Gezu­rrak eta bur­ges meto­do­lo­gia: erre­bi­sio­nis­moa­ren porro­ta. Eneko Com­pain­si erantzuna

Azken egu­no­ta­ko ger­ta­ka­rien hari­ra, ildo komu­nis­ta­re­ki­ko ahotsak indar­tu egin dira berau sun­tsitze­ko deter­mi­na­zioa ager­tu duten ordez­ka­ri des­ber­di­nen par­te­tik. Izan ere, haiek kri­ti­ka poli­ti­koa zer­bait «natu­ral» gisa aur­kez­ten saiatzen badi­ra ere, haien esen­tzia­lis­mo dog­ma­ti­koa­ren lehen ager­ka­ria, jarre­ra horien guz­tien atzean den­bo­ra luzez sis­te­ma­ti­ko­ki erre­pi­katzen ari den zapal­kun­tza eta zan­pa­ke­ta estra­te­gia aur­kitzen da. Harri­ga­rria egi­ten zait haien […]

Ame­na­zas de muer­te y agre­sio­nes: cró­ni­ca de la pro­vo­ca­ción anti­cha­vis­ta en Eibar que no reco­gió el «Dia­rio vasco»

http://​cubain​for​ma​cion​.tv/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​a​m​e​r​i​c​a​– l​a​t​i​n​a​/​8​0​9​4​9​– a​m​e​n​a​z​a​s​– d​e​– m​u​e​r​t​e​– y​– a​g​r​e​s​i​o​n​e​s​– c​r​o​n​i​c​a​– d​e​– l​a​– p​r​o​v​o​c​a​c​i​o​n​– a​n​t​i​c​h​a​v​i​s​t​a​– q​u​e​– n​o​– r​e​c​o​g​i​o​– e​l​– d​i​a​r​i​o​– vascoa

Erra­ki, gune auto­ges­tio­na­tuen babes sarea aur­kez­tu da

Garai zai­lak bizi ditu­gu egun domi­na­zio bur­ge­sak bahi­tu­ta dituen Eus­kal lurre­tan. Kri­sial­di kapi­ta­lis­tak lan­gi­le kla­sean geroz eta gor­di­na­goa den pro­le­ta­ri­za­zioa eka­rri du. Geroz eta gehia­go dira legea­ren eta orde­na sozia­la­ren dog­ma zibi­koa gain­di­tu eta hala­beha­rrez euren burua lege­di bur­ge­se­tik at pen­tsatze­ra behar­tu­ta dau­den lan­gi­le sek­to­reak. Izan ere, jabe­go eza pro­le­tar­goak gizar­te kapi­ta­lis­tan berez­ko duen baldintza […]

Gure duin­ta­su­na ez dago sal­gai /​Nues­tra dig­ni­dad no está en venta

[EUS] Gutun hau sinatzen dugu­nok hain­bat eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­ren seni­de eta hur­koak gara, haien sos­ten­gua, haien arna­sa, haien begiak eta haien bela­rriak kalean eta Eus­kal Herrian eta, eskatzen digu­ten guz­tie­tan haien ahot­sa ere bihur­tzen gara. Gaur­koan, ordea, seni­de moduan guk geuk sen­titzen dugu­na­ri buruz hitz egin nahi dugu. Bada­ki­gu bes­te seni­de batzuk ere gure­kin egongo […]

Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na sor­tu da

Leioa­ko Cam­pu­sean bil­du gara hamar­na­ka ikas­le, UIBren sorre­ra­ren berri ema­te­ko. Hego Eus­kal Herri­ko Cam­pus ezber­di­ne­ta­ko ikas­leak batu gara, uni­ber­tsi­ta­te espa­rruan sufritzen ditu­gun ezin­ta­sun, muga eta zapal­kun­tza ezber­di­nei eran­tzun bate­ra­tua anto­latzen ari gare­la azal­tze­ko. Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na (UIB), ordea, ez da ikas­le era­gi­le bat gehia­go. Ikas­le mugi­men­duan dina­mi­ka asko­ren par­te izan garen ikas­leak gara gaur hemen […]