Abs­ten­tzioa /​Abs­ten­ción

[EUS]

2018-ko urria­ren hasie­ran idatzi genuen (bai­ta argi­ta­ra eman ere) segi­dan doan abs­ten­tzioa­ri buruz­ko iritzi arti­ku­lua. Hila­be­te haue­tan han­dik eta hemen­dik ger­ta­ka­ri aipa­ga­rriak ger­ta­tu dire­la bix­tan da. Hale­re, iritzi arti­ku­lu batek bere mugak ditu. Aipatzen ez ziren Euro­par haus­tes­kun­deak eta alda­tu diren datak bai kon­tu­tan har­tu behar dira. Horre­taz gain, beti­koa azpi­ma­rratzen dugu: Eus­kal Herriak bere ibil­bi­dea egin behar du eta hori Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta du ize­na. Hori baino ez dago alter­na­ti­ba­rik Eusa­kal Herri­ko Lan­gi­lea­ren­tzat eta batez ere Eus­kal lan­gi­le kla­sea­ren­tzat.

Behin eta berriz esa­ten digu­te maiatz ingu­ruan egin­go dire­la Hego Eus­kal Herri­ko udal hau­tes­kun­deak, dipu­tazio­koak Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan eta foru­koak Nafa­rroan. Hori ikus­te­koa bada ere, noiz egin­go diren ez digu inon­go kez­ka­rik sor­tzen. Azken batean, lau urte­rik behin­go hau­tes­kun­de aurre­ko ikus­ki­zun hutsak bes­te­rik ez dira. Diru­die­nez hala da, eta guk ezin dugu ezer egin.

Aspal­di­da­nik suma­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, antzer­ki tal­dea bere oso­ta­su­nean abian jarri zen, har­ta­ra, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua des­age­rra­ra­zi eta Sor­tuk alder­dien legea onar­tu bezain las­ter «txintxoen» klu­bean sar­tu egin zen, horren­bes­tez, dina­mi­ka poli­ti­ko-mili­ta­rrak, herri borro­kak, gizar­te borro­kak eta lan­gi­le borro­kak ins­ti­tu­zio borro­ka­re­kin zuten uztar­du­ra eten egin zen. Azke­nik, EH Bil­du sareak baz­ter­tu egi­ten ditu borro­ka mota guz­tiak eta sis­te­ma barruan beti­ra­ko sar­tzea era­ba­ki zuen, erre­for­mis­moa­ren eta bur­ge­sia txi­kia­ren esti­lo bete-betean, hau da, zir­ko ins­ti­tu­zio­nal, eko­no­mi­ko, erre­pre­si­bo, media­ti­ko bidez oku­patzen eta zapal­tzen gai­tuen sis­te­ma barruan.

Argi eta aha­lik eta labu­rren ari­tu­ko gara: inork pen­tsatzen al du zer­ta­ra­ko balio duen gure boz­kak, bal­din eta patro­na­la­ren gon­bi­te­rik kan­po gel­ditzen diren bakoitzean hase­rre­tu egi­ten badi­ra? Hor­taz, zer egin­go dute euren gon­bi­da­pe­na jaso ahal iza­te­ko? Nork uste zuen tal­de erre­pre­si­boen kideak omen­du­ko zituz­te­nik, inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­kan ehun­ka ero­riak ahaz­tu­rik? Zer esan nahi du espai­niar par­la­men­tu osoa­re­kin bate­ra EH Bil­duk sina­tu­ta­ko akor­dioak, zei­ne­tan «segur­ta­sun» indar espai­nia­rrak «geu­re demo­kra­zia­ren» eta «geu­re kons­ti­tu­zio espai­nia­rra­ren» ber­matzai­le gisa ager­tzen diren? Zer dela eta, EEBB­ko ere­duz­ko hau­tes­kun­de demo­kra­ti­koak ira­ba­zi­ta­koan, zorion­du zuten Trump pre­si­den­tea? Zer­ga­tik orain onar­tzen dugu, hasie­ran kon­tra­ko iritzia ager­tu bazen ere, ape­nas era­bil­tzen diren ibil­gai­luen­tza­ko pis­tak erai­kitzea gure lurral­de­ko ingu­ru pare­ga­bee­tan? Udal­bil­tza­ren des­ager­pe­na dela eta, espai­niar subira­no­ta­su­na­ri egin­da­ko entre­gaz edo amo­re ema­teaz bes­te­la­ko azal­pe­nik eman deza­ke inork? ESAI­Ten des­ager­pe­na­ren ingu­ru­ko azal­pe­nik eman deza­ke inork?

Zer­ga­tik hala­ko poli­ti­ka inklu­si­boak… alde­ba­kar­ta­su­na edo hori­zon­tal­ta­su­na eta diber­tsi­ta­tea, azken batean, kapi­ta­la berrin­dar­tu eta bera­ren men­pe ego­te­ko manio­brak bes­te­rik ez dira. Bada, koko­te­raino gau­de. Ber­din antzean ger­tatzen da gai posi­ble eta ezi­nez­koe­kin, izan ere, posi­ble den guz­tia da, hain jus­tu, sis­te­ma­ri intere­satzen zaio­na, eta alde­ran­tziz. Hori bai Kasua­li­ta­tea! Aski da, bur­ge­sia txi­kia­ren argu­dioak dara­bil­tza­te kla­se borro­ka ezku­tatze­ko asmoz. Era berean, ban­de­ra horiak dara­bil­tza­te gerra inpe­ria­lis­tak ezku­ta­tu nahian.

Inork pen­tsatzen al du EH Bil­duk eus­kal lan­gi­le­ria azken mutu­rre­raino defen­da­tu­ko due­la, edo Ahal dugu/­Po­de­mos-ek zuzen­da­ritzen txa­le­ten hipo­te­ke­kin? Inork pen­tsatzen al du Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta onar­tuz (EH Bil­duk eta EAJk sina­tu­ri­ko esta­tu­tu berria­ren hitzau­rrean hala ager­tzen da) akor­dio posi­ti­bo­rik izen­petze­ko auke­ra dagoe­nik? Gure herri­ko inor fidatzen al da EAJz, bera­ren egi­tu­rak edo afi­lia­tu kopu­ru jakin bat izan ezik (bai­ta Espai­nia­ko eskuin­da­rrak ere)? Bal­din eta EAJz fidatze­rik ez bada­go, zer­ga­tik ibi­li dira gezu­rre­tan mila aldiz eta bat gehia­go? Zer­ga­tik dago Sor­tu irri­ba­rretsu Esta­tu­tua­ren hitzau­rrea­ren bidez EAJ harra­pa­tu due­la­koan? Due­la urte asko inozo­ren batek pen­t­sa zeza­keen EH Bil­duk EAJ­ren bur­ge­sia­ri ziria sar­tu egin dio­la, ala­bai­na, egia esa­te­ko, aipa­tu sina­du­rak eta bes­te­la­ko zan­tzu batzuek era­kus­ten dute haie­kin eta haien modu­ra gober­natze­ko gogoa dute­la, hau da, bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin eta kapi­ta­la­re­kin bate­ra.

Nola da posi­ble edo­zein herri sek­to­re­ta­ko mili­tan­te batek herri mugi­men­dua desegin due­naz fidatzea, ale­gia, auzo mugi­men­dua, lan­gi­le mugi­men­dua (hain­ba­tek Zain­ke­ta Inten­tsi­boe­ta­ko Uni­ta­tean utzi dute­na), gizar­te mugi­men­dua, ikas­le mugi­men­dua edo sala­ke­ta eta soli­da­ri­ta­te inter­na­zio­na­lis­tan jar­du­ten duten mugi­men­duak? Desegin du kapi­ta­lak doze­na­ka urte luze­tan nahi bai­na ezin izan due­na. Ikus­pun­tu iraul­tzai­lez jan­tzi­ta dagoen inor fida al dai­te­ke sis­te­ma­ren auzo­ki­de berri horie­taz?

Kri­sia gel­ditze­ko iritsi da eta oso adie­raz­le kez­ka­ga­rrie­kin; Ipar Ame­ri­ka poten­tzia inpe­ria­lis­tak gehien­bat muga-zer­gen ingu­ruan har­tu­ta­ko poli­ti­kak eta neu­rriak eta mili­oi asko­ko zor publi­koak era­gin­da­ko zulo sako­na. Mun­du­ko harra­pa­ke­ta eten­ga­bea disei­nuz­ko gerre­tan, bes­teak bes­te, Hai­fa, Riad, Lon­dres, Ber­lin, Paris edo Washing­ton. Herrial­de subira­noe­ta­ko azpie­gi­tu­ren eta kul­tu­ren sun­tsi­ke­ta. Gose­tea, kole­ra, etsi­pe­na eta men­de­bal­dea­re­ki­ko gorro­toa (den­bo­rak esan­go digu noraino iris­te­ko gau­za den), eta zoritxa­rrez orain­dik has­ta­pe­ne­tan baino ez gau­de. Dator­ki­gu­na­re­kin alde­ra­tuz gero, ban­de­ra horiak txis­tea bes­te­rik ez dira. Hori dena guz­tion­tzat, sal­bues­pen bate­kin gure kasuan herrial­de kapi­ta­lis­ta batean bizi gare­la­ko, horren­bes­tez, guta­ri­ko askok orain­dik dau­ka­gu bizi­rau­te­ko nahi­koa balia­bi­de­rik. Ez dugu inor irain­tze­ko asmo­rik ban­de­ra horiak dire­la eta, bai­na gerra inpe­ria­lis­ten ezku­tatzea­ren eta luzatzea­ren zatia dira nahi ala ez nahi.

Soli­da­ri­ta­tea gure ogia­ren edo haien ogia­ren arte­ko hau­ta­ke­ta bihur­tzen denean, zer egin­go dugu? Ez da dis­kur­tso popu­lis­ta edo faxis­ta. Ogia­ren lehia saihes­te­ko modu batez egin dai­te­ke soi­lik: egin deza­gun eus­kal iraul­tza sozia­la (bes­teak bes­te) eta amaie­ra eman­go die­gu gerra inpe­ria­lis­tei eta haien ondo­rioei, hala nola, migra­zioa­ri, gose­tea­ri, kole­ra­ri, ezja­kin­ta­su­na­ri edo kul­tu­ra judeo-kris­taua­ren inpo­sa­ke­ta­ri. Lan­gi­le kla­seak, behe­koek eta alia­tuek, han-hemen­ka, bote­re iraul­tzai­lea bere­ga­natzea baino bes­te irten­bi­de­rik ez dago. Ez ahaz­tu espai­niar esta­tuak eta Eus­kal Herriak hil­tzai­le aitor­tuei bon­bak eta eki­pa­men­du mili­ta­rra bidal­tzea­ri eus­ten dio­te­la, bai­na hemen gure egu­ne­ro­ko bizi­mo­dua azto­ratze­ko modu­ko ezer larri­rik ez da ger­tatzen.

Nork defen­da­tu­ko ditu egi­tu­raz­ko ara­zo horiek eta haie­ki­ko erro­ti­ko kon­pon­bi­deak uda­le­tan nahiz dipu­tazioe­tan? Inork ez du alda­rri­ka­tu­ko edo eskai­ni­ko pro­duk­zio-bideak mai­la guz­tie­tan gure esku har­tze­rik, ere­mu ins­ti­tu­zio­na­lean hala­ko plan­te­amen­du­rik inork egi­ten ez due­la­ko bes­te­rik ez, hala egin dute­nak baz­ter­tuak edo bir­zi­kla­tuak izan dire­la­ko, eta huts egi­ten zaie­na ez da dipu­tatu edo zine­gotzi izan­go.

Boz­katzea­re­kin bate­ra jaki­tun izan behar dugu, gaur egun­go gau­zak dau­den beza­la, sis­te­ma­ren bene­ta­ko tres­na bila­katzen zare­la nahi edo ez, eta zure boz­ka era­bi­lia izan­go da, horrez gain, posi­ble eta ezi­nez­koa dena­ren arte­ko ezta­bai­da-dina­mi­ka daka­rre­la bere­kin, sis­te­ma beti­kotze alde­ra. Boz­katzea bera kues­tio­natzen ez bada, ez dugu ara­zoak erro­tik kon­pon­tze­ko plan­te­amen­du­rik, horren­bes­tez, sis­te­ma kapi­ta­lis­tak eta bera­ren ins­ti­tu­zioen beso luzeek modu batean edo bes­tean saihes­ten dituz­ten partxeak izan­go dira. Ez deza­gun ahaz­tu kapi­ta­lak bel­dur­tze­ko balia­bi­de uga­ri ditue­la egu­ne­ro­ko bizitza­ren espa­rru guz­tie­tan gel­di-gel­di egon gai­te­zen.

EH Bil­du­ko zen­bait boze­ra­mai­lek publi­ko­ki adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra, gober­natze­ko prest omen dau­de… gau­za jaki­na bada, zer dago pres­ta­sun horren barruan? Bada, gure iritzi­ra­ko, hala izan­go balitz, gober­nuan edo esta­tuan dagoen edo­zein alder­di­ren jar­du­te bera egin­go luke­te, eta hala­xe egin­go dute. Inoiz ausar­tu­ko ez zire­la­koan bageun­den ere, ehun­ka gau­za gau­za­tu dituz­te eta ez da ia ezer ger­ta­tu. Tira, zer­bait ger­tatzen da, bai­na baten batzuk, ez boz­katzeaz gain, egin­go dugu­naz ezta­bai­datzen gari gara han-hemen­ka.

Zer­ga­tik dio­gu ez dela ia ezer ger­tatzen? Bada, kapi­ta­lak eta heda­bi­deek par­tzial­ki eta han­di­nahi­ke­riaz ezku­tatzen duten arren, sis­te­ma­ren klu­be­ra azken orduan iritsi­ta­koak kez­ka­tu­rik dau­de, eta EH Bil­duz ari gara bere­zi­ki. Sis­te­man sar­tze­ko ges­tioak kapi­ta­la­ri kon­tze­sioak egi­tea eka­rri ditu bere­kin, bai eta, Eus­kal Herri­ko lan­gi­leak defen­tsa­rik gabe uztea ere (bere­zi­ki lan­gi­le kla­sea), eta oina­rriek hala­koak asi­mi­la­tu ote dituz­ten gal­detzen dio­te haren burua­ri. Edo­no­la ere, egin dute­na (gau­za batzuen aipa­me­na egin dugu soi­lik) gehi zein egoe­ra­tan utzi dituz­ten eus­kal pre­so poli­ti­koak (bizi­mo­dua hala moduz ate­ratzea ala espetxean ustel­tzea) zer egi­te­ko prest dau­den zan­tzua iza­teaz gain, era­kus­ten dute euren mai­la eti­koa eta noraino iritsi nahi duten poli­ti­ka mun­duan.

Dagoe­ne­ko ezin dugu hone­la­ko­rik esan: «ez dugu uler­tzen zer ger­tatzen den», «ETAk jakin­go du zer egin duen, izan­go ditu bere arra­zoiak»… gau­za bera Sor­tuk egin due­naz eta egi­ten ari denaz… edo «nik ez dut ezer uler­tzen eta etxean gel­di­tu­ko naiz…» Bai, eder­ki, bai­na hurren­go urtee­tan zer egin­go dugu? Nola defen­da­tu­ko ditu­gu gure lurra eta guta­rrak? Nola bide­ra­tu­ko dugu gure herria? Etxe­ga­betzeen aurrean oku­pa­zioa? Onar­tu­ko al dugu bel­tzean lan egi­tea edo lan ez egi­tea kapi­ta­lak eza­rri­ta­ko kupoan sar­tu ez iza­na­ga­tik? Noiz arte hona­ko egoe­ra hone­tan? Infor­ma­zioa jaso eta anto­la­tu bezain las­ter ekin die­zaio­gun oku­patzea­ri. Horre­tan eta mila­ka gaie­tan ez digu­te bes­te irten­bi­de­rik eskain­tzen. Geroz eta per­tso­na gehia­go ez da iris­ten hila­be­te amaie­ra­ra, horren­bes­tez, ez al da jar­du­nean has­te­ko nahi­koa moti­ba­zio?

Alter­na­ti­ba gutxi dagoe­la esan­go du nor­bai­tek. Bes­te batek alter­na­ti­ba­rik ez dagoe­la pen­tsa­tu­ko du agian. Egon badau­de bai, eta Eus­kal Herrian eza­gu­tu eta prak­ti­kan jarriak izan dira, batzue­tan lagun kopu­ru han­diak har­tu du par­te auzo, herri edo obra­ko asan­bla­da txi­ki eta han­die­tan, hain zuzen. Noiz­bait ara­zoak tal­de­ka lan­du dira eta irten­bi­deak bila­tu… Ezin­bes­te­koa da koor­di­na­tu­rik jar­du­tea. Kapi­ta­la­ren beso egi­le, poli­ti­ko eta koer­tzi­ti­boek jar­dun deza­ke­te edo­zein dina­mi­ka sek­to­ria­len aurrean, bai­na borro­ka koor­di­na­tuen aurrean zail­ta­sun han­dia­goak izan­go dituz­te. Dei egin­go genie­ke herri kon­tra­bo­te­re-enbrioi txi­kiei, horre­ta­ra, ez gina­te­ke ezein ins­tan­tzia ofi­zia­len edo alder­di­ren men­pe egon­go. Herrie­ta­ko edo auzoe­ta­ko ara­zo zehatzak lehe­netsi­ko lira­te­ke, non­dik-nora­koak jakin eta zer egin dai­te­keen era­ba­ki­ko litza­te­ke, afe­ra­ri aurre egin eta kon­pon­bi­dea bilatze alde­ra. Gure ustez, ideia balia­ga­rria da. Bes­tal­de, bis­ta­koa da kon­fian­tza eta zin­tzo­ta­su­na ezin­bes­te­koak dire­la kon­tu hau aurre­ra era­ma­te­ko, eta, zer esa­nik ez, boron­da­tez­ko lana izan beha­rra dago.

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik eta gehia­go­ga­tik, dei egi­ten dugu herrie­tan, auzoe­tan edo lan­to­kie­tan anto­latze­ko eta abs­ten­tzio akti­bo eta publi­koa­ren alde­ko alda­rria egi­te­ko. Aski da, iru­zu­rrik ez! men­di­ze­rra­ko txa­le­tik ez! nola edo hala kapi­ta­la­ri haien burua sal­du dio­ten sin­di­ka­tu eta alder­die­ta­ko buro­kra­zia­rik ez!

Dei egi­ten dugu infor­matzea, elkar eza­gutzea, komu­ni­katzea, ezta­bai­datzea eta era­ba­kiak har­tzea ahanz­tu­ran eta egu­ne­ro­koe­tan ez uzte­ko, ezin­bes­te­koak bai­ti­ra gure bizitzan, bai eta, gure­gan­dik urru­ti bal­din­tza kas­ka­rre­tan bizi diren giza­kien bizitzan eta gure atze­tik eto­rri­ko dire­nean ere. Ez dago ezi­nez­ko ezer. Borro­ka­tu gabe aban­do­natzen dena gal­tzen da baka­rrik. Anto­la­kun­tza eta borro­ka. Eus­kal Herri­ko inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde, aurre­ra beti.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko otsa­ria­ren 20n

[ES]

El artícu­lo sobre la abs­ten­ción que a con­ti­nua­ción adjun­ta­mos fue escri­to y publi­ca­do a pri­me­ros de octu­bre del 2018. Es cier­to que en estos meses han ocu­rri­do muchas cosas sobre las que hacer hin­ca­pié, pero un artícu­lo tie­ne sus lími­tes. Sub­ra­yar las elec­cio­nes euro­peas que no se men­cio­na­ban y los cam­bios de fechas que han acae­ci­do. Por lo demás, nos reafir­ma­mos que Eus­kal Herria tie­ne que hacer su camino inde­pen­dien­te que no pue­de ser otro que la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca. Es el úni­co plan­tea­mien­to soli­da­rio pen­san­do en el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y en su cla­se obre­ra en par­ti­cu­lar.

Nos dicen, por acti­va y por pasi­va que las elec­cio­nes en Eus­kal Herria sur serán alre­de­dor de Mayo del pró­xi­mo 2019. Elec­cio­nes para los ayun­ta­mien­tos, las dipu­tacio­nes de las vas­con­ga­das y las fora­les nava­rras. Ya vere­mos pero, en todo caso, las fechas no son el pro­ble­ma y no nos preo­cu­pan. Esos no son más que los espec­tácu­los pre­elec­to­ra­les que cada 4 años nos mon­tan. Pare­ce que es así y nada pode­mos hacer al res­pec­to.

Hace tiem­po que se veía venir a la com­pa­ñía tea­tral al com­ple­to y cuan­do hacen des­pa­re­cer al MLNV y Sor­tu acep­ta la ley de par­ti­dos y se suma al club de los «bue­nos», se aca­bó com­pa­gi­nar la diná­mi­ca polí­ti­co-mili­tar, la lucha popu­lar, la lucha social, la lucha obre­ra… con la lucha ins­ti­tu­cio­nal. Y final­men­te el com­ple­jo EH Bil­du, des­car­ta todas las luchas sal­vo la deci­sión de inte­grar­se defi­ni­ti­va­men­te, al mas puro esti­lo refor­mis­ta y peque­ño bur­gués, en el sis­te­ma que nos ocu­pa y explo­ta por medio de su cir­co ins­ti­tu­cio­nal, eco­nó­mi­co, repre­si­vo y mediá­ti­co.

Sere­mos cla­ros e inten­ta­re­mos ser bre­ves. ¿Alguien pien­sa para qué vale nues­tro voto si lue­go se enfa­dan por­que la patro­nal no les invi­ta? ¿Y qué harán para lograr ser invi­ta­dos? ¿Quién iba a pen­sar que home­na­jea­rían a miem­bros de los cuer­pos repre­si­vos, olvi­dán­do­se de cien­tos de caí­dos por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo? ¿Qué sig­ni­fi­ca la fir­ma de EH Bil­du con todo el par­la­men­to espa­ñol en coman­di­ta ase­gu­ran­do que las fuer­zas de «segu­ri­dad» espa­ño­las son las que defien­den «nues­tra demo­cra­cia» y «nues­tra cons­ti­tu­ción espa­ño­la»? ¿A cuen­ta de qué se feli­ci­ta a Trump por su vic­to­ria y por sus ejem­pla­res elec­cio­nes demo­crá­ti­cas? ¿Por qué cuan­do antes la Izquier­da aber­tza­le (hoy ofi­cial) decía NO, a pis­tas para vehícu­los que casi no los uti­li­za­rán en para­jes úni­cos de nues­tra tie­rra y, aho­ra, dice si? ¿Alguien tie­ne una expli­ca­ción sufi­cien­te acer­ca de la des­apa­ri­ción de Udal­bil­tza fue­ra a par­te de ser una entrega/​concesión a la sobe­ra­nía espa­ño­la? ¿Alguien pue­de expli­car por que des­apre­ció ESAIT?

Por­que eso de las polí­ti­cas inclu­si­vas… la uni­la­te­ra­li­dad y la hori­zon­ta­li­dad y la diver­si­dad, no son más que manio­bras para ceder ante el capi­tal y dar­le aun más poder. Pues todo eso nos tie­ne bas­tan­te hartitos/​as. Lo mis­mo que esto es posi­ble y eso es impo­si­ble. Lo que es posi­ble es lo que le intere­sa al sis­te­ma, y al revés. Ya es Casua­li­dad. Bas­ta ya de escon­der la lucha de cla­ses con argu­men­tos de la peque­ña bur­gue­sía.

¿Alguien pien­sa que EH Bil­du va a defen­der a la cla­se obre­ra vas­ca has­ta sus últi­mas con­se­cuen­cias, o Ahal dugu/​podemos con las hipo­te­cas de los cha­lets de sus direc­cio­nes? Alguien pien­sa que acep­tan­do la par­ti­ción de Eus­kal Herria (el preám­bu­lo del nue­vo esta­tu­to fir­ma­do por EH Bil­du y el PNV lo hace) se pue­de fir­mar algún acuer­do en posi­ti­vo. ¿Hay alguien en este país que ade­más de las estruc­tu­ras del PNV y cier­to nume­ro de afi­lia­dos (más las dere­chas espa­ño­las) se pue­den fiar del PNV? Si no hay modo de fiar­se ¿por qué nos han enga­ña­do mil y una veces? ¿por qué Sor­tu son­ríe pen­san­do que le han pilla­do al PNV con esta fir­ma del preám­bu­lo del Esta­tu­to? Hace muchos años algún inge­nuo podría pen­sar que EH Bil­du le ha enga­ña­do a la bur­gue­sía del PNV, pero lo cier­to es que esa fir­ma, jun­to con muchas otras seña­les, supo­ne el deseo de gober­nar como ellos y con ellos, es decir con la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la y el capi­tal.

¿Quién que mili­te en los dife­ren­tes sec­to­res del movi­mien­to popu­lar, en el movi­mien­to veci­nal, en el movi­mien­to obre­ro (que ya se han encar­ga­do varios de dejar­lo en la UCI), en el movi­mien­to social, en el movi­mien­to estu­dian­til o en diná­mi­cas de denun­cia y de soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta pue­de fiar­se de alguien que ha dese­cho todo ello? Ha dese­cho todo lo que el capi­tal que­ría y duran­te lar­gas dece­nas de años no había podi­do ¿Es que alguien con plan­tea­mien­tos revo­lu­cio­na­rios se pue­de fiar de esos nue­vos inqui­li­nos del sis­te­ma?

La cri­sis ha veni­do para que­dar­se y hay índi­ces muy preo­cu­pan­tes. Las polí­ti­cas y medi­das aran­ce­la­rias toma­das sobre todo por la poten­cia impe­ria­lis­ta de los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca del Nor­te y su gran agu­je­ro negro que supo­ne la mul­ti­mi­llo­na­ria deu­da públi­ca. El con­ti­nuo saqueo mun­dial median­te las gue­rras dise­ña­das en Tel-aviv, Riad, Lon­dres, Ber­lín Paris o Washing­ton. La des­truc­ción de infra­es­truc­tu­ras y cul­tu­ras de paí­ses sobe­ra­nos. Ham­bre, cóle­ra, deses­pe­ra­ción y un odio hacia occi­den­te que el tiem­po nos dirá has­ta dón­de pue­de lle­gar. Y por des­gra­cia esto no ha hecho más que empe­zar. Para todos y todas pero con la sal­ve­dad de que noso­tras vivi­mos en un país capi­ta­lis­ta y toda­vía tene­mos, muchos y muchas de noso­tras, medios de sub­sis­ten­cia. Y no que­re­mos ofen­der a nadie con lo de las ban­de­ras ama­ri­llas (sim­bo­lo­gía de aco­gi­da para los que huyen de la gue­rra), pero son par­te de la ocul­ta­ción y pro­lon­ga­ción de las gue­rras impe­ria­lis­tas lo que­ra­mos o no.

¿Qué hare­mos cuan­do la soli­da­ri­dad se con­vier­ta entre nues­tro pan o el de ellos y ellas? Y no es un dis­cur­so popu­lis­ta o facha el que plan­tea­mos. Solo hay una mane­ra de no dispu­tar­se el pan. Haga­mos la revo­lu­ción social vas­ca (entre otras) y aca­ba­re­mos con las gue­rras impe­ria­lis­tas y con sus con­se­cuen­cias como son la migra­ción, el ham­bre, el cóle­ra, la incul­tu­ra o la impo­si­ción de la cul­tu­ra judeo cris­tia­na. No hay otra solu­ción via­ble que la toma del poder revo­lu­cio­na­rio por par­te de la cla­se obre­ra, de los de aba­jo y sus alia­dos, aquí y allí. Y no olvi­de­mos que el Esta­do espa­ñol y Eus­kal Herria siguen man­dan­do bom­bas y equi­pa­mien­to mili­tar a ase­si­nos decla­ra­dos sin que aquí pase nada gra­ve que revuel­va nues­tras vidas de dia­rio.

¿Quién va a defen­der, y apor­tar solu­cio­nes de raíz, en los ayun­ta­mien­tos o dipu­tacio­nes a todos los pro­ble­mas estruc­tu­ra­les que pade­ce­mos? Nadie rei­vin­di­ca­rá ni nos ofre­ce­rá coger en nues­tras manos los medios de pro­duc­ción a todos los nive­les. Sim­ple­men­te por­que ya no hay nadie en ese ámbi­to ins­ti­tu­cio­nal que lo plan­tee. O les han apar­ta­do o se han reci­cla­do. O se han ido.

Hay que ser cons­cien­te que votan­do, tal y como están las cosas hoy en día, te con­vier­tes, quie­ras o no, en una autén­ti­ca herra­mien­ta del sis­te­ma. Se uti­li­za­rá tu voto y lo que con­lle­va, esa diná­mi­ca de dis­cu­sión de lo posi­ble e impo­si­ble, para per­pe­tuar al sis­te­ma. Si no se cues­tio­na el hecho mis­mo de ir a votar no esta­mos plan­tean­do solu­cio­nar los pro­ble­mas de raíz. Serán par­ches que el sis­te­ma capi­ta­lis­ta y sus lar­gos bra­zos en las ins­ti­tu­cio­nes los sor­tea­rán de una u otra mane­ra. Sin olvi­dar que, dia­ria­men­te, al capi­tal le sobran mie­do y medios para asus­tar­nos en todos los ámbi­tos de la vida con el obje­ti­vo de que este­mos bien quie­tos.

Es públi­co que voce­ros de EH Bil­du han mani­fes­ta­do públi­ca­men­te que están dis­pues­tos para gober­nar… ¿Qué pen­sa­mos que encie­rra esa dis­po­si­ción? Eso quie­re decir que si lle­ga el caso harán lo que ten­ga que hacer cual­quier par­ti­do de gobierno, de Esta­do. Y ellos lo harán. Hay cien­tos de cosas que pen­sa­mos que nun­ca se atre­ve­rían a hacer y lo han hecho y no ha pasa­do casi nada. Bueno, pasa que aquí y allí esta­mos gen­tes deba­tien­do que hacer ade­más de no votar.

Y deci­mos que no pasa casi nada por­que aun­que lo ocul­ten par­cial­men­te a nivel gran­di­lo­cuen­te tan­to el capi­tal como los medios de comu­ni­ca­ción, algu­nos que han lle­ga­do a últi­ma hora al club del sis­te­ma, si están preo­cu­pa­dos. Y habla­mos de EH Bil­du sobre todo. Se inte­rro­gan si la ges­tión de entra­da en el sis­te­ma, con lo que con­lle­va de con­ce­sio­nes al capi­tal y fal­ta de defen­sa del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co y su cla­se obre­ra en espe­cial, están sien­do asi­mi­la­dos por sus bases. De todos modos, con todo lo que han hecho ya (solo hemos men­cio­na­do algu­nas cosas), más dejar a los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas que se bus­quen la vida o se pudran en las cár­ce­les, es una señal de lo que están dis­pues­tos a hacer y deno­ta el cala­do éti­co y el alcan­ce polí­ti­co de has­ta dón­de quie­ren lle­gar.

Y ya no pode­mos decir aque­llo de que «no enten­de­mos lo que pasa», «ETA sabrá lo que ha hecho, sus razo­nes ten­dría»… lo mis­mo sobre lo que ha hecho y está hacien­do Sor­tu… o «yo no entien­do nada y me que­do en casa…» Ya. Muy bien. Y duran­te los siguien­tes años ¿qué hace­mos? ¿Cómo defen­de­mos a nues­tra tie­rra y a nues­tra gen­te? ¿Cómo mane­ja­mos Eus­kal Herria? ¿Ocu­pa­mos cada vez que haya desahu­cios? ¿Vamos a admi­tir que alguien tra­ba­je en negro, o que no tra­ba­je por­que no entra en el cupo esta­ble­ci­do por el capi­tal? ¿Has­ta cuan­do esta situa­ción? Ocu­pe­mos en cuan­to nos infor­me­mos y orga­ni­ce­mos. No nos ofre­cen otras sali­das en este y en otros mil temas. Cada vez hay más gen­te a la que no le lle­ga para el final de mes. ¿Es que eso no nos moti­va para pen­sar en actuar?

Alguien dirá que muchas alter­na­ti­vas no hay. Alguien pen­sa­rá que qui­zá nin­gu­na. Sí las hay y en Eus­kal Herria las hemos cono­ci­do y prac­ti­ca­do. A veces entre bas­tan­te gen­te. Eso no es otra cosa que las asam­bleas de barrio, pue­blo o tajo. Peque­ñas y gran­des. A veces inclu­so con gru­pi­tos de gen­te tra­ba­jan­do dife­ren­tes pro­ble­mas y bus­can­do solu­cio­nes… Coordinados/​as. Eso es impres­cin­di­ble. El capi­tal, sus bra­zos eje­cu­to­res polí­ti­cos o coer­ci­ti­vos pue­den actuar ante una diná­mi­ca sec­to­rial pero lo ten­drán más difí­cil si las luchas se coor­di­nan. Lla­ma­ría­mos a eso peque­ños embrio­nes de con­tra poder popu­lar. Es decir que no ten­dría­mos que depen­der de nin­gu­na ins­tan­cia ofi­cial o de par­ti­do. Lo que pri­ma­ria saber es lo que ocu­rre en un pue­blo o barrio ante una pro­ble­má­ti­ca con­cre­ta y a ver qué pode­mos hacer para enca­rar­lo y solu­cio­nar­lo. Cree­mos que como idea pue­de valer. Es evi­den­te que la con­fian­za y la hon­ra­dez son ele­men­tos impres­cin­di­bles para poder lle­var todo esto ade­lan­te. Y ni qué decir tie­ne que el tra­ba­jo habrá de ser volun­ta­rio.

Por todo ello y más, hace­mos un lla­ma­mien­to a orga­ni­zar­nos en pue­blos, barrios o cen­tros de tra­ba­jo para hacer un plan­tea­mien­to cla­ro a la abs­ten­ción acti­va, públi­ca y revo­lu­cio­na­ria. Bas­ta ya de far­sas, de cha­lets en la sie­rra, de buro­cra­cias de sin­di­ca­tos y par­ti­dos ven­di­dos, de una u otra mane­ra, al capi­tal.

Hace­mos un lla­ma­mien­to a no dejar en el olvi­do y en los pro­ble­mas del día a día, esta for­ma de infor­ma­ción, de cono­cer­nos, de comu­ni­ca­ción, de deba­te y de toma de deci­sio­nes. Estas son vita­les para nues­tras vidas, para las de otros seres huma­nos que mal­vi­ven lejos de noso­tros y para los que ven­drán detrás de noso­tros. Nada es impo­si­ble. Solo se pier­de lo que se aban­do­na sin lucha. Orga­ni­za­ción y lucha. Por la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo para Eus­kal Herria, siem­pre ade­lan­te.

Jon Irre­ba­so Atutxa

19 de febre­ro de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *