Ikuspegiak (I) /​Perspectivas (I)

[EUS]

Gaur egun­go tes­tuin­gu­ruan inde­pen­den­tzia­ren alde­ko mugi­men­du sozia­lis­ta berres­ku­ra­tu­ko duen estra­te­gia iraul­tzai­lea garatze­ko, beha­rrez­koa da aspal­di­ko eta garai berrie­ta­ko kon­trae­san kapi­ta­lis­tek Eus­kal Herrian har­tzen duten itxu­ra­ren ingu­ru­ko gutxie­ne­ko akor­dio bate­ra hel­tzea. Hau da lehen zatia­ren hel­bu­rua. Tal­ka egi­ten duten kla­see­tan ger­ta­tu diren alda­ke­tak uler­tu behar dira ondo­ren, bur­ge­sia­ren­gan, bere zen­tzu oina­rriz­koan, eta pro­le­ta­riotza edo herri lan­gi­lea­ren­gan ger­ta­tu­ta­koak, zen­tzu oro­ko­rrean. Hau da biga­rren ata­la­ren hel­bu­rua. Azke­nik ezta­bai­da­ra­ko pun­tu batzuk pro­po­sa­tu­ko dira. Atal bakoitzak lau orri baino gehia­go ez iza­te­ko aha­le­gi­na egin da.

Lehena

Espai­nia eta Fran­tzia­ko inpe­ria­lis­moa urdu­ri eta bel­dur­tu­ta dago. Bate­tik, Macró­nen erre­gi­me­nean ner­bio­ak nagu­sitzen ari dira bere porrot eko­no­mi­koa­ga­tik: %2ko haz­kun­dea hitze­man zuen 2018an eta %1,9 2019an, baino lehen sei hila­be­tean izan duen ahul­ta­sun eko­no­mi­ko oro­ko­rra eta bar­ne­ko ahul­ta­su­nak bi urte­ta­ra­ko %1,7ra ego­kitze­ra behar­tu du, Fran­tzia­ko ban­kuak berak %1,6ra jaitsi due­la­rik 2018rako. Igoe­ra horrek han­dia diru­di 2016ko %1,1arekin alde­ra­tuz, baino ez da ezer Txi­na­ren %6,9ko haz­kun­dea­re­kin, ez eta men­de­bal­de­ko blo­keo eko­no­mi­ko gogo­rra pai­ra­tu arren Fran­tzia­re­kin alde­ra­tuz seku­la­ko erre­kur­tsoak dituen Erru­sia­ren %1,5ko haz­kun­dea­re­kin alde­ra­tuz.

Gel­dial­di eko­no­mi­koak defi­zit fis­ka­la BPG-aren %2,6an man­ten­tzea eka­rri du, 2017ko kopu­ru bera, %2,3ra murriz­tea espe­ro zen arren. Dagoe­ne­ko ezi­nez­koa da. Nazioar­te­ko Mone­ta Fun­tsa­ren (NMF) ara­be­ra Fran­tzia­ko kapi­ta­lis­moak 2017 eta 2022aren artean mun­du­ko hie­rar­kian zaz­pi­ga­rren postua man­ten­tzen du, baino epe ertai­ne­ra jais­ten joa­te­ko joe­ra dau­ka bes­te­la­ko herrial­de batzuk gorantz ari dire­la­ko indar han­diz. 2008tik lan­gi­le fami­lia bakoitzak sol­da­tan izan duen bataz bes­te­ko gale­ra 440 euro­koa da, eta horrek, gizar­te mai­lan egon diren murriz­ke­ta gogo­rre­kin bate­ra herria­ren hase­rrea eka­rri du nabar­men. Adie­raz­ga­rri bat, txa­le­ko horien mugi­men­dua da, bai­na ez da baka­rra. Erre­pre­sioa area­go­tu eta 100 euro­ko limos­na lotsa­ga­rria ema­teak herri hase­rrea gel­dia­ra­zi du. 89.000 poli­zia dau­de kapi­ta­lis­moa­ren defen­tsa­ren lehen lerroan, bai­na biga­rren lerroan uni­ta­te mili­ta­rrak dau­de… gaur arte 5339 lagun atxi­lo­tu dituz­te, mobi­li­za­zioek iraun duten bi hila­be­te haue­tan.

Espai­nia­ko kapi­ta­lis­moa, bes­tal­de, ika­ra­tu­ta dago 2010eko mai­le­ta­ra ero­ri dela­ko Ibex 35a, etor­ki­zu­nean bur­ge­siak duen kon­fian­tza fal­ta­ren era­kus­le naba­ria bes­teak bes­te. Izan ere, NMF-aren ara­be­ra Espai­nia­ko kapi­ta­lis­moa 2009an zor­tzi­ga­rren pos­tu­ra jaitsi zen, hama­lau­ga­rre­ne­ra 2017an, eta hama­bos­ga­rre­ne­ra jaitsi­ko da 2021erako, edo Expan­sion aldiz­ka­ria­ren ara­be­ra hama­sei­ga­rre­ne­ra. Hau gutxi balitz, mun­du mai­la­ko motel­tze honek turis­moa­ri era­gi­ten dio, defi­zit erral­doia murriz­tea zail­tzen du, espor­ta­zioak gutxi­tu eta inpor­ta­zioak han­ditzen ditu, petro­lioa­ren pre­zioa igotze­ko bel­du­rrez beti…

Egi­tu­raz­ko ara­zo hauei pro­duk­ti­bi­ta­te txi­kia gehi­tu behar zaie, denen artean era­ba­kio­rre­na: 2013an sor­tu ziren lan­pos­tuen %78k bataz bes­te­koa baino pro­duk­ti­bi­ta­te txi­kia­goa dute eta 2016ean, erka­tu­ta­ko azken urtea, Espai­nian per­tso­na­ko pro­duk­ti­bi­ta­tea 67.000koa zen, Euro­gu­ne­ko 75.000aren aldean. Esta­tu mai­la­ko pro­duk­ti­bi­ta­tea %0,5 hazi zen 2015ean eta 2016ean %0,6, Euro­pan hurre­nez hurren %1,7 eta %1,3 hazi zen bitar­tean. Espai­nia­ko pro­duk­ti­bi­ta­teak 32 eko­no­mia indar­tsue­nen zerren­dan hogei­ta bede­ratzi­ga­rren lekua betetzen du, eta Euro­pa­tik kan­po­ko herrial­deen igoe­ra­re­kin behe­raz­ko joe­ra har­tu du nabar­men. Esta­tua­ren oina­rriz­ko egi­tu­ran dau­de atze­ra­pen honen arra­zoi his­to­ri­koak: Lan­gi­le­ria­ren %42k ez dau­ka goi mai­la­ko ikas­ke­ta­rik, eta Euro­gu­nean %29,5ek baka­rrik. Lan­ga­be­zia­ren murriz­ke­ta kon­tra­tu berrien pre­ka­rie­ta­te­tik eto­rri da, are gehia­go, kri­sia­re­kin 3,6 miloi lan­pos­tu gal­du ziren eta geroz­tik 2,5 miloi baka­rrik sor­tu dira, lanor­duen %60 baka­rrik berres­ku­ra­tu dela­rik.

Bai, Espai­niar eta Fran­tziar inpe­ria­lis­moak urdu­ri eta bel­dur­tu­ta dau­de. Inpe­ria­lis­mo guz­tia erotzear dago mun­du mai­la­ko moz­ki­nen tasak jais­te­ko joe­ra iza­ten jarraitzen due­la­ko, 2007tik dara­bil­ten gehie­giz­ko esplo­ta­zio eta lapu­rre­ta aha­le­gin bider­ka­tuek ez dute­la­ko garai bai­kor luze bat zabal­tze­rik lor­tzen, eta itxu­ra guz­tien ara­be­ra kri­sia sakon­du­ko dela­ko 2019an. Fik­zioz­ko kapi­ta­lak eta kapi­tal espe­ku­latzai­leak, “itzal­pe­ko ban­kak” eta abar, min­bi­zia beza­la hedatzen ari dire­la­ko, gaiz­ki izen­da­tu­ta­ko “kan­po” gas­tuak, natu­ra­ren sun­tsi­ke­ta kapi­ta­lis­ta ekar­tzen dute­nak, gel­die­zi­nak dire­la­ko. Lehen­gaiak eta ener­gia xahutzen dire­la­ko. Eli­ka­gaiak gares­ti­tu egi­ten dira, neu­rriz gabe han­ditzen diren kos­tu tek­ni­ko zien­ti­fi­koen­ga­tik. Mun­du mai­la­ko zorra neu­rri­rik gabe haz­ten ari dela­ko katas­tro­fe baten ata­rian koka­tu arte. Lan­gi­le borro­kak eta herri borro­kak han­ditzen ari dire­la­ko, mun­du mai­lan moz­ki­nei eus­te­ko izu­ga­rri han­di­tu diren pobretze eta pre­ka­rie­ta­teak erre­sis­ten­tzia horiek eli­katzen ditue­la­ko. Bir­jaiotzen ari den Faxis­moak Esta­tu batzue­tan orain­dik balia­ga­rri zaien gezur par­la­men­ta­rio-demo­kra­ti­koa kon­tro­le­tik ate­ra deza­ke­la­ko. Inpe­ria­lis­mo barru­ko kon­trae­sa­nak eta lehiak piz­ten dire­la­ko, arma­gin­tza las­ter­ke­ta­ren ondo­rioz ima­ji­na ezi­nez­ko gas­tuak era­gi­nez. Ale­gia, labur­bil­duz Mar­xek Kapi­ta­la bere libu­ruan ager­tu eta azal­du zuen kapi­ta­lis­moa­ren meta­ke­ta lege oro­ko­rra betetzen ari dela­ko.

Gale­ra eko­no­mi­ko, ener­ge­ti­ko eta sozio eko­lo­gi­koa­ren fase hau, lau pun­tu kez­ka­ga­rri haue­tan labur­bil­du deza­ke­gu.

Bat, inpe­ria­lis­moa­ren zuzen­da­ritza poli­ti­koa­ren kri­sia; Kapi­ta­la­ren gober­nu era­ba­kio­rrak –Esta­tu batuak, Erre­su­ma Batua, Ale­ma­nia, Fran­tzia, Ita­lia, Japo­nia, Bel­gi­ka… tar­te­koak eta ahu­la­goak ez aipatzea­ga­tik– Zuzen­da­ritza poli­ti­ko eta estra­te­gi­ko­ra­ko ara­zo larrie­kin dabil­tza. Bi, epe ertain eta luzean Txi­na herri­koiak eta Erru­siak gidatzen duten bata­sun euro-asia­rra, kapi­ta­lis­moa­ren oina­rriak bost ata­le­tan sun­tsitzea era­gi­ten ari da: bata­sun poli­ti­ko han­dia­goa, lana­ren pro­duk­ti­bi­ta­tea eta finan­tzen kon­tro­la, tekno-zien­tzia zibil eta mili­ta­rra, ener­gia eta biz­tan­le­ria erre­kur­tsoe­tan nagu­si­ta­su­na, inpe­ria­lis­moa bezain basa­tia ez den nazioar­te­ko poli­ti­ka bat, Men­de­bal­de­tik urrun­tzen ari diren bes­te­la­ko alia­tuak ekar­tzen ari dena. Hiru, Mun­du mai­la eta ere­mu bakoitza­ren kon­tro­lik eza, pla­ne­tan zehar ditu­gun gerra eko­no­mi­koe­kin bate­ra. Eta lau, Esta­tu batuek zuzen­du ta gai­ne­ra­ko herrial­de han­diek babes­tu­ta­ko arma­men­tis­mo inpe­ria­lis­ta, gizar­te eta kul­tu­ral mai­la­ko berrar­matzea, arra­za­ke­ria eta neo­fa­xis­moak lagun­du­ta, era­so berrie­ta­ra­ko bal­din­tzak sor­tzen: Txi­na herri­koia, Erru­sia, Iran, Vene­zue­la, Kuba, Boli­via, Siria, Sudan, Korea, Yemen…

Trum­pen gober­nuak ordez­katzen duen mun­du­ko kapi­ta­la­ren korron­te han­diak bere nora­bi­de inpe­ria­lis­ta eza­rri nahi du gai­ne­ra­ko kapi­ta­la dizi­pli­na­ra eka­rriz. Lau meto­do han­di era­bil­tzen ditu: Esta­tu batuen nagu­si­go oro­ko­rra berres­ku­ra­tu; berauk sor­tu­ta­ko kaos mun­dia­lean nagu­si­go poli­ti­ko eta mili­ta­rra indar­tu; Esta­tu eta herrial­de bihu­rriak ito eta men­de­ratze­ko finan­tza eta ener­gia nagu­si­goa eza­rri; eta mezu neo­fa­xis­ta, arra­zis­ta, kris­tau fun­da­men­ta­lis­ta, patriar­kal, hiper­kon­tsu­mis­ta eta ultra­de­sa­rroi­lis­tak dituen irra­zio­na­lis­mo berri baten sorre­ra bul­tzatzea, mun­du osoan zabal­tzen ari den masa indar sozio­po­li­ti­ko kon­trai­raul­tzai­le batek indar­tua. Ez dugu nahi­koa leku­rik behar beza­la azal­tze­ko bere zuzen­da­ritza inpo­sa­tu nahi duen bes­te korron­te bur­ges han­dia­ren ezau­ga­rriak.

Zuze­nean edo zehar­ka eus­kal herri lan­gi­lea zapal­duz bere moz­ki­nak han­ditzen dituen bur­ge­siak, kez­kaz begi­ratzen dio bera babes­ten duten Esta­tuen hon­datze pro­ze­sua­ri, horiek gabe gero eta txi­kia­goa duen bote­re auto­no­mi­ko-erre­gio­na­la den­bo­ra gutxian hon­do­ra­tu­ko litza­te­ke­la­ko, erre­for­mis­moa­ren lagun­tza­rik ez badu behin­tzat. Iza­tez, erre­for­mis­mo aber­tza­lea 2010etik Eus­kal Herrian orde­na kapi­ta­lis­ta man­ten­tze­ko eus­ka­rri nagu­sia izan da, inpo­sa­tu­ri­ko lege­dia onar­tu eta espai­niar eta fran­tziar erre­for­mis­moa­re­kin bate­ra, gre­bak, lan­gi­le borro­kak eta borro­ka herri­ta­rrak gel­ditzea­ri ekin zio­ne­tik. Bur­ge­sia sen­do­tu eta pro­le­ta­riotza, eus­kal herri lan­gi­lea, ahul­tzea izan dira kapi­ta­la­ri bede­ratzi urte baino gehia­goz lagun­du iza­na­ren emaitza baka­rra

Inpe­ria­lis­moa bere zuzen­da­ritza poli­ti­ko fal­ta­ga­tik kri­sian dago bai­na Eus­kal herrian bur­ge­sia­ren era­ba­te­ko orno gabetze bat ger­ta­tu da: Ez da exis­titzen lehen aipatzen zen “bur­ge­sia nazio­nal” hori… Eus­kal Herri­ko goi bur­ge­sia kapi­ta­lis­mo fran­tses eta espai­nia­rrean fun­tsez­koak dira, eta Ipa­rral­dean kla­se sozia­la oso­rik da Pari­sen alde­koa, bur­ge­sia txi­kia­ren sek­to­re bakan batzuk ken­du­ta. Gipuz­koa eta Biz­kaian, eta Ara­ban mai­la txi­kia­goan, erdi eta behe mai­la­ko bur­ge­sak auto­no­mis­tak dira, eta Ara­ban espai­no­lis­ta den sek­to­re bat dago. Nafa­rroan erdi mai­la­ko bur­ge­sia espai­no­lis­ta eta erre­gio­na­lis­ta da eta behe mai­la­ko bur­ge­siak Eus­kal auto­no­mi erki­de­goa­ren auto­no­mi mai­la ames­ten du gehie­nez ere.

“Nazio proiek­tu bur­ge­sa” hemen ez ego­tea­ren arra­zoiak erra­zak dira azal­tzen eta ez ditu­gu aipa­tu­ko. Bur­ge­sia­ren orno gabetzea, era­kar­tzen duten bi poloek – Paris eta Madril- Euro­par bata­su­nean dituz­ten interes pro­pioen era­gi­nez, han­ditzen ari da eten­ga­be. Horren adi­bi­de nahi­ko adie­raz­ga­rri, Gipuz­koa, Biz­kaia eta neu­rri txi­kia­goan Ara­bar bur­ges txi­ki eta ertai­nek dituz­ten proiek­tuek ozto­po­ak baino ez dituz­te aur­ki­tu Erki­de­goa Gali­zia­ko ardatz atlan­ti­koa­re­kin eta Kata­lu­nia­ko ardatz medi­te­rra­neo­are­kin eta Madril eta Paris ardatza­re­kin lotu­ko duten Abia­du­ra han­di­ko kora­pi­loa, eta Bil­bo­ko super por­tua beza­la­ko pla­ne­tan. Erdi goi-mai­la­ko tek­no­lo­gia eta goi mai­la­ko turis­moa bil­tzen dituz­te, eta finan­tza balia­bi­de eta balia­bi­de admi­nis­tra­ti­bo ego­kiak behar dituz­te horre­ta­ra­ko, baino Madril eta Pari­sek ez dute horre­tan inter­esik. Ipa­rral­de­ko bur­ge­sia­ren sek­to­re txi­ki batek begi onez ikus­ten du proiek­tua, baino bada­ki­te Pari­sen men­pe dau­de­la hone­kin aurre­ra egi­te­ko, eta Paris ipa­rral­de­ra begi­ra dago. Iru­ñea aldean eta Gas­tei­zen aldiz Euro­par Bata­su­ne­ko auto­mo­bil­gin­tza­ra begi­ra dau­de, lehen sek­to­rea­ren mer­ka­tuan eta ardoa­ren nazioar­te­ko mer­ka­tuan.

Badi­ra herri lan­gi­lea zapal­tzen duten bur­ges sek­to­re ezber­di­nak batzen dituz­ten bi gau­za. Biek bilatzen dituz­te Esta­tu espai­niar eta Fran­tse­sa­ri oho­re egi­tea. Bata, eta oro­ko­rra, mun­du mai­la­ko kon­pe­ten­tzia­ri aurre egi­te­ko haien babe­sa erre­gutzea, esta­tu horien lagun­tza­rik ezean era­bat babes­ga­be egon­go lira­te­ke­la­ko. Hegoal­de­ko bur­ge­siak zai­la­go du mun­du mai­lan lehiatzea esta­tu espai­nia­rra­ren ahul­da­dea­ga­tik, eta Geroa Bai Nafa­rroan eta EAJ EAE‑n, hitz-jario for­ma­lis­ta eta auto­no­mis­ta bate­kin mala­ba­ris­moak egi­nez esta­li behar iza­ten dute eten­ga­be gau­zatzen duten belau­ni­katzea. Bai­na Pari­sen, eta batez ere Madri­len zen­tra­lis­moa eta nazio­na­lis­mo inpe­ria­lis­ta aurre­ra­ka doaz, nazioar­te­ko pre­sioa­ren aurrean eus­te­ko auke­ra era­gin­ko­rre­ne­ta­ko bat dire­la­ko. Bi Esta­tuo­tan ari da neo­fa­xis­moa haz­ten: Pari­sen, Macro­nek Pétain Anti iraul­tzai­le eta kola­bo­ra­zio­nis­ta gora­tu zuen, eta Espai­nian “Bir­kon­kis­ta­ren” alde­ko oihu geno­zi­da entzu­ten ari gara berriz.

Eus­kal Herri­ko bur­ge­siak batzen dituen bes­te gau­za nazio mai­la­ko kla­se borro­ka garaitze­ko gero eta gogotsua­go eskatzen duten lagun­tza erre­pre­si­boa da. Ipa­rral­dean txa­le­ko horien ager­pe­na euren artean tal­ka egi­ten duten pla­ka tek­to­ni­koen mugi­men­du sis­mi­koa izan da. Hegoal­dean nazio mai­la­ko kla­se borro­ka adie­raz­pi­de berriak era­kus­ten ari da, XXI. Men­de­ko kapi­ta­lis­moa­ren zapal­tze­ko modu anitzen adie­raz­ga­rri: Gaz­te­ria, ema­ku­me lan­gi­leak, pen­tsio­nis­tak, zer­bitzuak, ira­kas­leak, lan­gi­leak… Erre­pre­sioak beraz aur­pe­gi asko izan behar ditu, baino estra­te­gi­ko­ki, Esta­tu zapal­tzai­lee­tan zen­tra­li­za­tua izan behar du.

Goi mai­la­ko bur­ge­sia nor­malki ez da herrial­dean bizi, baino esta­tue­kin duen bata­su­na­ga­tik bote­re era­ba­ki-orra dau­ka. Biz­kaian, eta Gipuz­koa­ko zen­bait gune­tan, fin­ka­tu­ta­ko EAJ da bere bote­re ordez­ka­ritza­ren eran­tzu­lea. EAJ neo­li­be­ra­la da, uste­la eta ero­se­rra­za, bere poli­ti­ka eko­no­mi­koa por­la­na eta erai­kun­tzan oina­rritzen da, enpre­sa pri­ba­tuei eman­da­ko lagun­tze­tan, kon­tzer­ta­tu­ta­ko enpre­sa eta zer­bitzue­kin dituen hitzar­men ilu­ne­tan, eta Eus­kal Herria­ren oku­pa­zio fis­kal eta mora­la defen­datzen duen Eli­za­re­ki­ko dituen harre­ma­ne­tan. EAJ-aren­tzat EITB, Ertzain­tza, Foru Oga­su­nak, Mon­dra­gon Tal­dea eta aba­rren alde­ba­ka­rre­ko kon­tro­la ezin­bes­te­koak dira. EAJ‑k bada­ki Esta­tua­ren isil­ta­su­na­ren men­pe dagoe­la, honek ez bai­tu bere ustel­ke­ria iker­tu­ko, orde­na eta alie­natzea man­ten­tze­ko beha­rrez­koa duen bitar­tean.

Lehen atal hone­kin bukatze­ko, Esta­tu espai­no­la­ren oni­ritziz dele­ga­tu­ta­ko bote­rea admi­nis­tratzen duen blo­ke sozio­po­li­ti­koak – EAJ, EH Bil­du, PSOE eta U‑P – bere­bi­zi­ko aha­le­gi­nak egi­ten ditu Eus­kal Herrian kapi­ta­lis­moa ustel­tzen ari den kri­si sis­te­mi­koa­ren iru­di oker bat ema­te­ko: Kapi­ta­lis­moa era­sa­ten duen his­te­ria­ren adi­bi­de bel­dur­ga­rria da alder­di haue­ta­ko lau ordez­ka­ri ofi­zia­lek, gabon espi­ri­tuz zipriz­tin­du­ta, beren harre­man poli­ti­koak ospatze­ko egin­da­ko fami­lia argaz­kia. Argaz­kia Vocen­to beza­la­ko mani­pu­la­zio atze­ra­koia­ren indus­tria baten kon­tu­ra egin iza­nak, argi era­kus­ten du erre­for­mis­moa­ren estra­te­gia eta men egi­tea zein den, ikus­ki­zun alie­natzai­lea­ri lehen­ta­su­na ema­tea nazio mai­la­ko kla­se borro­ka inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta­ren gai­ne­tik.

Aurre­rantz

Eus­kal Herrian, 2019ko otsai­la­ren 19an

[ES]

Para la ela­bo­ra­ción de una estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria que ayu­de a la recu­pe­ra­ción del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta en el con­tex­to actual, pri­me­ro es nece­sa­rio lle­gar a un míni­mo acuer­do sobre la for­ma que adquie­ren las con­tra­dic­cio­nes capi­ta­lis­tas esen­cia­les y nue­vas en Eus­kal Herria. Este es el obje­ti­vo de la pri­me­ra entre­ga. Des­pués es nece­sa­rio des­cu­brir las trans­for­ma­cio­nes habi­das en las cla­ses en lucha, en el pro­le­ta­ria­do y en la bur­gue­sía en su sen­ti­do bási­co, y en el pue­blo tra­ba­ja­dor en su sen­ti­do gene­ral. Este es el obje­ti­vo de la segun­da entre­ga. Por últi­mo, en la ter­ce­ra se pro­pon­drán unos pun­tos a deba­te. Se inten­ta­rá que cada entre­ga no supere las cua­tro pági­nas.

Primera

El impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol está ner­vio­so y asus­ta­do. Por un lado, los ner­vios cun­den en el régi­men de Macrón por su fra­ca­so eco­nó­mi­co, que pro­me­tía un cre­ci­mien­to del 2% en 2018 y el 1,9% en 2019; pero la debi­li­dad eco­nó­mi­ca gene­ral e inter­na en el pri­mer semes­tre le ha obli­ga­do a revi­sar sus pre­vi­sio­nes al 1,7% para cada uno de los dos años, inclu­so el Ban­co de Fran­cia lo ha reba­ja­do el 1,6% para 2018, aumen­to que pare­ce mucho si lo com­pa­ra­mos con el 1,1% de 2016, pero que no es nada com­pa­ra­do con el 6,9% de Chi­na, o inclu­so del 1,5% de Rusia que está sufrien­do un fuer­te blo­queo eco­nó­mi­co occi­den­tal pero posee recur­sos ingen­tes si los com­pa­ra­mos con los del Esta­do fran­cés.

El parón eco­nó­mi­co hace que el défi­cit fis­cal se man­ten­ga en el 2,6% del PIB como en 2017, cuan­do se espe­ra­ba reba­jar­lo al 2,3%, algo ya impo­si­ble. Aun así, según el FMI, el capi­ta­lis­mo fran­cés con­ser­va el pues­to sép­ti­mo en la jerar­quía mun­dial entre 2017 y 2022, pero la ten­den­cia a medio pla­zo es que vaya des­cen­dien­do por­que otros paí­ses empu­jan hacia arri­ba con cre­cien­te fuer­za. Des­de 2008 la per­di­da media de sala­rio por fami­lia obre­ra es de 440 euros, lo que uni­do a las duras res­tric­cio­nes socia­les ha hecho esta­llar la ira popu­lar, una de cuyas expre­sio­nes son los cha­le­cos ama­ri­llos, pero no la úni­ca. La repre­sión incre­men­ta­da y la humi­llan­te limos­na de 100 euros detie­ne la ira popu­lar. 89.000 poli­cías están en pri­me­ra línea de defen­sa del capi­ta­lis­mo, pero detrás, en segun­da línea, están uni­da­des mili­ta­res… habien­do dete­ni­do has­ta la fecha a unas 5.339 per­so­nas en menos de dos meses de movi­li­za­cio­nes.

Por otro lado, el capi­tal espa­ñol asis­te asus­ta­do al des­plo­me del Ibex 35 has­ta nive­les de 2010 lo que indi­ca, entre otras cosas, la des­con­fian­za de la alta bur­gue­sía en el futu­ro. En efec­to, siem­pre según el FMI el capi­ta­lis­mo espa­ñol bajó del octa­vo pues­to en 2009, al cator­cea­vo en 2017 y baja­rá al quin­cea­vo en 2021, pero otra esti­ma­ción rea­li­za­da por la revis­ta Expan­sión reba­ja al Esta­do espa­ñol al die­ci­sei­sa­vo en 2021. Todos los indi­ca­ti­vos mues­tran el debi­li­ta­mien­to del PIB espa­ñol, que cae­rá más en 2019. Ade­más, la ralen­ti­za­ción mun­dial afec­ta al turis­mo, difi­cul­ta la reduc­ción del gigan­tes­co défi­cit, redu­ce las expor­ta­cio­nes y aumen­ta las impor­ta­cio­nes, y siem­pre bajo el temor de que no suba el pre­cio del cru­do…

A estos pro­ble­mas estruc­tu­ra­les se le suma el más deci­si­vo de todos, la baja pro­duc­ti­vi­dad: el 78% de los pues­tos de tra­ba­jo crea­dos des­de 2013 tie­nen una pro­duc­ti­vi­dad infe­rior al pro­me­dio y en 2016, el últi­mo año con­tras­ta­do, la pro­duc­ti­vi­dad por per­so­na en el Esta­do espa­ñol era de 67.000 mien­tras que la de la Euro­zo­na era de 75.000. La pro­duc­ti­vi­dad esta­tal cre­ció un 0,5% en 2015 y un 0,6% en 2016, mien­tras la de la Euro­zo­na un 1,7% y un 1,3% res­pec­ti­va­men­te. La pro­duc­ti­vi­dad espa­ño­la ocu­pa el pues­to vigé­si­mo noveno de las 32 eco­no­mías más poten­tes, y tien­de a la baja por el ascen­so de paí­ses no euro­peos. Este retro­ce­so tie­ne cau­sas his­tó­ri­cas en la mis­ma estruc­tu­ra ele­men­tal del Esta­do: el 42% de la pobla­ción tra­ba­ja­do­ra no tie­ne edu­ca­ción supe­rior, en la Euro­zo­na es solo el 29,5%. Y la reduc­ción del paro es debi­da fun­da­men­tal­men­te a la pre­ca­ri­za­ción de los nue­vos con­tra­tos; peor aún, y más sig­ni­fi­ca­ti­vo, de los 3,6 millo­nes de pues­tos de tra­ba­jo per­di­dos en la cri­sis, solo se han crea­do 2,5 millo­nes, mien­tras que se han recu­pe­ra­do úni­ca­men­te el 60% de las horas de tra­ba­jo en este mis­mo perío­do.

Si el impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol está ner­vio­so y asus­ta­do, todo el impe­ria­lis­mo está his­té­ri­co por­que sigue la ten­den­cia a la baja de la tasa media mun­dial de bene­fi­cios; por­que pese a todos los esfuer­zos de sobrex­plo­ta­ción y saqueo mul­ti­pli­ca­dos des­de 2007 no logra abrir una nue­va fase expan­si­va lar­ga sino que todo indi­ca que se ahon­da­rá la cri­sis en 2019; por­que el capi­tal fic­ti­cio y espe­cu­la­ti­vo, la «ban­ca en la som­bra», etc., avan­zan como un cán­cer; por­que los gas­tos mal lla­ma­dos «exter­nos», los que cau­sa la devas­ta­ción capi­ta­lis­ta de la natu­ra­le­za, son impa­ra­bles; por­que se ago­tan las mate­rias pri­mas y ener­gé­ti­cas, y se enca­re­cen las ali­men­ta­rias; por­que los cos­tos tec­no­cien­tí­fi­cos se mul­ti­pli­can expo­nen­cial­men­te; por­que la deu­da mun­dial cre­ce de for­ma incon­tro­la­ble bor­dean­do el filo de la catás­tro­fe; por­que las luchas obre­ras y popu­la­res van en aumen­to; por­que el empo­bre­ci­mien­to y la pre­ca­ri­za­ción galo­pan­te en el mun­do, nece­sa­rias para sos­te­ner los bene­fi­cios, ali­men­tan estas resis­ten­cias; por­que el rena­ci­do neo­fas­cis­mo pue­de des­con­tro­lar la fic­ción demo­crá­ti­co-par­la­men­ta­ria toda­vía útil en algu­nos Esta­dos; por­que se ten­sio­nan las con­tra­dic­cio­nes inter­im­pe­ria­lis­tas ace­le­ran­do la carre­ra arma­men­tis­ta has­ta gas­tos inima­gi­na­bles; por­que, en suma, se está cum­plien­do la ley gene­ral de la acu­mu­la­ción capi­ta­lis­ta des­cu­bier­ta y expues­ta por Marx en el libro I deEl Capi­tal

Sobre la base obje­ti­va del dete­rio­ro eco­nó­mi­co, ener­gé­ti­co y socio­eco­ló­gi­co mun­dial, pode­mos sin­te­ti­zar esta com­ple­ja siner­gia de con­tra­dic­cio­nes nun­ca alcan­za­da antes en cua­tro pun­tos real­men­te inquie­tan­tes.

Uno, la cri­sis de direc­ción polí­ti­ca del impe­ria­lis­mo; los deci­si­vos gobier­nos del capi­tal –Esta­dos Uni­dos, Gran Bre­ta­ña, Ale­ma­nia, Esta­do fran­cés, Ita­lia, Japón, Bél­gi­ca… por no citar a los inter­me­dios y débi­les– se encuen­tran con serios pro­ble­mas de direc­ción polí­ti­ca estra­té­gi­ca. Dos, el avan­ce a medio y lar­go pla­zo de la alian­za euro­asiá­ti­ca diri­gi­da por Chi­na Popu­lar y Rusia que, con difi­cul­ta­des, va minan­do los cimien­tos del impe­ria­lis­mo en cin­co aspec­tos deci­si­vos: una mayor uni­dad polí­ti­ca; la pro­duc­ti­vi­dad del tra­ba­jo y el con­trol de las finan­zas; la tec­no­cien­cia civil y mili­tar; una aplas­tan­te supe­rio­ri­dad de recur­sos ener­gé­ti­cos y de pobla­ción; y una polí­ti­ca inter­na­cio­nal menos sal­va­je que la impe­ria­lis­ta, lo que le gran­jea nue­vos alia­dos que se dis­tan­cian de Occi­den­te. Tres, el des­con­trol abso­lu­to del aumen­to de la deu­da mun­dial en su tota­li­dad y de cada una de sus áreas, y las gue­rras eco­nó­mi­cas que se extien­den por el pla­ne­ta. Y cua­tro, el arma­men­tis­mo impe­ria­lis­ta diri­gi­do por Esta­dos Uni­dos y apo­ya­do por el res­to de gran­des Esta­dos, rear­me refor­za­do por el mili­ta­ris­mo social y cul­tu­ral, el racis­mo y los neo­fas­cis­mos, etc., de cara a pre­pa­rar las con­di­cio­nes para agre­sio­nes cre­cien­tes a Chi­na Popu­lar, Rusia, Irán, Vene­zue­la, Cuba, Boli­via, Siria, Sudán, Corea, Yemen…

La frac­ción del capi­tal mun­dial repre­sen­ta­da aho­ra por la Admi­nis­tra­ción Trump bus­ca impo­ner su direc­ción impe­ria­lis­ta para dis­ci­pli­nar al res­to del capi­tal. Lo hace sobre todo median­te cua­tro gran­des méto­dos: rees­ta­ble­cer la supre­ma­cía glo­bal de Esta­dos Uni­dos; refor­zar su supre­ma­cía polí­ti­co-mili­tar diri­gien­do el caos mun­dial que ella mis­ma pro­vo­ca; supre­ma­cía ener­gé­ti­co-finan­cie­ra para asfi­xiar y doble­gar a los Esta­dos y pue­blos dís­co­los; e impul­so de un nue­vo irra­cio­na­lis­mo que aúne con­te­ni­dos neo­fas­cis­tas, racis­tas, fun­da­men­ta­lis­tas cris­tia­nos, patriar­ca­les e hiper-con­su­mis­tas y ultra-desa­rro­llis­tas, todo ello refor­za­do por la crea­ción de una fuer­za socio­po­lí­ti­ca de masas con­tra­rre­vo­lu­cio­na­ria con pre­sen­cia acti­va en todo el mun­do. No tene­mos espa­cio para expo­ner con el sufi­cien­te rigor la otra gran corrien­te bur­gue­sa que pug­na por impo­ner su direc­ción.

La bur­gue­sía que incre­men­ta sus bene­fi­cios explo­tan­do direc­ta o indi­rec­ta­men­te el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, sigue con extre­ma preo­cu­pa­ción el dete­rio­ro de los Esta­dos que la pro­te­gen y sin los cua­les su cada vez más mer­ma­do poder auto­nó­mi­co-regio­nal se hun­di­ría en poco tiem­po, a no ser que el refor­mis­mo fue­ra en su ayu­da. De hecho, el refor­mis­mo aber­tza­le lle­va sien­do un deci­di­do sos­tén del orden capi­ta­lis­ta en Eus­kal Herria des­de al menos 2010, cuan­do acep­tó de fac­to la lega­li­dad impues­ta y, cuan­do, con la ayu­da del refor­mis­mo fran­co-espa­ñol, para­li­zó la olea­da de huel­gas y luchas obre­ras y popu­la­res. Más de nue­ve años de ayu­da al capi­tal solo han ser­vi­do para apun­ta­lar a la bur­gue­sía y debi­li­tar al pro­le­ta­ria­do, al pue­blo tra­ba­ja­dor.

Hay una cri­sis de direc­ción polí­ti­ca en el impe­ria­lis­mo, pero en Eus­kal Herria exis­te una des­ver­te­bra­ción total de la bur­gue­sía: no exis­te eso que antes se lla­ma­ba «bur­gue­sía nacio­nal»… por­que la alta bur­gue­sía de Eus­kal Herria es par­te sus­tan­ti­va del capi­ta­lis­mo fran­co-espa­ñol y en Ipa­rral­de lo es la cla­se ente­ra par­ti­da­ria de París excep­to sec­to­res de la peque­ña bur­gue­sía. La media­na y peque­ña bur­gue­sía de Biz­kaia y Gipuz­koa y en mucha menor medi­da en Ara­ba son estric­ta­men­te auto­no­mis­tas, y en Ara­ba hay un sec­tor espa­ño­lis­ta. En Nafa­rroa la media­na bur­gue­sía es espa­ño­lis­ta y regio­na­lis­ta, y sec­to­res de la peque­ña quie­ren lle­gar al auto­no­mis­mo de Vas­con­ga­das, pero no más.

Las razo­nes his­tó­ri­cas por las que no exis­te un «pro­yec­to nacio­nal bur­gués» son fáci­les de expli­car y no vamos a expo­ner­las. La inver­te­bra­ción bur­gue­sa se va a incre­men­tar por­que hay dos gran­des polos trac­to­res –Madrid y París– que bus­can sus intere­ses pro­pios den­tro de la Unión Euro­pea. Un ejem­plo muy ilus­tra­ti­vo lo tene­mos en los cre­cien­tes obs­tácu­los que impi­den el plan del blo­que de la media­na y peque­ña bur­gue­sía de Biz­kaia y Gipuz­koa y en menor medi­da de Ara­ba de hacer de Vas­con­ga­das el nudo que conec­te el eje del Atlán­ti­co de Gali­za y el Medi­te­rrá­neo de Cata­lun­ya, con el eje de Áfri­ca-París; nudo de alta velo­ci­dad de trans­por­te, del super­puer­to de Bil­bo, de tec­no­lo­gía media-alta, de turis­mo selec­to y de los ser­vi­cios finan­cie­ros y admi­nis­tra­ti­vos ade­cua­dos para ese pro­yec­to, que en reali­dad no intere­sa ni a París ni a Madrid. Sec­to­res redu­ci­dos de la bur­gue­sía de Ipa­rral­de apo­yan este pro­yec­to pero saben que depen­den de París, que mira al nor­te. En Iru­ñal­dea y Gas­teiz se mira a la gran indus­tria de auto­mó­vi­les de la Unión Euro­pea y al mer­ca­do agro­pe­cua­rio, así como a la ven­ta inter­na­cio­nal del vino.

Hay dos cosas esen­cia­les que sí unen a las frac­cio­nes bur­gue­sas que explo­tan al pue­blo tra­ba­ja­dor. Las dos le con­du­cen a redo­blar su plei­te­sía a los Esta­dos espa­ñol y fran­cés: Una y gene­ral, implo­rar con más ahín­co sus pro­tec­cio­nes para resis­tir la cre­cien­te com­pe­ten­cia mun­dial, fren­te a la que esta­rían total­men­te inde­fen­sos sin esas pro­tec­cio­nes. La bur­gue­sía de Hegoal­de es la que peor lo tie­ne en la com­pe­ten­cia mun­dial por la mayor debi­li­dad del Esta­do espa­ñol, lo que obli­ga en espe­cial a Geroa Bai en Nafa­rroa y al PNV en Vas­con­ga­das a hacer mala­ba­ris­mos ver­ba­les para ocul­tar sus genu­fle­xio­nes con una ver­bo­rrea fora­lis­ta y auto­no­mis­ta. Pero el cen­tra­lis­mo y el nacio­na­lis­mo impe­ria­lis­ta avan­zan en París y sobre todo en Madrid por­que es una de las bazas más efi­ca­ces para resis­tir la pre­sión inter­na­cio­nal. En ambos Esta­dos, en neo­fas­cis­mo cre­ce: en París, Macron loó al cola­bo­ra­cio­nis­ta y con­tra­rre­vo­lu­cio­na­rio Pétain, y el geno­ci­da gri­to de ¡Recon­quis­ta! se vuel­ve a oír en el Esta­do espa­ñol.

La otra cosa que une a las bur­gue­sías en Eus­kal Herria es implo­rar con más ahín­co las ayu­das repre­si­vas de los Esta­dos para con­te­ner y derro­tar la lucha nacio­nal de cla­se. En Ipa­rral­de la apa­ri­ción de los cha­le­cos ama­ri­llos es un movi­mien­to sís­mi­co de pro­fun­das pla­cas tec­tó­ni­cas que coli­sio­nan entre sí. En Hegoal­de la lucha nacio­nal de cla­se tam­bién está mos­tran­do múl­ti­ples expre­sio­nes que refle­jan la múl­ti­ples for­mas de explo­ta­ción del capi­ta­lis­mo de ini­cios del siglo XXI: juven­tud y muje­res tra­ba­ja­do­ras, pen­sio­nis­tas, ser­vi­cios, maes­tros, obre­ras y obre­ros… La repre­sión tie­ne que ser, por tan­to, mul­ti­for­me pero cen­tra­li­za­da estra­té­gi­ca­men­te por los Esta­dos opre­so­res.

Excep­tuan­do la alta bur­gue­sía, que fre­cuen­te­men­te ya no vive en el país pero que real­men­te deten­ta el poder deci­si­vo por su sim­bio­sis con los Esta­dos, el sec­tor que le sigue en poder dele­ga­do es el repre­sen­ta­do por el PNV mayor­men­te afin­ca­do en Biz­kaia y zonas de Gipuz­koa. El PNV es neo­li­be­ral, corrup­to y clien­te­lar, el grue­so de su polí­ti­ca eco­nó­mi­ca gira alre­de­dor del cemen­to y la cons­truc­ción, de las «ayu­das» a empre­sas pri­va­das y de los con­ve­nios oscu­ros con empre­sas y ser­vi­cios con­cer­ta­dos, y a sus rela­cio­nes con la Igle­sia, un apa­ra­to reac­cio­na­rio que defien­de la ocu­pa­ción físi­ca y moral de Eus­kal Herria. Para el PNV son deci­si­vos el con­trol mono­pó­li­co de EiTB, la Ertzain­tza, la Hacien­da Foral, el Gru­po Mon­dra­gón, etc., y la alian­za de cla­se con la indus­tria polí­ti­co-cul­tu­ral espa­ño­la. El PNV sabe que bue­na par­te de su suer­te depen­de del silen­cio cóm­pli­ce del Esta­do que no inves­ti­ga­rá su corrup­ción mien­tras lo nece­si­te para man­te­ner el orden y la alie­na­ción.

Pues bien y para con­cluir esta pri­me­ra entre­ga: el blo­que socio­po­lí­ti­co que admi­nis­tra el poder dele­ga­do y tole­ra­do por el Esta­do espa­ñol –PNV, EH Bil­du, PSOE y U‑P– hace esfuer­zos deses­pe­ra­dos por crear una ima­gen fal­sa de la cri­sis sis­té­mi­ca que tam­bién pudre al capi­ta­lis­mo en Eus­kal Herria: la sinies­tra foto­gra­fía de sus cua­tro por­ta­vo­ces ofi­cia­les cele­bran­do en «fra­ter­nal amis­tad navi­de­ña» sus rela­cio­nes polí­ti­cas, es un ejem­plo de la his­te­ria en la que está sumi­do el capi­tal. Que la foto­gra­fía fue­ra rea­li­za­da a ins­tan­cias de una indus­tria de la mani­pu­la­ción reac­cio­na­ria, como el Gru­po Vocen­to, mues­tra su estra­te­gia y la sumi­sión del refor­mis­mo a la prio­ri­dad del espec­tácu­lo alie­nan­te sobre y con­tra la lucha nacio­nal de cla­se inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta.

Aurre­rantz

Eus­kal Herria, 19 de febre­ro de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: