Inor ez gara gure izae­ra­ri uko egi­nez gero /​Si nos nega­mos no somos

[EUS]

Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek 2019ko martxoa­ren 1ean egin­da­ko adie­raz­pe­na entzun berri dugu, eta bada­ki­gu hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen sen­ti­men­dua.

Kon­tu bat has­te­ko, Etxe­ra­tek pre­soen, ihes­la­rien eta depor­ta­tuen aipa­me­na egin eta eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak zerren­datzen ditu, horre­ga­tik, ez da onar­ga­rria, gure nazio eta kla­se etsaien bik­ti­me­kin asmoak batu nahi due­nak, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la lor­tze­ko borro­kan ibi­li­ta­koak eta orain­dik espetxe­ra­tuak arbuiatzea, EPPK bar­nean ez badau­de ere.

Nola­tan hala­ko­rik, Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leok, due­la lau egu­ne­ra arte Lurre­ko elkar­te­rik neu­tra­le­na iza­te­ko hel­bu­rua edu­ki­rik? Ez al duzue txin­tik ere esa­ten Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ren erren­di­zioa­re­kin bat ez dato­zen eus­kal pre­so poli­ti­koez, etsaia­ri armak entre­ga­tu eta haren legea ondo­rio guz­tie­kin onar­tu iza­na­ga­tik?

Nola­tan da posi­ble, hain­bat gai­ri ingu­ru­ko iritzi poli­ti­ko­rik ez pla­za­ratzea alda­rri­katzen zuen seni­deen elkar­te batek hala­ko adie­raz­pe­na egi­te­rik, exis­titzen ez den errua bere gain har­tu­rik? Zer dela eta bar­ka­me­na eskatze­ko behar hori, poli­ti­ka mai­lan espai­niar eta fran­tses lege­riak defen­datzea izan bada egin duen gau­za baka­rra?

Berri­ro dio­gu, Etxe­ra­tek, eta lehe­na­go Seni­deak-ek, seni­tar­te­ko eus­kal pre­so poli­ti­koen oina­rriz­ko giza esku­bi­deak babes­ten jar­du­ten zuen, fun­tsean, pre­soak hur­bil­tze­ko legez­ko arau­te­gi espai­nia­rra alda­rri­katzen zuen, hau da, Eus­kal Herri­ko edo ger­tu­ko espetxee­ta­ra hur­bil­tze­ko alda­rri­ka­pe­na, gehia­go­rik ez.

Etxe­ra­tek ez du inoiz amnis­tia­ren alde­ko alda­rri­ka­pe­nik egin, bere jar­dun-ere­mua­re­kin bat ez zeto­rre­la­koan edo ez dato­rre­la­koan. Bai­na orain anai­ta­su­nez­ko besar­ka­da bat eman nahi dio sis­te­ma­ri, seni­tar­te­koak orain­dik espetxe­ra­tuak dituen eta Eus­kal Herria oku­patzen eta esplo­tatzen duen sis­te­ma iza­nik, hain zuzen ere.

Gaur egun, seni­tar­te­koen esku­bi­deen aldean, bes­te­la­ko bik­ti­me­ki­ko begi­ru­ne eza alda­rri­katzen dute jen­dau­rrean. Edo­no­la ere, poli­ti­ka arloan sar­tu dire­nez (etsaia­ren eske­ma­pean), lehe­nen­go eta behin, ain­tzat har­tu behar­ko lituz­ke­te Eus­kal Herria­ren esku­bi­deak. Enega­rre­nez dio­gu, irten­bi­de dui­ne­ra­ko ezin­bes­te­koa da borro­ka, erre­pre­sioa, Eus­kal Herria­ren esku­bi­deak eta bere defen­datzai­leen esku­bi­deak aitor­tzea.

Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek itsu-itsuan betetzen dituz­te gure etsaien gida­li­bu­rue­ta­ko (guz­tiz eza­gu­nak) oina­rri poli­ti­koak, ideo­lo­gi­koak, sen­ti­men­duz­koak eta matxi­na­da­ra­ko tak­ti­ka nahiz estra­te­gia.

Jakin behar da zer­ga­tik borro­ka­tu zuten gure seni­tar­te­koek, bada, Eus­kal Herria inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta­ren alde egi­tea­rren. Zer dela eta esa­tea inoiz ez zue­la ger­ta­tu behar? Borro­ka­rik gabe zer­bait lor­tze­rik izan genu­kee­la sines­ta­ra­zi nahi ote digu­zue?

Zer ez zuen/​ez da ger­ta­tu behar? Agian oku­pa­zio eta esplo­ta­zioa­ren kon­tra borro­katzea? Argi hitz egin! Borro­ka­tu behar genuen ala ez! Borro­ka­tu izan ez bage­nu, inpe­rio espai­nia­rrak edo fran­tse­sak nazio gisa aitor­tu izan ote gin­tuz­ke­ten? Edo erres­pe­ta­tu izan ote zuke­ten gizar­teak gure Herri­ra­ko era­ba­ki­ta­ko esta­tu­sa?

«Eus­kal gober­nuz» ari zare­te, hau da, Ara­ba, Gipuz­koa eta Biz­kai­koa bes­te­rik ez. EIT­Bren hiz­ke­ra bera dara­bil­zue, Eus­kal Herria­ren etsaien modu­ra hitz egi­ten duzue. Berri­ro dio­gu, Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leen­ga­na zuzen­tzen gara. Aski dira Eus­kal Herria­re­ki­ko irai­nak eta jasan duen sufri­men­du osoa! hau da, mai­la per­tso­na­lean, tor­tu­ra, eus­kal izae­ra­ren uka­zioa, bai eta, giza kolek­ti­bo gisa eta Herri gisa­ko uka­zioa ere.

Zein etor­ki­zu­nez ari zare­te? Bie­ta­ko bat: edo Eus­kal Lan­gi­le Herria­ren alde­ko borro­kan par­te har­tu dugu­nok (eta par­te har­tzen dugu­nok) berri­ro ez dugu­la egin­go esan beha­rrean gau­de, edo Espai­niak eta Fran­tziak aitor­tu behar gai­tuz­te, eta ez dago erdi­bi­de­rik, ala­bai­na, ezta bar­ka­me­na eskatzea ere ez die­gu erre­kla­ma­tu, bes­te batzuek modu lotsa­ga­rrian egin duten beza­la.

Etxe­rat gizar­teaz eta haren ordez­ka­ri poli­ti­koez aritzen da. Bes­te behin dio­gu, hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen pen­tsa­mol­dea. Zein gizar­tez ari dira? zein ordez­ka­riz? zein egoe­ra demo­kra­ti­koz?

Erres­pe­tua dio­gu edo­zein per­tso­na­ren atse­ka­bea­ri, bai­na Eus­kal Herria eta haren defen­datzai­leak dira men­de­ra­tu­rik dau­de­nak. Hori­xe dugu, ez bes­te­rik, kon­tu­rik behi­ne­na, eta ezin dai­te­ke inolaz ere baz­ter batean utzi.

Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leok, lot­sa ema­ten duzue. Bada­ki­zue gure eus­kal kide batzuek inor iku­si gabe bi ordu baino ez dute­la ema­ten bur­din hesiz ingu­ra­tu­rik dagoen patio batean. Ez duzue gure erres­pe­tua mere­zi.

Gora Eus­kal Herria Aska­tua eta Sozia­lis­ta!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko martxoa­ren 3an

[ES]

Aca­ba­mos de leer las decla­ra­cio­nes de por­ta­vo­ces de Etxe­rat de 1 de mar­zo de 2019. Sabe­mos que no es el sen­tir mayo­ri­ta­rio de Etxe­rat.

Una pri­me­ra cues­tión. Etxe­rat habla de los presos/​as, iheslaris/​as, deportados/​as. Adjun­ta una lis­ta de los represaliados/​as poli­ti­cas vas­cas. Cómo se entien­de que quien pre­ten­día aunar volun­ta­des con víc­ti­mas del ban­do de nues­tros enemi­gos nacio­na­les y de cla­se, no reco­noz­ca a quie­nes han lucha­do y luchan por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria, aun­que no sean par­te del colec­ti­vo EPPK.

¿Cómo expli­cais voso­tras y voso­tros por­ta­vo­ces de Etxe­rat algo que has­ta hace cua­tro dias pre­ten­día ser la aso­cia­ción mas neu­tral de la Tie­rra? ¿Y ni siquie­ra men­cio­nais a pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas que no están de acuer­do con la ren­di­ción de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta por entre­gar las armas al enemi­go y acep­tar su ley con todas sus con­se­cuen­cias?

¿Cómo es posi­ble que una aso­cia­ción de fami­lia­res, que lo últi­mo que pre­co­ni­za­ba era opi­nar polí­ti­ca­men­te sobre dife­ren­tes cues­tio­nes, haga decla­ra­cio­nes asu­mien­do una cul­pa inexis­ten­te? ¿De qué se tie­ne que dis­cul­par una aso­cia­ción que lo úni­co que ha hecho en tér­mi­nos polí­ti­cos ha sido defen­der las legis­la­cio­nes espa­ño­las y fran­ce­sas?

Repe­ti­mos, Etxe­rat, y antes Seni­deak, esta­ba dedi­ca­da a la sal­va­guar­da de los dere­chos huma­nos fun­da­men­ta­les de sus fami­lia­res pre­sos polí­ti­cos vas­cos. En su fun­da­men­to rei­vin­di­ca­ba la nor­ma­ti­va legal espa­ño­la del acer­ca­mien­to a pri­sio­nes de Eus­kal Herria o cer­ca­nas a su terri­to­rio. Y no más.

Etxe­rat no ha rei­vin­di­ca­do nun­ca la amnis­tía pre­ci­sa­men­te por­que no corres­pon­día a lo que pen­sa­ban y pien­san que es su ámbi­to de actua­ción. Y aho­ra resul­ta que desean un abra­zo fra­ter­nal con el sis­te­ma que man­tie­ne encar­ce­la­dos a sus fami­lia­res y que con­ti­núa ocu­pan­do y explo­tan­do a Eus­kal Herria.

Hoy en día rei­vin­di­can públi­ca­men­te, su fal­ta de con­si­de­ra­cion para otras víc­ti­mas antes que los dere­chos de sus fami­lia­res. En todo caso, ya que se han meti­do en poli­ti­ca (bajo el esque­ma del enemi­go), lo pri­me­ro que habría que tener en cuen­ta son los dere­chos de Eus­kal Herria. Por enési­ma vez deci­mos que nun­ca habrá sali­da dig­na si no hay reco­no­ci­mien­to de la lucha, de la repre­sión, de Eus­kal Herria, de sus dere­chos y de los dere­chos de quien la defien­den.

Los por­ta­vo­ces de Etxe­rat siguen a pies jun­ti­llas las bases polí­ti­cas, ideo­ló­gi­cas, sen­ti­men­ta­les, de tác­ti­ca y estra­te­gia de insu­rrec­ción de los manua­les mas archi­co­no­ci­dos de nues­tros enemi­gos.

Hay que saber por qué lucha­ron nues­tros fami­lia­res. Y lucha­ron por­que Eus­kal Herria fue­ra inde­pen­dien­te y socia­lis­ta. ¿A qué vie­ne decir que nun­ca debió pasar? ¿Aca­so pre­ten­deis hacer­nos creer que sin luchar hubie­ra­mos podi­do con­se­guir algo? ¿Qué es lo que no debió pasar/​lo que no debe pasar? Que nos ocu­pen y explo­ten o que luche­mos ante la ocu­pa­ción y explo­ta­ción. ¡Hablad cla­ro! ¡Debía­mos luchar o no! ¿Y si no hubie­ra­mos lucha­do el impe­rio espa­ñol o el fran­cés nos hubie­ra reco­no­ci­do como nación y res­pe­ta­do el esta­tus que hubie­ra­mos deci­di­do a nivel social para nue­tro pue­blo?

Habláis del «gobierno vas­co». Es decir, el de vas­con­ga­das. Habláis como la EITB, habláis como los enemi­gos de Eus­kal Herria. Y repe­ti­mos que nos diri­gi­mos a los por­ta­vo­ces de Etxe­rat. Bas­ta de insul­tos a Eus­kal Herria y a todo lo que ha pade­ci­do, en cla­ve per­so­nal, a nivel de tor­tu­ra, de nega­cion del ser vas­co, de su pro­pio ser, como, colec­ti­vo humano, como pue­blo.

¿De qué futu­ro, con garan­tias habláis? Una de dos. O los que hemos lucha­do (y lucha­mos) por el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co tene­mos que decir que nun­ca más lo vol­ve­re­mos a hacer, o Espa­ña y Fran­cia tie­nen que reco­no­cer­nos. No hay pun­to inter­me­dio.

Etxe­rat habla de la socie­dad y de sus repre­sen­tan­tes polí­ti­cos. Una vez más deci­mos que ese no es el pen­sa­min­to mayo­ri­ta­rio de los y las que com­po­nen esa aso­cia­ción. ¿De qué socie­dad hablan? ¿De qué repre­sen­tan­tes? ¿De qué situa­cion demo­crá­ti­ca?

Res­pe­ta­mos el dolor de cual­quie­ra, pero Eus­kal Herria es la some­ti­da y los que pre­ten­den defen­der­la tam­bien. Esa, y no otra, es la pri­me­ra cues­tión a la que en nin­gún caso se pue­de renun­ciar.

Dais ver­güen­za, por­ta­vo­ces de Etxe­rat. Sabéis que tene­mos com­pas vas­cos con dos horas de patio enre­ja­do y sin ver a nadie. No mere­céis nues­tro res­pe­to.

Gora Eus­kal Herria Aska­tua eta Sozia­lis­ta!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

3 de mar­zo de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *