere ekar­pe­na egi­ten jarrai­tu nahi dugu aur­ten­go Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean, eta kla­se inde­pen­den­tzia­ren eta lan­gi­le bote­rea­ren erai­kun­tza­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa egin­go dugu Donos­tian. Mani­fes­ta­zioaz gain, hila­be­te hone­tan zehar eki­men ezber­di­nak egin­go ditu­gu nora­bi­de berean. Gure hel­bu­rua ildo poli­ti­ko honen indar­tzean lagun­tzea da, eta maiatza­ren lehe­na bene­ta­ko borro­ka egun iza­te­ra pasatzea, lan­gi­le­ria­ren aska­pe­na­ren bidean egin­da­ko borro­ka­ren bai­tan muga­rri izan dadin.

Jakin bada­ki­gu lan asko dagoe­la orain­dik egi­te­ko, borro­ka luzea dau­ka­gu­la aurre­tik. Bai­na zail­ta­su­naz kon­tzien­te baga­ra ere, giroan sumatzen dugun grin iraul­tzai­leak inda­rrak ema­ten diz­ki­gu aurre­ra itxa­ro­pen­tsu begi­ratze­ko. Beraz, aur­ten ere Donos­tian egin­go dugun mani­fes­ta­zioan eta lehe­na­go­ko eki­me­ne­tan par­te har­tze­ra dei egi­ten dio­gu langileriari.

GORA LANGILEON BORROKA!

M1 LANGILEONTZAT!

LANGILE BOTEREA ERAIKI!

[ES]

«Lucha de cla­ses o sumi­sión. Cons­truir poder obre­ro.» Esas fue­ron las rei­vin­di­ca­cio­nes que el pasa­do 1 de mayo saca­mos a las calles de Donos­tia, en el Día Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res. Des­de que hace 130 años la II Inter­na­cio­nal Comu­nis­ta decla­ró el pri­me­ro de mayo como Día Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res, los y las tra­ba­ja­do­ras de todo el mun­do han emplea­do este día para rei­vin­di­car la lucha obre­ra. Noso­tras el año pasa­do crea­mos la pla­ta­for­ma M1 Lan­gi­leon­tzat, para rei­vin­di­car la actua­li­dad de la lucha de cla­ses y la nece­si­dad de cons­truir poder obre­ro basa­do en la inde­pen­den­cia de cla­se, y este año tam­bién veni­mos a ello.

Pasan los años, y la cru­da reali­dad pone una y otra vez sobre la mesa que no hay paz posi­ble en el sis­te­ma capi­ta­lis­ta, basa­do en la opre­sión la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Las luchas con­tra el cie­rre de empre­sas y los des­pi­dos, las movi­li­za­cio­nes y ocu­pa­cio­nes para hacer fren­te a la pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da, las mani­fes­ta­cio­nes con­tra las pen­sio­nes de mise­ria, las movi­li­za­cio­nes con­tra la opre­sión de la mujer tra­ba­ja­do­ra, las redes de ayu­da a los inmi­gran­tes que huyen de la mise­ria crea­da por el impe­ria­lis­mo, las luchas por poder vivir en eus­ka­ra… son luchas del día a día que vemos en nues­tras calles, expre­sio­nes con­cre­tas de la domi­na­ción gene­ral de cla­se, y que ponen de mani­fies­to la nece­si­dad de res­pon­der a esta domi­na­ción de for­ma integral.

En ese sen­ti­do, este últi­mo año hemos vis­to con ale­gría cómo esta línea polí­ti­ca para la libe­ra­ción de la cla­se tra­ba­ja­do­ra se está for­ta­le­cien­do en Eus­kal Herria. Esta­mos vien­do teo­rías basa­das en la inde­pen­den­cia de cla­se, y tam­bién for­mas orga­ni­za­ti­vas en este sen­ti­do por par­te de dife­ren­tes sec­to­res. En cuan­to a la opre­sión de géne­ro, hemos vis­to la crea­ción de Itaia, la red de muje­res socia­lis­tas, quie­nes están hacien­do un impor­tan­te tra­ba­jo teó­ri­co res­pec­to a la cues­tión de la mujer tra­ba­ja­do­ra. Para res­pon­der a la pro­ble­má­ti­ca juve­nil, hace poco se ha crea­do Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta. En cuan­to a los estu­dian­tes, en los últi­mos meses hemos vis­to cómo se están orga­ni­zan­do para que se res­pe­ten sus dere­chos polí­ti­cos, median­te redes de auto­de­fen­sa. Los logros obte­ni­dos en el ins­ti­tu­to Ori­xe de Tolo­sa a favor del dere­cho a huel­ga y en Iru­ñea en con­tra del con­trol social y las cáma­ras en el ins­ti­tu­to de Euna­te han mos­tra­do la nece­si­dad y la poten­cia­li­dad de este tipo de orga­ni­za­ción. Las redes de auto­de­fen­sa tam­bién se están crean­do entre los y las tra­ba­ja­do­ras asa­la­ria­das en dife­ren­tes luga­res de Eus­kal Herria, para orga­ni­zar la auto­de­fen­sa median­te la uni­dad de cla­se fren­te a las pési­mas con­di­cio­nes de la cla­se tra­ba­ja­do­ra cau­sa­das por la ato­mi­za­ción y ais­la­mien­to de la misma.

Jun­to a todo esto, tam­bién hay que nom­brar a los gaz­tetxes. La lucha por la defen­sa de Mara­vi­llas, la lar­ga fase de resis­ten­cia de Kije­ra y, en gene­ral, el movi­mien­to de los gaz­tetxes, que se está refor­zan­do y orga­ni­zan­do, pone de relie­ve la nece­si­dad de defen­der estos espa­cios, para que sean espa­cios en con­trol de las tra­ba­ja­do­ras, con­vir­tien­do la pro­pie­dad pri­va­da carac­te­rís­ti­ca del poder bur­gués en pro­pie­dad colec­ti­va, carac­te­rís­ti­ca del poder obrero.

En nues­tra opi­nión, todas estas expre­sio­nes de lucha las debe­mos enten­der den­tro de la línea polí­ti­ca socia­lis­ta que se está refor­zan­do. Enten­de­mos estas luchas y redes de soli­da­ri­dad como expre­sio­nes de un poder obre­ro que está cogien­do for­ma poco a poco, con la uni­dad de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y la inde­pen­den­cia polí­ti­ca como base.

Vis­to esto, noso­tras tam­bién que­re­mos seguir hacien­do nues­tra apor­ta­ción en el Día Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res, por lo que hare­mos una mani­fes­ta­ción a favor de la inde­pen­den­cia de cla­se y la con­truc­ción de poder obre­ro en Donos­tia. Ade­más de la mani­fes­ta­ción, duran­te este mes hare­mos dife­ren­tes acti­vi­da­des en el mis­mo sen­ti­do. Nues­tro obje­ti­vo es ayu­dar a refor­zar esta línea polí­ti­ca, y que el pri­me­ro de mayo pase a ser un ver­da­de­ro día de lucha, den­tro de una lucha gene­ral por la libe­ra­ción de la cla­se trabajadora.

Sabe­mos que toda­vía que­da mucho tra­ba­jo por hacer, que nos que­da una lar­ga lucha por delan­te. Pero, aun­que somos cons­cien­tes de las difi­cul­ta­des, la deter­mi­na­ción revo­lu­cio­na­ria que per­ci­bi­mos en el ambien­te nos da fuer­zas para mirar al futu­ro con espe­ran­za. Por eso, hace­mos un lla­ma­mien­to a los y las tra­ba­ja­do­ras para que se unan a las dife­ren­tes acti­vi­da­des que orga­ni­za­re­mos y, final­men­te, a la mani­fes­ta­ción que rea­li­za­re­mos en Donos­tia este pri­me­ro de mayo.

GORA LANGILEON BORROKA!

M1 LANGILEONTZAT!

LANGILE BOTEREA ERAIKI!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.