Oier

[EUS]

Latza da Oier, eus­kal pre­so poli­ti­koa, joa­na iza­tea gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tu gabe. Bes­te behin ere. Latza da berak eman­da­koa putre batzuk euren intere­se­ta­ra egin dute­la iku­si ahal iza­tea. Bes­te behin ere. Latza da hain­bes­te guda­ri bidean ero­riak Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun inte­gra­la orain­dik ere esku­ra­tu gabe.

Ez gara hasi­ko bai­na, nega­rrez ! Hori­xe suer­ta­tu zen 1936/​1939ko gerra zibi­la dei­tu­ri­koa eta gero. « Alder­diak » gel­di ego­te­ko agin­du zuen : «[…] komu­nis­tak dira, … endre­datzai­leak edo baz­ter-nahas­leak, … gu geu gure fami­lia … make­to horiek…» Hori­xe izan zen PNVren mezu­rik zen­tra­le­na eta pozoitsue­na. Hots, Eus­kal Herri­ko bur­ge­siak gerra ondo­ko pano­ra­man bere burua ondo koka­tu zuen eta xoxa ira­baz­te­ko aha­le­gi­ne­tan fin ari­tu ere. Hots, ber­to­ko Jauntxo eta oku­patzai­leen artean, Eus­kal Herria­ren nazio gisa­ko izae­ra poli­ti­koa Espai­nia­ko intere­se­ta­ra ipi­ni, gain­ba­lioa bana­tu… eta gaur ere bere horre­tan dihar­du­te.

Zer dugu gaur egun ? Kla­se bur­ge­se­tik sor­tu­ri­ko PNV auto­no­mis­tak ekin­bi­de ber­be­rean jarraitzen du. Bada­go, ordea, bes­te ele­men­tu bat. Orain­go hone­tan EH Bildu‑k bat egi­ten du Eus­kal Herria­re­ki­ko iru­zu­rrean. Eder­to. Lehen jauntxoak, lege zaha­rra eta kopon ben­di­to geneu­kan… eta orain EH Bil­du­ren moder­ni­ta­tea. Moda zaha­rra, jan­tzi berrie­kin.

Eta hauek, beraz, Espai­niak bana­tu­ri­ko Hegoal­de­ko herrial­dee­tan Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa eta Nafa­rroa Garaia ale­gia, zer demon­tre sal­tzen digu­te ? ESPAÑA da sal­tzen digu­te­na bai batzuk zein bes­tek. Ez dago etor­ki­zu­nik Eus­kal Herria libre baten­tzat. Ez Espai­niak ez eta Fran­tziak ere, ez dute inoiz Eus­kal Herria libre utzi­ko.

Fran­tziak eta Espai­niak egi­ten duten guz­tia euren sis­te­ma eta euren burua sal­batze­ko da. Eta euren bizi­rau­pe­na ziur­tatze­ko euren lege­dia eta inda­rra era­bi­li­ko dituz­te. Zabal ditza­gun begiak eta geu­re burue­kin zin­tzo izan. Bide horre­ta­tik jarrai­tuz gero, Eus­kal Herriak porro­ta bes­te­rik ez du eza­gu­tu­ko.

Eus­kal Herria libre, sozia­lis­ta eta soli­da­rioa lor­tze­ko borro­ka-kide asko behar dugu. Kon­pro­me­zua behar dugu hitz gutxi­tan. Bai­ta etsaia­ren mezuak baz­ter­tzea. Eus­kal Herria oku­patzen eta esplo­tatzen duten etsaien sis­te­man eta filo­so­fian ezin dugu sinis­tu gure­kin aka­batze­ko asma­tuak bai­ti­ra. Horren erre­za da kon­tua.

Prest al gara aurre eta aurre­ra egi­te­ko ? Nork bere burua­ri eran­tzun behar dio. Bai­ta bus­ti ere. Herria­ren par­te har­tzea ezin­bes­te­koa da. Arga­lak zioen beza­la, herriak soi­lik sal­ba­tu ahal du bere burua. Hitz gutxi­tan ia-ia dena esan­da dago. Denok eman behar dugu zer­bait eta era anto­la­tu batean. Ez dago bes­te­rik.

Ez da erra­za izan­go bai­na bes­te­la, hobe dugu buru bela­rri PNV-ren dina­mi­kan sar­tzea. Geu­re bizitzan ara­zo eta zail­ta­sun gutxia­go izan­go ditu­gu­la gau­za jaki­na da. Hots, matxi­natzen baga­ra, lan pilo eta segur­ta­su­nik eza izan­go ditu­gu nonahi. Bai, bai­na aska­pen pro­ze­su guz­tie­tan aza­le­ratzen diren ezau­ga­rriak dira. Hori­xe suer­tatzen ez bada, tran­pa ziki­na !

Ezin dugu ahaz­tu zen­bait mezu pozoitsu : « posi­ble » eta « ezinezko»-arena. Zapal­tzen gai­tuz­te­nek ondo aski zabal­tzen dute euren mezua. Komu­ni­ka­bi­dee­ta­tik, ikas­tetxee­ta­tik bai­na bai­ta alder­di erre­for­mis­ta eta sozial­de­mo­kra­ta horien bidez. Euren buruak aber­tza­letzat (ala ez, gaur egun batek daki…) har­tzen dute bai­na oku­patzai­leen jokoa jarraitzen dute.

Eta mar­xis­tak izan diren batzuk hone­la dio­te : « fusil bat eskue­tan iza­tea­ga­tik zile­gi­ta­sun osoa ez duzu behar izan ». Hori­xe da iraul­tzai­leei lepo­ratzen die­te­na hain zuzen ere. Bai­na zin­tzo­ki esan­da, etsaia­ren sis­te­ma­ren bil­ba­pe­ne­tik ere ez dago aska­pe­nik, ez nazio­na­la ezta sozia­la ere.

Men­ta­li­ta­te poli­ti­ko-mili­ta­rrik ez duen ezker­tiar mili­tan­te batek ezin izan­go du asma­tu kla­se zapal­tzai­lea lur­pe­ratze­ko tak­ti­ka eta estra­te­gia ego­ki­rik. Ez da oso azka­rra izan behar ondo­rio horre­ta­ra iris­te­ko. Ez gara ezer asmatzen ari.

Izan ere, batzuk Eus­kal Herri­ko aska­pen pro­ze­sua­ren garai bati (lerro poli­ti­ko-mili­ta­re­na ale­gia) itxie­ra eman dio­te. Bes­te batzuk argi dau­ka­gu ezpa­ta mota guz­tiek zutik darrai­te­la Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun nazio­nal zein sozia­la lor­tu arte.

Hori dela eta borro­ka­ri lotze­ko dei zaba­la egi­ten dugu. Nork bere inda­rren ara­be­ra bai­na guz­tiok ipi­ni behar dugu zer­bait. Bes­te­la, lagun batzuk euren bizia ema­ten badu­te ere, ezi­nez­koa egin­go baitzai­gu.

Inork ez deza­la esan gure aska­ta­su­na amets gaiz­to bat dela. Aha­le­gin­du behar­ko gara, bai­ta sufri­tu ere bai­na Eus­kal Herri­ko Lan­gi­le­ria­ren bizi­rau­pe­na ber­ma­tu­ko dugu. Bai ala bai. Etsaia­ren aurrean, tin­ko man­ten­du behar dugu geu­re burua. Ez dago bes­te­rik.

Oie­rren eta bes­te hain­bes­te borro­ka­la­ri, guda­ri eta mun­du­ko gehien­go zapal­dua­ren ize­nean borro­kan jarrai­tu­ko dugu Eus­kal Herria aska­tu arte. Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa­ren bidean JO TA KE!!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko otsai­la­ren 8an

[ES]

Resul­ta muy peno­so cons­ta­tar que Oier, pre­so polí­ti­co vas­co, se haya mar­cha­do sin haber logra­do nin­guno de nues­tros prin­ci­pa­les obje­ti­vos. Una vez más. Resul­ta muy peno­so poder ver que lo dado por él haya sido uti­li­za­do por cier­tos bui­tres en su pro­pio bene­fi­cio. Una vez más. Resul­ta muy peno­so que tan­tos guda­ris hayan caí­do por el camino sin haber alcan­za­do la liber­tad inte­gral de Eus­kal Herria.

No nos echa­re­mos a llo­rar, tal y como acon­te­ció tras la deno­mi­na­da gue­rra civil de 19361939. « El Par­ti­do » man­dó a parar : «[…] no son más que unos comu­nis­tas… unos revol­to­sos… noso­tros mis­mos y nues­tra fami­lia… unos make­tos…» Ese fue el men­sa­je más cen­tral y enve­ne­na­do del PNV. Es decir, duran­te la post­gue­rra la bur­gue­sía vas­ca obtu­vo una bue­na posi­ción y se afa­nó en la mera obten­ción de ganan­cias. Esto es, entre los caci­ques de aquí y los ocu­pan­tes pusie­ron bajo intere­ses espa­ño­les la pro­pia natu­ra­le­za polí­ti­ca que Eus­kal Herria tie­ne como nación, se repar­tió la plus­va­lía… y hoy es el día en el que toda­vía man­tie­ne esa mis­ma situa­ción.

¿Cómo nos encon­tra­mos hoy en día ? Ahí tene­mos al PNV auto­no­mis­ta naci­do de la cla­se bur­gue­sa que sigue con ese mis­mo tipo de pra­xis. Pero esta vez ha sur­gi­do un nue­vo ele­men­to, se tra­ta de EH Bil­du que se ha uni­do al frau­de con Eus­kal Herria. Pues muy bien. Si antes eran los caci­ques, la ley vie­ja y el copón ben­di­to… aho­ra se tra­ta de la moder­ni­dad de EH Bil­du. Moda anti­gua pero reves­ti­da de nue­vo ropa­je.

Por tan­to, ¿qué moto nos están ven­dien­do esos y esas, vien­do que Espa­ña man­tie­ne el sur de Eus­kal Herria divi­di­da en dos terri­to­rios, o sea, las Vas­con­ga­das y la Alta Nava­rra ? Es ESPAÑA. Eso es lo que nos quie­ren ven­der tan­to los unos como los otros. No hay futu­ro posi­ble para una Eus­kal Herria libre. Tan­to Espa­ña como Fran­cia no admi­ti­rán nun­ca una Eus­kal Herria libre.

Todas las actua­cio­nes de Fran­cia y Espa­ña están enca­mi­na­das en la sal­va­guar­da de su sis­te­ma y de sí mis­mas, y harán uso de sus leyes y de la fuer­za en caso de ver peli­grar su pro­pia super­vi­ven­cia. Abra­mos los ojos y sea­mos honestos/​as con nosotros/​as mismos/​as, seguir por ese camino, supon­drá la derro­ta de Eus­kal Herria.

Pre­ci­sa­mos de muchos/​as compañeros/​as de lucha para poder lograr una Eus­kal Herria libre, socia­lis­ta y soli­da­ria. En pocas pala­bras, pre­ci­sa­mos de su com­pro­mi­so y dejar de lado los men­sa­jes que el enemi­go nos remi­te. Del mis­mo modo que no pode­mos dar cré­di­to al sis­te­ma y a la filo­so­fía de esos enemi­gos que ocu­pan y explo­tan a Eus­kal Herria, crea­dos para aca­bar con nosotros/​as. Así de sen­ci­llo.

¿Esta­mos en dis­po­si­ción de hacer fren­te y de echar para delan­te ? Cada cual debe res­pon­der­se a sí mis­mo y tam­bién mojar­se por ello. Es impres­cin­di­ble que el pue­blo tome par­te en el asun­to. Tal y como Arga­la decía, es úni­ca­men­te el pue­blo el que pue­de sal­var­se a sí mis­mo. Prác­ti­ca­men­te está dicho casi todo y en pocas pala­bras. Todos y todas debe­mos apor­tar algo y de una mane­ra orga­ni­za­da. No que­da otro reme­dio.

No va a resul­tar nada fácil, si no lo mejor sería que entrá­ra­mos deci­di­da­men­te en la diná­mi­ca del PNV, y de todos es sabi­do que ten­dría­mos una vida menos aza­ro­sa y con menos difi­cul­ta­des. Es decir, en caso de reve­lar­nos, ade­más de tener una gran labor por delan­te nos repor­ta­ría inse­gu­ri­dad por todos lados. Pues sí, pero son aspec­tos dis­tin­ti­vos que aflo­ran en todos los pro­ce­sos de libe­ra­ción, y si no es así ¡que tram­pa tan asque­ro­sa !

Tam­po­co nos pode­mos olvi­dar de algún que otro men­sa­je enve­ne­na­do : el de lo « posi­ble » y lo « impo­si­ble ». Nues­tros opre­so­res saben muy bien cómo difun­dir su men­sa­je, no solo a tra­vés de los medios de comu­ni­ca­ción y los cen­tros de ense­ñan­za sino tam­bién por medio de estos par­ti­dos refor­mis­tas y social­de­mó­cra­tas, que a pesar de que se ten­gan por aber­tza­les (o no, que hoy en día cual­quie­ra sabe…) no hacen nada más que seguir el jue­go a los ocu­pan­tes.

Así, alguien que antes era mar­xis­ta dice esto : « el hecho de haber teni­do un fusil entre las manos no te otor­ga una legi­ti­mi­dad abso­lu­ta », y eso es pre­ci­sa­men­te lo que acha­can a los revolucionarios/​as. Pero hablan­do hones­ta­men­te tam­po­co hay libe­ra­ción posi­ble, ni nacio­nal ni social, des­de el entra­ma­do del sis­te­ma del enemi­go.

Un mili­tan­te de izquier­da que carez­ca de men­ta­li­dad polí­ti­co-mili­tar no será capaz de ela­bo­rar tác­ti­cas o estra­te­gias ade­cua­das que con­duz­can al sote­rra­mien­to de la cla­se opre­so­ra, y no hay que ser un lin­ce para lle­gar a tal con­clu­sión. No nos esta­mos inven­tan­do nada.

En efec­to, mien­tras algunos/​as han dado ya car­pe­ta­zo a una épo­ca del pro­ce­so de libe­ra­ción de Eus­kal Herria (es decir la de la línea polí­ti­co-mili­tar), otros y otras tene­mos cla­ro que las espa­das per­ma­ne­cen ergui­das has­ta el logro de la liber­tad nacio­nal y social de Eus­kal Herria.

Por todo ello hace­mos un amplio lla­ma­mien­to para unir­se a la lucha. Cada cual, en la medi­da de sus posi­bi­li­da­des, pero todos y todas con algo que apor­tar. De otra for­ma, a pesar de que algunos/​as compañeros/​as den en ello su vida, nos resul­ta­ría impo­si­ble.

Que nadie diga que nues­tra liber­tad no es más que un mal sue­ño. Ten­dre­mos que esfor­zar­nos y sufrir en bue­na medi­da, pero, si o si, ase­gu­ra­re­mos la super­vi­ven­cia de la cla­se obre­ra vas­ca. Debe­mos man­te­ner­nos fir­mes ante el enemi­go. No hay otra.

Segui­re­mos luchan­do en nom­bre de Oier y de otros tan­tos lucha­do­res, guda­ris y esa mayo­ría opri­mi­da del mun­do has­ta libe­rar a Eus­kal Herria. Hacia la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo, JO TA KE!!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

8 de febre­ro de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *