Entre la falsa conciencia y la conciencia de lo falso. Cómo se las ingenia el capital para convencernos de que el capital por encima de lo humano es lindo

Tan amplio es, y tan con­cre­to, el reper­to­rio ideo­ló­gi­co desa­rro­lla­do por la «cla­se domi­nan­te» que las mejo­res defi­ni­cio­nes han reque­ri­do méto­dos, diná­mi­cos e ins­tru­men­ta­les, muy pre­ci­sos para carac­te­ri­zar sus raí­ces, efec­tos y pers­pec­ti­vas. En lo obje­ti­vo y en lo sub­je­ti­vo. Decía Marx: «Las ideas de la cla­se domi­nan­te son las ideas domi­nan­tes en cada épo­ca; o, dicho en otros […]

Emakume langilea iraultzarako prest! dinamikaren jatorria

Dagoe­ne­ko jaki­na­ra­zi dugun beza­la, martxoak 8ari begi­ra hain­bat eskual­de­ta­ko ema­ku­meok batu eta jar­du­nal­di batzuk anto­la­tu ditu­gu. Due­la hila­be­te pare komu­nean genuen kez­ka batek elkar­tu gin­tuen: nola jarri martxan ema­ku­me lan­gi­leon aska­pen pro­ze­su era­gin­kor bat? Zen­tzu horre­tan, bada, eta gal­de­ra horrek pla­za­ratzen diz­ki­gun kora­pi­loak askatzen aha­le­gin­tzea­rren, dato­zen egu­ne­tan hain­bat hitzor­du izan­go dugu Oar­soal­dea, Bida­soal­dea, Donos­tial­dea eta […]

Entrevista a Josemari Lorenzo Espinosa, autor del libro «ETA, la historia no se rinde»

Jose­ma­ri Loren­zo Espi­no­sa, his­to­ria­dor y autor del libro ETA. La his­to­ria no se rin­de. Una entre­vis­ta en la que se tra­ta el arco his­tó­ri­co del nacio­na­lis­mo vas­co en Eus­kal Herria (actual­men­te las comu­ni­da­des autó­no­mas de País Vas­co y Nava­rra), el PNV, ETA, su diso­lu­ción y el fin de la lucha arma­da. ¿Qué era ETA (Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na) y dón­de […]

Razones de un SÍ por #Cuba

Razo­nes de un SÍ por #Cuba

27 arma labur eta 9 luze zituen Lezamako polizia nazional jubilatuak etxean gordeta

27 arma labur eta 9 luze zituen Leza­ma­ko poli­zia nazio­nal jubi­la­tuak etxean gor­de­ta

El juicio por la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo se celebrará el 9 de mayo

El jui­cio por la ocu­pa­ción del Pala­cio del Mar­qués de Roza­le­jo se cele­bra­rá el 9 de mayo

Martxoak 8 (I). M8 Emakume langileon nazioarteko eguna! Batu grebara! Batu iraultzara!

Berri­ro ere hur­bil­tzen ari zai­gu matxoa­ren 8a, eta egun honek sor­tzen duen atxi­ki­men­du zein mobi­li­za­zio egoe­ra oro­kor­tua­re­kin bate­ra, azto­ratzen hasi zaiz­ki­gu espa­zio mili­tan­te guz­tiak. Azken urtee­tan Eus­kal Herrian oihar­tzu­na har­tu duten ezta­bai­dek giro­tu­ta, urdu­ri gabil­tza denak, zer egin, nola egin, zei­ne­kin egin… zalan­tzaz josi­ta gau­de, elka­rre­kin ezta­bai­da­tu arren, geu­re buruak ezin argi­tu. Ipa­rra gar­bi izan­da […]